Άρθρο 14 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Από τις διατάξεις του νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179) καταργούνται οι ακόλουθες:
(α) Οι διατάξεις του άρθρου 94 καταργούνται από την έναρξη της Αγοράς Εξισορρόπησης σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.
(β) Οι διατάξεις του άρθρου 118 καταργούνται από την έναρξη της Αγοράς Επόμενης Ημέρας σύμφωνα με την απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, οπότε και άρχεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 10 του παρόντος νόμου.
(γ) Οι διατάξεις του άρθρου 120 καθώς και ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που έχει εκδοθεί κατ’εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού καταργούνται από την παύση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και την έναρξη της λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, σύμφωνα με την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.