Άρθρο 13 Μεταβατικές διατάξεις

1. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ και Πολεοδομικών Μελετών συνεχίζονται με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
2. Έως την έγκριση των Τοπικών Χωρικών και Ειδικών Χωρικών Σχεδίων του παρόντος νόμου, είναι επιτρεπτή η πολεοδόμηση σε περιοχές που προβλέπονται για τον σκοπό αυτόν από εγκεκριμένο ρυθμιστικό σχέδιο, ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΖΟΕ και σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, Επίσης έως την έγκριση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων είναι δυνατή η τροποποίηση εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις
3. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ή τροποποίησης Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ολοκληρώνονται με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
4. Εκκρεμείς διαδικασίες αναθεώρησης ή τροποποίησης Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης ολοκληρώνονται είτε με τις διατάξεις του παρόντος νόμου είτε με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Για τις πιο πάνω εκκρεμείς διαδικασίες, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ μπορεί να καθορίζονται ειδικότερες προδιαγραφές για την εναρμόνιση με τον παρόντα νόμο και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης ρυθμιστικών σχεδίων ολοκληρώνονται ως εξής:
α) οι στρατηγικές κατευθύνσεις αυτών εγκρίνονται με την Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, και Ενέργειας του άρθρου 6 του παρόντος νόμου και
β) οι ρυθμιστικές κατευθύνσεις αυτών εγκρίνονται με το Προεδρικό Διάταγμα του άρθρου 7 του παρόντος νόμου.
6. ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, Πολεοδομικές Μελέτες και γενικότερα σχέδια Πολεοδομικού Σχεδιασμού που εγκρίθηκαν ή τροποποιήθηκαν με τις μεταβατικές διατάξεις του κεφαλαίου Α’ του ν. 4269/2014 και τις χρήσεις γης του κεφαλαίου Β’ του ν, 4269/2014 όσο αυτό ήταν σε ισχύ, αναθεωρούνται υποχρεωτικά ως προς τις χρήσεις γης εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του προβλεπόμενου π.δ. της παραγράφου 1 του άρθρου 238 του Ν.4389/2016 διαφορετικά θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρα ως προς τις προβλεπόμενες χρήσεις γης. Η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παρατείνεται μετά από αίτημα του αρμόδιου για την τροποποίηση οργάνου και την αποδοχή του αιτήματος αυτού από τον Υπουργό ΠΕΝ με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
7. Εκκρεμείς διαδικασίες έγκρισης σχεδίων με τις διατάξεις του ν. 4269/2014 όπως αυτός ίσχυσε μέχρι την αντικατάστασή του με τον παρόντα νόμο, περατώνονται βάσει των εν λόγω διατάξεων του N. 4269/2014.

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 14:42 | μαρω ευαγγελιδου

  θετικη η προβλεψη μεταβατικων διαταξεων για την αξιοποιηση των εκκρεμών Ρ.Σ. μεσα’ιων πόλεων
  η έκδοση νεων προδιαγραφών για τα ΠΧΠ κινδυνευει να τα οδηγησει σε καθυστερηση
  οι όποιες αναγκαίες διευκρινισεις για την εφαρμογή του νεου νόμου να γινουν με εγκυκλιο.

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 14:27 | Ανθή Τσακιροπούλου

  Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι μεγαλύτερη έλλειψη του Σχεδίου Νόμου, ο οποίος άλλωστε αντικαθιστά το κεφάλαιο Α’ του Ν. 4269/2014, είναι η μη αντιμετώπιση της ανάγκης καθορισμού κατηγοριών και χρήσεων γης, σε συνέχεια και της κατάργησης του Κεφαλαίου Β’ του ίδιου νόμου (Ν. 4269/2014) με το άρθρο 238 του Ν. 2389/2016. Η μοναδική αναφορά που γίνεται συνίσταται σε αυτή του άρθρου 13 παράγραφος 6, όπου απλά σημειώνεται η εκκρεμότητα έκδοσης του αντίστοιχου Π.Δ/τος. Ωστόσο, η επικαιροποίηση του έως σήμερα ισχύοντος Π.Δ/τος από 23.2/6.3.1987 (Δ’166) είναι επιτακτική ανάγκη, καθώς είναι παραπάνω από προφανές ότι αυτό το Π.Δ. δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετήσει επαρκώς τις ανάγκες που έχουν διαμορφωθεί στα τριάντα χρόνια που έχουν παρέλθει. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάγκη για ανάπτυξη εγκαταστάσεων εφοδιαστικής (logistics).

  Τοπογράφος Μηχανικός

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 11:10 | ΚΕΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης Μανώλης Μπαλτάς

  Σχόλια επί της παρ. 6 του παρόντος άρθρου:
  1) Η προθεσμία των 6 μηνών για την υποχρεωτική αναθεώρηση εγκεκριμένων, βάσει του ν.4269/2014, ΓΠΣ κ.λπ. είναι ασφυκτική και οι συνέπειες εξαιρετικά δυσμενείς. Στην περίπτωση επενδυτικών σχεδίων δημιουργούν σοβαρότατες συνέπειες. Πρέπει να προβλεφθεί μία πιο επιεικής διαδικασία ή να αναγνωριστούν τα δεδομένα όπως εγκρίθηκαν.
  2) Στις περιπτώσεις όπου για την έγκριση δεν παρεμβαίνει ο Υπουργός ΠΕΝ π.χ. Πολεοδομικές Μελέτες του ν.3982/2011 δεν θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική η ανάμειξη του με την έκδοση σχετικής απόφασης.

 • 16 Νοεμβρίου 2016, 11:12 | ΔΙΟΝ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Παράγραφος 1
  Οι μελέτες ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ που είναι σε εξέλιξη και συντάσσονται σε περιοχές που ισχύουν ΠΔ ΖΟΕ να εγκρίνονται με ΠΔ , καταργουμένων των ΠΔ ΖΟΕ για τις αντίστοιχες περιοχές.
  Για την αναγκαιότητα της ρύθμισης θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.
  Στο νησί της Σαντορίνης ισχύει το ΠΔ καθορισμού ΖΟΕ που εγκρίθηκε με το ΦΕΚ 144 ΑΑΠ /2012.
  Στην περιοχή της ΔΕ Οίας (Πρώην Κοινότητα ) εκπονείται μελέτη ΣΧΟΟΑΠ με εγκεκριμένο το στάδιο Β1.
  Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 1 του Νομοσχεδίου οι μελέτες θα εγκριθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
  Μετά την έγκριση θα ισχύει η εξής περίεργη κατάσταση:
  • Στα 1/3 του νησιού στην περιοχή του Καποδιστριακού ΟΤΑ πρωην κ. Οίας θα ισχύουν ταυτόχρονα το εγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ και το ΠΔ της ΖΟΕ , το οποίο όμως θα πρέπει να τροποποιηθεί εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 παρ.4 του Ν2508/1997.
  • Στο υπόλοιπο 2/3 του νησιού ,στην περιοχή ΔΕ Φηρών θα εκπονηθεί μελέτη Τ.Χ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου που θα εγκριθεί με ΠΔ . Το ΠΔ έγκρισης της ΖΟΕ θα παύσει να ισχύει.