Άρθρο10 Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής (Π.Σ.Ε.)

1. Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής το οποίο περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής. Με τα σχέδια αυτά εξειδικεύονται, σε κλίμακα πόλης ή οικισμού ή τμημάτων αυτών ή σε ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, οι ρυθμίσεις των Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων περί χρήσεων γης και όρων δόμησης και καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι της προς πολεοδόμηση περιοχής καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής.
2. Για την κατάρτιση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένων Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων των άρθρων7 και 8 του παρόντος. Εφόσον δεν έχει εγκριθεί για την προς πολεοδόμηση περιοχή ΤΧΣ ή ΕΧΣ και η περιοχή συνεχίζει να καλύπτεται από ισχύον ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ, ακολουθείται η διαδικασία πολεοδόμησης σύμφωνα με τις προγενέστερες του παρόντος πολεοδομικές διατάξεις
3. Τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής καταρτίζονται για το σύνολο των περιοχών των Τ.Χ.Σ ή Ε.Χ.Σ που προορίζονται για πολεοδόμηση ή και για τμήμα αυτών, το οποίο πρέπει πάντως να αποτελεί πολεοδομική ενότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο οικείο Τοπικό ή Ειδικό Χωρικό Σχέδιο.
4. α) Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης των Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής γίνεται από τον οικείο Δήμο. Η διαδικασία μπορεί επίσης να κινηθεί και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Δήμου.
β) Τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής, πριν από την έγκρισή τους, εκτίθενται με τον σχετικό κτηματογραφικό διάγραμμα στον οικείο Δήμο επί δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Για το γεγονός αυτό ειδοποιείται το κοινό με σχετική δημοσίευση σε δύο εφημερίδες, τοπικής ή εθνικής κυκλοφορίας. Κατ’ εξαίρεση η πιο πάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσα στην προθεσμία αυτή να λάβουν γνώση των παραπάνω στοιχείων και να υποβάλουν εγγράφως στον οικείο Δήμο τυχόν ενστάσεις τους, τις οποίες ο Δήμος οφείλει να εξετάσει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας. Εφόσον, μετά την εξέταση των ενστάσεων, προκύπτει ανάγκη τροποποίησης των Πολεοδομικών Σχεδίων, αυτά αναρτώνται εκ νέου για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες προς ενημέρωση του κοινού. Μετά την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσμιών, τα Πολεοδομικά Σχέδια προωθούνται προς έγκριση.
γ) Η έγκριση των Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από γνώμη του οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η ανωτέρω γνώμη παρέχεται υποχρεωτικώς μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από τότε που περιέρχεται στο οικείο συμβούλιο ο σχετικός φάκελος προς γνωμοδότηση. Μετά την άπρακτη πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας, η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται χωρίς τη σχετική γνώμη.
δ) Με την απόφαση της προηγούμενης περίπτωσης κυρώνεται και η οικεία Πράξη Εφαρμογής, όπου απαιτείται, η οποία συντάσσεται ταυτόχρονα και σε άμεση συσχέτιση με τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής, κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στα άρθρα 8 και 9 του ν. 1337/1983.Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ εγκρίνονται προδιαγραφές για την ενιαία εκπόνηση του Πολεοδομικού Σχεδίου και της Πράξης Εφαρμογής και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
ε) Η έγκριση του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής έχει τις συνέπειες έγκρισης σχεδίου πόλης κατά τις διατάξεις του ν.δ. της 17.7/16.8.1923.
5. Η έγκριση Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής σε περιοχές που έχουν ενταχθεί σε Ειδικά Χωρικά Σχέδια ή διέπονται από ειδικότερες ρυθμίσεις γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις κείμενες διατάξεις.
6. Μετά την έγκριση των Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής απαγορεύεται η τροποποίησή τους για μία πενταετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες καθίστανται αναγκαίες ειδικότερες επί μέρους τροποποιήσεις τους για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του σχεδιασμού στην περιοχή.
7. Όπου στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας αναφέρεται η «Πολεοδομική Μελέτη» νοείται εφεξής το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής του παρόντος άρθρου.
8. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης Π.Σ.Ε. δύναται να επιβάλλεται αναστολή οικοδομικών αδειών και εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 13:38 | WWF Ελλάς

  (α) Η 4η παράγραφος προβλέπει την έγκριση των Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής από τον γ.γ. Α.Δ. (όπως και στον ν. 4269/2014). Ωστόσο, σύμφωνα με τη νομολογία, για τις αποφάσεις αυτές απαιτείται η έγκριση π.δ.: «ο πολεοδομικός σχεδιασμός, δηλαδή η πολεοδομική οργάνωση των πόλεων και των οικισμών της Χώρας οποιουδήποτε μεγέθους κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τη λειτουργικότητα και την ανάπτυξή τους και να επιτυγχάνει την εξασφάλιση των καλύτερων δυνατών όρων διαβιώσεως σ’ αυτούς, έχει ευρύτερες συνέπειες, που δεν περιορίζονται στα όρια του συγκεκριμένου οικισμού, αλλ’ εκτείνονται σ’ ολόκληρη την επικράτεια, εν όψει της αλληλεπιδράσεως του τρόπου οργανώσεως κάθε οικισμού με τους υπολοίπους και των επεμβάσεων στο φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον … Επομένως, η έγκριση και τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακος, και η θέσπιση με ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα πάσης φύσεως όρων δομήσεως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε ειδικότερο θέμα, … αλλ’ ούτε και θέμα τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις αυτές μπορεί να γίνονται μόνον με την έκδοση προεδρικού διατάγματος» (ΣτΕ Ολ. 3661/2005).

  (β) Η ίδια (4η) παράγραφος εξακολουθεί (όπως και στον 4269/2014) να προβλέπει έναν αρχαϊκό τρόπο δημοσιοποίησης – την «έκθεση» του κτηματογραφικού διαγράμματος στον δήμο (και την δημοσίευση ανακοίνωσης σε εφημερίδα). Οι τρόποι αυτοί θα πρέπει να συνδυαστούν επιτέλους με ανάρτηση στο διαδίκτυο, και με ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής ενστάσεων – ένα ηλεκτρονικό πολεοδομικό και χωροταξικό μητρώο.

 • 20 Νοεμβρίου 2016, 18:55 | Xogia

  Τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής δεν είναι τίποτα άλλο από τις «Παλαιές» Πολεοδομικές μελέτες που θα εξειδικεύουν τα ΤΧΣ και Ειδικά ΤΧΣ με ενσωματωμένη την Πράξη Εφαρμογής.Οι Πολεοδομικές μελέτες ως αμιγώς κανονιστικές πολεοδομικές πράξεις έχουν κριθεί ότι δεν μπορούν να εγκρίνονται με άλλη διοικητική πράξη πλήν αυτού του Προεδρικού Διατάγματος (Απόφαση 3661/2005 (και όχι μόνο) Ολομέλειας του ΣτΕ. Το ΣτΕ γιατί να πει κάτι διαφορετικό σήμερα??

 • 19 Νοεμβρίου 2016, 23:35 | Αντώνιος Χουρδάκης

  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

  A. Κατά την διαδικασία έγκρισης των πολεοδομικών μελετών (Π.Μ.) παρουσιάζονται τα εξής προβλήματα :

  – Σύμφωνα με τις προδιαγραφές για την έγκριση των Π.Μ. (απόφαση Υπουργού 5731/1146/00 – ΦΕΚ-329/Β/15-3-00 και εγκύκλιος 47 – Αθήνα 28-6-2004 ΔΤΕ/ β/οικ. 2801/ 1152) απαιτείται η αναγραφή στα σχετικά σχέδια των συντεταγμένων των Οικοδομικών Τετραγώνων (Ο.Τ.). Οι συντεταγμένες αυτές είναι πολύ πιθανό να αλλάξουν με τις μικρές προσαρμογές και μετατοπίσεις για την προσαρμογή στην λεπτομερέστερη αποτύπωση με την Πράξη Εφαρμογής.

  – Η αναγραφή αυτή δημιουργεί το πρόβλημα ότι μεταξύ της Πολεοδομικής Μελέτης (που εγκρίνεται με Π.Δ.) και της Πράξης Εφαρμογής θα υπάρχουν μικρές διαφορές στις συντεταγμένες των κορυφών των Ο.Τ. και αμφισβητήσεις για το ποιες συντεταγμένες είναι οι εγκυρότερες με συνέπεια να υπάρχουν πιθανές διαμάχες μεταξύ ιδιοκτητών για την εγκυρότερη εφαρμογή της Π.Μ. (τυχόν ρυμοτομήσεις κλπ.)

  – Επί πλέον λόγω της σμίκρυνσης των χαρτών κατά την δημοσίευσή τους, οι συντεταγμένε είναι δυσανάγνωστες έως μη αναγνώσιμες στου χάρτες που δημοσιεύονται στα ΦΕΚ.

  – Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά των Ο.Τ.Α. στην σημερινή συγκυρία δεν επιτρέπουν την ταυτόχρονη εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης και της Πράξης Εφαρμογής.

  B. Για την ταχύτερη έγκριση των πολεοδομικών μελετών προτείνεται να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές για την έγκριση των πολεοδομικών μελετών στα εξής σημεία:

  – Να διαχωριστεί η Πολεοδομική Μελέτη από την Πράξη Εφαρμογής και να δοθεί η δυνατότητα η Πράξη Εφαρμογής να εγκρίνεται σε τμήμα μιας Πολεοδομικής Ενότητας και όχι απαραίτητα στο σύνολό της, ανάλογα με τα τοπικά προβλήματα.

  – Να μην αναγράφονται οι συντεταγμένες των κορυφών Ο.Τ. στα σχέδια έγκρισης των Π.Μ. (όπως π.χ. και στα εγκεκριμένα Σχέδια Πόλης δεν αναγράφεται το πλάτος των οδών για να αποφεύγονται άσκοπες διαμάχες και να διευκολύνεται η προσαρμογή της Π.Μ. στη υφιστάμενη κατάσταση).

  – Οι Πολεοδομικές Μελέτες να μπορούν να εγκρίνονται σε ψηφιοποιημένα τοπογραφικά διαγράμματα που έχουν συνταχθεί με τις προδιαγραφές που ήταν σε ισχύ κατά την εκπόνηση των πολεοδομικών μελετών και ειδικότερα του Β ή Β1 σταδίου (αυτή η ρύθμιση διευκολύνει την έγκριση Πολεοδομικών Μελετών που εκκρεμούν για πολλά χρόνια).

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 15:56 | Μικράκη Ευαγγέλία. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/ντρια Χωρικού Σχεδιασμου Περιφέρειας Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Η εισήγηση και έγκριση των Π.Σ.Ε, να γίνεται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και υπόκειται στον ελεγκτή νομιμότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 15:51 | Μικράκη Ευαγγέλία. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/ντρια Χωρικού Σχεδιασμου Περιφέρειας Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Πρέπει να προβλεφθεί ότι η κίνηση διαδικασίας Π.Σ.Ε μπορεί να κινηθεί και από την οικεία Περιφέρεια, η οποία είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των ρυθμίσεων του ΤΧΣ και να οριστεί ρητώς ότι ισχύει και για την Περιφέρεια Αττικής.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 15:27 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

  άρθρο 10, παρ 4, εδάφιο Β. να προστεθεί ο χρόνος ανάρτησης για δικαίωμα ενστάσεων να είναι 1 ένας μήνας, καθώς για αναζήτηση εγγράφων /βεβαιώσεων από δημόσιες υπηρεσίες για τεκμηρίωση ενστάσεων υπάρχει περιθώριο απάντησης από τις δημόσιες υπηρεσίες 40 ημερών. Να υπάρχει δυνατότητα να κατατεθούν ενστάσεις με επιφύλαξη προσκόμισης εγγράφων κατόπιν αποδεδειγμένης έγκαιρης αίτησης σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον η καθυστέρηση στην προσκόμιση του εγγράφου οφείλεται σε καθυστερημένη ανταπόκριση αιτήματος από δημόσια υπηρεσία!

  Η επεξεργασία των ενστάσεων από τις υπηρεσίες του δήμου να δύναται να παραταθεί κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των υπηρεσιών δόμησης κ λήψη σχετικής απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο, λόγω υποστελέχωσης ή μεγάλου αριθμού ενστάσεων.

  Η ανακοίνωση της δημόσιας ανάρτησης να γίνεται με υποχρεωτική δημοσίευση σε τοπική ημερήσια εφημερίδα καθημερινά για όλο το χρονικό διάστημα ανάρτησης, και να υπάρχει ομοίως υποχρεωτική ανάρτηση σε εμφανές σημείο στην επίσημη ιστοσελίδα του δήμου για όλο το αντίστοιχο διάστημα.

  ΤΧΣ , άρθρο 7, παρ 6. η γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου να ακολουθεί δημόσια ανοιχτή διαβούλευση , κατόπιν δημοσίευσης καθημερινά στον τοπικό τύπο αλλά και στην ιστοσελίδα του δήμου για όσο διάστημα διαρκεί η διαβούλευση!
  Η περίοδος διαβούλευσης να διαρκεί 2 δύο μήνες, με υποχρεωτική ενημέρωση τοπικού συμβουλίου δημοτικής ενότητας, και να υπάρχει αντίστοιχο διάστημα 2 δύο μηνών για επεξεργασία των παρατηρήσεων από τις υπηρεσίες δόμησης, πριν την τελική γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου. Τα παραπάνω διαστήματα να μπορούν να παραταθούν, κατόπιν αποφάσεως δημοτικού συμβουλίου,ύστερα από τεκμηριωμένο αίτημα των υπηρεσιών και φορέων.

  Τα παραπάνω είναι σύμφωνα με τη σύμβαση της Φλωρεντίας για το τοπίο, όπου επιτάσσει την συμμετοχή πολιτών, τα συμπεράσματα CEMAT ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ, για προώθηση δημοκρατικών διαδικασιών στο σχεδιασμό.

  Κάβουρας Σπύρος
  γραμματέας Συλλόγου θιγομένων από σχεδιο πόλης Χϊου

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 12:40 | Γιάννης Γεωργακόπουλος

  Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να προστεθεί η εξής διατύπωση:
  «Η διοίκηση έχει δέσμια αρμοδιότητα έγκρισης των Πολεοδομικών Σχεδιών Εφαρμογής (Π.Σ.Ε.) εντός ενός (1) έτους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης νοείται ως έγκριση (με δεδομένο ότι δεν παρακωλύεται η διαδικασία).

  Γιάννης Γεωργακόπουλος
  Δικηγόρος

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 12:14 | Γιάννης Γεωργακόπουλος

  Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να προστεθεί η εξής διατύπωση:
  «Η διοίκηση έχει δέσμια αρμοδιότητα έγκρισης tων Πολεοδομικών Σχεδιών Εφαρμογής (Π.Σ.Ε.) εντός ενός (1) έτους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης νοείται ως έγκριση (με δεδομένο ότι δεν παρακωλύεται η διαδικασία).

  Γιάννης Γεωργακόπουλος
  Δικηγόρος

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 11:52 | Ανθή Τσακιροπούλου

  Στο σημείο β της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής πριν την έγκρισή τους εκτίθενται στον οικείο Δήμο και το κοινό ειδοποιείται σχετικά με σχετική δημοσίευση σε δύο εφημερίδες, τοπικής ή εθνικής κυκλοφορίας. Θεωρείται σκόπιμο να διατυπωθεί σαφής οδηγία στο Νόμο που να ορίζει και υποχρέωση του δήμου για διαδικτυακή ενημέρωση του κοινού, π.χ. με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, καθώς έτσι μπορεί να διευκολυνθεί η ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 11:50 | Ανθή Τσακιροπούλου

  Δεδομένου ότι τα Τ.Χ.Σ. προβλέπεται να δημοσιεύονται εφεξής σε ΦΕΚ ως προεδρικά διατάγματα, γεννάται το ερώτημα εάν θα κατισχύουν ως προς τον καθορισμό του πολεοδομικού καθεστώτος αυτά έναντι ενδεχόμενων κατά περίπτωση δήμου προγενέστερων Πολεοδομικών Μελετών που έχουν αντιστοίχως δημοσιευθεί σε ΦΕΚ ως προεδρικά διατάγματα και είναι σε ισχύ έως σήμερα. Θα υπάρχει κάποια γενική οδηγία εναρμόνισης των νέων Τ.Χ.Σ. με τις προγενέστερες Πολεοδομικές Μελέτες; Οι τεχνικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες δόμησης και οι μελετητές θα χρειάζεται, όπως και σήμερα, να ελέγχουν αμφότερα τα έγγραφα και να γνωμοδοτούν ακολουθώντας τη δυσμενέστερη περίπτωση ή θα γνωμοδοτούν ακολουθώντας την μεταγενέστερη; Θεωρείται ότι η διευκρίνιση του συγκεκριμένου ζητήματος στο Νόμο πρόκειται να εξαλείψει αρκετά ερωτήματα στο μέλλον.

  Τοπογράφος Μηχανικός

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 15:38 | ΝΕΣΤΩΡ

  Παρ. 1. Να προστεθεί: Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για την διασφάλιση της βατότητας του οδικού δικτύου και της φυσικής απορροής των ομβρίων υδάτων.

  παρ. 4β.
  Να προστεθεί:Σε περιοχές λειουργούντος κτηματολογίου το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής συντάσσεται επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Εθνικού Κτηματολογίου.

  «…… τις οποίες ο Δήμος οφείλει να εξετάσει εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας». Η εντός 15 ημερών εξέταση των ενστάσεων από τον Δήμο είναι αδύνατη. Προτείνεται να προβλεφθεί προθεσμία τουλάχιστον δύο μηνών για την πρώτη και ενός για την δεύτερη ανάρτηση.

  Να προστεθεί:Σε περιοχές χωρίς Εθνικό Κτηματολόγιο με YA ορίζονται ανάλογες προθεσμίς για το κηματολογικό διάγραμμα και το ΠΣΕ.

  «Μετά την άπρακτη πάροδο των ως άνω προθεσμιών τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφααρμογής προωθούνται προς έγκριση». Να συμπλρωθεί: … όπως αναρτήθηκαν.

 • 6) Η παρ. 1 του άρθρου 10 «Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής (Π.Σ.Ε.)» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Για την πολεοδόμηση ορισμένης περιοχής απαιτείται η σύνταξη και έγκριση Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής το οποίο περιλαμβάνει το Πολεοδομικό Σχέδιο και Πράξη Εφαρμογής. Με τα σχέδια αυτά εξειδικεύονται, σε κλίμακα πόλης ή οικισμού ή τμημάτων αυτών ή σε ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, οι ρυθμίσεις των Τοπικών ή Ειδικών Χωρικών Σχεδίων περί χρήσεων γης και όρων δόμησης και καθορίζονται επακριβώς οι κοινόχρηστοι, κοινωφελείς και οικοδομήσιμοι χώροι της προς πολεοδόμηση περιοχής καθώς και τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, τα οποία σε κάθε περίπτωση ικανοποιούν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία […]».

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 14:30 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

  Παράγραφος 4 β

  Τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής εκτίθενται με το σχετικό κτηματογραφικό διάγραμμα στον οικείο Δήμο επί 15 ημέρες και πραγματοποιείται ειδοποίηση σε 2 εφημερίδες. Στη σύγχρονη εποχή η ειδοποίηση θα έπρεπε οπωσδήποτε να γίνεται ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, είτε με αποστολή email είτε μέσω κάποιας άλλης πλατφόρμας.

  Επίσης βάσει πρακτικής μου εμπειρίας, 15 ημέρες είναι πολύ λίγες για την ενημέρωση των πολιτών (ιδίως όσων κατοικούν σε άλλη περιοχή ενώ έχουν εμπράγματο συμφέρον στην περιοχή προς πολεοδόμηση) και αντιπροτείνεται αφενός το διάστημα του ενός μηνός για να αποφεύγονται οι ενστάσεις κατόπιν παρέλευσης της προθεσμίας και αφετέρου υπογραμμίζεται η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ.

  ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
  Διπλ. Πολεοδόμος-Χωροτάκτης Μηχανικός
  Πολυτεχνική Σχολή
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 13:17 | Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου

  Παράγραφος 4
  Ομοίως με προηγουμένως όπου υπάρχει αναφορά σε προδιαγραφές σύνταξης θα πρέπει να γίνεται αναφορά και σε τιμολόγιο.

  Παράγραφος 6
  Αναφέρεται στο ε) ότι «Μετά την έγκριση των Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής απαγορεύεται η τροποποίησή τους για μία πενταετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες καθίστανται αναγκαίες ειδικότερες επί μέρους τροποποιήσεις τους για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του σχεδιασμού στην περιοχή». Η ανωτέρω φράση θα πρέπει να τροποποιηθεί ως «Μετά την έγκριση των Πολεοδομικών Σχεδίων απαγορεύεται η τροποποίησή τους για μία πενταετία, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες καθίστανται αναγκαίες ειδικότερες επί μέρους τροποποιήσεις τους για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του σχεδιασμού στην περιοχή» αφού όσον αφορά το τμήμα της Πράξης Εφαρμογής λόγω του ότι είναι μια δυναμική μελέτη της οποίας τα δεδομένα μεταβάλλονται συνεχώς, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης της χωρίς χρονικό περιορισμό μετά την κύρωση της.

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 13:37 | Αντώνιος Χουρδάκης

  Αντώνης Χουρδάκης, αρχιτέκτων – πολεοδόμος,
  Κωστή Αδοσίδη 13, 72400 Νεάπολη Κρήτης
  Τηλ./fax 28410 32345 κιν. 6973232151

  17/11/2016

  Προτάσεις για το σχέδιο νόμου «Χωρικός Σχεδιασμός -Βιώσιμη Ανάπτυξη» για την αντικατάσταση του ν. 4269/2014.

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
  στο Άρθρο10 – Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής (Π.Σ.Ε.) – παράγραφος 3
  Η παρ. 3 προβλέπει
  «3. Τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής καταρτίζονται για το σύνολο των περιοχών των Τ.Χ.Σ ή Ε.Χ.Σ που προορίζονται για πολεοδόμηση ή και για τμήμα αυτών, το οποίο πρέπει πάντως να αποτελεί πολεοδομική ενότητα, όπως αυτή καθορίζεται στο οικείο Τοπικό ή Ειδικό Χωρικό Σχέδιο.»
  Σε πολλές περιπτώσεις η έκταση μιας πολεοδομικής ενότητας είναι πολύ μεγάλη καθώς μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια ενός οικισμού και τις προτεινόμενες επεκτάσεις του. Ο προυπολογισμός για την εκπόνηση των απαιτουμένων μελετών για την πολεοδόμηση ολόκληρης της πολεοδομικής ενότητας ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδων ευρώ, ποσό που είναι συνήθως αδύνατον να ενταχθεί στους προϋπολογισμούς των Δήμων , ιδιαίτερα με την σημερινή οικονομική στενότητα.
  Προτείνεται να επιτρέπεται η πολεοδόμηση σε τμήμα μιας πολεοδομικής ενότητας εμβαδού τουλάχιστον 50 στρεμμάτων (‘όπως ισχύει και για τις ιδιωτικές πολεοδομήσεις). Το τμήμα αυτό θα καθορίζεται από την Δημοτική Αρχή ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις παρουσιαζόμενες ανάγκες για πολεοδόμηση., και η περίμετρός του θα αποτελείται ι από κοινόχρηστους χώρους (δρόμους, πράσινο κλπ.) και δεν θα τέμνει οικοδομικά τετράγωνα.
  Επισημαίνεται ότι για την εισφορά σε γη των γηπέδων σύμφωνα με τον Ν. 4315 Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα – Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.ΦΕΚ Α 269 /24 Δεκεμβρίου 2014, η εισφορά σε γη και χρήμα υπολογίζεται ανά ιδιοκτησία και όχι στο σύνολο των ιδιοκτησιών του ίδιου ιδιοκτήτη σε μια πολεοδομική ενότητα, ‘άρα δεν υπάρχει θέμα διαφοροποίησης των εισφορών όταν πολεοδομείται τμήμα μιας πολεοδομικής ενότητας. .

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 11:02 | ΚΕΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης Μανώλης Μπαλτάς

  Καθώς στην περίπτωση των Επιχειρηματικών Πάρκων του ν. 3982/2011, η αναστολή οικοδομικών αδειών ορθώς επιβάλλεται από την ΚΥΑ έγκρισης της ανάπτυξης τους ενώ η εκπόνηση και έγκριση της ΠΣΕ ακολουθεί,προτείνεται η συμπλήρωση της παρ. 8 ως κάτωθι:
  «… Κυβερνήσεως. Σχετικές ρυθμίσεις που επιβάλλονται για ειδικότερους λόγους συνεχίζουν να ισχύουν.»

 • 8. α) Για την Αττική θέση Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου επέχει το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας
  Πρόταση: …το Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής…

  β) Κατά την εκπόνηση των Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων εξετάζονται ζητήματα αλληλεπίδρασης και τυχόν επικαλύψεων μεταξύ σχεδίων όμορων Περιφερειών
  Πρόταση: …εξετάζονται και οφείλουν να λαμβάνονται υπ’ όψη και να επιλύονται, ζητήματα αλληλεπίδρασης, ασυμβατότητες και τυχόν επικαλύψεις μεταξύ σχεδίων ομόρων Περιφερειών.

  γ) …ισχύουσες κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Θεσσαλονίκης…
  Πρόταση: του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (διαγράφεται η λέξη «της»).

 • 4. α) Η κίνηση της διαδικασίας σύνταξης των Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής γίνεται από τον οικείο Δήμο. Η διαδικασία μπορεί επίσης να κινηθεί και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση…
  Πρόταση προσθήκης:
  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση ή την Περιφέρεια, ύστερα από σχετική ενημέρωση του οικείου Δήμου.