Μέρος Α5 – Τελικές, Μεταβατικές και Καταργούμενες Διατάξεις Άρθρο 12 – Εναρμόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών διατάξεων προς το νέο σύστημα χωρικού σχεδιασμού

1. α) Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύονται το ειδικό περιεχόμενο, η διαδικασία και οι προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης, τροποποίησης καθώς και τα αρμόδια όργανα έγκρισης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του παρόντος νόμου.
β) Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού ΠΕΝ εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αναμορφώνονται, προκειμένου να προσαρμοστούν προς την ορολογία, τα επίπεδα, τα μέσα και τις διαδικασίες χωρικού σχεδιασμού που καθορίζονται με τον παρόντα νόμο, οι διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 12 του ν. 2742/1999 και των άρθρων 8, 9, 10, 11,12, 13,14,15,16,17 του κεφαλαίου Β του ν. 2508/1997 καθώς των άρθρων 19, 22, 23 όπως ισχύουν.
2. Τα πολεοδομικά σταθερότυπα που έχουν εγκριθεί με την 10788/2004 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Δ΄ 285), αναθεωρούνται, προκειμένου να εναρμονιστούν με τις διατάξεις του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
3. Το ισχύον Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/03.07.2008) εντάσσεται στα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
4. Με απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΝ καθορίζεται για κάθε κατηγορία χωρικών σχεδίων του νόμου αυτού, το είδος των τυχόν απαιτούμενων ειδικών μελετών για την κατάρτισή τους, οι προδιαγραφές εκπόνησης αυτών, οι ειδικότητες των μελετητών και κάθε άλλο θέμα που αφορά την εκπόνηση, έλεγχο και εφαρμογή αυτών.

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 14:40 | μαρω ευαγγελιδου

  παρ1α το νεο αυτο ΠΔ θα περιαμβανει τόσο τις διαδικασιες που προβλέπονται στον νομο όσο και αυτες που δενπροβλέπονται και παραπέμπονται σ αυτό?
  παρ1,β η τροποποιηση / ευθυγραμμιση μιας σειρας διαταξεων ειναι ανακαια αλλα γα να ολοκληρωθει εντός 6 μηνών θα επρεπε να εχει ηδη αρχισει …
  παρ3 για το ΓΠΧΣΑΑ δες και σχολιο μου στο αρ 3 περι εθνικης στρατηγικης

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 13:10 | WWF Ελλάς

  (α) Δεν προβλέπεται εξουσιοδότηση προς το Πρόεδρο της Δημοκρατία για τροποποίηση διατάξεων νόμου [1η παράγραφος, περίπτωση β)]. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η διάταξη παραπέμπει σε ορισμένα άρθρα που έχουν καταργηθεί (π.χ., 8-9 ν. 2508/1997).

  (β) Θα πρέπει να εξεταστεί κατά πόσο η αναθεώρηση των πολεοδομικών σταθερότυπων απαιτεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση. Υπάρχει η ανάγκη να εναρμονιστούν τα ισχύοντα σταθερότυπα με τα διεθνή, σε θέματα όπως οι δείκτες για το πράσινο, για τους ελεύθερους χώρους, κοκ.

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 12:08 | Εμμανουήλ Μπουγιακιώτης

  Προτείνεται η αναδιατύπωση της παρ. 1α του άρθρου 12, ώστε η παρεχόμενη στη Διοίκηση νομοθετική εξουσιοδότηση να καλύπτει με πιο σαφή τρόπο και το θέμα της νομικής σχέσης μεταξύ των ισχυόντων επιπέδων σχεδιασμού.
  «Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εξειδικεύονται η σχέση μεταξύ των επιπέδων σχεδιασμού, το ειδικό περιεχόμενο, η διαδικασία και οι προθεσμίες έγκρισης, αναθεώρησης, τροποποίησης, καθώς και τα αρμόδια όργανα έγκρισης των πλαισίων και σχεδίων του συστήματος χωρικού σχεδιασμού του παρόντος νόμου.»

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 15:09 | Μικράκη Ευαγγέλία. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δ/ντρια Χωρικού Σχεδιασμου Περιφέρειας Αττικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Δεν εφαρμόζεται το ισχύον Διοικητικό πλαίσιο του Ν 3852/2010 και οι αρμοδιότητες Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού , που αυτό απέδιδε στις Περιφέρειες της χώρας και επιπλέον ο διαταράσσεται ο επιτελικός χαρακτήρας του κράτους καθώς αποσπά αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
  Τέλος τελεί προς θεσμοθέτηση ο νόμος που αφορά στο Παρατηρητήριο του Δομημένου Περιβάλλοντος και θα πρέπει να ελεγχθούν επικαλυπτόμενες διατάξεις με το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου

 • Για την αποτελεσματική λειτουργία και εποπτεία του χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του συγκροτείαι «Παρατηρητήριο αξιολόγησης και αναθεώρησης χωρικού σχεδιασμού» σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο. Σχόλιο: Υπάρχει σχετικά πλήρης περίγραφή του «παρατηρητηρίου» στο ΡΣΑ 2014 (Ν. 4277/2014).

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 06:19 | Αντώνιος Χουρδάκης

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 12

  Οι μελέτες που έχουν προκηρυχθεί ή θα προκηρυχθούν μέχρι την έγκριση των νέων προδιαγραφών έχουν καταστεί ή θα καταστούν ανενεργές Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα μελετών ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ και πολεοδομικών μελετών που έχουν προκηρυχθεί και δεν μπορούν να ανατεθούν επειδή δεν έχουν εγκριθεί οι νέες προδιαγραφές.

  Προτείνεται να προστεθεί η εξής παράγραφος

  «Στις μελέτες (χωροταξικές, ΓΠΣ – ΣΧΟΟΑΠ, πολεοδομικές) που έχουν προκηρυχθεί η θα προκηρυχθούν μέχρι την έγκριση των προβλεπομένων νέων προδιαγραφών η διαδικασία προκήρυξης και ανάθεσης γίνεται με την χρήση των υφισταμένων σε ισχύ προδιαγραφών.»

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 14:24 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ

  Παράγραφος 1 β

  «β) Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού ΠΕΝ εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τροποποιούνται, συμπληρώνονται και αναμορφώνονται […]»

  έξι μήνες είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο οποίο θα πρέπει να μείνει στάσιμος όλος ο πολεοδομικός σχεδιασμός ανά τη χώρα. Η διαδικασία πρέπει να επισπευσθεί στους 3 μήνες το αργότερο, ιδίως καθώς πολλά από τα Διατάγματα που προβλέπεται να αναμορφωθούν είναι εξαιρετικά πρόσφατα και πλήρη, απαιτώντας μόνο την αλλαγή ορισμένων ορισμών/ονομάτων πλαισίων

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 13:11 | Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου

  Κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντικό για να μην καταστεί ανενεργός ο νόμος όπως κατέστη ο 4269, να τεθεί χρονικός περιορισμός 6 μηνών από την ψήφιση του νόμου για την έκδοση όλων των Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπει το Σχέδιο Νόμου.