Μέρος Α4 – Άρθρο 11 – Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Οικονομικών και ΥΠΕΚΑ, συστήνεται στο ΥΠΕΝ ειδική νομοπαρασκευαστική επιτροπή της οποίας τα μέλη δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα είκοσι (20), για τη σύνταξη κώδικα χωροταξίας και πολεοδομίας.
2. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ποσό και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης των μελών της επιτροπής, των ειδικών εισηγητών που τυχόν ορίζονται και των γραμματέων και ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.
3. Η επιτροπή συγκροτείται από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και δημοσίους υπαλλήλους καθώς και από ιδιώτες επιστήμονες ειδικευμένους σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας
4. Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία και τάσσεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της. Με την ίδια απόφαση ορίζονται έως τρεις υπάλληλοι του ΥΠΕΝ οι οποίοι ασκούν καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής.
5. Ο κατά την παρ. 1 κώδικας περιλαμβάνει τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και κανονιστικών πράξεων, που αφορούν στην χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία.
6. Κατά τη σύνταξη του κώδικα, επιτρέπεται η κατάργηση διατάξεων που κρίνονται ατελέσφορες για την επίτευξη πρακτικών αποτελεσμάτων, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί σιωπηρώς καθώς και των μεταβατικών διατάξεων που δεν έχουν πλέον πεδίο εφαρμογής, η προσαρμογή διατάξεων προς το ισχύον Σύνταγμα, η αναδιατύπωση διατάξεων χάριν απλουστεύσεως ή άρσεως ερμηνευτικών αμφιβολιών ή συσχετισμού προς παρεμφερείς διατάξεις, ο καθορισμός των αρμόδιων οργάνων σε συνάρτηση με το υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών και των οργάνων της αυτοδιοίκησης, η ενοποίηση και η αναδιάρθρωση νομοθετημάτων, και κάθε άλλη μεταβολή απαραίτητη για την ενότητα της ρυθμίσεως.
7. Σε κάθε περίπτωση ο κώδικας καταρτίζεται σε ηλεκτρονική βάση και ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία ενημέρωσης, επικαιροποίησης και έγκρισης της τροποποίησης του.
8. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και μετά από εισήγηση της οικείας νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, μπορεί να ανατίθεται, η εκτέλεση συγκεκριμένων προπαρασκευαστικών εργασιών της κωδικοποίησης ή η σύνταξη ειδικών μελετών και ερευνών που ανάγονται στο τμήμα της νομοθεσίας που πρόκειται να κωδικοποιηθεί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή σε επιστημονικά ιδρύματα ή ινστιτούτα ή Ν.Π.Δ.Δ.
9. Ο Κώδικας που καταρτίζεται κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποβάλλεται στην Ολομέλεια της Βουλής προς κύρωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 13:05 | WWF Ελλάς

  Κάθε πρωτοβουλία κωδικοποίησης είναι καταρχήν θετική – αν και, η συγκεκριμένη πρόβλεψη υπάρχει στον ν. 4269/2014, και έκτοτε δεν υπάρχει καμία διακριτή πρόοδος. Ωστόσο, η κωδικοποίηση θα έχει περιορισμένα οφέλη, εάν δεν συνοδεύεται από ψηφιοποίηση των θεσμικών γραμμών, δημιουργία μητρώου ρυθμίσεων, δημιουργία μητρώου αναρτήσεων και διαβουλεύσεων, και διάθεση των σχετικών δεδομένων στο ευρύ κοινό για κάθε χρήση, σε συνδυασμό με όλα τα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα για κάθε περιοχή της χώρας.

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 10:46 | Ανθή Τσακιροπούλου

  Σημαντική παράλειψη, κατά τη γνώμη μου, εντοπίζεται στην αντικατάσταση του Μέρους Α4 του Ν. 4269/2014 από το παρόν Σχέδιο Νόμου και η απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στο προς αντικατάσταση άρθρο Άρθρο 11 – Ψηφιοποίηση και ηλεκτρονική καταγραφή των θεσμικών γραμμών, πληροφοριών, όρων και χρήσεων γης (του Ν. 4269/2014). Θεωρείται πολύ σημαντική η αποκατάσταση θέσπισης συγκεκριμένων οδηγιών σε επίπεδο Νόμου για την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και τήρηση πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά και χωροταξικά δεδομένα. Μάλιστα, στη σχετική νομοθετική διάταξη διατυπωνόταν ειδικά η υποχρέωση διασύνδεσης των πληροφορικών συστημάτων και βάσεων δεδομένων όλων των αρμόδιων Υπουργείων. Προς αυτή την κατεύθυνση, αξίζει να συμπληρωθεί η σκοπιμότητα περαιτέρω διάθεσης των πολεοδομικών και χωροταξικών δεδομένων, ώστε να είναι αξιοποιήσιμα από τους ενδιαφερόμενους (π.χ. επαγγελματίες μηχανικοί).

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 15:15 | ΝΕΣΤΩΡ

  παρ.8
  ………που πρόκειται να κωδικοποιηθεί σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας ή σε επιστημονικά ιδρύματα ή ινστιτούτα ή Ν.Π.Δ.Δ.
  Να ποστεθεί: ή σε συμπράξεις γραφείων μελετών και δικηγορικών γραφείων.

 • 7) Η παρ. 7 του άρθρου 11 «Κωδικοποίηση διατάξεων χωροταξίας και πολεοδομίας» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 7. Σε κάθε περίπτωση ο κώδικας καταρτίζεται σε ηλεκτρονική βάση, η οποία θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης με Αριθ. ΥΑΠ/Φ.40.4/1/989 Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 1301 Β/ 12.04.2016), και ορίζονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις για τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία ενημέρωσης, επικαιροποίησης και έγκρισης της τροποποίησης του […]».

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 13:52 | Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου

  Παράγραφος 8
  Προτείνεται να αφαιρεθεί πλήρως η παράγραφος 8 ή να τροποποιηθεί αφού αποτελεί φωτογραφική διάταξη η οποία προβλέπει την ανάθεση μελετών στα πλαίσια της κωδικοποίησης της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας σε ΑΕΙ και ερευνητικά ινστιτούτα αποκλείοντας τις ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς καμία αιτιολόγηση.
  Θα πρέπει να προστεθεί η πρόβλεψη που αφαιρέθηκε για το ψηφιακό σύστημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι θεσμικές γραμμές αφού κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος χωρικού σχεδιασμού.

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 13:28 | Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου

  Παράγραφος 8
  Προτείνεται να αφαιρεθεί πλήρως η παράγραφος 8 ή να τροποποιηθεί αφού αποτελεί φωτογραφική διάταξη η οποία προβλέπει την ανάθεση μελετών στα πλαίσια της κωδικοποίησης της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας σε ΑΕΙ και ερευνητικά ινστιτούτα αποκλείοντας τις ιδιωτικές επιχειρήσεις χωρίς καμία αιτιολόγηση.

  Θα πρέπει να προστεθεί η πρόβλεψη που αφαιρέθηκε για το ψηφιακό σύστημα στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλες οι θεσμικές γραμμές αφού κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντικό για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος χωρικού σχεδιασμού.

 • 16 Νοεμβρίου 2016, 21:32 | Χαρης Λαζαριδης

  ΑΡ43. Εναρμονιση καταστατικων των οικοδομικων συνεταιρισμων

  Παρ.1 Τίθεται προθεσμία 6(έξι) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νομού για την εναρμόνιση των καταστατικών….

  (σ.σ. όσοι ήθελαν να τα εναρμονίσουν είχαν αρκετό χρόνο από το 2011)

  Παρ3.
  ………
  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης οικοδομικού συνεταιρισμου στην υποχρέωση εναρμόνισης του καταστατικού του όντος της ως άνω προθεσμίας,ο συνεταιρισμος διαλύεται αυτοδικαίως και ακολουθάει υποχρεωτικός έλεγχος άπω ορκωτούς λογιστες.

  (σ.σ. Έχουν γίνει αρκετής παρατυπίες…)