Άρθρο8 Ειδικά Χωρικά Σχέδια

1. ᬬ) Για τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη περιοχών ανεξαρτήτως διοικητικών ορίων που μπορεί να λειτουργήσουν ως υποδοχείς σχεδίων, έργων και προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας ή για τις οποίες απαιτείται ειδική ρύθμιση των χρήσεων γης και των λοιπών όρων ανάπτυξής τους, καταρτίζονται Ειδικά Χωρικά Σχέδια (Ε.Χ.Σ). Επίσης Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορούν να καταρτιστούν και για προγράμματα αστικής ανάπλασης, ή/και περιβαλλοντικής προστασίας ή αντιμετώπισης των συνεπειών από φυσικές καταστροφές.
β) Ειδικά Χωρικά Σχέδια, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, αποτελούν επίσης:
αα) οι Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (ΠΟΤΑ) του άρθρου 29 του ν. 2545/1997, οι Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΟΑΠΔ) του άρθρου 24 του ν. 1650/1986, τα Επιχειρηματικά Πάρκα του ν. 3982/2011, τα Εμπορευματικά Κέντρα του ν. 3333/2005
ββ) τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ) του άρθρου 12 του ν. 3986/2011, τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) του άρθρου 24 του ν. 3894/2010.
2. Τα Ε.Χ.Σ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται ώστε να καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες είτε για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων είτε για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
3. Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια εντάσσονται ιεραρχικά στο ίδιο επίπεδο σχεδιασμού με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια και μπορούν να τροποποιούν τα εγκεκριμένα ΤΧΣ, ΖΟΕ που προϋπάρχουν αυτών.
4. α) Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη των Ε.Χ.Σ γίνεται είτε από το ΥΠΕΝ είτε από τον οικείο Δήμο ή την οικεία Περιφέρεια είτε από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος. Με απόφαση Υπουργού ΠΕΝ καθορίζονται προδιαγραφές και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για τη σύνταξη των Ε.Χ.Σ.
β) Τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια πρέπει να εναρμονίζονται με τα Ειδικά και Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια καθώς και με τις κατευθύνσεις της οικείας αναπτυξιακής πολιτικής και λαμβάνουν υπόψη τις κατευθύνσεις των εγκεκριμένων ΤΧΣ και ΖΟΕ.
γ) Η έγκριση των Ε.Χ.Σ γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού ΠΕΝ και των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα εγκρίνονται επίσης και οι κατευθύνσεις, όροι και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία πρέπει να τηρούνται κατά την υλοποίηση και εξειδίκευση των Ε.Χ.Σ, σύμφωνα με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
δ) Με το πιο πάνω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και οι οριογραμμές των τυχόν υφισταμένων εντός των Ε.Χ.Σ. υδατορεμάτων, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 και να εγκρίνεται και το Ρυμοτομικό Σχέδιο εφαρμογής όπου αυτό απαιτείται. Στην περίπτωση που ο φορέας κίνησης της διαδικασίας του ΕΧΣ είναι και κύριος της προς πολεοδόμηση έκτασης η διαδικασία δημοσιότητας της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4 του άρθρου 10 παραλείπεται.
5. α) Με τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να τροποποιούνται προγενέστερα Τοπικά Χωρικά Σχέδια, ΖΟΕ και τυχόν ισχύουσες για την περιοχή του σχεδίου γενικές και ειδικές πολεοδομικές ρυθμίσεις, ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όρους και περιορισμούς δόμησης κατόπιν σχετικής προέγκρισης που χορηγείται μετά από υποβολή σχετικής προμελέτης, εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας και γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Η απόφαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της τροποποίησης εν όψει του ειδικού χαρακτήρα της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, της κάλυψης αναγκών παραγωγικής ή επιχειρηματικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης εντός της περιοχής του σχεδίου και πάντως τη μη ανατροπή της πολεοδομικής και χωροταξικής λειτουργίας της ευρύτερης περιοχής.
β) Η διαδικασία εξέτασης- γνωμοδότησης από το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο ΚΕΣΥΠΟΘΑ στα πλαίσια της παραπάνω προέγκρισης κατάρτισης ή τροποποίησης Ειδικών Χωρικών Σχεδίων θα λαμβάνει χώρα δύο (2) φορές ετησίως σε τακτική συνεδρίαση του αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό και θα εξασφαλίζει ότι η διαδικασία κάθε αίτησης θα ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου.
6. Όρια και ρυθμίσεις εγκεκριμένων Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου, που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 1337/1983, περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των Ε.Χ.Σ. και μπορεί να τροποποιούνται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 4. Μετά την έγκριση των Ε.Χ.Σ., οι ΖΟΕ που έχουν ενσωματωθεί σε αυτά παύουν να ισχύουν ως αυτοτελείς ρυθμίσεις, ως προς το τμήμα τους που ενσωματώνεται σε αυτά και ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ε.Χ.Σ..
7. Όρια και ρυθμίσεις προεδρικών διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 4 παρ.1 του ν. 1577/1985, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2831/2000, περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του Τ.Χ.Σ και μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 6 του παρόντος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012.
8. Οι ρυθμίσεις των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων είναι δεσμευτικές για όλα τα εκπονούμενα Τοπικά Χωρικά Σχέδια καθώς και για κάθε ένταξη των περιοχών που καλύπτονται από Ε.Χ.Σ σε σχέδιο πόλεως. Κατ’ εξαίρεση, με τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια μπορεί να τροποποιούνται όρια και ρυθμίσεις των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων ύστερα από ειδική αιτιολογία και σύμφωνη γνώμη του φορέα ανάπτυξης ή διοίκησης της περιοχής που έχει ενταχθεί σε Ειδικό Σχέδιο. Στις περιπτώσεις αυτές, το προεδρικό διάταγμα για την έγκριση του Τ.Χ.Σ προτείνεται και από τον καθ’ ύλην αρμόδιο για το τροποποιούμενο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο υπουργό.
9, Για τον σχεδιασμό και τη χωρική οργάνωση των περιοχών των περιπτώσεων της παραγράφου 1β εφαρμόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία υποδοχέα διατάξεις.. Στις περιπτώσεις των πιο πάνω υποδοχέων, η οριοθέτηση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν σε αυτούς, γίνεται με τη διοικητική πράξη έγκρισης εκάστου υποδοχέα, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014.
10. Κατά τη διαδικασία εκπόνησης του Ε.Χ.Σ και εφόσον η προτεινόμενη ανάπτυξη αφορά σε δημόσιο ή δημοτικό φορέα, δύναται να επιβάλλεται, οπωσδήποτε μετά τη γνώμη του αρμόδιου Κεντρικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, αναστολή χορήγησης αδειών δόμησης για ορισμένες χρήσεις, είτε σε όλη την περιοχή του σχεδίου, είτε σε μέρος αυτής, έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕN.
11. Τα Ε.Χ.Σ. τροποποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 έπειτα από αιτιολογημένη τεχνική έκθεση αξιολόγησης.
12. Με απόφαση Υπουργού ΥΠΕΝ μπορεί να καθορίζονται προδιαγραφές για την εκπόνηση και τη διαδικασία τροποποίησης των Ε.Χ.Σ.

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 13:17 | WWF Ελλάς

  (α) Κανένας άλλος θεσμός δεν εκφράζει με μεγαλύτερη σαφήνεια την κατεύθυνση προς την «ιδιωτικοποίηση» της χωροταξίας. Αντιγράφουμε το σχόλιο που είχαμε καταθέσει κατά την διαβούλευση για την αντίστοιχη διάταξη του ν. 4289/2014: «οι διατάξεις για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια είναι ιδιαίτερα προβληματικές, και θα πρέπει να αποσυρθούν ή να αναθεωρηθούν πλήρως… Τόσο από πλευράς γεωγραφικής κλίμακας, όσο και πληθυσμού, έκτασης δραστηριοτήτων, πολυπλοκότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα Σχέδια αυτά θα έπρεπε υπάγονται στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια (σήμερα ΓΠΣ/ΣΧΟΑΑΠ). Ακόμα και με καθαρά οικονομικά κριτήρια, τα ΤΧΣ είναι πιο σημαντικά από τα ΕΧΣ, διότι σχεδόν πάντα αφορούν οικονομικές δραστηριότητες με συνολικά μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη. Αντιθέτως, με την ιεραρχική εξίσωση ΤΧΣ και ΕΧΣ, το νομοσχέδιο επιτρέπει την ανατροπή των ΤΧΣ …προκειμένου να διεκπεραιωθεί η εγκατάσταση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων – στρατηγικών επενδύσεων, εμπορευματικών κέντρων, ανάπτυξης δημόσιων ακινήτων …-, για χάρη των οποίων ανατρέπεται ο χωροταξικός σχεδιασμός. Οι προβλέψεις για την ισχύ των ΕΧΣ τελικά αμφισβητούν κάθε έννοια χωροταξικής ιεράρχησης και δυνατότητας τοπικής εξειδίκευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες. Ακόμα χειρότερα, με τα ΕΧΣ επιτρέπεται η ανατροπή των ΖΟΕ, ακόμα και όσων έχουν οριστεί βάσει διατάξεων όπως ο ν. 1650/86, με αποτέλεσμα να ανατρέπεται πριν ολοκληρωθεί το θεσμικό καθεστώς προστατευόμενων περιοχών…». Το σχόλιο εξακολουθεί να ισχύει .

  (β) Η ανάγκη για χωροθέτηση «σχεδίων, έργων ή προγραμμάτων υπερτοπικής κλίμακας ή στρατηγικής σημασίας» είναι υπαρκτή. Ωστόσο, είναι προτιμότερο να ενταχθούν οι σχετικές προβλέψεις είτε στα ΠΧΠ, είτε στα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια (ανάλογα με τη χρήση). Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν κάποιες πρόσθετες εγγυήσεις για την έγκριση των ΕΧΣ : καταρχάς, θα πρέπει να προβλέπονται από ρητή διάταξη νόμου, και δεν θα πρέπει να επιτρέπονται ΕΧΣ χωρίς άλλο χαρακτηρισμό (π.χ., ΠΟΤΑ, ΕΣΧΑΔΑ, ΕΣΧΑΣΕ, κτλ.). Κατά την άποψή μας, πρέπει ρητά να προβλέπεται ότι αφορούν μόνο την περιοχή ανάπτυξης του έργου ή σχεδίου, και όχι γειτονικές περιοχές και οικισμούς. Θα πρέπει να αποκλειστούν ρητά οι περιοχές του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών. Τέλος, είναι σημαντικό να προβλεφθεί υποχρεωτικά η γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση.

  (γ) Όσον αφορά τις ΖΟΕ, είναι χαρακτηριστικό ότι, με βάση το νομοσχέδιο, τα ΕΧΣ μπορούν να τις καταργούν, ακόμα και στο σύνολό τους, και μάλιστα χωρίς τις ασφαλιστικές δικλείδες που προβλέπει το ίδιο νομοσχέδιο για την κατάργηση ΖΟΕ από ΤΧΣ (δηλαδή συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών τους χαρακτηριστικών, γνώμη του ΥΠΕΝ) (3η και 6η παράγραφος, πρβλ. και 5η παράγραφο, εδ. α)]. Στην ουσία, τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια μπορούν να αγνοούν ΖΟΕ – όπως, π.χ., την ΖΟΕ Αττικής [π.δ. της 22.6/7.7.1983 (Δ’ 284)], μαζί με τα όρια κατάτμησης που ορίζει – στο σύνολό τους. Προτείνεται η διαγραφή των αναφορών σε ΖΟΕ από το άρθρο 8, και η προσθήκη της πρόβλεψης ότι «οι ρυθμίσεις που διέπουν την οικεία ΖΟΕ περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο του Ε.Χ.Σ».

  (δ) Η αναγκαιότητα των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων για «προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας» (1η παράγραφος) δεν είναι σαφής. Επισημαίνουμε ότι το εθνικό, διεθνές και ενωσιακό δίκαιο του περιβάλλοντος διαθέτουν πολλά κατάλληλα και συγκεκριμένα εργαλεία για τον σκοπό αυτό. Υπάρχει ο κίνδυνος τα προτεινόμενα Ειδικά Χωρικά Σχέδια «περιβαλλοντικής προστασίας» να μη λάβουν υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τα θέματα αυτά. Σε άλλες περιπτώσεις – για παράδειγμα, για την δημιουργία οικολογικών διαδρόμων μεταξύ προστατευόμενων περιοχών ή εντός οικισμών – τέτοια ΕΧΣ θα ήταν ενδεχομένως χρήσιμα. Ωστόσο, αυτά τα θέματα θα έπρεπε να διευκρινιστούν καλύτερα στο κείμενο.

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 12:01 | μαρω ευαγγελιδου

  Αρ 8 Για τα Ειδικά Χωρικα Σχέδια, είναι γνωστές οι επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί ήδη κατα την διαβουλευση του 4269.
  Παρότι είναι θετικό το ότι τα παράλληλα καθεστώτα ενσωματώνονται στον χωρικο σχεδιασμο υπάρχει έντονη επιφύλαξη ότι η περιγραφή του άρθρου δεν εξασφαλίζει ότι δεν θα πρόκειται για τοπική ρυθμιση αποσπασματικού ή/και πελατειακού χαρακτήρα. (ήδη τα υποβληθέντα αιτήματα το αποδεικνύουν)
  Η βελτιωτική (έναντι του 4269) πρόταση για πρόβλεψη διαδικασίας προέγκρισης μέσω του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, επιβαρύνει χρονικά την διαδικασία χωρίς να εξασφαλίζει ότι η όποια πρέμβαση θα εντάσσεται στο πνεύμα και την στρατηγική του ΤΧΣ. Αντίθετα η μόνη εξασφάλιση ότι θα πρόκειται για εργαλείο που μπορει να συμβάλει στην αμεσότερη ενεργοποίηση ιδιωτικών ή δημόσιων επενδυτικών / αναπτυξιακών ή κοινωνικών προγραμμάτων των οποίων η ενεργοποίηση προσκρούει στην ανελαστικότητα ορισμένων κανονιστικων διατάξεων και στις αργες διαδικασίες τροποποίησης τους, είναι να καταγραφούν με σαφήνεια :
  τα κριτηρια των περιοχών (πχ ότι πρόκειται για περιοχές σε παραγωγική αναδιάρθρωση ή παρακμή ή που γειτνιάζουν με μεταφορικούς κόμβους ή για επενδύσεις ιδιαίτερα αναπτυξιακου χαρακτηρα, περιοχές με παρωχημένη ρύθμιση που δεν διακιολογείται από τους στόχους του ΠΧΠ κλπ). Ειναι θετικό ότι προστίθενται και οι περιοχές αναπλάσεων.
  οι στόχοι των προγραμμάτων ή επενδύσεων που δικαιολογούν την εφαρμογή ΕΧΣ και κυριως η εναρμόνιση τους με το ΠΧΠ, η διασφάλιση ότι υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και δεν αλλοιώνει τις αρχές σχεδιασμού του ΤΧΣ (είναι αυτονόητο ότι θα αλλοιώσει τον χαρακτήρα της περιοχης, δεν έχει έννοια ο αντίθετος περιορισμός)
  οι παράλληλες προϋποθέσεις ώστε η επένδυση να συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και να μην αποτελεί ‘εγκάθετη’ παρέμβαση οικειοποίησης τοπικών πόρων, όπως η πρόβλεψη αντισταθμιτικόύ προγράμματος (με δημιουργία περιβαλλοντικών ή κοινωνικών υποδομών για την τοπική κοινότητα, τοπικά σύμφωνα εργασίας κλπ). Σήμερα αντίστοιχες δράσεις προβλέπονται μόνο εθελοντικά στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και πολλές επιχειρήσεις θα επιθυμουσαν κάτι πιο θεσμοθτήμένο, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλή συνεργασία με την τοπική κοινωνία και ασφάλεια δικαίου για την επένδυσή τους.
  Σημειώνεται επ αυτού ότι οι αρχικές προβλέψεις για τις στρατηγικές επενδύσεις (fast track) προβλέπουν μια σειρα από τέτοιες δεσμεύσεις όπως το ύψος της επένδυσης , η δημιουργία συγκεκριμένου αριθμού νέων θέσεων εργασίας, ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρισης, ο εξαγωγικό ς της προσανατολισμός κλπ

 • 21 Νοεμβρίου 2016, 11:11 | Τάνια Βεζυριαννίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός στη Διεύθυνση ΠΕΧΩΣΧ Αν.Μακεδονίας-Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης

  Απαιτείται διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Το ανωτέρω άλλωστε προκύπτει και από το πρόγραμμα «Καλλικράτης» (ν. 3852/2010) το οποίο αναφέρει την αναγκαιότητα γνωμοδότησης Δημοτικού και Περιφερειακού Συμβουλίου σε θέματα χωρικού σχεδιασμού και αναπτυξιακού προγραμματισμού.(άρθρο 76, 94, 163,178 )

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 12:39 | Νίκος Πατσαρίνος

  Στόχος του άρθρου αυτού φέρεται ότι είναι η βελτίωση του τρόπου ενσωμάτωσης των Ειδικών Χωρικών Σχεδίων στο γενικότερο σύστημα χωρικού σχεδιασμού.
  Αναφέρεται ότι βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου για τους επενδυτές αλλά και η αποτροπή εδραίωσης ενός παράλληλου συστήματος σχεδιασμού, με κατ’ εξαίρεση ρυθμίσεις.
  Θεωρούμε ότι η προσπάθεια αυτή ισορροπίας δεν επιτυγχάνεται, αντιθέτως εδραιώνεται ακριβώς ένα παράλληλο σύστημα σχεδιασμού με κατ εξαίρεση ρυθμίσεις

  Στην Παράγραφο 3.β του άρθρου 8 εντάσσονται τα Ε.Χ.Σ στο ίδιο επίπεδο σχεδιασμού με τα ΤΧΣ και προβλέπεται ότι μπορούν να τροποποιούν τα εγκεκριμένα ΤΧΣ ,ΖΟΕ που προϋπάρχουν αυτών.
  Στην Παράγραφο 5α του άρθρου 8 προβλέπεται ότι με τα ΕΧΣ μπορεί να τροποποιούνται προγενέστερα ΤΧΣ και ΖΟΕ
  Οι διατάξεις αυτές είναι εξαιρετικά επίφοβες, αφού υπάρχει ο κίνδυνος να ανατρέψουν και να αναιρέσουν τον ίδιο τον σχεδιασμό των ΤΧΣ., με την θέσπιση όρων δόμησης και χρήσεων γης διαφορετικών η ακόμα σε άλλη στόχευση και αναπτυξιακή πολιτική από αυτήν που έχουν ορίσει τα ΤΧΣ
  Τα ΤΧΣ επομένως πρέπει να είναι υπερκείμενος σχεδιασμός των ΕΧΣ, τα οποία οφείλουν να εναρμονίζονται και να ακλουθούν τις δεσμεύσεις του ΤΧΣ, τόσον όσον αφορά τις χρήσεις γης αλλά και τους εν γένει όρους δόμησης

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 11:49 | Γιάννης Γεωργακόπουλος

  Στο παρόν άρθρο θα πρέπει να προστεθεί η εξής διατύπωση:
  «Η διοίκηση έχει δέσμια αρμοδιότητα έγκρισης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου εντός ενός (1) έτους. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης νοείται ως έγκριση (με δεδομένο ότι δεν παρακωλύεται η διαδικασία).

  Γιάννης Γεωργακόπουλος
  Δικηγόρος

 • 18 Νοεμβρίου 2016, 09:18 | Ιωάννα Πέρβου

  Οι συνεδριάσεις του ΚΕΣΥΠΟΘΑ ανά εξάμηνο είναι δημιουργούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην όλη διαδικασία.
  Στην παρ. 5β΄ προτείνεται η προσθήκη «ενώ δεν αποκλείονται και έκτακτες συνεδριάσεις όταν τούτο καθίσταται αναγκαίο»

 • 5) Η παρ. 2 του άρθρου 8 «Ειδικά Χωρικά Σχέδια» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «[…] 2. Τα Ε.Χ.Σ αποτελούν σύνολα κειμένων, χαρτών και διαγραμμάτων με τα οποία καθορίζονται χρήσεις γης, γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης καθώς και κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός στη βάση διασφάλισης της εδαφικής και κοινωνικής συνοχής και της άρσης των πάσης φύσεως αποκλεισμών, ιδιαιτέρως σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, που απαιτείται ώστε να καταστούν οι εν λόγω περιοχές κατάλληλες είτε για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων δραστηριοτήτων είτε για την πραγματοποίηση προγραμμάτων και παρεμβάσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. […]»

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 15:19 | Παπαγόρα Δάφνη

  Για τα ΕΧΣ του άρθρου 8, παρ. 1 β (ββ), τα οποία ρυθμίζονται ήδη από ειδικότερες διατάξεις και η αρμοδιότητά τους εμπίπτει και σε άλλα υπουργεία (π.χ. ΕΣΧΑΔΑ στο Υπ. Οικονομικών, ΕΣΧΑΣΕ στο Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης) δεν είναι δυνατόν να υπάγονται στο νέο νόμο, παρά μόνο για τον εννοιολογικό τους προσδιορισμό. Θα πρέπει σαφώς να διατυπωθεί ότι υπερισχύουν οι ρυθμίσεις (έννοιες, διαδικασίες και αρμοδιότητες) των Ν.3986/11 και Ν.3894/10 όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν.

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 13:19 | Αλέξανδρος Τσαβδάρογλου

  Ομοίως με προηγουμένως όπου υπάρχει αναφορά σε προδιαγραφές σύνταξης θα πρέπει να γίνεται αναφορά και σε τιμολόγιο.

  Επιπλέον θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν οι προδιαγραφές σύνταξης Ειδικών Χωρικών Σχεδίων οι οποίες είναι οι μόνες που εκδόθηκαν (Δεκέμβριος, 2014), θα ισχύουν ή θα εκδοθούν νέες.

 • 17 Νοεμβρίου 2016, 11:05 | ΚΕΕ, Επιστημονικός Συνεργάτης Μανώλης Μπαλτάς

  Προτείνεται η αντικατάσταση της παρ. 3 καθώς έχει ήδη αναφερθεί στο άρθ. 2, παρ.3, με νέα ως κάτωθι:
  «3. Για τον σχεδιασμό, τη χωρική οργάνωση και την έγκριση ανάπτυξης οργανωμένου υποδοχέα δραστηριοτήτων στις περιοχές των περιπτώσεων αα) και ββ) εφαρμόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία υποδοχέα διατάξεις. Στις περιπτώσεις των Επιχειρηματικών Πάρκων του ν.3982/2011, η οριοθέτηση των υδατορεμάτων που εμπίπτουν σε αυτά, μπορεί να γίνεται ταυτόχρονα με τη διοικητική πράξη έγκρισης του Πολεοδομικού Σχεδίου Εφαρμογής της περιοχής του Υποδοχέα, ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014,μετά την έκδοση της ΚΥΑ έγκρισης ανάπτυξης του άρθ. 47 παρ. 1 του ν.3982/2011»
  Η προτεινόμενη διάταξη θα πρέπει να εφαρμοστεί και για τα Επιχειρηματικά / Εμπορευματικά Πάρκα Εθνικής Εμβέλειας του ν.4302/2014, μετά την τροποποίηση του άρθ. 14 του ν.4302/2014 και την εναρμόνιση του με το ν.3982/2011 που βρίσκεται σε εξέλιξη σύμφωνα με τις προτάσεις του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Εφοδιαστικής.
  Με την αποδοχή της ως άνω διάταξης, τροποποιείται αντιστοίχως το εδαφ.(γ) της παρ. 4 ως κάτωθι:
  «γ) Με εξαίρεση του υποδοχείς της παρ. 3, όπου για την έγκριση ανάπτυξης τους εφαρμόζονται οι οικείες για κάθε κατηγορία υποδοχέα διατάξεις, η έγκριση των Ε.Χ.Σ γίνεται …»

 • 4. α)
  Χρειάζεται διευκρίνηση το απόσπασμα «…είτε από τον φορέα υλοποίησης του σχεδίου,έργου ή προγράμματος».
  Σχόλιο: Φορέας υλοποίησης του σχεδίου, έργου ή προγράμματος είναι εν δυνάμει μία οικολογική οργάνωση, ένας κτηματομεσίτης, μία κατασκευαστική εταιρεία ή μία εταιρεία ΑΠΕ. Προφανώς εννοείται ότι κινείται η διαδικασία από τον δημόσιο φορέα υλοποίησης ενός τέτοιου σχεδίου – πχ. φορέας διαχείρισης ενέργειας, φορέας διαχείρισης ενός δρυμού, φορέας οικιστικής ανάπτυξης.

 • 16 Νοεμβρίου 2016, 14:17 | ΣΙΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

  Το νομικό πλαίσιο που διέπει την πολεοδομική ρύθμιση των οικισμών που μεταφέρονται ή μετεγκαθίστανται λόγω διαφόρων αιτιών (απροβλέπτων/ επειγόντων), είναι η παρ. 8 του άρθρου 43 του Ν.1337/83 όπως ισχύει. Δηλαδή εγκρίνονται ως τοπικά ρυμοτομικά σχέδια με Προεδρικό Διάταγμα.
  Αυτή η διάταξη ισχύει από την αρχή εφαρμογής του Ν.1337/83 και συμπληρώθηκε το 1999, με πρωτοβουλία του τότε ΥΠΕΧΩΔΕ μετά από συνεργασία με την Ν.Α. Κοζάνης λόγω μετεγκατάστασης δύο οικισμών του Νομού, του Κομάνου και του Κλείτους ώστε να ισχύσει και για τους οικισμούς που μετεγκαθίστανται λόγω αναπτυξιακών έργων.
  Η μεταφορά / μετεγκατάσταση οικισμών, λόγω των έκτακτων συνθηκών δεν είναι δυνατόν εκ των προτέρων να προβλέπεται σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια.
  Επειδή το πρόγραμμα (το συνολικό project) μεταφοράς ή μετεγκατάστασης οικισμών προσιδιάζει προς το σκοπό που καλούνται να επιτελέσουν τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια (ΕΧΣ) του άρθρου 8 του ν/σ, προτείνεται ρητά να αναφέρεται ότι τα τοπικά ρυμοτομικά σχέδια της παρ. 8 του άρθρου 43 του Ν.1337/83 αποτελούν ΕΧΣ κατά την έννοια του άρθρου 8 του ν/σ. Αυτό θα συμβάλει στον έγκαιρο και αποτελεσματικό σχεδιασμό.

  Σιτράς Βασίλης (από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ ΑΕ)

 • 15 Νοεμβρίου 2016, 11:05 | ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε

  Να συμπεριληφθεί στο άρθρο 8, παράγραφος 1 ββ) και:

  «ο χωρικός σχεδιασμός και η πολεοδομική οργάνωση των σιδηροδρομικών ακινήτων με τις διαδικασίες και αρμοδιότητες προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 3981/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 6 Α του Ν. 4254/2014».