ΑΡΘΡΟ 7 Εργαζόμενοι των ΦΔΠΠ

1. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την επίτευξη θεσμικής θωράκισης του δικτύου περιοχών Natura 2000 και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των προστατευτέων αντικειμένων, επιτρέπεται στους ΦΔΠΠ η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.
2. Προκειμένου να διενεργηθούν οι προσλήψεις της παρ. 1, το Δ.Σ. κάθε ΦΔΠΠ εκδίδει απόφαση, την οποία αποστέλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση. Εν συνεχεία, και αφού λάβει την προαναφερόμενη έγκριση, το Δ.Σ., με απόφασή του, εκδίδει προκήρυξη, η οποία κοινοποιείται και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους ή των απαιτήσεών τους. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ, καθώς και περίληψη αυτής η οποία θα περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά), β) τυχόν πρόσθετα κριτήρια πρόσληψης σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 18 ν. 2190/1994 (Α’ 28) και ο συνολικός τρόπος βαθμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ειδίκευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του οικείου φορέα, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης, καθώς και κάθε θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο ΦΔΠΠ, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες προσληπτέων, κατάταξης και απορριπτέων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσής τους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων και εν συνεχεία ενημερώνει τον οικείο ΦΔΠΠ, προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.
3. Οι οικείοι ΦΔΠΠ προσλαμβάνουν το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το παρόν άρθρο, αμέσως μετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και κατάταξης των υποψηφίων, χωρίς να αναμένουν τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει του ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από τους οικείους ΦΔΠΠ και απολύονται οι μη δικαιούμενοι να προσληφθούν βάσει της οριστικής κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.
4. Σε περιπτώσεις χρηματοδότησης ή επιδότησης του οικείου ΦΔΠΠ στα πλαίσια ειδικού προγράμματος, και υπό τους όρους του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 135), η συνολική διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης του ανωτέρω προγράμματος.

 • Μέσω του Αρ.7 διακυβεύεται το επαγγελματικό μέλλον των ήδη απασχολούμενων στους Φ.Δ με ορατό τον κίνδυνο της απώλειας της ήδη υπάρχουσας πείρας, γνώσης της περιοχής και επαφής με την τοπική κοινωνία.
  Προτείνεται η παράταση των συμβάσεων του προσωπικού για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το άμεσο άνοιγμα της Πρόσκλησης από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
  Επιπλέον προτείνεται η άμεση σύνταξη οργανογράμματος για τον κάθε Φ.Δ λαμβάνοντας υπόψη τα όρια των διευρυμένων πλέον περιοχών των Φ.Δ, η διαχείριση των οποίων απαιτεί επιπρόσθετο προσωπικό, μέσα και πόρους, ως είχε κατατεθεί προς την αρμόδια πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 13:57 | Πανελλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων ΦΔΠΠ

  Οι ρυθμίσεις αυτής της παραγράφου, καθιστούν τη συνέχιση της εργασίας των υφιστάμενων εργαζομένων κάτι παραπάνω από αβέβαιη. Δεν παρέχεται απολύτως καμία διαβεβαίωση ή έστω απλή αναφορά ότι η εμπειρία σε κάθε περίπτωση θα προταθεί ως προσόν στις 8μηνες συμβάσεις.
  Αποτελεί απορία το γεγονός πως η επίκληση της ανάγκης προετοιμασίας και ένταξης Πράξεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020, χρησιμοποιείται ως αιτιολογία για τη στοιχειοθέτηση των 8μηνων συμβάσεων, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απλή παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων των εργαζομένων, όπως έχει προταθεί από τον Σύλλογό μας σε μια ολοκληρωμένη και νομικά τεκμηριωμένη πρόταση που έχει κατατεθεί από τις αρχές Σεπτεμβρίου.
  Ακόμα και στην περίπτωση που για τις 8μηνες συμβάσεις προταθούν οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι, θα αποτελεί σαφή υποβάθμιση και δυσμενής μεταβολή της εργασιακής τους κατάστασης καθώς οι υφιστάμενες συμβάσεις, σε πολλές περιπτώσεις 10 -12 ετών, θα τερματιστούν οριστικά. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου όχι μόνο δεν εξασφαλίζουν, έστω και μεταβατικά, το υφιστάμενο προσωπικό αλλά αντίθετα ανοίγουν διάπλατα την πόρτα εξόδου του από τους Φορείς Διαχείρισης στους οποίους πρόσφεραν τα καλύτερα επαγγελματικά τους χρόνια για περισσότερα από 10 έτη. Το σύνολο του άρθρου 7 σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις του άρθρου 11, θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με εφικτή και νόμιμη ρύθμιση Παράτασης των υφιστάμενων συμβάσεών μας, έστω και μεταβατικά, στο πλαίσιο της Πρότασης που έχουμε καταθέσει.

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 13:29 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.

  ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7, ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΞΙΔΙΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΕΑ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΕΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΟΥ 2017, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΝ ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΞΑΝΑ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 8ΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 2018,Ή ΑΠΛΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΛΛΑ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΟΥΝ ΣΤΗΝ 8ΜΗΝΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ, ΕΝΩ ΤΟ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΕΠ, ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΟ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΛΩΣ ΝΑ ΚΟΥΚΟΥΛΩΣΕΙ ΟΠΩΣ ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΕΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑ ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΤΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΥΣΗ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΙΟ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ.

  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ε.
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ.

 • Δε νοείται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου για την διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών να στερείται οργανογράμματος. Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι διατηρούνται τα υφιστάμενα οργανογράμματα των ΦΔ και ενισχύονται τα επιμέρους τμήματα προκειμένου οι καλυφθούν οι ανάγκες της διευρυμένης περιοχής ευθύνης του κάθε ΦΔ.

  Επιπλέον η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με προσωπικό 8μηνης απασχόλησης, το οποίο δε θα έχει το χρόνο να λάβει την απαιτούμενη εκπαίδευση για την υλοποίηση των δράσεων των ΦΔ. Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών απαιτεί σταθερή παρουσία εκπαιδευμένου προσωπικού το οποίο γνωρίζει το προστατευταίο αντικείμενο. Η συνέχιση της εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔ, το οποίο έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία, μετά από πολυετή εξειδικευμένη εκπαίδευση, η οποία έχει καλυφθεί από ευρωπαΐκά προγράμματα, κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη συνέχεια της λειτουργίας των ΦΔ.

  Στο παραπάνω πλαίσιο κρίνουμε απαραίτητη τη συνέχιση της απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔ με την παράταση συμβάσεων για την υλοποίηση του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την πρόταση του συλλόγου εργαζομένων ΦΔΠΠ, και την ενίσχυσή τους με νέο προσωπικό για την κάλυψη των νέων διευρυμένων χωρικών αρμοδιοτήτων.

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 12:48 | Μιχάλης Ξανθάκης

  Δυστυχώς με το σχέδιο νόμου παρατείνεται την εργασιακή ομηρία του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔ, ενώ το εργασιακό μέλλον είναι αβέβαιο. Ενώ δόθηκαν υποσχέσεις για επίλυση του εργασιακού προβλήματος αυτές παρέμειναν στα λόγια και δεν αποτυπώθηκαν στο σχέδιο νόμου. Δυστυχώς, η εμπειρία, η γνώση και η επικοινωνία με την τοπική κοινωνία, θα χαθούν. Είναι γεγονός ότι με τις οκτάμηνες συμβάσεις υπάρχει το κώλυμα του 8μήνου για τους ήδη εργαζομένους των φορέων διαχείρισης που δύσκολα ξεπερνιέται από τον ΑΣΕΠ που είναι μία ανεξάρτητη δημόσια αρχή. Στις συμβάσεις αυτές πριμοδοτούνται κυρίως κριτήρια κοινωνικά π.χ. ανεργία πράγμα που δεν θα την έχει το υφιστάμενο προσωπικό. Επίσης, είναι αντισυνταγματικό οι ΦΔ να βγάλουν θέσεις για τον υφιστάμενο προσωπικό, δηλαδή οι εργαζόμενοι στους φορείς θα κρίνουν τους εαυτούς. Επίσης, η μοριοδότηση που τυχόν θα έχουν οι εργαζόμενοι δεν είναι σίγουρο ότι θα την δεχθεί το ΑΣΕΠ. Όλα παραμένουν ασαφή. Ο επίτροπος θα δεχθεί την παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων για το 2018 εφόσον δεν είναι καθορισμένη η διάρκεια τους αλλά υπάρχει η ασάφεια για την περίοδο μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων; Θα είναι μέχρι Μάρτιο; Σεπτέμβριο; Δεκέμβριο; Και μετά το οκτάμηνο τι;

 • Tο άρθρο 7 δεν διασφαλίζει σε καμία περίπτωση τη συνέχιση του υφιστάμενου προσωπικού των Φ.Δ., καθώς αναφέρεται σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι στα κριτήρια για την διενέργεια προσλήψεων 8μηνης διάρκειας, βασικό κριτήριο είναι ο συνολικός χρόνος ανεργίας που πριμοδοτείται με σχεδόν διπλάσιο αριθμό μορίων σε σχέση με τον συνολικό χρόνο της εργασιακής εμπειρίας. Επιπλέον, υπάρχει το κώλυμα του 24μήνου, δηλαδή δεν είναι βέβαιο εάν οι εργαζόμενοι των Φ.Δ. μπορούν να υποβάλλουν τα χαρτιά τους για τις θέσεις που υπηρετούν μέχρι σήμερα, καθώς επίσης δεν είναι βέβαιο κατά πόσο σύμφωνος θα είναι ο ΑΣΕΠ με την όλη διαδικασία.
  Πέρα από αυτό δεν διασφαλίζεται ότι από 1-1-2018 οι εργαζόμενοι των Φ.Δ. θα πληρώνονται κανονικά και δεν θα υπάρχει πρόβλημα στη μισθοδοσία από τον οποιοδήποτε Επίτροπο, λόγω υπέρβασης του 24μήνου. Τέλος δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση για το τι θα επακολουθήσει μετά το τέλος των 8μηνων συμβάσεων, εάν και εφόσον όλα θα έχουν πάει καλά και έχουμε διατηρήσει τις θέσεις μας.
  Η διαιώνιση του εργασιακού μας προβλήματος έχει μια σειρά από συνέπειες στο έργο και στη λειτουργία των Φ.Δ. που συνεχώς και συστηματικά απαξιώνονται στα μάτια της κοινωνίας.

  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΝΤΑ
  ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑ
  ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ
  ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΛΙΑΠΗ
  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ
  ΑΓΑΘΗ ΤΣΑΟΥΣΗ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΑΜΗ

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 12:45 | Αργύριος Μπόγλης

  Δεν αποδέχομαι το άρθρο 7 στο σύνολό του. Είναι αδιανόητο να μην προβλέπεται στελέχωση των ΦΔ με τακτικό προσωπικό. Είναι γνωστό πως το υφιστάμενο προσωπικό με την πολυετή εμπειρία στους ΦΔ καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Η τεχνογνωσία και η εξειδικευμένη εμπειρία (σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, INTERREG, LIFE, παρακολούθηση σεμιναρίων, κ.ά.) καθώς και οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία που έχουν αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια από το υφιστάμενο προσωπικό δεν πρέπει να χαθούν, καθώς αποτελούν εγγύηση για την ομαλή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Δεν νοείται η πλήρης λειτουργία μίας υπηρεσίας με υπαλλήλους με οχτάμηνες συμβάσεις. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να γίνει σωστός προγραμματισμός για δράσεις προστασίας, καθώς και ένταξη προς χρηματοδότηση, έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα.

  Η αναφορά στο νομοσχέδιο: «4. Σε περιπτώσεις χρηματοδότησης ή επιδότησης του οικείου ΦΔΠΠ στα πλαίσια ειδικού προγράμματος, και υπό τους όρους του άρθρου 6 του Π.Δ. 164/2004 (Α’ 135), η συνολική διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της λήξης του ανωτέρω προγράμματος.», δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τις δρομολογούμενες διατάξεις του εν λόγο άρθρου, για στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό με οχτάμηνες συμβάσεις.

  Βάσει του Εγχειριδίου Διαδικασιών του ΣΔΕ 2014-2020, και συγκεκριμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «Ο∆ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΥΝΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020», οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν διοικητική και επιχειρησιακή ικανότητα για την υλοποίηση των πράξεων. Για την χορήγηση της διοικητικής ικανότητας, μεταξύ άλλων, απαιτείται «Για τα ΝΠΙ∆, ο ισχύων κανονισμός (εσωτερικής λειτουργίας ή όπως αλλιώς ονομάζεται), κατάλληλα εγκεκριμένος από το αρμόδιο όργανο διοίκησης ή/και δημοσιευμένος.». Επομένως, απαιτείται η έγκαιρη έκδοση των νέων κανονισμών λειτουργίας (βάσει του άρθρου 4 του παρόντος νομοσχεδίου) πριν την υποβολή για ένταξη, πράξεων χρηματοδότησης.

  Αντίστοιχα, θα πρέπει να υπάρχει εγκεκριμένο οργανόγραμμα, ώστε να δηλωθούν στην πρόταση χρηματοδότησης οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τμήματα του ΦΔ, που θα υλοποιήσουν την πράξη χρηματοδότησης.

  Αναφορικά με την επιχειρησιακή ικανότητα των δυνητικών δικαιούχων θα πρέπει να οριστούν στελέχη του ΦΔ που θα εμπλακούν στην υλοποίηση των Πράξεων Χρηματοδότησης, καθώς και ο ρόλος αυτών. Η υλοποίηση Πράξεων χρηματοδότησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με υπαλλήλους 8μηνης απασχόλησης γιατί η διάρκεια των πράξεων αυτών είναι συνήθως πολυετής.

  Οι ανωτέρω διαδικασίες απαιτούν χρόνο για να υλοποιηθούν και οι προβλέψεις του Υπουργείου, με τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νομοσχεδίου, είναι το λιγότερο ουτοπικές, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από τον χρόνο που απαιτείται για την δρομολόγηση και εκπλήρωση αυτών (ορισμός νέου ΔΣ σε ΦΕΚ, έγκριση νέου οργανογράμματος, έκδοση κανονισμών λειτουργίας και διοίκησης σε ΦΕΚ, έκδοση ΚΥΑ για καθορισμό τυπικών προσόντων προσωπικού με 8μηνη σύμβαση, σύνταξη Τεχνικού Δελτίου για υποβολή στην επικείμενη Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο ΕΣΠΑ 2014-2020 κ.ο.κ.).

  Προτείνεται να διασφαλιστεί το υφιστάμενο προσωπικό μέχρι και την λήξη της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, έως ότου δοθεί η δυνατότητα μετατροπής των συμβάσεων εργασίας σε αορίστου χρόνου.

  Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων ΕΣΠΑ 2014-2020 εδώ: http://www.pepna.gr/sites/default/files/calls/1a1_%CE%9F.%CE%99.1_1_%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1_%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%20%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%20%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%87%CF%89%CE%BD.pdf

  Μπόγλης Αργύριος
  Δασολόγος MSc
  Συντονιστής ΦΔ όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 12:06 | ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

  Σχόλια για το άρθρο 7
  Προτάσεις διασφάλισης της συνέχισης εργασίας στους ΦΔΠΠ:
  1. Αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 7 και 11 του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, με ρητή διάταξη για παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος ΥΠΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (δραστηριότητα: προστασία της βιοποικιλότητας).
  2. Το άμεσο άνοιγμα σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 (δραστηριότητα: προστασία της βιοποικιλότητας), ώστε να είναι εφικτή και νόμιμη η Παράταση των υφιστάμενων συμβάσεων όλων των εργαζομένων για ένα έτος με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του Προγράμματος.
  3. Την οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος με την έκδοση προκηρύξεων με ενισχυμένη μοριοδότηση της υπάρχουσας εργασιακής εμπειρίας προκειμένου να επιτευχθεί η μετάβαση σε εργασιακές σχέσεις αορίστου χρόνου, που θα διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των ΦΔΠΠ.

  Είναι αδιανόητο η λειτουργία των ΦΔΠΠ να στηρίζεται στο σαθρό εργασιακό μόρφωμα των 8μηνων με διατάξεις στα όρια της νομιμότητας, ενώ τα όρια των Φορέων διευρύνθηκαν τόσο που η προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού (μόνιμου) να είναι απολύτως απαραίτητες αν θέλει η χώρα αλλά και η ΕΕ να προστατέψει τη βιοποικιλότητα και να προωθήσει τη βιωσιμότητα εντός αυτών των περιοχών.

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 11:24 | Γιώργος Κυραγιάννης

  Οι ΦΔΠΠ ως βασικές υπηρεσίες προστασίας και διατήρησης των Προστατευόμενων Περιοχών βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, από την έναρξη λειτουργίας τους έως σήμερα λειτουργούν με εποχιακό προσωπικό με τη σύναψη συνεχόμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Παρόλες τις δυσκολίες που προέκυψαν όλα αυτά τα χρόνια από τις δυσλειτουργίες του συγκεκριμένου σχήματος (δυσχέρειες στην έκδοση δημοπρατήσεων και στην υλοποίηση τεχνικών έργων, αδυναμίες στην δράση φύλαξης λόγω έλλειψης ανακριτικών καθηκόντων, κλπ), το υφιστάμενο προσωπικό εργάζεται στους περισσότερους Φορείς για συνεχόμενο χρονικό διάστημα πέραν της δεκαετίας, επιτυγχάνοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό το έργο και τους στόχους που ανάγονται από το σκοπό ίδρυσης των Φορέων, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και γνώση του προστατευταίου αντικειμένου, αλλά και του τρόπου προστασίας και διατήρησης της εκάστοτε περιοχής. Με το παρόν Αρθρο του Νόμου, δεν προκύπτει καμιά διασφάλιση (λόγω της διαδικασίας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού) ότι η λειτουργία των Φορέων θα συνεχιστεί με το υφιστάμενο έμπειρο προσωπικό και για πόσο χρονικό διάστημα. Επομένως όπως προκύπτει από τις προτεινόμενες διατάξεις υπάρχει περίπτωση στο τέλος του επόμενου χρόνου οι Φορείς να στελεχωθούν με νέο προσωπικό (αγνώστων ειδικοτήτων και αριθμού), με όλα τα προβλήματα στην ομαλότητα της λειτουργίας των Φορέων που αυτό συνεπάγεται. Το υφιστάμενο προσωπικό κινδυνεύει να απολυθεί μετά από πολλά χρόνια εργασίας με όλες τις δυσχέρειες και τα προβλήματα που υπήρξαν σε θέματα χρηματοδότησης και λειτουγίας των Φορέων.

  Πρέπει να γίνει αποδεκτό από όλους ότι το μέχρι σήμερα έργο των Φορέων οφείλεται στο υφιστάμενο προσωπικό που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε πλήρη αβεβαιότητα!

  Γιώργος Κυραγιάννης
  Εργαζόμενος στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 11:01 | Βάσω Καραγιάννη

  Mετά από 10 έτη εργασίας στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ερχόμαστε αντιμέτωποι για άλλη μία φορά, την τέταρτη συγκεκριμένα, με μία λήξη των συμβάσεών μας. Το 2013 ήρθαμε αντιμέτωποι με την κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, στο τότε Σχέδιο Νόμου, αυτή τη φορά είμαστε εμείς που θα “καταργηθούμε”. Όπως μπορεί να διαπιστωθεί βιώνουμε μία τραγωδία ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Βέβαια αυτή τη φορά ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός φαίνεται αποφασισμένος να την υλοποιήσει.

  Για δέκα χρόνια εργαστήκαμε και “δεθήκαμε” με μία πανέμορφη περιοχή, με το ελατοδάσος Αίνου- Ρουδίου. Όλα αυτά τα έτη ανακαλύψαμε τις γωνιές του δάσους που προτιμούν τα ενδημικά και σπάνια είδη χλωρίδας, συναντηθήκαμε με είδη πανίδας, χειροπτέρων, ορνιθοπανίδας, γνωρίσαμε για όλα αυτά τις συνήθειές τους και τις προτιμήσεις τους. Μεταδώσαμε σε μαθητές, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης τις γνώσεις μας για το ελατοδάσος και την αξία της προστασίας του. Ενημερώσαμε και ξεναγήσαμε χιλιάδες επισκεπτών του ελατοδάσους, έλληνες και αλλοδαπούς για τα στοιχεία του. Γνωριστήκαμε, αντιπαρατεθήκαμε και συμφιλιωθήκαμε με τους χρήστες της Προστατευόμενης Περιοχής, τους βοσκούς. Τρέξαμε να σβήσουμε πυρκαγιές, απομακρύναμε κυνηγούς και λαθροϋλοτόμους από την Προστατευόμενη Περιοχή.

  Στις 13 Νοεμβρίου, ενημερωθήκαμε ότι το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 μετά από δέκα έτη όλα τα ανωτέρω θα παύσουν. Και μετά τι? Όλες αυτές οι γνώσεις, οι εμπειρίες! Είμαστε πλέον όλοι μόνιμοι κάτοικοι της Κεφαλονιάς, ωριμάσαμε και φτιάξαμε τις οικογένειές μας μέσα από αυτήν την εργασία.

  Πολλά είναι τα ερωτήματα που μας στοιχειώνουν. Γιατί? Γιατί δεν συνεχίζουμε, ή έστω γιατί δεν βγαίνει προκήρυξη για μόνιμους? Γιατί υποβαθμίζεται μία τέτοια υπέροχη εργασία με εργαζόμενους “σύντομης ημερομηνίας λήξης”? Γιατί μετά από 10 έτη ακόμα βιώνουμε μία μεταβατική κατάσταση? Πότε θα έρθει επιτέλους μία σταθερή κατάσταση?
  Οι κάτοικοι της Κεφαλονιάς έχουν συνδέσει την Προστατευόμενη Περιοχή του Εθνικού Δρυμού Αίνου με τους εργαζόμενούς του, με τα πρόσωπα τους. Πώς θα αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις αλλαγές? Τι μηνύματα θα εισπράξουν μέσω αυτών των αλλαγών;
  Bάσω Καραγιάννη
  εργαζόμενη στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 11:30 | Μάκης Ζαφιράς

  Πρέπει οπωσδήποτε ο Υπουργός να εκδώσει Δελτίο Τύπου για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού.

  ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ!!!!!!!!!!!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 11:45 | Δημήτρης Δ.

  Μοναδική λύση η συνέχιση του υπάρχοντος προσωπικού των ΦΔ με την παράταση συμβάσεων για την υλοποίηση του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (σύμφωνα με την πρόταση του συλλόγου εργαζομένων ΦΔΠΠ) και η ενίσχυσή τους με νέο εποχικό προσωπικό λόγω και των νέων διευρυμένων χωρικών αρμοδιοτήτων. Την οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος των ΦΔΠΠ με την έκδοση προκηρύξεων με ενισχυμένη μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας….

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 11:56 | Ειρήνη Μεράντζη

  Το ΥΠΕΝ διά του Αναπληρωτή Υπουργού του κ. Φάμελου, είτε θέλει «να περάσει» στους εργαζόμενους την εντύπωση ότι, το ΥΠΕΝ τους θεωρεί τμήμα του, θεωρώντας τους ανεγκέφαλους και αποχαυνωμένους, είτε πάλι χρησιμοποιεί το νόμο, μόνο και μόνο, για να ρίξει στάχτη στα μάτια των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών (Οικολογικών ΜΚΟ, εργαζομένων σε ΦΔΠΠ, απλών πολιτών).
  Όπως και να έχει, ο νόμος αυτός έγινε μόνο και μόνο για να γλιτώσει η Ελλάδα από πρόστιμα της Ε.Ε. από την μη ενσωμάτωση των περιοχών Natura σε καθεστώς προστασίας!
  Όλα τα άλλα, γράφτηκαν για να γραφούν. Δεν είναι δυνατόν ένας νόμος που επεξεργάζεται, από τα ανώτατα στελέχη του ΥΠΕΝ, εδώ και δύο χρόνια να είναι μία κάκιστη αντιγραφή προγενέστερων νόμων χωρίς να ρυθμίζει τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΦΔΠΠ. Η αδιαφορία από το ΥΠΕΝ για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ αποδείχθηκε περίτρανα.

  Ειρήνη Μεράντζη
  Δασοπόνος

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 11:32 | Ελισάβετ Χαραλαμπίδου

  Το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η μη διασφάλιση στελέχωσης των Φορέων με το υφιστάμενο προσωπικό ώστε να υπάρχει συνέχεια στην τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και στην ομαλή υλοποίηση του σχεδιασμού για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που βρίσκεται σε εξέλιξη όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι σαφές ότι ουσιαστικός σχεδιασμός για το μέλλον και τη διαχείριση τόσο σημαντικών περιοχών με εργαζομένους που απασχολούνται με συμβάσεις οχταμήνων και πιθανώς αντικαθίστανται από άλλους κάθε χρόνο, δεν μπορεί να γίνει.

  Ελισάβετ Χαραλαμπίδου
  Επιχειρηματίας

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 11:48 | Γεροπουλου Παρασκευή

  Είναι το λιγότερο λυπηρό μετά από τόσα χρόνια να κινδυνεύουμε να χάσουμε τη δουλειά μετά από τόσα χρόνια εξαιτίας της κωλυσιεργίας του Υπουργείου και όλων των αρμοδίων.

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 11:03 | Δημήτρης Σ.

  Η μόνη αποδεκτή και αποτελεσματική λύση για την σωστή λειτουργία των ΦΔΠΠ και για την σωστή διαχείριση και προστασία των περιοχών αρμοδιότητάς τους, είναι η παράταση των συμβάσεων του ήδη υπάρχοντος προσωπικού (το οποίο έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία), με την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στη συνέχεια η μετατροπή τους σε Αορίστου Χρόνου. Οι οκτάμηνες συμβάσεις δεν εξασφαλίζουν σε καμία περίπτωση την συνέχεια της λειτουργίας των ΦΔΠΠ, ούτε την συνέχιση της απασχόλησης του έμπειρου υφιστάμενου προσωπικού.
  Επιπλέον επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν και νέες προσλήψεις που θα ενισχύσουν το ήδη υπάρχον προσωπικό, καθώς με τις προσθήκες των υπόλοιπων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 (από 30% του συνόλου θα καλύπτεται πλέον το 100%) οι περιοχές αρμοδιότητάς των ΦΔΠΠ θα αυξηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλωστε θα δημιουργηθούν και επτά νέοι ΦΔΠΠ που φυσικά χρειάζονται προσωπικό για να λειτουργήσουν!

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 10:48 | Ντόρα Π.

  Ουσιαστικά, δημιουργούν ένα νόμο που μόνο θεωρητικά θα δίνει πρόσκαιρη λύση στο εργασιακό βασανισμό των εργαζομένων των ΦΔΠΠ. Ουσιαστικά, η παράταση των ΣΟΧ για το 2018 δεν θα εφαρμοστεί ΠΟΤΕ αλλά ούτε τα οκτάμηνα γιατί το νομικό πλαίσιο θα συναντήσει πάμπολλες δυσκολίες τόσο από το ΑΣΕΠ όσο και από άλλους ενδιαφερόμενους (μέχρι και αίτηση ακύρωσης της προκήρυξης ΣΟΧ 8 μηνών μπορεί να γίνει). Και τότε τι;;; θα εμφανιστεί το ΥΠΕΝ λέγοντας ότι, «εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τους εργαζόμενους των ΦΔΠΠ, ακόμη και νόμο ψηφίσαμε αλλά άλλοι παράγοντες μας αναγκάζουν να σας «πετάξουμε» από τις εδώ και 10 ετών θέσεις σας και να πάρουμε άλλους».

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ!!!!!!!!!!!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 10:13 | ΠΑΝΔΟΙΚΟ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
  PAN-HELLENIC NETWORK OF ECOLOGICAL ORGANIZATIONS
  Γαζή 216, 382.22-Βόλος / Gazi 216, 382.22-VOLOS
  Tel-Fax: ++30 24210 38387
  e-mail: pandoiko@gmail.com/site: http://www.pandoiko.org
  Βόλος 21/11/2017 ΠΑΝΔΟΙΚΟ2016-17/106

  Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει ρητή νομοθετική πρόβλεψη για τη σταθερή χρηματοδότηση κάθε ΦΔΠΠ, τουλάχιστον στο επίπεδο που θα επιτρέπει στα όργανα της Διοίκησής του, καθώς και στους εργαζόμενους, να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο της περιβαλλοντικής προστασίας, η οποία επέβαλε την ίδρυση και τη λειτουργία του ΦΔΠΠ.

  Η Επταμελής Γραμματεία του ΠΑΝΔΟΙΚΟ

  Ν. Ασλάνογλου (Βέροια) 6946-381707 Ι. Βερβερίδης (Ιερισσός) 6976-789871
  Κ. Βολιώτης (Βόλος) 6977-686838 Γ. Καλλιαμπέτσος (Αθήνα) 6944-842384
  Παν. Κατσουλάκος (Μακρακώμη) 6977-606827 Γ. Παλαμάρης (Κορινθία) 27430-95428
  Μαίρη Χουλιέρη (Χαλκίδα) 6978-026141

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 10:56 | Λουκάς Τσάνος

  Το υφιστάμενο προσωπικό κινδυνεύει να απολυθεί μετά από πολλά χρόνια εργασίας με όλες τις δυσχέρειες και τα προβλήματα που υπήρξαν σε θέματα χρηματοδότησης και λειτουργίας των Φορέων.

  SOS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 10:56 | Νίκος Κουρασάνης

  Στο άρθρο 7 αναφέρεται σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, κατά την άποψή μου αυτό δείχνει μια τάση η λειτουργία των ΦΔΠΠ στο άμεσο μέλλον να βασίζεται πλέον σε πρόσληψη εποχικού προσωπικού και όχι σε προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας.
  Άλλωστε είναι γνωστό ότι στα κριτήρια για την διενέργεια προσλήψεων οκτάμηνης (8μηνης) διάρκειας, βασικό και κρίσιμο κριτήριο είναι ο συνολικός χρόνος ανεργίας που πριμοδοτείται με σχεδόν διπλάσιο αριθμό μορίων σε σχέση με τον συνολικό χρόνο της εργασιακής εμπειρίας και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα σε πρώτη φάση την παύση εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού, με άμεση συνέπεια πλέον την μετάβαση σε ένα προβληματικό καθεστώς λειτουργίας των ΦΔΠΠ, λαμβάνοντας υπόψη και την έλλειψη ενός σταθερού αριθμού μόνιμου προσωπικού στους ΦΔΠΠ που θα συνέβαλε στην εκπαίδευση και ενσωμάτωση του νέου προσωπικού στις σύνθετες και εξειδικευμένες λειτουργίες των ΦΔΠΠ.
  Επιπλέον, στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου αναφέρει για δυνατότητα παράτασης των 8μηνων συμβάσεων για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες στα πλαίσια ειδικού προγράμματος, ωστόσο και αυτή η διάταξη είναι στα όρια της νομιμότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19-07-2004).

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 09:18 | Γίουλη Μιχελάκη

  Παρόλες τις δυσκολίες που προέκυψαν όλα αυτά τα χρόνια από τις δυσλειτουργίες του συγκεκριμένου σχήματος (δυσχέρειες στην έκδοση δημοπρατήσεων και στην υλοποίηση τεχνικών έργων, αδυναμίες στην δράση φύλαξης λόγω έλλειψης ανακριτικών καθηκόντων, κλπ), το υφιστάμενο προσωπικό εργάζεται στους περισσότερους Φορείς για συνεχόμενο χρονικό διάστημα πέραν της δεκαετίας, επιτυγχάνοντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό το έργο και τους στόχους που ανάγονται από το σκοπό ίδρυσης των Φορέων, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία και γνώση του προστατευταίου αντικειμένου, αλλά και του τρόπου προστασίας και διατήρησης της εκάστοτε περιοχής. Με το παρόν Αρθρο του Νόμου, δεν προκύπτει καμιά διασφάλιση (λόγω της διαδικασίας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού) ότι η λειτουργία των Φορέων θα συνεχιστεί με το υφιστάμενο έμπειρο προσωπικό και για πόσο χρονικό διάστημα. Επομένως όπως προκύπτει από τις προτεινόμενες διατάξεις υπάρχει περίπτωση στο τέλος του επόμενου χρόνου οι Φορείς να στελεχωθούν με νέο προσωπικό (αγνώστων ειδικοτήτων και αριθμού), με όλα τα προβλήματα στην ομαλότητα της λειτουργίας των Φορέων που αυτό συνεπάγεται. Το υφιστάμενο προσωπικό κινδυνεύει να απολυθεί μετά από πολλά χρόνια εργασίας με όλες τις δυσχέρειες και τα προβλήματα που υπήρξαν σε θέματα χρηματοδότησης και λειτουργίας των Φορέων.

  Γιούλη Μιχελάκη
  Δασοπόνος
  Εργαζόμενη στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 08:21 | Ασπασία Χατζημακρή

  Μετά από δέκα χρόνια το μέλλον των υπαλλήλων των Φ.Δ. συνεχίζει να είναι αβέβαιο. Θα πρέπει οι αρμόδιοι πλέον να δείξουν την δέουσα προσοχή (αναγκαία πολιτική βούληση) και να υλοποιήσουν την πρόταση που τους έχουμε καταθέσει πριν την εισαγωγή του νομοσχεδίου στη Βουλή.
  Πρέπει οπωσδήποτε ο Υπουργός να εκδώσει Δελτίο Τύπου για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού.

  Με εκτίμηση
  Ασπασία Χατζημακρή
  Οικονομολόγος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 • 21 Νοεμβρίου 2017, 07:10 | Αλεξανδρος Λετσιος

  Το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος πετάει σταδιακά στο δρόμο τους εργαζόμενους για πολλά συνεχόμενα έτη στους φορείς Διαχείρισης ξεχνώντας τις υποσχέσεις τα 2 τελευταία χρόνια για άρση της ομηρίας των εργαζομένων και ορθή και ουσιαστική λειτουργία των εν λόγω φορέων. Ντροπή! Γιατί το Σχέδιο νόμου αφορά τη προστασία του Φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:17 | Θοδωρής Ιωάννου

  Το συγκριμένο άρθρο οι ΦΔ αντιμετωπίζονται ως νεοσύστατοι φορείς χωρίς προσωπικό. Οι ΦΔ λειτουργούν πάνω από 10 έτη με υπάρχον προσωπικό. Υπενθυμίζω ότι στο πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ υπήρχε ειδική πρόβλεψη για την εκπαίδευση του προσωπικού των ΦΔ σε προγράμματα παρακολούθησης και διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο οι ΦΔ στελεχώνονται αποκλειστικά με εποχικό προσωπικό σε αντιδιαστολή με τις αυξημένες χωρικά και διοικητικά αρμοδιότητες που τους δίνονται. Δεν γίνεται καμία αναφορά στο υπάρχον προσωπικό που έχει προσληφθεί με διαδικασίες ΑΣΕΠ και σχεδόν στο σύνολό του εργάζεται τα τελευταία 10 χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Με αυτό το μοντέλο στελέχωσης οι ΦΔ αποδυναμώνονται και απορυθμίζονται, προσωπικό με εμπειρία ετών απομακρύνεται από τους ΦΔ. Μη επαρκής σχεδιασμός σε νομικό επίπεδο καθώς εγείρονται πολλά ερωτηματικά νομιμότητας για την ίδια την διαδικασία: θα μπορούν οι ήδη εργαζόμενοι να συμμετέχουν στις προκηρύξεις?, ποιοι θα αξιολογούν τις αιτήσεις για τις προκηρύξεις, το υφιστάμενο προσωπικό θα αξιολογεί τον εαυτό του, είναι νόμιμο αυτό? Και αν ναι θα υπάρχει μοριοδότηση για το υφιστάμενο προσωπικό? Επιπλέον, στη παράγραφο 4 αναφέρεται «…η συνολική διάρκεια των συμβάσεων της παρ. 1 μπορεί να παρατείνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες…» χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1, παρ. 1 του Ν.3812/2009, μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών.
  Παντελής έλλειψη οργανογραμμάτων τόσο για τους ήδη υπάρχοντες ΦΔ όσο και για τους νέους που θα δημιουργηθούν. Καμία πρόβλεψη για μόνιμο προσωπικό που θα διασφαλίζει την εύρυθμη και σταθερή λειτουργία των ΦΔ χωρίς κενά, διακοπές και καθυστερήσεις. Με αυτό το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό για την στελέχωση των ΦΔ δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση η προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών Natura εθνικής σημασίας όπως αναφέρει και το ίδιο το κείμενο. Το εποχικό προσωπικό μπορεί να λειτουργήσει μόνο υποστηρικτικά. Με το συγκεκριμένο νόμο ενώ το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών περνάει σε ΦΔ, πρόκειται για ΦΔ που δεν θα λειτουργούν, άρα αυτομάτως ακυρώνεται το άρθρο 1.

  Μοναδική λύση η συνέχιση του υπάρχοντος προσωπικού των ΦΔ με την παράταση συμβάσεων για την υλοποίηση του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (σύμφωνα με την πρόταση του συλλόγου εργαζομένων ΦΔΠΠ) και η ενίσχυσή τους με νέο εποχικό προσωπικό λόγω και των νέων διευρυμένων χωρικών αρμοδιοτήτων. Την οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος των ΦΔΠΠ με την έκδοση προκηρύξεων με ενισχυμένη μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας….

  Θοδωρής Ιωάννου
  Δασοπόνος
  Msc. Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:57 | Eri

  Τραγικό.Θα εαν κ εφοσον….Τραγικό.Αν ειναι να παιζετε με τους εργαζομενους καλυτερα στειλτε τους απο τωρα σπίτι τους.Το σωματείο εργαζομενων τα λεει ολοσωστα.Απο τις λιγες φορες που συμφωνω με αποψεις σωματειου.Μηπως να βλέπατε το ενδεχομενο εφαρμογής των προτάσεών τους;;

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:57 | Βίκυ Μιχελάκη

  Σκοπός της πρόσφατης παράτασης του μεταβατικού διαστήματος λειτουργίας των καταργούμενων και συγχωνευόμενων φορέων έως 31.07.2017 καθώς και της διάρκειας της θητείας των ΔΣ και των συμβάσεων των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ν. 4447/16), υπήρξε: η δυνατότητα υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014 -2020.2. Οι εν λόγω φορείς κατά το διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης, σχεδίασαν, υπέβαλαν και τελικώς ενέταξαν Πράξεις στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγκεκριμένα στο ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ 2014-2020.3. Σύμφωνα με την παρ.15 του άρθρου 14, Ν.2266/1994 (Α 218), προσωπικό που απασχολείται με τον σχεδιασμό ή την παρακολούθηση των αναφερομένων στο ίδιο εδάφιο προγραμμάτων ή έργων συνδεομένων αποκλειστικά με το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, υπάγεται στις εξαιρέσεις των περιορισμών του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 2190/1994, και επομένως οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού μπορούν να ανανεώνονται ή να παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:44 | Ελισάβετ Μοσχογιάννη

  Ποιος θα ετοιμάσεις τις προκηρύξεις των ΣΟΧ;;; Το ΔΣ;;; Οι Πρόεδροι;;; Οι φίλοι των προέδρων;;;
  Το υπάρχον προσωπικό;;; Πως; αφού στη 1-1-2018 λήγει η σύμβασή του.
  Ουσιαστικά, δημιουργούν ένα νόμο που μόνο θεωρητικά θα δίνει πρόσκαιρη λύση στο εργασιακό βασανισμό των εργαζομένων των ΦΔΠΠ. Ουσιαστικά, η παράταση των ΣΟΧ για το 2018 δεν θα εφαρμοστεί ΠΟΤΕ αλλά ούτε τα οκτάμηνα γιατί το νομικό πλαίσιο θα συναντήσει πάμπολλες δυσκολίες τόσο από το ΑΣΕΠ όσο και από άλλους ενδιαφερόμενους (μέχρι και αίτηση ακύρωσης της προκήρυξης ΣΟΧ 8 μηνών μπορεί να γίνει). Και τότε τι;;; θα εμφανιστεί το ΥΠΕΝ λέγοντας ότι, «εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε για τους εργαζόμενους των ΦΔΠΠ, ακόμη και νόμο ψηφίσαμε αλλά άλλοι παράγοντες μας αναγκάζουν να σας «πετάξουμε» από τις εδώ και 10 ετών θέσεις σας και να πάρουμε άλλους».
  Άρα, το ΥΠΕΝ διά του Αναπληρωτή Υπουργού του κ. Φάμελου, είτε θέλει «να περάσει» στους εργαζόμενους την εντύπωση ότι, το ΥΠΕΝ τους θεωρεί τμήμα του, θεωρώντας τους ανεγκέφαλους και αποχαυνωμένους, είτε πάλι χρησιμοποιεί το νόμο, μόνο και μόνο, για να ρίξει στάχτη στα μάτια των περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών (Οικολογικών ΜΚΟ, εργαζομένων σε ΦΔΠΠ, απλών πολιτών).
  Όπως και να έχει, ο νόμος αυτός έγινε μόνο και μόνο για να γλιτώσει η Ελλάδα από πρόστιμα της Ε.Ε. από την μη ενσωμάτωση των περιοχών Natura σε καθεστώς προστασίας!
  Όλα τα άλλα, γράφτηκαν για να γραφούν. Δεν είναι δυνατόν ένας νόμος που επεξεργάζεται, από τα ανώτατα στελέχη του ΥΠΕΝ, εδώ και δύο χρόνια να είναι μία κάκιστη αντιγραφή προγενέστερων νόμων χωρίς να ρυθμίζει τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ΦΔΠΠ. Η αδιαφορία από το ΥΠΕΝ για τη λειτουργία των ΦΔΠΠ αποδείχθηκε περίτρανα.

  Ελισάβετ Μοσχογιάννη
  Ιδιωτική Υπάλληλος

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:09 | Ξένια Κ.

  Παντελής έλλειψη οργανογραμμάτων τόσο για τους ήδη υπάρχοντες ΦΔ όσο και για τους νέους που θα δημιουργηθούν. Καμία πρόβλεψη για μόνιμο προσωπικό που θα διασφαλίζει την εύρυθμη και σταθερή λειτουργία των ΦΔ χωρίς κενά, διακοπές και καθυστερήσεις. Με αυτό το βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό για την στελέχωση των ΦΔ δεν διασφαλίζεται σε καμία περίπτωση η προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών Natura εθνικής σημασίας όπως αναφέρει και το ίδιο το κείμενο. Το εποχικό προσωπικό μπορεί να λειτουργήσει μόνο υποστηρικτικά. Με το συγκεκριμένο νόμο ενώ το σύνολο των προστατευόμενων περιοχών περνάει σε ΦΔ, πρόκειται για ΦΔ που δεν θα λειτουργούν, άρα αυτομάτως ακυρώνεται το άρθρο 1.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:12 | Θοδωρής Χρ.

  Πιστεύω ότι η πολιτική ηγεσία θα δείξει έστω και στην ύστατη στιγμή την ευαισθησία που τις αρμόζει για να κάνει τις διορθώσεις που πρέπει για να υπάρχει ένα ΣΤΑΘΕΡΌ εργασιακό περιβάλλον που θα πρέπει να έχουν αυτοί οι εργαζόμενοι …που σημειοτέον είναι οι ΜΌΝΟΙ τους οποίους βλέπεις στο «βουνό»…

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:25 | Θεόδωρος Διαμιανίδης

  Μοναδική λύση η συνέχιση του υπάρχοντος προσωπικού των ΦΔ με την παράταση συμβάσεων για την υλοποίηση του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (σύμφωνα με την πρόταση του συλλόγου εργαζομένων ΦΔΠΠ) και η ενίσχυσή τους με νέο εποχικό προσωπικό λόγω και των νέων διευρυμένων χωρικών αρμοδιοτήτων. Την οριστική επίλυση του εργασιακού προβλήματος των ΦΔΠΠ με την έκδοση προκηρύξεων με ενισχυμένη μοριοδότηση της εργασιακής εμπειρίας.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:55 | Δημήτρης Σπίλιος

  ο νομοσχέδιο παρόλο που ακολουθεί μια σαφώς θετική πολιτική επιλογή που είναι η ενδυνάμωση του δικτύου των προστατευόμενων περιοχών με την ενσωμάτωση του μεγαλύτερου μέρους των περιοχών Natura 2000 , παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις που αφορούν :Άρθρο 7Την πρόνοια για την στελέχωση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών με το υφιστάμενο προσωπικό, που διαθέτει την εμπειρία και την εξειδίκευση που έχει αποκτήσει (πολλές φορές με χρήματα του δημοσίου όπως Σεμινάρια ΥΠΕΝ – Ινστιτούτο Επιμόρφωσης ΙΝΕΠ – Μεταπτυχιακές Σπουδές κλπ) από την έναρξη της λειτουργίας των Φορέων.
  Η συνέχεια και συνέπεια στους Φορείς Διαχείρισης είναι κρίσιμο εργαλείο, τόσο για την αξιοπιστία και την εφαρμογή μέτρων και δράσεων προστασίας όσο και για την απαραίτητη κοινωνική αποδοχή και εμπιστοσύνη της τοπικής κοινωνίας. Ο κίνδυνος έλλειψης ικανού και έμπειρου προσωπικού γίνεται πιο εμφανής και κατανοητός εάν ληφθεί υπόψη ότι ήδη οι περισσότεροι Φορείς Διαχείρισης έχουν καταθέσει προτάσεις συμμέτοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Life – Interreg καλ) τα οποία θα αρχίσουν μέσα στο 2018 να υλοποιούνται με την ουσιαστική συμμετοχή του υφιστάμενου προσωπικού!! Θέλουμε να βγει η πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ για τους φορείς διαχείρισης και να παραταθούν οι συμβάσεις του υφιστάμενου προσωπικού μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα με χρηματοδότηση της μισθοδοσίας τους από το Πράσινο ταμείο για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.Εναλλακτικά, να καταργηθούν οι οχτάμηνες συμβάσεις, οι φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών να προτείνουν οργανόγραμμα και την περιγραφή των θέσεων τους κάθε φορά και στα μέσα του 2018 το υπουργείο περιβάλλοντος να προκηρύξει θέσεις αορίστου χρόνου με κριτήριο on/off την προϋπηρεσία για να αποκτήσουν οι φορείς διαχείρισης το 2019 προσωπικό αορίστου χρόνου και να εκπονήσουν μακροχρόνιο σχεδιασμό για τα νέα εθνικά πάρκα που προτείνει το νέο σχέδιο νόμου.

  Δημήτρης Σπίλιος
  Δημοσιογράφος

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:58 | Φωτεινή – Τίνα

  Δεν πρέπει το σχέδιο νόμου να έχει μία λογική τυπικής υποχρέωσης προστασίας των προστατευόμενων περιοχών απέναντι στην Ευρωπαϊκή ένωση για την μη επιβολή προστίμων αλλά να έχει πρακτικά μια ουσιαστική εμβάθυνση. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που κρατούν τους φορείς διαχείρισης και τις προστατευόμενες περιοχές και βγαίνει έργο.Πρέπει να το αντιληφθείτε γιατί δεν φαίνεται από αυτό που φέρατε σε διαβούλευση. Εάν δεν αλλαχθούν αυτά τα κείμενα οδηγείται το περιβάλλον στο μηδέν.Με οικολογικό συναίσθημα και σεβασμό στους εργαζόμενους των φορέων διαχείρισης!!!!!!!!!!!!!!

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:17 | Σταύρος Φαλ.

  Αγνοείται πλήρως το υφιστάμενο προσωπικό που εργάζεται εδώ και δέκα χρόνια τουλάχιστον στους φορείς διαχείρισης και με την αιτιολογία «προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020», το σχέδιο νόμου σχεδιάζει το 2014-2020 σε νέες οχτάμηνες προκηρύξεις που οδηγεί το υφιστάμενο προσωπικό σε απόλυση και τερματισμό της σχέσης εργασίας τους.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 23:29 | Χρήστος Ταρπινίδης

  Το άρθρο 7 αναφέρεται σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, κατά την άποψή μου αυτό δείχνει ότι οι ΦΔΠΠ θα λειτουργούν με εποχικό προσωπικό και όχι με μόνιμο προσωπικό (που αυτός είναι ο στόχος ενός οργανισμού -για την εύρυθμη λειτουργία του).
  Εάν το ξεπεράσουμε και αυτό δεν υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα πως θα καθοριστούν τα προσόντα , πως θα διασφαλιστούν οι θέσεις του υφιστάμενου προσωπικού.Επιπλέον, στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου αναφέρει για δυνατότητα παράτασης των 8μηνων συμβάσεων για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες στα πλαίσια ειδικού προγράμματος, ωστόσο και αυτή η διάταξη είναι στα όρια της νομιμότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19-07-2004). Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα εκβιαστικό νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στους Φορείς , εάν σκεφτούμε ότι σε ένα χρόνο περίπου θα διενεργηθούν και οι εθνικές εκλογές.
  Χρειάζεται ΆΜΕΣΗ τροποποίηση των άρθρων 7(Εργαζόμενοι ),4 (Προσθήκη Εποπτείας και Φύλαξης)… πρέπει να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων που βιώνουμε αυτή την νοσηρή σχέση εργασίας για πάνω από 10 χρόνια!!!

  Χρήστος Ταρπινίδης
  Εργαζόμενος στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 21:12 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ Ι ΔΗΜ.

  Απορρίπτω το άρθρο αυτό στο σύνολό του. Δεν εξασφαλίζει το εργασιακό μέλλον του υφιστάμενου προσωπικού των ΦΔ. Συμφωνώ με την πρόταση του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών – Ελληνική Φύση.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 20:06 | Χαϊτόγλου Νόπη

  Στο άρθρο 7 αναφέρεται σε πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, κατά την άποψή μου αυτό δείχνει ότι οι Φορείς θα λειτουργούν με εποχικό προσωπικό και όχι με μόνιμο προσωπικό (που αυτός είναι ο στόχος ενός οργανισμού -για την εύρυθμη λειτουργία του).
  Εάν το αντιπαρέλθουμε και αυτό δεν υπάρχουν απαντήσεις στα ερωτήματα πως θα καθοριστούν τα προσόντα , πως θα διασφαλιστούν οι θέσεις του υφιστάμενου προσωπικού.Επιπλέον, στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου αναφέρει για δυνατότητα παράτασης των 8μηνων συμβάσεων για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) επιπλέον μήνες στα πλαίσια ειδικού προγράμματος, ωστόσο και αυτή η διάταξη είναι στα όρια της νομιμότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Α/19-07-2004). Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα νομοσχέδιο που οδηγεί τους εργαζόμενους στους Φορείς στον αέρα.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 20:58 | Κωνσταντίνος

  Η μόνη αποδεκτή και αποτελεσματική λύση για την σωστή λειτουργία των ΦΔΠΠ και για την σωστή διαχείριση και προστασία των περιοχών αρμοδιότητάς τους, είναι η παράταση των συμβάσεων του ήδη υπάρχοντος προσωπικού (το οποίο έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία), με την ένταξή τους στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και στη συνέχεια η μετατροπή τους σε Αορίστου Χρόνου. Οι οκτάμηνες συμβάσεις δεν εξασφαλίζουν σε καμία περίπτωση την συνέχεια της λειτουργίας των ΦΔΠΠ, ούτε την συνέχιση της απασχόλησης του έμπειρου υφιστάμενου προσωπικού.
  Επιπλέον επιβάλλεται να πραγματοποιηθούν και νέες προσλήψεις που θα ενισχύσουν το ήδη υπάρχον προσωπικό, καθώς με τις προσθήκες των υπόλοιπων περιοχών του δικτύου NATURA 2000 (από 30% του συνόλου θα καλύπτεται πλέον το 100%) οι περιοχές αρμοδιότητάς των ΦΔΠΠ θα αυξηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλωστε θα δημιουργηθούν και επτά νέοι ΦΔΠΠ που φυσικά χρειάζονται προσωπικό για να λειτουργήσουν!
  Άκρως απαραίτητη στους ΦΔΠΠ είναι οι Επόπτες-Φύλακες, οι οποίοι αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα προσωπικού, για την αποτελεσματική προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των περιοχών αρμοδιότητάς τους , οι οποίες θα είναι πλέον πολύ μεγαλύτερες σε έκταση! Στις μελλοντικές προκηρύξεις που θα εκδοθούν θα πρέπει για τις θέσεις Εποπτών-Φυλάκων να ζητείται στα Κύρια Προσόντα ο τίτλος του ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των Δημοσίων ΙΕΚ. Οι απόφοιτοι της παραπάνω ειδικότητας έχουν διδαχθεί , κατά την διετή φοίτησή τους, μαθήματα όπως: Δασική Νομοθεσία, Φυσικό Περιβάλλον, Προστατευόμενες Δασικές Περιοχές, Βιολογία-Οικολογία Αγρίων Ζώων και Πτηνών, Ασθένειες και Προσβολές Φυτών, Προστασία Δασών από Πυρκαγιές, Έλεγχος Δασικών Παραβάσεων, Δασική Βοτανική, Θηραματική Διαχείριση, Χειρισμός Πυροσβεστικού Εξοπλισμού κ.α.. Όπως είναι κατανοητό η παραπάνω ειδικότητα αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος!
  Είναι αδιανόητο να ζητούνται σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ, για θέσεις Εποπτών-Φυλάκων που θα καλύψουν περιοχές φυσικού περιβάλλοντος, ειδικότητες όπως: Φύλακας Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων, Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας (αφορά προστασία ζωής και περιουσίας πολιτών), SECURITY (αφορά προστασία προσώπων, κτιρίων, εγκαταστάσεων) και άλλες παντελώς άσχετες με το αντικείμενο της προστασίας της φύσης! (όπως έχει γίνει δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις προκηρύξεων στο παρελθον!)

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 18:36 | Ανέστης Σαμπανίδης

  Μετά από σχεδόν 10 χρόνια στην υπηρεσία και με την αμφιβολία κάθε χρόνο για το μέλλον όχι μόνο της εργασίας μας αλλά και των προστατευόμενων περιοχών, καλό θα ήταν ο Υπουργός να εκδώσει ένα Δελτίου Τύπου.

  Πολιτικοί εκπρόσωποι από διάφορα κόμματα όλα αυτά τα χρόνια που έχουν επισκεφτεί την Πάρνηθα έχουν δει με τα ίδια τους τα μάτια το έργο που έχουμε προσφέρει και καθώς τα βλέμματα όλων τις τελευταίες μέρες έχουν στραφεί στα καταστροφικά γεγονότα με τους 20 νεκρούς και αγνοούμενους,
  καλό θα ήταν κάποιοι να αναλογιστούν ανάμεσα στα τόσα έργα που έχουμε κάνει σαν Φορέας, πόσους θα θρηνούσαμε αν δεν είχαμε φτιάξει στην Πάρνηθα τα κατάλληλα αντιδιαβρωτικά και αντιπλυμμυρικά μετά την πυρκαγιά του 2007 και πως θα ήταν η Αθήνα χωρίς τον τελευταίο «πνεύμονά» της?

  Οι υπάλληλοι όλων των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες και πέρα από την εμπειρία που έχουμε αποκτήσει αυτά τα χρόνια, με το άρθρο 7 ουσιαστικά αντικαθιστά το υπάρχον προσωπικό με συμβασιούχους διάρκειας οχτώ μηνών που μέχρι να μάθουν τις περιοχές, τα έργα και τις υποχρεώσεις των προηγούμενων τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν στις προστατευόμενες περιοχές αλλά και στην ομαλή λειτουργία των Φορέων θα είναι ατελείωτα.

  Με εκτίμηση
  Ανέστης Σαμπανίδης
  Δασοπόνος στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 18:22 | Κώστας Κατσ.

  ροκειμένου να διενεργηθούν οι προσλήψεις το ΔΣ κάθε ΦΔΠΠ εκδίδει απόφαση, η οποία αποστέλλει στον Υπουργό.
  Πουθενά στο Νόμο δεν αναφέρεται το οργανόγραμμα του κάθε Φορέα, βάσει των αναγκών του προστατευταίου αντικειμένου του. Δηλαδή πόσες θέσεις θα προκηρυχθούν ανά Φορέα, ποιες ειδικότητες θα συμπεριληφθούν, τι προσόντα θα πρέπει να έχουν.

  Να υπάρξει τουλάχιστον ένα δελτίο τύπου του υπουργείου αναλυτικό…

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 17:05 | Θοδωρής Ταρπ.

  Είναι πρόσφατες οι προσπάθειες όλων μας για να μην απολυθούν και να ανανεωθούν οι συμβάσεις των εργαζόμενων συμβασιούχων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων. Ένα θέμα που πήρε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υπέρ της στήριξης των εργαζομένων και κατά της εύκολης απόλυσης, που επιμένουν κάποιοι στο όνομα της ιδιωτικοποίησης.

  ΌΛΑ ΕΊΝΑΙ ΣΤΗΜΈΝΑ!!!!

  Θοδωρής Ταρπ.
  Φοιτητής Πανεπιστημίου Πειραιά

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 17:52 | Μαρία Κατσαρού

  Τι θα καθοριστεί από την ΚΥΑ και τι από τα Διοικητικά Συμβούλια. Πχ τα προσόντα αναφέρεται ότι θα τα καθορίσουν και οι δύο. Το τελευταίο τμήμα της παραγράφου 2 και η παράγραφος 3 περιγράφει τις διαδικασίες του διαγωνισμού που ούτως ή άλλως αναφέρονται στα παραρτήματα του ΑΣΕΠ. Ποιος ο λόγος να μπουν σε αυτό το νόμο; Πουθενά δεν αναφέρεται σε αυτό το άρθρο η πρόβλεψη έκδοσης οργανογραμμάτων για τους Φορείς Διαχείρισης αλλά και η στελέχωση τους με μόνιμο προσωπικό. Από το άρθρο προκύπτει ότι οι φορείς από εδώ και πέρα τα στελεχώνονται με συμβασιούχους με σοχ διάρκειας 8 μηνών. Είναι δυνατόν να Ιδρύονται ΦΔ και να μην προβλέπεται η στελέχωσή τους; Είναι δυνατόν το δίκτυο διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών να στελεχώνεται επί μονίμου βάσεως με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου;Πονηρό επίσης είναι το γεγονός ότι στην παράγραφο 4 δίνεται η δυνατότητα παράτασης των συμβασιούχων με σοχ εάν ο φορέας τρέχει κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ενώ δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα στους υφιστάμενους υπαλλήλους.

  Μαρία Κατσαρού
  Εθελόντρια

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 17:18 | Ανδρέας Ανθίτης

  Αυτό το νομοσχέδιο επιχειρεί να οργανώσει ένα συνολικό σύστημα διοίκησης και διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, καθιστώντας τους Φορείς Διαχείρισης ως τη βασική δομή του συστήματος. Είναι ωστόσο εύλογο ότι για να μπορέσουν αυτές οι δομές να λειτουργήσουν και μάλιστα με τα όρια ευθύνης τους να υπερδιπλασιάζονται, πρέπει να στελεχωθούν, βάση συγκεκριμένου οργανογράμματος, με έμπειρο προσωπικό που θα απασχολείται σταθερά με αυτό το αντικείμενο. Δεν είναι κατανοητό πως αυτό μπορεί να γίνει χωρίς οργανόγραμμα και με οκτάμηνες συμβάσεις. Ουσιαστικά στο νομοσχέδιο δεν υπάρχουν προβλέψεις για μία σταθερή στελέχωση των φορέων. Το γεγονός αυτό ναρκοθετεί τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης για το επόμενο διάστημα με αποτέλεσμα το σύνολο σχεδόν των περιοχών NATURA που θα καλύπτουν πια οι Φορείς Διαχείρισης να κινδυνεύει να μείνει χωρίς ουσιαστική διαχείριση.

  Με εκτίμηση,
  Ανδρέας Ανθίτης
  Δημόσιος Υπάλληλος

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 17:34 | Γρηγόρης Πατέρας

  Σε ότι αφορά στα περί Παράτασης των Συμβάσεων Εργασίας των Εργαζομένων στους Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών (επίσης ΕΚ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ), συμφωνώ με τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όπως αυτές διατυπώνονται στο από 16/11/2017 και με ΑΠ 71 έγγραφό τους

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 17:49 | Χάρης Σπυρόπουλος

  Οι Φορείς ως βασικές υπηρεσίες προστασίας και διατήρησης των Προστατευόμενων Περιοχών βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, από την έναρξη λειτουργίας τους έως σήμερα λειτουργούν με εποχιακό προσωπικό με τη σύναψη συνεχόμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου στα πλαίσια των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Εμείς σαν πολίτες βλέπουμε τον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων και είναι άδικο να μην εξασφαλίζονται οι θέσεις τους! Αλλαγή του άρθρου 7 με διασφάλιση των θέσεων εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού … ΤΏΡΑ.

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 15:24 | Αναστασία Μιρλή

  Το άρθρο 7 δημιουργεί μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια καθώς όχι μόνο δεν επιλύει το χρόνιο πρόβλημα των εργαζομένων, αλλά δημιουργεί και διάφορες απορίες σε ότι αφορά τη νομιμότητα της διαδικασίας, αλλά και την ολοκλήρωσή της υπέρ των υφιστάμενων εργαζομένων.
  Καταρχάς δεν είναι δεδομένο ότι η μέθοδος που επελέγη από το ΥΠΕΝ και περιγράφεται στο άρθρο 7 επιτρέπει στους ίδιους εργαζόμενους που συντάσσουν την προκήρυξη να συμμετέχουν σε αυτή. Επίσης, δεν έχει αποφανθεί ο ΑΣΕΠ αν δεν υφίσταται το «κόλλημα» του 8μήνου σχετικά με τους υφιστάμενους εργαζομένους. Κατά την κατάθεση των αιτήσεων για θέσεις ΣΟΧ, συνυποβάλεται Υπ. Δήλωση κατά την οποία οφείλει ο αιτών να αναφέρει ότι δεν έχει συμπληρώσει 8 μήνες εργασίες στο Δημόσιο Τομέα το τελευταίο έτος. Ποιός από τους υφιστάμενους εργαζόμενους θα μπορούσε να υπογράψει κάτι τέτοιο; Υπάρχει κάποια απόφασει που να άρει αυτό το κόλλημα;
  Κατά δεύτερον, δεν είναι δεδομένος και σαφής ο τρόπος με τον οποίο θα επιλεγούν τα κριτήρια για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου (8μηνα). Στα κριτήρια πρόσληψης οκτάμηνης διάρκειας, βασικό κριτήριο με την υψηλότερη μοριοδότηση είναι ο συνολικός χρόνος ανεργίας, σε σχέση με τον συνολικό χρόνο της εργασιακής εμπειρίας. Σύμφωνα με αυτό ελοχεύει ο κίνδυνος της παύσης της εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού, με συνέπειες οι οποίες θα είναι εμφανείς στην λειτουργία των ΦΔ. Ελπίζουμε, αν τελικά παρά τις επισημάνσεις όλων μας, δεν αλλάξει το εν λόγω άρθρο για την σύναψη συμβάσεων ΣΟΧ διάρκειας 8 μηνών, να γίνει προσθήκη διάταξης αντίστοιχη με εκείνη του άρθρου 63, παράγραφος 3 του Ν. 4430/2016, κατ’ εξαίρεση της παρ. 11Α του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28).
  Τέλος, δεν αναφέρεται αν θα υπάρξουν διαφορετικά κριτήρια για τους υφιστάμενους εργαζομένους και για τους νέους εργαζομένους που θα ζητηθούν από τους Φορείς Διαχείρισης για να καλυφθούν οι νέες ανάγκες που προκύπτουν από την αύξηση της χωρικής τους αρμοδιότητας.

 • Με το παρόν Νομοσχέδιο δίνονται αυξημένες χωρικά και διοικητικά αρμοδιότητες στους Φορείς Διαχείρισης αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι ο πραγματικός σκοπός του δεν είναι η ουσιαστική προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών της χώρας αλλά η διεκπεραίωση μιας τυπικής διαδικασίας που απορρέει από τις εθνικές υποχρεώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν δίνεται ουσιαστική λύση στα περισσότερα από τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί τα τελευταία χρόνια και δεν επιτρέπουν την ομαλή λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης, ως πραγματικά εργαλεία διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της Ελλάδας.
  Το κύριο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η μη διασφάλιση στελέχωσης των Φορέων με το υφιστάμενο προσωπικό ώστε να υπάρχει συνέχεια στην τεχνογνωσία που αποκτήθηκε και στην ομαλή υλοποίηση του σχεδιασμού για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που βρίσκεται σε εξέλιξη όλα τα τελευταία χρόνια. Είναι σαφές ότι ουσιαστικός σχεδιασμός για το μέλλον και τη διαχείριση τόσο σημαντικών περιοχών με εργαζομένους που απασχολούνται με συμβάσεις οχταμήνων και πιθανώς αντικαθίστανται από άλλους κάθε χρόνο, δεν μπορεί να γίνει.
  Για όλους τους παραπάνω λόγους, δεν αποδεχόμαστε το άρθρο 7 στο σύνολό του.
  Προτείνουμε
  Α) την παράταση των συμβάσεων του υφιστάμενου προσωπικού για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με το άμεσο άνοιγμα της Πρόσκλησης από την ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ
  Β) την πρόβλεψη στο νομοσχέδιο για τη στελέχωση στο μέλλον των Φορέων Διαχείρισης με τακτικό προσωπικό ώστε να καλύπτονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες τους.
  Μακρυγιάννη Ελένη
  Ηλίας Βασίλειος
  Αγγελίδης Μαρίνος
  Ηλιάδης Γεώργιος
  Σικλαφίδου Αικατερίνη
  Πιστόλα Ελένη
  Αναστασιάδης Αναστάσιος
  Νικόλαρος Αναστάσιος
  Σιρκελίδης Ευάγγελος
  Βουλγαρίδης Γεώργιος

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 15:18 | Γκόρτσος

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις προσλήψεις να αποστέλλονται στον ΑΣΕΠ κατευθείαν και όχι στα γραφεία των Φορέων ,για να αξιολογούνται πιο νόμιμα και αντικειμενικά.
  Όσον αφορά για τις 8μηνες συμβάσεις να ισχύσουν για το καινούργιο προσωπικό ώστε να ενισχυθούν οι Φορείς με ανθρώπινο δυναμικό, που ήδη πάσχουν,αλλά και ύστερα από τις προσαρτήσεις των καινούργιων περιοχών!

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 15:58 | ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ

  Προτείνεται αντικατάσταση του άρθρου 7 ως ακολούθως :
  ΑΡΘΡΟ 7 : ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΦΔΠΠ
  1) Α. Κατά τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 του ΠΔ 164/2004 (Α’ 134) και επειδή συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δημοσίου συμφέροντος, ιδίως η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η διατήρηση της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών, λόγοι που συνάδουν απόλυτα με τον σκοπό του παρόντος νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος και προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης των ΦΔΠΠ στις συγχρηματοδοτούμενες πράξης της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στους ΦΔΠΠ της παρ. 1 του άρθρου 2 παρατείνονται από την λήξη τους έως και την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των Συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή την μετεξέλιξη αυτών στα πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31/12/2018. Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 (Α΄ 28) οι συμβάσεις του προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου.
  Β. Μετά την ένταξη των Πράξεων ή την υπογραφή των συμβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή τη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014−2020, το προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ίδια σχέση εργασίας στα ίδια προγράμματα ή στη μετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014−2020 του ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
  Γ. Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου σύμφωνα με την περίπτωση1α προσωπικού θα καλυφθεί από πόρους του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ενώ για την περίπτωση 1β από πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.
  Δ. Για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και ειδικότερα η συνδρομή σε επείγουσες ανάγκες που προκύπτουν κατά την επέκταση των περιοχών ευθύνης , επιτρέπεται η ενίσχυση της στελέχωσης των ΦΔΠΠ της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος με πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (08) μηνών.
  Ε . Προκειμένου να διενεργηθούν οι προσλήψεις της παρ. 1Δ, το Δ.Σ. κάθε ΦΔΠΠ εκδίδει απόφαση, την οποία αποστέλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για έγκριση. Εν συνεχεία, και αφού λάβει την προαναφερόμενη έγκριση, το Δ.Σ., με απόφασή του, εκδίδει προκήρυξη, η οποία κοινοποιείται και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθμός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντομη περιγραφή των καθηκόντων τους ή των απαιτήσεών τους. Η πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 1δ του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του οικείου ΦΔΠΠ. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
  Ζ. Η χρηματοδότηση για την καταβολή της μισθοδοσίας του απασχολούμενου της παραγράφου 1ε του παρόντος άρθρου προσωπικού καλύπτεται από τα ισχύοντα στις παρ. 1β, 1γ του παρόντος άρθρου.

  Με εκτίμηση,
  ΜΑΝΤΖΟΥΤΣΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
  ΦΔ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΚΟΤΥΧΙΟΥ – ΣΤΡΟΦΥΛΙΑΣ

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 15:36 | Εργαζόμενοι στο Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

  Αξιοσημείωτο είναι ότι, με το νέο νόμο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιλέγει τους Φορείς Διαχείρισης ως το καλύτερο σχήμα όχι μόνο για τη διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας αλλά και για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000, που είχαν παραμείνει για τόσο μεγάλο διάστημα χωρίς υπεύθυνο σχήμα διαχείρισης.
  Προβλέπει την επιχορήγηση των ΦΔ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές
  Ωστόσο, στο άρθρο 7, παραβλέπεται :
  • η αποκτηθείσα πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία του υφιστάμενου προσωπικού σε θέματα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος,
  • η εξειδικευμένη γνώση του υφιστάμενου προσωπικού για τα προβλήματα και τις ανάγκες κάθε προστατευόμενης περιοχής,
  • οι σχέσεις συνεργασίας που έχουν αποκτηθεί μεταξύ του κάθε φορέα διαχείρισης με την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους φορείς, στο πλαίσιο διαχείρισης και διατήρησης της βιοποικιλότητας, της κάθε προστατευόμενης περιοχής

  Αγνοείται
  πλήρως το υφιστάμενο προσωπικό που εργάζεται εδώ και δέκα χρόνια στους φορείς διαχείρισης αφού το σχέδιο νόμου αναφέρεται σε νέες οχτάμηνες προκηρύξεις με την αιτιολογία «προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες των ΦΔΠΠ και να διασφαλιστεί η δυνατότητα προετοιμασίας και ένταξης στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014-2020», με συνέπεια το υφιστάμενο προσωπικό να οδηγείται σε απόλυση και τερματισμό της σχέσης εργασίας του.
  Συμφωνούμε με τις επισημάνσεις του Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών όπως αυτές διατυπώνονται στο υπ αριθμ 71/16/11/2017 έγγραφό τους προς τον αρμόδιο Υπουργό με το οποίο προτείνεται η παράταση των συμβάσεων του ήδη υπάρχοντος προσωπικού για την υλοποίηση του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ και άλλων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, όσο και για τις ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων που προκύπτουν στους υφιστάμενους ΦΔ μετά τον υπερδιπλασιασμό των περιοχών ευθύνης τους.
  Κρίνεται αναγκαίο, ο καθορισμός του οργανογράμματος και η προκήρυξη των υφιστάμενων θέσεων εργασίας ως αορίστου χρόνου, με γνώμονα την εμπειρία και τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια στους φορείς διαχείρισης.

  Σπυρίδων Κώνστας
  Ευστράτιος Φλούδας
  Πέτρος Καραγεώργος
  Βασιλική Τάλλαρου
  Σταυρούλα Καραβά
  Θεοδώρα Κρανιώτη
  Μαρία Κατσικάτσου
  Κωνσταντίνος Φλούδας
  Ιωάννης Γεροκώστας
  Θεόδωρος Τόλος
  Ιωάννης Γάτας
  Κωνσταντίνος Πασσάς
  Ευστράτιος Ιωάννου
  Σπυρίδων Φιφής
  Νικόλαος Κολιοκώτσης

 • 20 Νοεμβρίου 2017, 15:17 | Εργαζόμενοι στον ΦΔ Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς

  Δεν αποδεχόμαστε το άρθρο 7 στο σύνολό του. Ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει να αναφερθούν τα παρακάτω:
  Είναι απαράδεκτο μέσα στο νομοσχέδιο να μην προβλέπεται τακτικό προσωπικό για τη στελέχωση των ΦΔ. Εφόσον αποτελεί επιλογή της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ ως σχήματα διοίκησης αυτό των ΦΔ δεν μπορεί να λειτουργεί, όλα αυτά τα χρόνια από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, με προσωπικό ορισμένου χρόνου (που προσλήφθηκε αποκλειστικά μέσω ΑΣΕΠ). Εφόσον λοιπόν επιλέγονται ως αποκεντρωμένες δομές του εποπτευόμενου Υπουργείου θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά στο νόμο. Η κύρια αρμοδιότητα των ΦΔ είναι η τήρηση των υποχρεώσεων της χώρας μας που απορρέουν από τις κοινοτικές οδηγίες (92/43/ΕΟΚ & 2009/147/ΕΚ) και από διεθνείς συμβάσεις για τις περιοχές ευθύνης τους. Παρότι είναι προσωπικό ορισμένου χρόνου διαθέτει πλέον την απαραίτητη τεχνική και επιστημονική επάρκεια σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του συστήματος, καθώς και στην υλοποίηση της διαχείρισης. Η τεχνογνωσία και η εξειδικευμένη εμπειρία (σχεδιασμός, διαχείριση και υλοποίηση Γ΄ ΚΠΣ, ΕΣΠΑ, INTERREG, LIFE, παρακολούθηση σεμιναρίων για Επιστημονική Παρακολούθηση, εποπτεία, κ.ά.) καθώς και οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία που έχουν αποκτηθεί όλα αυτά τα χρόνια από το υφιστάμενο προσωπικό δεν πρέπει να χαθούν, καθώς αποτελούν εγγύηση για την ομαλή διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Είναι δεδομένο ότι το υφιστάμενο προσωπικό με εμπειρία πλέον των 10 χρόνων στους ΦΔ καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Με το παρόν νομοσχέδιο δεν εξασφαλίζεται η συνέχιση της εργασίας του υφιστάμενου προσωπικού. Συμφωνούμε με το έγγραφο του ΠΣΕΣΦΔΠΠ για τη παράταση του υφιστάμενου προσωπικού. Το άμεσο άνοιγμα της σχετικής Πρόσκλησης του ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ καθώς και την επίσης άμεση ένταξη των Πράξεων των Φ.Δ., ώστε να είναι πλέον εφικτή η Παράταση των Συμβάσεων των εργαζομένων είναι η μόνη εφικτή λύση για να ξεπεραστεί το πρόβλημα του 24μηνου. Όλα αυτά τα χρόνια μέσω της υλοποίησης και της χρηματοδότησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η ΕΕ έχει «επενδύσει» τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε εξοπλισμό στους ΦΔ για το οποίο θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια με απώτερο στόχο τη προστασία της βιοποικιλότητας των περιοχών ευθύνης τους. Να καταργηθούν οι οκτάμηνες συμβάσεις, οι ΦΔ να προτείνουν οργανόγραμμα και την περιγραφή των θέσεων τους στα μέσα στο 2018 ώστε το υπουργείο περιβάλλοντος να προκηρύξει θέσεις αορίστου χρόνου με απαραίτητο κριτήριο την προϋπηρεσία για να αποκτήσουν το 2019 προσωπικό αορίστου χρόνου προκειμένου να εκπονήσουν μακροχρόνιο σχεδιασμό για τις περιοχές ευθύνης τους.
  Ωστόσο είναι αυτονόητο ότι μετά τη διεύρυνση της χωρικής αρμοδιότητας των υπαρχόντων ΦΔ και τη δημιουργία των νέων, κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυσή τους και με νέο προσωπικό. Για την ενίσχυση με νέο προσωπικό οι Υφιστάμενοι ΦΔ έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους στο ΥΠΕΝ κατόπιν οδηγιών της πολιτικής ηγεσίας.

  Επιπρόσθετα αναφέρεται στη παρ. 1 του άρθρου 7 ότι «Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006, όπως ισχύει.» Η εξαίρεση από την ΠΥΣ 33/2006 υφίσταται όταν η μισθοδοσία των εργαζομένων γίνεται μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Πως λοιπόν εξαιρείται η εγκριτική απόφαση για τη πρόσληψη αυτών των υπαλλήλων που θα υπογράψουν νέες 8μηνες συμβάσεις αφού η μισθοδοσία τους όπως αναφέρεται στο άρθρο 11 του παρόντος σχεδίου νόμου θα γίνεται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου ή από το Πράσινο Ταμείο;
  Επίσης αναφέρεται ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται: α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) β) τυχόν πρόσθετα κριτήρια πρόσληψης σε σχέση με τα κριτήρια του άρθρου 18 Ν. 2190/1994 (Α’ 28) και ο συνολικός τρόπος βαθμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες ειδίκευσης στο πλαίσιο λειτουργίας του οικείου φορέα, γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των κριτηρίων πρόσληψης, καθώς και κάθε θέμα σχετιζόμενο με τη διαδικασία πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού.» Η διαδικασία αυτή δεν προκύπτει από τη κείμενη νομοθεσία (Ν.2190/94, Ν.3801/2009 και άλλες σχετικές διατάξεις) δηλ. να καθορίζουν οι Υπουργοί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσληψης.