Άρθρο 54 Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις του άρθρου 31 τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024.
Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.