Άρθρο 17 Πώληση επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης σε ιδιώτες πελάτες – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρου 44 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 16 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 44 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (A΄ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 44α ως εξής:
«Άρθρο 44α
Πώληση επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης σε ιδιώτες πελάτες
(παρ. 16 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 25 του v. 4514/2018 (Α’ 14), για την πώληση επιλέξιμων υποχρεώσεων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176), με εξαίρεση την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 72α και τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισμού, σε ιδιώτη πελάτη, όπως ορίζεται στην παρ. 11 του άρθρου 4 του v. 4514/2018, καθορίζεται ελάχιστο ονομαστικό ποσό εκάστου τίτλου εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
2. Το παρόν εφαρμόζεται σε υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, εφόσον ο σχετικός τίτλος έχει εκδοθεί από τη θέση του παρόντος σε ισχύ και έπειτα.»