Άρθρο 6 Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ομίλων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 24 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 5 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

 

Η περ. ββ’ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 24 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίσταται, προστίθεται παρ. 4 και το εσωτερικό άρθρο 24 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 24

Αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ομίλων (άρθρο 16 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

  1. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, από κοινού με τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών του, και μετά από διαβούλευση με την αρχή ενοποιημένης εποπτείας και τις αρμόδιες αρχές των θυγατρικών αυτών, καθώς και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών μελών στα οποία είναι εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα στον βαθμό που τα αφορά, αξιολογεί κατά πόσον ο όμιλος είναι δυνατό να εξυγιανθεί χωρίς να του παρασχεθεί:

α) οποιαδήποτε έκτακτη δημόσια χρηματοοικονομική στήριξη, πέραν της χρήσης του Ταμείου Εξυγίανσης,

β) οποιαδήποτε επείγουσα ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα,

γ) οποιαδήποτε ρευστότητα από την κεντρική τράπεζα με ασυνήθεις όρους αναφορικά με την εξασφάλιση, τη διάρκεια και το επιτόκιο.

Ένας όμιλος θεωρείται ότι είναι δυνατόν να εξυγιανθεί εάν είναι αξιόπιστο και εφικτό για τις αρχές εξυγίανσης:

αα) είτε να θέσουν σε εκκαθάριση τα μέλη του ομίλου στο πλαίσιο συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας,

ββ) είτε να εξυγιάνουν τον εν λόγω όμιλο με την εφαρμογή εργαλείων και εξουσιών εξυγίανσης στις οντότητες εξυγίανσης του εν λόγω ομίλου, αποφεύγοντας παράλληλα στον μέγιστο δυνατό βαθμό οποιεσδήποτε σημαντικές δυσμενείς συνέπειες για τα χρηματοπιστωτικά συστήματα των κρατών μελών στα οποία βρίσκονται τα μέλη του ομίλου ή τα υποκαταστήματα, ή άλλων κρατών μελών ή της ΕΕ, ακόμη και ευρύτερη χρηματοπιστωτική αστάθεια ή γεγονότα που αφορούν στο σύνολο του συστήματος, με προοπτική να διασφαλιστεί η συνέχιση των κρίσιμων λειτουργιών που εκτελούνται από τα εν λόγω μέλη του ομίλου, στην περίπτωση που αυτά μπορούν να διαχωριστούν εύκολα εγκαίρως, είτε με άλλα μέσα.

Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου ενημερώνει εγκαίρως την Ε.Α.Τ. κάθε φορά που ένας όμιλος θεωρείται ότι δεν είναι δυνατόν να εξυγιανθεί.

Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του ομίλου εξετάζεται από τα Σώματα Αρχών Εξυγίανσης που αναφέρονται στο άρθρο 85.

  1. Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης του ομίλου, οι αρχές εξυγίανσης εφαρμόζουν τα κατ’ ελάχιστον οριζόμενα στο τμήμα Γ’ του παραρτήματος.
  2. Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του ομίλου σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του άρθρου 21 και ταυτόχρονα με την κατάρτιση και επικαιροποίηση των σχεδίων εξυγίανσης του ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 20.

 

  1. Όταν ένας όμιλος αποτελείται από περισσότερους του ενός ομίλους εξυγίανσης, οι αρχές εξυγίανσης, που αναφέρονται στην παρ. 1 αξιολογούν τη δυνατότητα εξυγίανσης του κάθε ομίλου εξυγίανσης σύμφωνα με το παρόν.

Η αξιολόγηση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο πραγματοποιείται παράλληλα με την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ολόκληρου του ομίλου και διενεργείται στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων του άρθρου 21.»