Άρθρο 3 Σχέδια Εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 18 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 2 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

 

Στο τέλος της παρ. 6 του εσωτερικού άρθρου 18 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) προστίθενται δύο εδάφια, οι περ. ιε) και ιστ) της παρ. 7 αντικαθίστανται και το εσωτερικό άρθρο 18 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18

Σχέδια Εξυγίανσης (άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

  1. Η αρχή εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή και τις αρχές εξυγίανσης των κρατών μελών υποδοχής σημαντικών υποκαταστημάτων, εφόσον τα αφορά, καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης για κάθε ίδρυμα που δεν αποτελεί μέλος υποκείμενου σε ενοποιημένη εποπτεία ομίλου σύμφωνα με τα άρθρα 104 και 105 του ν. 4261/2014. Το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει τις ενέργειες εξυγίανσης, στις οποίες η αρχή εξυγίανσης μπορεί να προβεί σε περίπτωση που το ίδρυμα πληροί τις προϋποθέσεις για εξυγίανση. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην περίπτωση α της παραγράφου 7 γνωστοποιούνται στο ίδρυμα.
  2. Η αρχή εξυγίανσης, κατά την κατάρτιση του σχεδίου εξυγίανσης, εντοπίζει τυχόν σημαντικά εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης και στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο και αναλογικό, επισημαίνει τις ενέργειες μέσω των οποίων τα εμπόδια αυτά είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 26.
  3. α) Η αρχή εξυγίανσης κατά την κατάρτιση των σχεδίων εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη διαφορετικά σενάρια, μεταξύ των οποίων και τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι λόγοι αφερεγγυότητας του ιδρύματος ενδέχεται να ανάγονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (idiosyncratic), ή η αφερεγγυότητα λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο ευρύτερης χρηματοπιστωτικής αστάθειας ή γεγονότων που αφορούν το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

β) Το σχέδιο εξυγίανσης δεν προβλέπει τη χορήγηση:

αα) οποιασδήποτε έκτακτης δημόσιας χρηματοοικονομικής στήριξης, πέραν της χρήσης του Ταμείου Εξυγίανσης,

ββ) οποιασδήποτε επείγουσας παροχής ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα,

γγ) οποιασδήποτε παροχής ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα με ασυνήθεις όρους αναφορικά με την εξασφάλιση, τη διάρκεια και το επιτόκιο.

  1. Το σχέδιο εξυγίανσης περιλαμβάνει ανάλυση του τρόπου και του χρόνου κατά τον οποίο ένα ίδρυμα μπορεί, βάσει των όρων του σχεδίου, να ζητήσει τη χρήση διευκολύνσεων κεντρικής τράπεζας και προσδιορίζει τα περιουσιακά στοιχεία που θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά ως εξασφαλίσεις.
  2. Κατά την κατάρτιση και επικαιροποίηση των σχεδίων εξυγίανσης, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να απαιτεί τη συνδρομή των ιδρυμάτων.
  3. Τα σχέδια εξυγίανσης αναθεωρούνται και κατά περίπτωση επικαιροποιούνται κατ’ ελάχιστον ετησίως, καθώς και κατόπιν τυχόν ουσιωδών αλλαγών στη νομική ή οργανωτική δομή του ιδρύματος ή στην επιχειρηματική ή χρηματοοικονομική του κατάσταση, οι οποίες μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην αποτελεσματικότητα του σχεδίου εξυγίανσης ή κατ’ άλλο τρόπο επιβάλλουν αναθεώρηση του σχεδίου εξυγίανσης.

Για το σκοπό της αναθεώρησης ή επικαιροποίησης του σχεδίου εξυγίανσης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, τα ιδρύματα και οι αρμόδιες αρχές γνωστοποιούν άμεσα στην αρχή εξυγίανσης οποιαδήποτε μεταβολή, η οποία καθιστά αναγκαία την αναθεώρηση ή την επικαιροποίηση του σχεδίου.

Μετά την υλοποίηση των ενεργειών εξυγίανσης ή την άσκηση των εξουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 59 πραγματοποιείται αναθεώρηση ή επικαιροποίηση του σχεδίου εξυγίανσης με την έννοια του πρώτου εδαφίου.

Κατά τον ορισμό των προθεσμιών που αναφέρονται στις περ. ιε΄ και ιστ΄ της παρ. 7, όταν συντρέχουν οι περιστάσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη την προθεσμία συμμόρφωσης με την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 104β της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.

  1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, στο σχέδιο εξυγίανσης περιλαμβάνονται επιλογές για την εφαρμογή των μέτρων στα ιδρύματα και την άσκηση των εξουσιών εξυγίανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 38 έως 44. Το σχέδιο εξυγίανσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία, ποσοτικά προσδιοριζόμενα όταν αυτό ενδείκνυται και είναι εφικτό:

α) σύνοψη των βασικών στοιχείων του σχεδίου,

β) σύνοψη των ουσιωδών μεταβολών στο ίδρυμα οι οποίες προέκυψαν μετά την υποβολή των πλέον πρόσφατων πληροφοριών σχετικά με την εξυγίανση,

γ) παρουσίαση του τρόπου με τον οποίον θα μπορούσαν να διαχωριστούν νομικά ή οικονομικά οι κρίσιμες λειτουργίες και οι βασικοί επιχειρηματικοί τομείς από άλλες λειτουργίες, στο βαθμό που είναι απαραίτητο, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχειά τους στην περίπτωση αφερεγγυότητας του ιδρύματος,

δ) εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για την εκτέλεση κάθε ουσιώδους πτυχής του σχεδίου,

ε) λεπτομερή περιγραφή της αξιολόγησης ως προς τη δυνατότητα εξυγίανσης, που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 και το άρθρο 23,

στ) περιγραφή τυχόν απαιτούμενων μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 25 για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης που εντοπίζονται κατόπιν της αξιολόγησης που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 23,

ζ) περιγραφή των διαδικασιών για τον προσδιορισμό της αξίας και της εμπορευσιμότητας των κρίσιμων λειτουργιών, των βασικών επιχειρηματικών τομέων και των περιουσιακών στοιχείων του ιδρύματος,

η) λεπτομερή περιγραφή των ρυθμίσεων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 είναι επικαιροποιημένες και στη διάθεση των αρχών εξυγίανσης σε διαρκή βάση,

θ) αιτιολόγηση από την αρχή εξυγίανσης του τρόπου που μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι επιλογές εξυγίανσης χωρίς την προηγούμενη λήψη:

αα) οποιασδήποτε έκτακτης δημόσιας χρηματοοικονομικής στήριξης, πέραν της χρήσης του Ταμείου Εξυγίανσης,

ββ) οποιασδήποτε επείγουσας παροχής ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα,

γγ) οποιασδήποτε παροχής ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα με ασυνήθεις όρους αναφορικά με την εξασφάλιση, τη διάρκεια και το επιτόκιο.

ι) λεπτομερή περιγραφή των στρατηγικών εξυγίανσης που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σύμφωνα με τα διάφορα δυνητικά σενάρια και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα,

ια) περιγραφή των κρίσιμων αλληλεξαρτήσεων,

ιβ) περιγραφή των επιλογών για τη διατήρηση της πρόσβασης σε υπηρεσίες πληρωμών και εκκαθάρισης, καθώς και σε άλλες υποδομές και αξιολόγηση της δυνατότητας μεταβίβασης των θέσεων πελατών,

ιγ) ανάλυση της επίπτωσης του σχεδίου εξυγίανσης στο προσωπικό του ιδρύματος, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης των συναφών δαπανών και περιγραφή των προβλεπόμενων διαδικασιών διαβούλευσης με το προσωπικό κατά τη διαδικασία εξυγίανσης, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη εργατική νομοθεσία,

ιδ) σχέδιο επικοινωνίας με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό,

ιε) τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 45ε και 45στ, καθώς και προθεσμία επίτευξης του επιπέδου των εν λόγω απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 45ιγ,

ιστ) στις περιπτώσεις που η αρχή εξυγίανσης εφαρμόζει τις παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, χρονοδιάγραμμα για συμμόρφωση της οντότητας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 45ιγ,

ιζ) περιγραφή των βασικών λειτουργιών και συστημάτων για τη διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας του ιδρύματος,

ιη) κατά περίπτωση, τις απόψεις που διατυπώνει το ίδιο το ίδρυμα αναφορικά με το σχέδιο εξυγίανσης.

  1. Η αρχή εξυγίανσης στο πλαίσιο των καθηκόντων της μπορεί να:

α) ζητά από τα ιδρύματα ή τις οντότητες που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 να τηρούν λεπτομερή αρχεία των χρηματοπιστωτικών συμβάσεων στις οποίες είναι συμβαλλόμενα μέρη,

β) θέτει προθεσμία εντός της οποίας το ίδρυμα ή η οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 οφείλει να είναι σε θέση να παρουσιάσει αυτά τα αρχεία, η οποία πρέπει να είναι ίδια για όλα τα ιδρύματα και οντότητες που βρίσκονται υπό τη δικαιοδοσία της, και

γ) αποφασίζει διαφορετικές προθεσμίες για διαφορετικά είδη χρηματοπιστωτικών συμβάσεων σύμφωνα με την περίπτωση 113 του άρθρου 2.

Η παράγραφος αυτή δεν επηρεάζει την εξουσία της αρμόδιας αρχής να συγκεντρώνει πληροφορίες.»