Άρθρο 43 Εξουσία επιβολής μέτρων διαχείρισης κρίσης ή μέτρων πρόληψης κρίσης που λαμβάνονται από άλλα κράτη-μέλη – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 66 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 28 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Στην παρ. 4 του εσωτερικού άρθρου 66 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) οι λέξεις «επιλέξιμες υποχρεώσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Όταν η αρχή εξυγίανσης ενός κράτους μέλους ασκεί τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής, μεταξύ άλλων σε σχέση με κεφαλαιακά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 59, και οι υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού ή τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα του υπό εξυγίανση ιδρύματος περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
α) μέσα ή υποχρεώσεις που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο,
β) υποχρεώσεις προς πιστωτές που βρίσκονται στην Ελλάδα,
διασφαλίζεται η μείωση της αξίας των εν λόγω υποχρεώσεων ή μέσων, ή η μετατροπή τους, σε συμφωνία με την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής της αρχής εξυγίανσης του κράτους μέλους.»