Άρθρο 23 Εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (A΄ 87) και μετά το εσωτερικό άρθρο 45δ του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ε ως εξής:

«Άρθρο 45ε
Εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις σε οντότητες εξυγίανσης
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Οι οντότητες εξυγίανσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα άρθρα 45β έως 45δ σε ενοποιημένη βάση στο επίπεδο του ομίλου εξυγίανσης.
2. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 της οντότητας εξυγίανσης στο ενοποιημένο επίπεδο του ομίλου εξυγίανσης καθορίζεται από την αρχή εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 45η, βάσει των απαιτήσεων που καθορίζονται στα άρθρα 45β έως 45δ και του κατά πόσον οι θυγατρικές τρίτης χώρας του ομίλου πρόκειται να εξυγιανθούν χωριστά σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης.
3. Για τους ομίλους εξυγίανσης που ορίζονται στην περ. β΄ του σημείου 47β της παρ. 1 του άρθρου 2, η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του μηχανισμού αλληλεγγύης και της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης, ποιες μέλη του ομίλου εξυγίανσης απαιτείται να συμμορφώνονται με την παρ. 3 του άρθρου 45γ , την παρ. 4 του άρθρου 45γ και την παρ. 1 του άρθρου 45δ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο όμιλος εξυγίανσης συμμορφώνεται, στο σύνολό του, με τις παρ. 1 και 2 του παρόντος και με ποιον τρόπο οι οντότητες αυτές πρέπει να συμμορφώνονται βάσει του σχεδίου εξυγίανσης.»