Άρθρο 36 Μέτρα δημόσιας χρηματοπιστωτικής σταθεροποίησης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 56 του άρθρου 2 του v. 4335/2015

 

Στην περ. β’ της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 56 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), οι λέξεις «επιλέξιμων υποχρεώσεων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «υποχρεώσεων υποκείμενων σε αναδιάρθρωση παθητικού και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ίδρυμα ή η οντότητα πληροί τις προϋποθέσεις εξυγίανσης της παραγράφου 1 του άρθρου 32,
β) οι μέτοχοι, οι κάτοχοι άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, οι κάτοχοι σχετικών κεφαλαιακών μέσων και οι κάτοχοι άλλων υποχρεώσεων υποκείμενων σε αναδιάρθρωση παθητικού έχουν συνεισφέρει, μέσω απομείωσης, μετατροπής ή με άλλο τρόπο, στην απορρόφηση των ζημιών και την ανακεφαλαιοποίηση με ποσό που ισοδυναμεί τουλάχιστον στο 8% των συνολικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων του υπό εξυγίανση ιδρύματος, μετρούμενων κατά τον χρόνο της ενέργειας εξυγίανσης σύμφωνα με την αποτίμηση που προβλέπεται στο άρθρο 36, και
γ) έχει χορηγηθεί προηγούμενη και τελική έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 107 της ΣΛΕΕ για τους κανόνες της ЕЕ περί κρατικών ενισχύσεων για τη χρήση του επιλεγμένου μέτρου.».