Άρθρο 20 Επιλέξιμες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (A΄ 87) και μετά το εσωτερικό άρθρο 45α του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45β ως εξής:
«Άρθρο 45β
Επιλέξιμες υποχρεώσεις για οντότητες εξυγίανσης
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων οντοτήτων εξυγίανσης συμπεριλαμβάνονται μόνο οι υποχρεώσεις που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στα ακόλουθα άρθρα του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176):
α) άρθρο 72α,
β) άρθρο 72β, με εξαίρεση την περ. δ’ της παρ. 2, και
γ) άρθρο 72γ.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, όποτε ο παρών νόμος αναφέρεται στις απαιτήσεις του άρθρου 92α ή του άρθρου 92β του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, ως επιλέξιμες υποχρεώσεις για τον σκοπό των εν λόγω άρθρων νοούνται οι επιλέξιμες υποχρεώσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 72ια του ιδίου Κανονισμού και προσδιορίζονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 5Α του Τίτλου Ι του Μέρους Β’ (άρθρα 72α- 72ιβ) του εν λόγω Κανονισμού.
2. Οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρεωστικούς τίτλους με ενσωματωμένα παράγωγα, όπως δομημένα προϊόντα, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1, με εξαίρεση την περ. ιβ’ της παρ. 2 του άρθρου 72α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, περιλαμβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων μόνον εφόσον πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) το ποσό κεφαλαίου της υποχρέωσης που προκύπτει από τον χρεωστικό τίτλο είναι γνωστό κατά τον χρόνο έκδοσης, είναι σταθερό ή αυξανόμενο και δεν επηρεάζεται από ένα ενσωματωμένο παράγωγο στοιχείο και το συνολικό ποσό της υποχρέωσης που προκύπτει από το χρεωστικό μέσο, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου παραγώγου, δύναται να αποτιμάται καθημερινά στο πλαίσιο μιας ενεργούς και ρευστής αγοράς διπλής κατεύθυνσης για ισοδύναμο μέσο χωρίς πιστωτικό κίνδυνο, σύμφωνα με τα άρθρα 104 και 105 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 ή
β) το χρεωστικό μέσο περιλαμβάνει συμβατική ρήτρα που ορίζει ότι η αξία της απαίτησης σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή και εξυγίανσης του εκδότη είναι σταθερή ή αυξανόμενη και δεν υπερβαίνει το αρχικά καταβληθέν ποσό της υποχρέωσης.
Τα χρεωστικά μέσα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων τους, δεν υπόκεινται σε οιαδήποτε συμφωνία συμψηφισμού και η αποτίμησή τους δεν υπόκειται στην παρ. 3 του άρθρου 49.
Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο περιλαμβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων μόνο για το τμήμα της υποχρέωσης που αντιστοιχεί στο ποσό κεφαλαίου που αναφέρεται στην περ. α΄ ή στο σταθερό ή αυξανόμενο ποσό που αναφέρεται στην περ. β΄.
3. Όταν οι υποχρεώσεις εκδίδονται από θυγατρική εγκατεστημένη στην ΕΕ, η οποία ανήκει στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης με την οντότητα εξυγίανσης, σε υφιστάμενο μέτοχο που δεν αποτελεί μέρος του ίδιου ομίλου εξυγίανσης, οι υποχρεώσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται στο ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων της εν λόγω οντότητας εξυγίανσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) εκδίδονται σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ,
β) η άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής έναντι των εν λόγω υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 ή το άρθρο 62 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της θυγατρικής από την οντότητα εξυγίανσης,
γ) οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν υπερβαίνουν το ποσό που ισούται με το ποσό που προκύπτει με την αφαίρεση:
i) του αθροίσματος των υποχρεώσεων που εκδίδονται προς την οντότητα εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτήν, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω άλλων οντοτήτων του ίδιου ομίλου εξυγίανσης και του ποσού των ιδίων κεφαλαίων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ, από
ii) το ποσό που απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 45στ.
4. Με την επιφύλαξη της ελάχιστης απαίτησης της παρ. 4 του άρθρου 45γ και της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 45δ, η αρχή εξυγίανσης μεριμνά ώστε τμήμα της απαίτησης του άρθρου 45ε ίσο με το οκτώ τοις εκατό (8%) των συνολικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, καλύπτεται από οντότητες εξυγίανσης που είναι G-SIIs ή οντότητες εξυγίανσης υποκείμενες στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ με ίδια κεφάλαια και μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης ή υποχρεώσεις όπως αναφέρονται στην παρ. 3. Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να επιτρέψει την κάλυψη επιπέδου χαμηλότερου από το οκτώ τοις εκατό (8%) των συνολικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, αλλά υψηλότερου από το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου (1-(X1/X2)) x 8% των συνολικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, από οντότητες εξυγίανσης που είναι G-SIIs ή οντότητες εξυγίανσης υποκείμενες στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ, με ίδια κεφάλαια και μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης, ή υποχρεώσεις όπως αναφέρονται στην παρ. 3 του παρόντος, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της παρ. 3 του άρθρου 72β του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, όπου, τηρουμένου του ορίου της αναλογίας της μείωσης που είναι δυνατή δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισμού:
X1 = 3,5% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, και
X2 = το ποσό που προκύπτει από το άθροισμα του 18% του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και του ποσού της συνολικής απαίτησης αποθεμάτων ασφαλείας.
Όταν, για τις οντότητες εξυγίανσης που υπόκεινται στην παρ. 4 του άρθρου 45γ, η εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρούσας οδηγεί σε απαίτηση άνω του είκοσι επτά τοις εκατό (27%) του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο, η αρχή εξυγίανσης περιορίζει, για την οικεία οντότητα εξυγίανσης, το μέρος της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 45ε, η οποία καλύπτεται από ίδια κεφάλαια, μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης ή τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 σε ποσό ίσο προς το είκοσι επτά τοις εκατό (27%) του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο, εάν η αρχή εξυγίανσης έχει αξιολογήσει ότι:
α) η πρόσβαση στο Ταμείο Εξυγίανσης δεν λαμβάνεται υπόψη στο σχέδιο εξυγίανσης ως επιλογή για την εξυγίανση της εν λόγω οντότητας εξυγίανσης, και
β) όταν δεν εφαρμόζεται η περ. α΄, η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε επιτρέπει στην εν λόγω οντότητα εξυγίανσης να πληροί τις απαιτήσεις της παρ. 9 ή της παρ. 12 του άρθρου 44, κατά περίπτωση.
Κατά την αξιολόγηση που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει επίσης υπόψη τον κίνδυνο δυσανάλογης επίπτωσης στο επιχειρηματικό μοντέλο της οικείας οντότητας εξυγίανσης.
Για τις οντότητες εξυγίανσης που υπόκεινται στην παρ. 5 του άρθρου 45γ, το δεύτερο εδάφιο της παρούσας δεν εφαρμόζεται.
5. Για τις οντότητες εξυγίανσης που δεν είναι ούτε G-SIIs ούτε οντότητες εξυγίανσης υποκείμενες στην παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να αποφασίσει ότι τμήμα της απαίτησης του άρθρου 45ε, είτε έως το οκτώ τοις εκατό (8%) των συνολικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, της οντότητας είτε έως το ποσό που προκύπτει από τον τύπο της παρ. 7, ανάλογα με το ποιο είναι υψηλότερο, καλύπτεται με ίδια κεφάλαια και μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης ή υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι υποχρεώσεις μη μειωμένης εξασφάλισης που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 έχουν την ίδια εξοφλητική προτεραιότητα στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας με ορισμένες υποχρεώσεις που εξαιρούνται από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 ή την παρ. 5 του άρθρου 44,
β) υπάρχει κίνδυνος, μετά τη σχεδιαζόμενη εφαρμογή των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής σε υποχρεώσεις μη μειωμένης εξασφάλισης που δεν εξαιρούνται από την άσκηση των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 ή την παρ. 5 του άρθρου 44, οι πιστωτές με απαιτήσεις που απορρέουν από τις εν λόγω υποχρεώσεις να υποστούν μεγαλύτερες ζημίες από όσες θα υφίσταντο κατά την εκκαθάριση υπό τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
γ) το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και άλλων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης δεν υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι πιστωτές που αναφέρονται στην περ. β΄ δεν υφίστανται ζημίες πάνω από το επίπεδο των ζημιών τις οποίες θα είχαν διαφορετικά υποστεί σε περίπτωση εκκαθάρισης υπό τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Εάν η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι, εντός μιας κατηγορίας υποχρεώσεων η οποία περιλαμβάνει επιλέξιμες υποχρεώσεις, το ποσό των υποχρεώσεων που εξαιρούνται ή είναι ευλόγως πιθανό ότι θα εξαιρεθούν από την εφαρμογή των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 44 ή την παρ. 5 του άρθρου 44,ανέρχεται σε άνω του δέκα τοις εκατό (10%) της εν λόγω κατηγορίας, η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί τον κίνδυνο που αναφέρεται στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρούσας.
6. Για τους σκοπούς των παρ. 4, 5 και 7, οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από παράγωγα περιλαμβάνονται στις συνολικές υποχρεώσεις, εφόσον αναγνωρίζονται πλήρως τα δικαιώματα συμψηφισμού του αντισυμβαλλομένου.
Τα ίδια κεφάλαια της οντότητας εξυγίανσης που χρησιμοποιούνται για τη συμμόρφωση με την συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας είναι επιλέξιμα για τη συμμόρφωση με την απαίτηση των παρ. 4, 5 και 7.
7. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 4, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να αποφασίσει ότι η απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε ικανοποιείται από οντότητες εξυγίανσης που είναι G-SIIs ή οντότητες εξυγίανσης που υπόκεινται στην παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ με ίδια κεφάλαια, μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης ή τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3, στον βαθμό που το άθροισμα των εν λόγω ιδίων κεφαλαίων, μέσων και υποχρεώσεων, λόγω της υποχρέωσης της οντότητας εξυγίανσης να συμμορφώνεται με τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας και τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 92α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, στην παρ. 6 του άρθρου 45γ και στο άρθρο 45ε του παρόντος, δεν υπερβαίνει το υψηλότερο μεταξύ:
α) του οκτώ τοις εκατό (8%) του συνόλου των υποχρεώσεων της οντότητας, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, ή
β) του ποσού που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου Ax2 +Bx2 +C, όπου A, B και C είναι τα ακόλουθα ποσά:
A = το ποσό που προκύπτει από την απαίτηση που αναφέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013,
B = το ποσό που προκύπτει από την απαίτηση που αναφέρεται στη διάταξη που ενσωματώνει το άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ,
C = το ποσό που προκύπτει από τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας.
8. Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να ασκεί την εξουσία της παρ. 7 όσον αφορά στις οντότητες εξυγίανσης που είναι G-SIIs ή υπόκεινται στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ και πληρούν μία από τις προϋποθέσεις των περ. α΄, β΄ ή γ΄ του δευτέρου εδαφίου της παρούσας έως το όριο του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των οντοτήτων εξυγίανσης που είναι G-SIIs ή υπόκεινται στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ και για τις οποίες η αρχή εξυγίανσης καθορίζει την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε.
Οι προϋποθέσεις θεωρούνται από την αρχή εξυγίανσης ως εξής:
α) έχουν διαπιστωθεί ουσιαστικά εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης στην προηγούμενη αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης και:
i) δεν έχουν ληφθεί διορθωτικά μέτρα μετά την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 25 εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει η αρχή εξυγίανσης, ή
ii) τα διαπιστωθέντα ουσιαστικά εμπόδια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με κανένα από τα μέτρα που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 25 και η άσκηση της εξουσίας της παρ. 7 του παρόντος θα αντιστάθμιζε εν μέρει ή πλήρως την αρνητική συνέπεια των ουσιαστικών εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης,
β) η αρχή εξυγίανσης θεωρεί ότι η προτιμώμενη στρατηγική εξυγίανσης της οντότητας εξυγίανσης είναι περιορισμένα εφικτή και αξιόπιστη, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, της διασύνδεσης, της φύσης, του εύρους, του κινδύνου και της πολυπλοκότητας των δραστηριοτήτων της οντότητας, του νομικού της καθεστώτος και της μετοχικής της δομής, ή
γ) η απαίτηση της διάταξης που ενσωματώνει το άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η οντότητα εξυγίανσης που είναι G-SII ή που υπόκειται στην παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ, καθόσον αφορά την επικινδυνότητα, συγκαταλέγεται στο ανώτερο είκοσι τοις εκατό (20%) των ιδρυμάτων για τα οποία η αρχή εξυγίανσης καθορίζει την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45.
Για τους σκοπούς των ποσοστών που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο, η αρχή εξυγίανσης στρογγυλοποιεί στον πλησιέστερο ακέραιο τον αριθμό που προκύπτει από τον υπολογισμό.
9. Η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στις παρ. 5 ή 7, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια αρχή.
Κατά τη λήψη των αποφάσεων αυτών, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει επίσης υπόψη:
α) το βάθος της αγοράς για τα μέσα ιδίων κεφαλαίων και τα μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης της οντότητας εξυγίανσης, την τιμολόγηση των εν λόγω μέσων, όπου υπάρχουν, και τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε πράξης που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωση με την απόφαση,
β) το ποσό των μέσων επιλέξιμων υποχρεώσεων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και οι οποίες έχουν ληκτότητα μικρότερη του ενός έτους από την ημερομηνία της απόφασης με σκοπό την ποσοτική προσαρμογή των απαιτήσεων που αναφέρονται στις παρ. 5 και 7,
γ) τη διαθεσιμότητα και το ποσό των μέσων που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 72α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, εκτός από την περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισμού,
δ) εάν, σε σύγκριση με τις επιλέξιμες υποχρεώσεις και τα ίδια κεφάλαια της οντότητας εξυγίανσης, το ποσό των υποχρεώσεων που εξαιρούνται από την εφαρμογή των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής σύμφωνα με τις παρ. 2 ή 5 του άρθρου 44 και οι οποίες, στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, κατατάσσονται σε ίση ή χαμηλότερη θέση από τις επιλέξιμες υποχρεώσεις με την υψηλότερη κατάταξη, είναι σημαντικό. Εφόσον το ποσό των εξαιρούμενων υποχρεώσεων δεν υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του ποσού των ιδίων κεφαλαίων και των επιλέξιμων υποχρεώσεων της οντότητας εξυγίανσης, το εξαιρούμενο ποσό θεωρείται μη σημαντικό. Πάνω από το όριο αυτό, η σημασία των εξαιρούμενων υποχρεώσεων εκτιμάται από τις αρχές εξυγίανσης,
ε) το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου της οντότητας εξυγίανσης, καθώς και τη σταθερότητα και την ικανότητά της να συνεισφέρει στην οικονομία, και
στ) την επίπτωση του πιθανού κόστους αναδιάρθρωσης στην ανακεφαλαιοποίηση της οντότητας εξυγίανσης.»