Άρθρο 31 Μεταβατικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις μετά την εξυγίανση – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (Α’ 87)και μετά το εσωτερικό άρθρο 45ιβ του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ιγ ως εξής:

«Άρθρο 45ιγ
Μεταβατικές ρυθμίσεις και ρυθμίσεις μετά την εξυγίανση
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 45, η αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει την κατάλληλη μεταβατική περίοδο για τη συμμόρφωση ιδρύματος ή οντότητας που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 με τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή με απαίτηση λόγω της εφαρμογής των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, κατά περίπτωση. Η προθεσμία για τη συμμόρφωση των ιδρυμάτων και των οντοτήτων με τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή με απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β είναι η 1η Ιανουαρίου 2024.
Η αρχή εξυγίανσης καθορίζει ενδιάμεσα επίπεδα στόχων για τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή για απαιτήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, κατά περίπτωση, τα οποία πρέπει να έχουν επιτύχει έως την 1η Ιανουαρίου 2022 τα ιδρύματα ή οντότητες που αναφέρονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1. Τα επίπεδα των ενδιάμεσων στόχων διασφαλίζουν, κατά κανόνα, τη γραμμική αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων προς την επίτευξη της απαίτησης.
Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να ορίσει μεταβατική περίοδο που να λήγει μετά από την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν αυτό αιτιολογείται δεόντως και θεωρείται σκόπιμο με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παρ. 7, λαμβανομένων υπόψη των εξής:
α) της εξέλιξης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της οντότητας,
β) της προοπτικής ότι η οντότητα θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή με απαίτηση λόγω της εφαρμογής των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β σε εύλογο χρονικό διάστημα, και
γ) του κατά πόσον η οντότητα είναι σε θέση να αντικαταστήσει υποχρεώσεις που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή ληκτότητας που προβλέπονται στα άρθρα 72β και 72γ του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176), και στο άρθρο 45β ή την παρ. 2 του άρθρου 45στ, και αν αυτό δεν συμβαίνει, του κατά πόσον η αδυναμία αυτή είναι ιδιοσυγκρασιακής φύσεως ή οφείλεται σε διατάραξη στο σύνολο της αγοράς.
2. Η προθεσμία για τη συμμόρφωση οντοτήτων με το ελάχιστο επίπεδο των απαιτήσεων των παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ είναι η 1η Ιανουαρίου 2022.
3. Τα ελάχιστα επίπεδα των απαιτήσεων που αναφέρονται στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 45γ δεν ισχύουν εντός των δύο (2) ετών που έπονται της ημερομηνίας κατά την οποία:
α) η αρχή εξυγίανσης έχει εφαρμόσει την αναδιάρθρωση παθητικού, ή
β) η οντότητα εξυγίανσης έχει εφαρμόσει εναλλακτικό μέτρο του ιδιωτικού τομέα που αναφέρεται στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 32, μέσω του οποίου κεφαλαιακά μέσα και άλλες υποχρεώσεις έχουν απομειωθεί ή μετατραπεί σε κοινές μετοχές της Κατηγορίας 1 ή έχουν ασκηθεί οι εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 59 σε σχέση με αυτή την οντότητα εξυγίανσης, προκειμένου να ανακεφαλαιοποιηθεί η οντότητα εξυγίανσης χωρίς χρήση μέτρων εξυγίανσης.
4. Οι απαιτήσεις που αναφέρονται στις παρ. 4 και 7 του άρθρου 45β, καθώς και στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 45γ, κατά περίπτωση, δεν εφαρμόζονται εντός της περιόδου των τριών (3) ετών που έπονται της ημερομηνίας κατά την οποία η οντότητα εξυγίανσης ή ο όμιλος του οποίου η οντότητα εξυγίανσης είναι μέλος χαρακτηρίστηκαν ως G-SIIs, ή η οντότητα εξυγίανσης περιέρχεται στην κατάσταση που αναφέρεται στις παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ.
5. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 του άρθρου 45, η αρχή εξυγίανσης προσδιορίζει κατάλληλη μεταβατική περίοδο για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των άρθρων 45ε ή 45στ ή με την απαίτηση λόγω της εφαρμογής των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, κατά περίπτωση, ιδρυμάτων ή οντοτήτων που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 στα οποία έχουν εφαρμοστεί μέτρα εξυγίανσης ή οι εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής που αναφέρονται στο άρθρο 59.
6. Για τους σκοπούς των παρ. 1 έως 5, η αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί στο ίδρυμα ή την οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, προγραμματισμένη ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις για κάθε δωδεκάμηνη περίοδο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, προκειμένου να διευκολύνεται η βαθμιαία αύξηση της ικανότητας απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης της οντότητας. Κατά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, η ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις ισοδυναμεί με το ποσό που καθορίζεται δυνάμει των παρ. 4, 5 ή 7 του άρθρου 45β, των παρ. 4 ή 5 του άρθρου 45γ, του άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ, κατά περίπτωση.
7. Κατά τον καθορισμό των μεταβατικών περιόδων, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη:
α) τον βαθμό στον οποίο το μοντέλο χρηματοδότησης βασίζεται σε καταθέσεις και όχι σε χρεωστικούς τίτλους,
β) την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για επιλέξιμες υποχρεώσεις,
γ) τον βαθμό στον οποίο η οντότητα εξυγίανσης χρησιμοποιεί κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 για την εκπλήρωση της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 45ε.
8. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης δύναται να αναθεωρήσει εν συνεχεία είτε τη μεταβατική περίοδο είτε οποιαδήποτε προγραμματισμένη ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις γνωστοποιείται δυνάμει της παρ. 6.»