Άρθρο 39 Διατάξεις που αφορούν την απομείωση ή μετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 60 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 24 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Στο εσωτερικό άρθρο 60 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου, προστίθεται περ. δ΄ στην παρ. 1, , αντικαθίστανται η παρ. 2, το εισαγωγικό μέρος και η περ. δ΄ της παρ. 3, και το εσωτερικό άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 60
Διατάξεις που αφορούν την απομείωση ή μετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (άρθρο 60 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)
1. Κατά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του άρθρου 59, η αρχή εξυγίανσης ασκεί την εξουσία απομείωσης ή μετατροπής βάσει της κατάταξης των απαιτήσεων κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, και με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
α) πρώτα υφίστανται μείωση τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 κατ’ αναλογία προς τις ζημίες και στα όρια των δυνατοτήτων τους και η αρχή εξυγίανσης προβαίνει σε μία ή αμφότερες τις ενέργειες της παραγράφου 1 του άρθρου 47 έναντι των κατόχων μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1,
β) στη συνέχεια και εφόσον απαιτείται, τα πρόσθετα μέσα της Κατηγορίας 1 απομειώνονται ή μετατρέπονται, ή απομειώνονται και μετατρέπονται σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του άρθρου 31 ή στα όρια των δυνατοτήτων των σχετικών κεφαλαιακών μέσων, όποιο είναι χαμηλότερο,
γ) στη συνέχεια και εφόσον απαιτείται, τα μέσα της Κατηγορίας 2 απομειώνονται ή μετατρέπονται, ή απομειώνονται και μετατρέπονται σε μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης του άρθρου 31 ή στα όρια των δυνατοτήτων των σχετικών κεφαλαιακών μέσων, όποιο είναι χαμηλότερο.
δ) το ποσό κεφαλαίου των επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 59 απομειώνεται ή μετατρέπεται σε μέσα κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 ή και αμφότερα, στο κατά περίπτωση χαμηλότερο από τα ακόλουθα: είτε όσο απαιτείται για την επίτευξη των στόχων εξυγίανσης όπως ορίζονται στο άρθρο 31, είτε μέχρι εξαντλήσεως των σχετικών επιλέξιμων υποχρεώσεων.
2. Σε περίπτωση που απομειώνεται η αξία ενός σχετικού κεφαλαιακού μέσου ή μιας επιλέξιμης υποχρέωσης που αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 59 :
α) η μείωση της εν λόγω αξίας είναι μόνιμη, με την επιφύλαξη τυχόν ανατίμησης βάσει της παρ. 3 του άρθρου 46,
β) δεν υφίσταται πλέον καμία υποχρέωση έναντι του κατόχου του σχετικού κεφαλαιακού μέσου ή της επιλέξιμης υποχρέωσης που αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 59 δυνάμει της αξίας ή σε σχέση με την αξία του μέσου που απομειώθηκε, εκτός των ήδη δεδουλευμένων υποχρεώσεων και τυχόν υποχρέωσης αποζημίωσής του λόγω παράνομης άσκησης της εξουσίας απομείωσης,
γ) καμία αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους κατόχους των σχετικών κεφαλαιακών μέσων ή των επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 59, πλην των περιπτώσεων της παρ. 3.
3. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η μετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και των επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 59 σύμφωνα με τις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1, η αρχή εξυγίανσης μπορεί να απαιτεί από τα ιδρύματα και τις οντότητες που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 την έκδοση μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 προς τους κατόχους των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και των εν λόγω επιλέξιμων υποχρεώσεων. Η μετατροπή των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και των εν λόγω υποχρεώσεων είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα εν λόγω μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 εκδίδονται με τη σύμφωνη γνώμη της αρχής εξυγίανσης του ιδρύματος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή, κατά περίπτωση, της αρχής εξυγίανσης της μητρικής επιχείρησης,
β) τα εν λόγω μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 εκδίδονται πριν από κάθε έκδοση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από το ίδρυμα ή την οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β ‘, γ ‘ ή δ ‘ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, με σκοπό την εισφορά ιδίων κεφαλαίων από το κράτος ή από κρατικό φορέα,
γ) τα εν λόγω μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 αποδίδονται και μεταβιβάζονται χωρίς καθυστέρηση μετά την άσκηση της εξουσίας μετατροπής,
δ) ο συντελεστής μετατροπής που προσδιορίζει τον αριθμό των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 που διατίθενται για κάθε σχετικό κεφαλαιακό μέσο ή κάθε επιλέξιμη υποχρέωση που αναφέρεται στην παρ. 1α του άρθρου 59 είναι σύμφωνος με το άρθρο 50 και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που καταρτίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (Ε.Α.Τ.) σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 50 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ (L 173).
4. Όταν ένα ίδρυμα πληροί τις προϋποθέσεις για εξυγίανση και η αρχή εξυγίανσης αποφασίζει να εφαρμόσει ένα μέτρο εξυγίανσης, τότε απαιτείται η προηγούμενη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 59.»