Άρθρο 21 Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις- Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (A΄ 87) και μετά το εσωτερικό άρθρο 45β του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45γ ως εξής:

«Άρθρο 45γ
Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 καθορίζεται από την αρχή εξυγίανσης, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
α) της ανάγκης να διασφαλιστεί ότι ο όμιλος εξυγίανσης μπορεί να εξυγιανθεί μέσω της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης στην οντότητα εξυγίανσης συμπεριλαμβανομένου, ενδεχομένως, του μέτρου της αναδιάρθρωσης παθητικού, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στους στόχους εξυγίανσης,
β) της ανάγκης να διασφαλιστεί, σε ενδεδειγμένες περιπτώσεις, ότι η οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρικές της που είναι ιδρύματα ή οντότητες που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, αλλά όχι οντότητες εξυγίανσης, διαθέτουν επαρκή ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση που εφαρμόζονταν σε αυτές το μέτρο της αναδιάρθρωσης παθητικού ή οι εξουσίες απομείωσης και μετατροπής, αντιστοίχως, οι ζημίες θα μπορούσαν να απορροφηθούν και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, ο δείκτης μόχλευσης των σχετικών οντοτήτων μπορεί να αποκατασταθεί σε επίπεδο που είναι αναγκαίο, προκειμένου να είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας και να συνεχίσουν να ασκούν τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας βάσει του ν. 4261/2014 (Α’ 107) ή του ν. 4514/2018 (Α’ 14),
γ) την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, εάν το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι ορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων υποχρεώσεων ενδέχεται να εξαιρεθούν από την αναδιάρθρωση παθητικού δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 44 ή μπορούν να μεταβιβαστούν πλήρως σε αποκτώντα στο πλαίσιο μερικής μεταβίβασης, η οντότητα εξυγίανσης διαθέτει επαρκή ίδια κεφάλαια και άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι ζημίες θα μπορούσαν να απορροφηθούν και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίου και, κατά περίπτωση, ο δείκτης μόχλευσης της οντότητας εξυγίανσης μπορούν να αποκατασταθούν σε επίπεδο που είναι αναγκαίο, προκειμένου να είναι σε θέση να εξακολουθήσει να πληροί τις προϋποθέσεις της άδειας λειτουργίας και να συνεχίσει να ασκεί τις δραστηριότητες για τις οποίες έχει λάβει άδεια λειτουργίας βάσει του ν. 4261/2014 ή του ν. 4514/2018,
δ) το μέγεθος, το επιχειρηματικό μοντέλο, το μοντέλο χρηματοδότησης και το προφίλ κινδύνου της οντότητας,
ε) τον βαθμό στον οποίον η αφερεγγυότητα της οντότητας θα είχε δυσμενείς συνέπειες στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, μεταξύ άλλων, μέσω της μετάδοσης σε άλλα ιδρύματα ή οντότητες, λόγω της διασύνδεσης της οντότητας με άλλα ιδρύματα ή οντότητες ή με το υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
2. Σε περίπτωση που το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει, ότι η ενέργεια εξυγίανσης πρέπει να αναλαμβάνεται ή οι εξουσίες απομείωσης και μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 59, να ασκούνται σύμφωνα με το σχετικό σενάριο εξυγίανσης που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 18, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 ισούται με ποσό ικανό να διασφαλίσει ότι:
α) οι ζημίες που αναμένεται να υποστεί η οντότητα απορροφώνται πλήρως (“απορρόφηση ζημιών”),
β) η οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρικές της που είναι ιδρύματα ή οντότητες που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 αλλά όχι οντότητες εξυγίανσης, ανακεφαλαιοποιούνται στο αναγκαίο επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να εξακολουθήσουν να πληρούν τις προϋποθέσεις απόκτησης άδειας λειτουργίας και να διεκπεραιώνουν τις δραστηριότητες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει του ν. 4261/2014, του ν. 4514/2018 ή ισοδύναμης νομοθετικής πράξης για ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα το οποίο δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος (“ανακεφαλαιοποίηση”).
Σε περίπτωση που το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει, ότι η οντότητα τίθεται σε εκκαθάριση κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί κατά πόσον δικαιολογείται να περιοριστεί η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 για την εν λόγω οντότητα, ώστε να μην υπερβαίνει ένα ποσό το οποίο επαρκεί για την απορρόφηση των ζημιών σύμφωνα με την περ. α΄ του πρώτου εδαφίου.
Η αξιολόγηση της αρχής εξυγίανσης περιλαμβάνει, ειδικότερα, αξιολόγηση του ορίου που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο από την άποψη τυχόν επίπτωσης στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και στον κίνδυνο μετάδοσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.
3. Για τις οντότητες εξυγίανσης, το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 έχει ως εξής:
α) για τους σκοπούς του υπολογισμού της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισμα:
i) του ποσού των ζημιών που θα απορροφηθούν κατά την εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176) και στη διάταξη που ενσωματώνει το άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ σχετικά με την οντότητα εξυγίανσης σε ενοποιημένο επίπεδο ομίλου εξυγίανσης, και
ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει στον όμιλο εξυγίανσης που προκύπτει από την εξυγίανση να αποκαταστήσει τη συμμόρφωσή του με την απαίτηση ως προς τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου που αναφέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, καθώς και με την απαίτηση που αναφέρεται στη διάταξη του ενσωματώνει το άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, σε ενοποιημένο επίπεδο ομίλου εξυγίανσης μετά την εφαρμογή της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης, και
β) για τους σκοπούς του υπολογισμού της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισμα:
i) του ποσού των ζημιών που θα απορροφηθούν κατά την εξυγίανση, το οποίο αντιστοιχεί στην απαίτηση του δείκτη μόχλευσης της οντότητας εξυγίανσης που αναφέρεται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 σε ενοποιημένο επίπεδο ομίλου εξυγίανσης και
ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει στον όμιλο εξυγίανσης που προκύπτει από την εξυγίανση να αποκαταστήσει τη συμμόρφωσή του με την απαίτηση ως προς τον δείκτη μόχλευσης που αναφέρεται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 σε ενοποιημένο επίπεδο ομίλου εξυγίανσης μετά την εφαρμογή της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης.
Για τους σκοπούς της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώντας το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α΄ του πρώτου εδαφίου της παρούσας δια του συνολικού ποσού της έκθεσης σε κίνδυνο.
Για τους σκοπούς της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώντας το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρούσας, δια του μέτρου συνολικού ανοίγματος .
Κατά τον καθορισμό της συγκεκριμένης απαίτησης που αναφέρεται στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρούσας, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 56 και στις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44.
Κατά τον καθορισμό των ποσών ανακεφαλαιοποίησης που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η αρχή εξυγίανσης:
α) χρησιμοποιεί τις πλέον πρόσφατες τιμές που έχουν αναφερθεί για το σχετικό συνολικό ποσό της έκθεσης σε κίνδυνο ή για το μέτρο συνολικού ανοίγματος του δείκτη μόχλευσης όπως προσαρμόζονται για τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από ενέργειες εξυγίανσης προβλεπόμενες στο σχέδιο εξυγίανσης, και
β) κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή, προσαρμόζει προς τα κάτω ή προς τα πάνω το ποσό που αντιστοιχεί στην ισχύουσα απαίτηση που αναφέρεται στη διάταξη που ενσωματώνει το άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, προκειμένου να καθορίσει την απαίτηση που εφαρμόζεται στην οντότητα εξυγίανσης μετά την εφαρμογή της προτιμώμενης στρατηγικής εξυγίανσης.
Η αρχή εξυγίανσης είναι σε θέση να αυξήσει την απαίτηση που προβλέπεται στην υποπερ. ii΄ της περ. α΄ του πρώτου εδαφίου με κατάλληλο ποσό, ώστε να εξασφαλίσει ότι, μετά την εξυγίανση, η οντότητα διατηρεί επαρκή εμπιστοσύνη της αγοράς για κατάλληλο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Όταν εφαρμόζεται το έκτο εδάφιο της παρούσας, το ποσό που αναφέρεται στο εδάφιο αυτό ισούται με τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας που πρόκειται να ισχύσει μετά την εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης μείον το ποσό που αναφέρεται στην περ. α΄ του σημείου 6 της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4261/2014.
Το ποσό που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της παρούσας προσαρμόζεται προς τα κάτω εάν, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι θα ήταν εφικτό και αξιόπιστο να οριστεί χαμηλότερο ποσό που θα επαρκούσε για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς και για να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής επιτέλεση κρίσιμων λειτουργιών από το ίδρυμα ή την οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, όσο και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς προσφυγή σε έκτακτη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, πλην της συνεισφοράς του Ταμείου Εξυγίανσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 96 και τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44, μετά την εφαρμογή της στρατηγικής εξυγίανσης. Το ποσό αυτό προσαρμόζεται προς τα πάνω εάν, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι απαιτείται υψηλότερο ποσό για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς και για να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής επιτέλεση των κρίσιμων λειτουργιών από το ίδρυμα ή την οντότητα όπως αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, όσο και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς προσφυγή σε έκτακτη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, πλην της συνεισφοράς του Ταμείου Εξυγίανσης, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44 και την παρ. 2 του άρθρου 96, για κατάλληλο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
4. Για τις οντότητες εξυγίανσης που δεν υπόκεινται στο άρθρο 92α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013και ανήκουν σε όμιλο εξυγίανσης με συνολικά στοιχεία ενεργητικού άνω των εκατό (100) δισεκατομμυρίων ευρώ, το επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 3 ισούται τουλάχιστον με:
α) δεκατριάμισι τοις εκατό (13,5%) όταν υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, και
β) πέντε τοις εκατό (5%) όταν υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45.
Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 45β, οι οντότητες εξυγίανσης που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο φθάνουν το επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, το οποίο ισούται με δεκατριάμισι τοις εκατό (13,5%), όταν υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45 και με πέντε τοις εκατό (5%), όταν υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, με ίδια κεφάλαια, μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης ή υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 45β.
5. Η αρχή εξυγίανσης δύναται, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή, να αποφασίσει να εφαρμόσει τις απαιτήσεις της παρ. 5 σε οντότητα εξυγίανσης που δεν υπόκειται στο άρθρο 92α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και ανήκει σε όμιλο εξυγίανσης με συνολικά στοιχεία ενεργητικού κάτω των εκατό (100) δισεκατομμυρίων ευρώ και η οποία, κατά την εκτίμηση της αρχής εξυγίανσης, είναι ευλόγως πιθανόν να δημιουργήσει συστημικό κίνδυνο εάν περιέλθει σε κατάσταση αφερεγγυότητας.
Κατά τη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη:
α) τον βαθμό στον οποίο το μοντέλο χρηματοδότησης βασίζεται σε καταθέσεις και όχι σε χρεωστικούς τίτλους,
β) τον βαθμό στον οποίο η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές για επιλέξιμες υποχρεώσεις είναι περιορισμένη, και
γ) τον βαθμό στον οποίο η οντότητα εξυγίανσης βασίζεται σε κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 για την εκπλήρωση της απαίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 45ε.
Η μη λήψη απόφασης σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας δεν θίγει τυχόν απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 45β.
6. Για τις οντότητες που δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης, το ποσό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 έχει ως εξής:
α) για τους σκοπούς του υπολογισμού της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισμα:
i) του ποσού των ζημιών προς απορρόφηση το οποίο αντιστοιχεί στις απαιτήσεις που αναφέρονται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και στη διάταξη που ενσωματώνει το άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ όσον αφορά την οντότητα, και
ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει στην οντότητα να αποκαταστήσει τη συμμόρφωσή της με την απαίτηση σχετικά με τον συνολικό δείκτη κεφαλαίου που αναφέρεται στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και με την απαίτηση που αναφέρεται στη διάταξη που ενσωματώνει το άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, μετά την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 ή μετά την εξυγίανση του ομίλου εξυγίανσης, και
β) για τους σκοπούς του υπολογισμού της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, το άθροισμα:
i) του ποσού των ζημιών προς απορρόφηση το οποίο αντιστοιχεί στην απαίτηση στην οποία υπόκειται η οντότητα σχετικά με τον δείκτη μόχλευσης που αναφέρεται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, και
ii) ενός ποσού ανακεφαλαιοποίησης που επιτρέπει στην οντότητα να αποκαταστήσει τη συμμόρφωσή της με την απαίτηση ως προς τον δείκτη μόχλευσης που αναφέρεται στην περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, μετά την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 ή μετά την εξυγίανση του ομίλου εξυγίανσης.
Για τους σκοπούς της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώντας το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α΄ του πρώτου εδαφίου της παρούσας δια του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο.
Για τους σκοπούς της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (%), διαιρώντας το ποσό που υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρούσας δια του μέτρου του συνολικού ανοίγματος.
Κατά τον καθορισμό της συγκεκριμένης απαίτησης που αναφέρεται στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου της παρούσας, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη της τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 56 και στις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44.
Κατά τον καθορισμό των ποσών ανακεφαλαιοποίησης που αναφέρονται στα προηγούμενα εδάφια, η αρχή εξυγίανσης:
α) χρησιμοποιεί τις πλέον πρόσφατες τιμές που έχουν αναφερθεί για το σχετικό συνολικό ποσό έκθεσης σε κίνδυνο ή για το μέτρο συνολικού ανοίγματος όπως προσαρμόζονται για τυχόν αλλαγές που προκύπτουν από ενέργειες προβλεπόμενες στο σχέδιο εξυγίανσης, και
β) κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή, προσαρμόζει προς τα κάτω ή προς τα πάνω το ποσό που αντιστοιχεί στην ισχύουσα απαίτηση που αναφέρεται στη διάταξη που ενσωματώνει το άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, προκειμένου να καθορίσει την απαίτηση που εφαρμόζεται στη σχετική οντότητα μετά την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 ή μετά την εξυγίανση του ομίλου εξυγίανσης.
Η αρχή εξυγίανσης είναι σε θέση να αυξήσει την απαίτηση που προβλέπεται στην υποπερ. ii΄ της περ. α΄ του πρώτου εδαφίου της παρούσας με κατάλληλο ποσό, ώστε να εξασφαλίσει ότι, μετά την άσκηση της εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59, η οντότητα μπορεί να διατηρεί επαρκή εμπιστοσύνη της αγοράς για κατάλληλο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
Εφόσον εφαρμόζεται το έκτο εδάφιο της παρούσας, το ποσό που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο ισούται με τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας που θα εφαρμοστεί μετά την άσκηση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 59 ή μετά την εξυγίανση του ομίλου εξυγίανσης μείον το ποσό που αναφέρεται στην περ. α΄ του σημείου 6 της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4261/2014.
Το ποσό που αναφέρεται στο έκτο εδάφιο της παρούσας προσαρμόζεται προς τα κάτω εάν, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι θα ήταν εφικτό και αξιόπιστο να οριστεί χαμηλότερο ποσό που θα επαρκούσε για να εξασφαλιστεί η εμπιστοσύνη της αγοράς και για να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής επιτέλεση των κρίσιμων λειτουργιών από το ίδρυμα ή την οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 όσο και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς προσφυγή σε έκτακτη δημόσια χρηματοδοτική στήριξη, πλην της συνεισφοράς του Ταμείου Εξυγίανσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 96 και τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44, μετά την άσκηση της εξουσίας που αναφέρεται στο άρθρο 59 ή την εξυγίανση του ομίλου εξυγίανσης. Το ποσό αυτό προσαρμόζεται προς τα πάνω εάν, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή, η αρχή εξυγίανσης διαπιστώσει ότι απαιτείται υψηλότερο ποσό για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς και για να διασφαλιστεί τόσο η συνεχής επιτέλεση των κρίσιμων λειτουργιών από το ίδρυμα ή την οντότητα που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 όσο και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς προσφυγή σε έκτακτη χρηματοδοτική στήριξη, πλην της συνεισφοράς του Ταμείου Εξυγίανσης, σύμφωνα με τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 44 και την παρ. 2 του άρθρου 96 για κατάλληλο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος.
7. Όταν η αρχή εξυγίανσης αναμένει ότι ορισμένες κατηγορίες επιλέξιμων υποχρεώσεων είναι ευλόγως πιθανό να εξαιρεθούν εν όλω ή εν μέρει από την αναδιάρθρωση παθητικού δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 44 ή ενδέχεται να μεταβιβαστούν πλήρως σε αποκτώντα στο πλαίσιο μερικής μεταβίβασης, η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 πρέπει να ικανοποιείται με ίδια κεφάλαια ή άλλες επιλέξιμες υποχρεώσεις που επαρκούν για:
α) να καλυφθεί το ποσό των εξαιρούμενων υποχρεώσεων που αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 44, και
β) να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παρ. 2.
8. Η απόφαση της αρχής εξυγίανσης να επιβάλλει ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων στο πλαίσιο του παρόντος περιλαμβάνει τους λόγους αυτής της απόφασης, καθώς και την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρονται στις παρ. 2 έως 7 και επανεξετάζεται από την αρχή εξυγίανσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ώστε να απηχεί οποιεσδήποτε μεταβολές στο επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται στη διάταξη που ενσωματώνει το άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ.
9. Για τους σκοπούς των παρ. 3 και 6, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις ερμηνεύονται σύμφωνα με την εφαρμογή από την αρμόδια αρχή των μεταβατικών διατάξεων που προβλέπονται στα κεφάλαια 1, 2 και 4 του Τίτλου Ι του δέκατου Μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και στις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων που παραχωρούνται στις αρμόδιες αρχές από τον εν λόγω Κανονισμό.»