Άρθρο 27 Εποπτικές αναφορές και δημοσιοποίηση της απαίτησης – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (Α’ 87) και μετά το εσωτερικό άρθρο 45η του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45θ ως εξής:

«Άρθρο 45θ
Εποπτικές αναφορές και δημοσιοποίηση της απαίτησης
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Οι οντότητες της παρ. 1 του άρθρου 1, οι οποίες υπόκεινται στην απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45, υποβάλλουν έκθεση στην αρμόδια αρχή και στην αρχή εξυγίανσης σχετικά με τα ακόλουθα:
α) τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που, κατά περίπτωση, πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ, καθώς και τα ποσά των επιλέξιμων υποχρεώσεων, αλλά και την έκφραση των ποσών αυτών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45, μετά από οποιεσδήποτε εφαρμοστέες αφαιρέσεις σύμφωνα με τα άρθρα 72ε έως 72ι του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176),
β) τα ποσά άλλων υποκείμενων σε αναδιάρθρωση παθητικού υποχρεώσεων,
γ) για τα στοιχεία που αναφέρονται στις περ. α΄ και β΄:
αα) τη σύνθεσή τους, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ ληκτότητας,
ββ) την κατάταξή τους στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, και
γγ) το εάν διέπονται από το δίκαιο τρίτης χώρας και, στην περίπτωση αυτή, ποιας τρίτης χώρας και το εάν περιέχουν τους συμβατικούς όρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 55, στις περ. ιστ΄ και ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 52 και στις περ. ιδ΄ και ιε΄ του άρθρου 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.
Η υποχρέωση αναφοράς για τα ποσά άλλων υποχρεώσεων υποκείμενων σε αναδιάρθρωση παθητικού που αναφέρονται στην περ. β΄ του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται σε οντότητες που, κατά την ημερομηνία της αναφοράς αυτής, κατέχουν ποσά ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων, που ανέρχονται σε τουλάχιστον εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) της απαίτησης της παρ. 1 του άρθρου 45, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την περ. α΄ του πρώτου εδαφίου.
2. Οι οντότητες της παρ. 1 υποβάλλουν:
α) σε εξαμηνιαία βάση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στην περ. α΄ της παρ. 1, και
β) σε ετήσια βάση, τις πληροφορίες που αναφέρονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1.
Εφόσον το ζητήσει η αρμόδια αρχή ή η αρχή εξυγίανσης, οι οντότητες της παρ. 1 υποβάλλουν συχνότερα τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρ. 1.
3. Οι οντότητες της παρ. 1 διαθέτουν δημοσίως τις ακόλουθες πληροφορίες σε ετήσια βάση:
α) τα ποσά των ιδίων κεφαλαίων που, κατά περίπτωση, πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ και των επιλέξιμων υποχρεώσεων,
β) τη σύνθεση των στοιχείων που αναφέρονται στην περ. α΄, συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών ληκτότητας και της κατάταξής τους στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας,
γ) την εφαρμοστέα απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε ή στο άρθρο 45στ, όπως εκφράζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 45.
4. Οι παρ. 1 και 3 δεν εφαρμόζονται στις οντότητες, των οποίων το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι η οντότητα πρόκειται να εκκαθαριστεί κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
5. Όταν έχουν εφαρμοστεί ενέργειες εξυγίανσης ή έχουν ασκηθεί οι εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής που αναφέρονται στο άρθρο 59, οι απαιτήσεις δημοσιοποίησης της παρ. 3 εφαρμόζονται από τη λήξη της προθεσμίας συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 45ιγ.».