Άρθρο 18 Εφαρμογή και υπολογισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 45 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Εφαρμογή και υπολογισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Τα ιδρύματα και οι οντότητες που αναφέρονται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 πληρούν ανά πάσα στιγμή την απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το παρόν και σύμφωνα με τα άρθρα 45α έως 45θ.
2. Η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 υπολογίζεται σύμφωνα με τις παρ. 3, 5 ή 7 του άρθρου 45γ, ανάλογα με την περίπτωση, ως το ποσό των ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων και εκφράζεται ως ποσοστό:
α) του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο της σχετικής οντότητας που αναφέρεται στην παρ. 1, όπως αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176), και
β) του μέτρου συνολικού ανοίγματος της σχετικής οντότητας που αναφέρεται στην παρ. 1, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 429 και 429α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013.»