Άρθρο 34 Αποτέλεσμα των ενεργειών της απομείωσης και της μετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 48 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 20 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Στο εσωτερικό άρθρο 48 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), αντικαθίσταται η περ. ε΄ της παρ. 1, στην παρ. 2 οι λέξεις «επιλέξιμων υποχρεώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού», προστίθεται παρ. 6 και το εσωτερικό άρθρο 48 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 48
Αποτέλεσμα των ενεργειών της απομείωσης και της μετατροπής σε περίπτωση αναδιάρθρωσης παθητικού (άρθρο 48 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης όταν εφαρμόζει την αναδιάρθρωση παθητικού ασκεί τις εξουσίες απομείωσης και μετατροπής, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων εξαιρέσεων δυνάμει των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 44, τηρώντας τα ακόλουθα:
α) μειώνει τα στοιχεία κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 σύμφωνα με την περίπτωση α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 60,
β) εφόσον η συνολική μείωση σύμφωνα με την περίπτωση α) ανωτέρω είναι μικρότερη από το άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 μειώνει την αξία των πρόσθετων μέσων της κατηγορίας 1 στο βαθμό που απαιτείται και είναι δυνατόν,
γ) εφόσον η συνολική μείωση σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και β’ ανωτέρω είναι μικρότερη από το άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 μειώνει την αξία των μέσων της Κατηγορίας 2 στο βαθμό που απαιτείται και είναι δυνατόν,
δ) εφόσον η συνολική μείωση των μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και σχετικών κεφαλαιακών μέσων σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’, β’ και γ’ ανωτέρω είναι μικρότερη από το άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 μειώνει στο βαθμό που απαιτείται την αξία των υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης που δεν είναι αποδεκτές ως πρόσθετα μέσα της Κατηγορίας 1 ή της Κατηγορίας 2 σύμφωνα με την ιεράρχηση των απαιτήσεων στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, σε συνδυασμό με την απομείωση σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ , β’ και γ’ ανωτέρω ώστε να προκύψει το άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 47,
ε) εάν, και μόνον εάν, η συνολική μείωση των μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και των υποκείμενων σε αναδιάρθρωση παθητικού υποχρεώσεων σύμφωνα με τις περ. α΄ έως δ΄, είναι μικρότερη από το άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 47, η αρχή εξυγίανσης απομειώνει στον απαιτούμενο βαθμό την αξία, ή το οφειλόμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο, των λοιπών υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού, συμπεριλαμβανομένων των χρεωστικών μέσων της παρ. 1α του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 (Α’ 107), βάσει της κατάταξης των απαιτήσεων στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαβάθμισης των καταθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 44, σε συνδυασμό με την απομείωση σύμφωνα με τις περ. α΄ έως δ΄ της παρούσας, ώστε να προκύψει το άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις περ. β΄ και γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 47.
2. Όταν εφαρμόζει τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής, η αρχή εξυγίανσης επιμερίζει τις ζημίες, οι οποίες αποτυπώνονται στο άθροισμα των ποσών που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 47, εξίσου μεταξύ των μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού ιδίας τάξεως, μειώνοντας την αξία ή το οφειλόμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο των εν λόγω μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας και των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού στον ίδιο βαθμό αναλογικά με την αξία τους όπως προσδιορίζεται κατά το άρθρο 36, εκτός εάν, επιτρέπεται διαφορετικός επιμερισμός ζημιών μεταξύ των υποχρεώσεων ιδίας τάξεως για τις περιπτώσεις που καθορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 44. Η παρούσα δεν εμποδίζει υποχρεώσεις που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης παθητικού σύμφωνα με τις παρ. 2 έως 5 του άρθρου 44 να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση από επιλέξιμες υποχρεώσεις ιδίας τάξεως κατά τις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
3. Πριν εφαρμοστεί η μείωση ή η μετατροπή που αναφέρεται στην περίπτωση ε’ της παραγράφου 1, η αρχή εξυγίανσης μετατρέπει ή μειώνει την αξία των μέσων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 όταν τα μέσα αυτά δεν έχουν ήδη μετατραπεί και περιλαμβάνουν τους εξής όρους:
α) ρήτρα που προβλέπει τη μείωση της αξίας του μέσου σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που επηρεάζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τη φερεγγυότητα ή τα επίπεδα των ιδίων κεφαλαίων του ιδρύματος ή της οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή,
β) ρήτρα που προβλέπει τη μετατροπή των μέσων σε μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας σε περίπτωση επέλευσης τέτοιου γεγονότος.
4. Σε περίπτωση που έχει μειωθεί η αξία του μέσου, αλλά δεν έχει μηδενιστεί, σύμφωνα με ρήτρες της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3, πριν από την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης παθητικού όπως ορίζεται στην παράγραφο 1, η αρχή εξυγίανσης ασκεί τις εξουσίες απομείωσης και μετατροπής στο εναπομένον ποσό αυτού του μέσου, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
5. Κατά τη λήψη απόφασης σχετικά με την απομείωση ή τη μετατροπή των υποχρεώσεων σε μετοχικό κεφάλαιο, η αρχή εξυγίανσης δεν μετατρέπει μία κατηγορία υποχρεώσεων αν άλλη κατηγορία υποχρεώσεων χαμηλότερης κατάταξης εξακολουθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της να μην έχει μετατραπεί σε μετοχές ή απομειωθεί, εκτός αν επιτρέπεται άλλως σύμφωνα με τις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 44.
6. Για τις οντότητες που αναφέρονται στις περ. α΄ έως δ΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1, το σύνολο των απαιτήσεων που προκύπτουν από στοιχεία ιδίων κεφαλαίων έχουν χαμηλότερη κατάταξη από οποιαδήποτε απαίτηση δεν προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων, βάσει της κατάταξης των απαιτήσεων στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας.
Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, στον βαθμό που ένα μέσο έχει μόνο εν μέρει αναγνωριστεί ως στοιχείο ιδίων κεφαλαίων, το σύνολο του μέσου αντιμετωπίζεται ως απαίτηση που προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων και κατατάσσεται χαμηλότερα από οποιαδήποτε απαίτηση δεν προκύπτει από στοιχείο ιδίων κεφαλαίων.».