Άρθρο 48 Συμβατική αναγνώριση εξουσιών αναστολής της εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 71 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 33 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Μετά το εσωτερικό άρθρο 71 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 71α ως εξής:
«Άρθρο 71α
Συμβατική αναγνώριση εξουσιών αναστολής της εξυγίανσης
(παρ. 33 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Τα ιδρύματα και οι οντότητες που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 συμπεριλαμβάνουν σε κάθε χρηματοπιστωτική σύμβαση που συνάπτουν, η οποία διέπεται από το δίκαιο τρίτης χώρας, όρους με τους οποίους τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η χρηματοπιστωτική σύμβαση μπορεί να υπόκειται στην άσκηση εξουσιών από την αρχή εξυγίανσης για την αναστολή ή τον περιορισμό των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δυνάμει των άρθρων 33α, 69, 70 και 71 και επίσης αναγνωρίζουν ότι δεσμεύονται από τις απαιτήσεις του άρθρου 68.
2. Οι ενωσιακές μητρικές επιχειρήσεις διασφαλίζουν ότι οι οικείες θυγατρικές τρίτης χώρας περιλαμβάνουν, στις χρηματοπιστωτικές συμβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, όρους, ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η άσκηση της εξουσίας από την αρχή εξυγίανσης να αναστέλλει ή να περιορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της μητρικής επιχείρησης της ΕΕ, σύμφωνα με την παρ. 1, να αποτελεί έγκυρο λόγο για την άσκηση δικαιώματος πρόωρης καταγγελίας, αναστολής, τροποποίησης, εκκαθαριστικού συμψηφισμού ή συμψηφισμού, ή για την εκτέλεση συμφωνιών παροχής ασφάλειας για τις εν λόγω συμβάσεις.
Η απαίτηση του πρώτου εδαφίου μπορεί να εφαρμόζεται όσον αφορά τις θυγατρικές τρίτης χώρας οι οποίες είναι:
α) πιστωτικά ιδρύματα,
β) επιχειρήσεις επενδύσεων (ή επιχειρήσεις που θα ήταν επιχειρήσεις επενδύσεων αν είχαν έδρα στην Ελλάδα), ή
γ) χρηματοδοτικά ιδρύματα.
3. Η παρ. 1 εφαρμόζεται σε κάθε χρηματοπιστωτική σύμβαση, η οποία:
α) δημιουργεί νέα υποχρέωση, ή τροποποιεί ουσιωδώς υπάρχουσα υποχρέωση, μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης και
β) προβλέπει την άσκηση ενός ή περισσοτέρων δικαιωμάτων καταγγελίας ή δικαιωμάτων εκτέλεσης συμφωνιών παροχής ασφάλειας, στα οποία θα εφαρμόζονταν τα άρθρα 68, 33α, 69, 70 ή 71, εάν η χρηματοπιστωτική σύμβαση διεπόταν από το δίκαιο κράτους μέλους.
4. Όταν ένα ίδρυμα ή μια οντότητα δεν συμπεριλάβει τον συμβατικό όρο που απαιτείται σύμφωνα με την παρ. 1, αυτό δεν εμποδίζει την αρχή εξυγίανσης να ασκήσει τις εξουσίες που αναφέρονται στα άρθρα 68, 33α, 69, 70 ή 71 σε σχέση με αυτή τη χρηματοπιστωτική σύμβαση.».