Άρθρο 29 Παραβιάσεις της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (Α’ 87) και μετά το εσωτερικό άρθρο 45ι του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ια ως εξής:
«Άρθρο 45ια
Παραβιάσεις της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Σε περίπτωση παράβασης της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 45ε ή στο άρθρο 45στ οι σχετικές αρχές μπορούν να ασκούν τις ακόλουθες εξουσίες ή να λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα ή να επιβάλουν τις ακόλουθες κυρώσεις:

α) εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26,

β) εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 24α,

γ) μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 96 του ν. 4261/2014 (Α’ 107),

δ) μέτρα έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27,

ε) διοικητικές κυρώσεις και άλλα διοικητικά μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 105 και 106.
Οι σχετικές αρχές δύνανται επίσης να διενεργούν αξιολόγηση του κατά πόσον το ίδρυμα ή η οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 βρίσκεται σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας, σύμφωνα με το άρθρο 32, 32α ή το άρθρο 33 κατά περίπτωση.
2. Η αρμόδια αρχή και η αρχή εξυγίανσης διαβουλεύονται μεταξύ τους, κατά την άσκηση των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους που αναφέρονται στην παρ. 1.»