Άρθρο 50 Σώματα αρχών εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 85 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 34 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 85 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται, στην περ. θ΄ του δευτέρου εδαφίου οι λέξεις «το άρθρο 45» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τα άρθρα 45 έως 45η» και η παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 85 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 86, η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου συγκροτεί Σώματα Αρχών Εξυγίανσης για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στα άρθρα 20, 21, 24, 26, 45 έως 45η, 88 και 89, και, όπου ενδείκνυται, για τη διασφάλιση της συνεργασίας και του συντονισμού με τις αρχές εξυγίανσης τρίτων χωρών.
Ειδικότερα, τα Σώματα Αρχών Εξυγίανσης παρέχουν το πλαίσιο για την εκτέλεση από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου, τις άλλες αρχές εξυγίανσης και, όπου απαιτείται, τις αρμόδιες αρχές και τις σχετικές αρχές ενοποιημένης εποπτείας των εξής καθηκόντων:
α) την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης ομίλων, την εφαρμογή σε ομίλους των εξουσιών προετοιμασίας και πρόληψης, καθώς και σχετικά με την εξυγίανση ομίλων,
β) την κατάρτιση σχεδίων εξυγίανσης ομίλων, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21,
γ) την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης ομίλων, σύμφωνα με το άρθρο 24,
δ) την άσκηση εξουσιών για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης ομίλων, σύμφωνα με το άρθρο 26,
ε) τη λήψη απόφασης όσον αφορά την ανάγκη να διαμορφωθούν προγράμματα εξυγίανσης ομίλου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 88 ή στο άρθρο 89,
στ) την επίτευξη της συμφωνίας για το πρόγραμμα εξυγίανσης ομίλου που προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 88 ή το άρθρο 89,
ζ) το συντονισμό της γνωστοποίησης στο κοινό των στρατηγικών και προγραμμάτων εξυγίανσης ομίλων,
η) το συντονισμό της χρήσης των ταμείων εξυγίανσης, που καθορίζονται στα άρθρα 95 έως 104,
θ) τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων για ομίλους σε ενοποιημένο επίπεδο και για την κάθε θυγατρική, σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 45η.
Τα Σώματα Αρχών Εξυγίανσης μπορούν, επίσης, να αποτελέσουν βήμα συζήτησης οποιωνδήποτε θεμάτων σχετίζονται με την εξυγίανση διασυνοριακών ομίλων.».