Άρθρο 12 Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών συμμετοχών – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 33 του άρθρου 2 του ν.4335/2015 (παρ. 11 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Οι παρ. 2, 3 και 4 του εσωτερικού άρθρου 33 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίστανται και το εσωτερικό άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 33
Προϋποθέσεις εξυγίανσης χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών συμμετοχών
(παρ. 11 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες εξυγίανσης χρηματοδοτικού ιδρύματος που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 32 τόσο ως προς το χρηματοδοτικό ίδρυμα όσο και ως προς τη μητρική επιχείρηση που υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία.
2. Η αρχή εξυγίανσης αναλαμβάνει ενέργειες εξυγίανσης έναντι μιας οντότητας που αναφέρεται στις περ. γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, εφόσον αυτή πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 32.
3. Σε περίπτωση που τα θυγατρικά ιδρύματα μιας μεικτής εταιρείας συμμετοχών ανήκουν άμεσα ή έμμεσα σε ενδιάμεση χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει ότι η ενδιάμεση χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών χαρακτηρίζεται ως οντότητα εξυγίανσης και οι ενέργειες εξυγίανσης για τους σκοπούς της εξυγίανσης του ομίλου αναλαμβάνονται έναντι της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής εταιρείας συμμετοχών. Η αρχή εξυγίανσης δεν προβαίνει σε ενέργειες εξυγίανσης για τους σκοπούς της εξυγίανσης του ομίλου έναντι της μεικτής εταιρείας συμμετοχών.
4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 και παρά το γεγονός ότι μια οντότητα που αναφέρεται στην περ. γ’ ή την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 δεν πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 32, η αρχή εξυγίανσης δύναται να αναλάβει ενέργεια εξυγίανσης έναντι μιας οντότητας που αναφέρεται στην περ. γ’ ή την περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, εάν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η οντότητα είναι οντότητα εξυγίανσης,
β) μία ή περισσότερες από τις θυγατρικές της οντότητας, οι οποίες είναι ιδρύματα αλλά όχι οντότητες εξυγίανσης, πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 32,
γ) τα περιουσιακά στοιχεία, ιδίως δε δικαιώματα, υποχρεώσεις και συμβατικές σχέσεις των θυγατρικών που αναφέρονται στην περ. β’ είναι τέτοιου είδους, ώστε η αφερεγγυότητα των εν λόγω θυγατρικών να απειλεί τον όμιλο εξυγίανσης στο σύνολό του και να είναι αναγκαία ενέργεια εξυγίανσης έναντι της οντότητας είτε για την εξυγίανση τέτοιου είδους θυγατρικών, οι οποίες είναι ιδρύματα, είτε για την εξυγίανση του σχετικού ομίλου εξυγίανσης ως συνόλου.»