Άρθρο 38 Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 59 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 23 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Στο εσωτερικό άρθρο 59 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) αντικαθίστανται ο τίτλος και η παρ. 1, προστίθενται παρ. 1α και 1β, αντικαθίστανται το εισαγωγικό εδάφιο και οι περ. α΄ και β΄ της παρ. 2, προστίθεται περ. β στην παρ. 3, αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 και οι περ. α΄ και β’ του πρώτου εδαφίου της παρ. 10, , και το εσωτερικό άρθρο 59 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 59
Απαίτηση για την άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (άρθρο 59 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η εξουσία απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων μπορεί να ασκείται:
α) είτε ανεξάρτητα από τις ενέργειες εξυγίανσης,
β) είτε σε συνδυασμό με ενέργεια εξυγίανσης, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης που καθορίζονται στα άρθρα 32, 32α ή 33.
Όταν τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα και οι επιλέξιμες υποχρεώσεις έχουν αγοραστεί από την οντότητα εξυγίανσης έμμεσα, μέσω άλλων οντοτήτων του ίδιου ομίλου εξυγίανσης, η εξουσία απομείωσης ή μετατροπής των εν λόγω σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων ασκείται από κοινού με την άσκηση της ίδιας εξουσίας στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης της οικείας οντότητας ή στο επίπεδο άλλων μητρικών επιχειρήσεων οι οποίες δεν είναι οντότητες εξυγίανσης, ώστε οι ζημίες πράγματι να μεταβιβάζονται και να επιτυγχάνεται η ανακεφαλαιοποίηση της οικείας οντότητας από την οντότητα εξυγίανσης.
Μετά την άσκηση της εξουσίας απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων ανεξάρτητα από ενέργεια εξυγίανσης, διενεργείται η αποτίμηση που προβλέπεται στο άρθρο 74 και εφαρμόζεται το άρθρο 75.
1α. Η εξουσία απομείωσης ή μετατροπής επιλέξιμων υποχρεώσεων ανεξάρτητα από ενέργεια εξυγίανσης μπορεί να ασκηθεί μόνο σε σχέση με επιλέξιμες υποχρεώσεις που πληρούν τους όρους που αναφέρονται στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ, εκτός από τον όρο που σχετίζεται με την εναπομένουσα ληκτότητα των υποχρεώσεων, όπως ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 72γ του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176).
Κατά την άσκηση αυτής της εξουσίας, η απομείωση ή η μετατροπή πραγματοποιείται σύμφωνα με την αρχή που αναφέρεται στην περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34.
1β. Όταν αναλαμβάνεται ενέργεια εξυγίανσης έναντι οντότητας εξυγίανσης ή, σε εξαιρετικές περιστάσεις κατά παρέκκλιση από το σχέδιο εξυγίανσης, έναντι οντότητας που δεν είναι οντότητα εξυγίανσης, το ποσό που μειώνεται, απομειώνεται ή μετατρέπεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 60 στο επίπεδο της εν λόγω οντότητας συνυπολογίζεται στα όρια που καθορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 56 και στην περ. α΄ της παρ. 9 του άρθρου 44 ή στην περ. α΄ της παρ. 12 του άρθρου 44 που εφαρμόζονται στην οικεία οντότητα.
2. Η αρχή εξυγίανσης ασκεί την εξουσία απομείωσης ή μετατροπής, σύμφωνα με το άρθρο 60 και χωρίς καθυστέρηση, αναφορικά με τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα και τις αναφερόμενες στην παρ. 1α επιλέξιμες υποχρεώσεις που έχουν εκδοθεί από ίδρυμα ή οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, όταν πληρούνται μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) έχει διαπιστωθεί, πριν από την ανάληψη οποιασδήποτε ενέργειας εξυγίανσης, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εξυγίανσης του άρθρου 32, 32α ή 33, ή
β) η οικεία αρχή διαπιστώνει ότι εάν δεν ασκηθεί η εν λόγω εξουσία αναφορικά με τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα και τις αναφερόμενες στην παρ. 1α επιλέξιμες υποχρεώσεις, το ίδρυμα ή η οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 θα παύσει να είναι βιώσιμο,
γ) στην περίπτωση κεφαλαιακών μέσων που έχουν εκδοθεί από θυγατρικό ίδρυμα και τα οποία αναγνωρίζονται στον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, και τόσο η ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους της αρχής ενοποιημένης εποπτείας όσο και η ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους του θυγατρικού ιδρύματος διαπιστώνουν με κοινή απόφαση σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 89 ότι, εάν δεν ασκηθεί η εξουσία απομείωσης ή μετατροπής στα εν λόγω μέσα, ο όμιλος θα παύσει να είναι βιώσιμος,

δ) στην περίπτωση κεφαλαιακών μέσων που έχουν εκδοθεί από τη μητρική επιχείρηση και τα οποία αναγνωρίζονται στον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατομική βάση στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης ή σε ενοποιημένη βάση, και η ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους της αρχής ενοποιημένης εποπτείας διαπιστώνει ότι, εάν δεν ασκηθούν οι εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής στα εν λόγω μέσα, ο όμιλος θα παύσει να είναι βιώσιμος,

ε) απαιτείται έκτακτη δημόσια χρηματοοικονομική στήριξη για το ίδρυμα ή την οντότητα των περιπτώσεων β’ γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στην υποπερίπτωση γγ’ της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 32.

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2, ένα ίδρυμα ή μια οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ ‘ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή ένας όμιλος θεωρούνται ότι παύουν να είναι βιώσιμα μόνο όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το ίδρυμα ή η οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή ο όμιλος τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας, και

β) λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική στιγμή και άλλες σχετικές περιστάσεις, δεν προσδοκάται εύλογα ότι εναλλακτικά μέτρα προερχόμενα από τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων του Θ.Σ.Π., ή ενέργειες της αρμόδιας αρχής ή της αρχής εξυγίανσης, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων έγκαιρης παρέμβασης ή της απομείωσης ή της μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων σύμφωνα με την παρ. 2 ή των αναφερόμενων στην παρ. 1α επιλέξιμων υποχρεώσεων, σύμφωνα με την παρ. 2 θα αποτρέψουν την αφερεγγυότητα του ιδρύματος ή του ομίλου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

4. Για τους σκοπούς της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3, ένα ίδρυμα ή μια οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας όταν ισχύουν μία ή περισσότερες από τις περιστάσεις που προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 32.

5. Για τους σκοπούς της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3, ένας όμιλος θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας όταν παραβιάζει, ή όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι πρόκειται να παραβιάσει στο εγγύς μέλλον, τις απαιτήσεις ενοποιημένης εποπτείας κατά τρόπο που θα δικαιολογούσε την ανάληψη δράσης από την αρμόδια αρχή, μεταξύ άλλων διότι ο όμιλος έχει υποστεί ή είναι πιθανό να υποστεί ζημίες οι οποίες θα αναλώσουν το σύνολο ή σημαντικό μέρος των ιδίων κεφαλαίων του.

6. Σχετικό κεφαλαιακό μέσο που έχει εκδοθεί από θυγατρική δεν απομειώνεται σε μεγαλύτερη έκταση ούτε μετατρέπεται υπό δυσμενέστερους όρους, σύμφωνα με την περίπτωση γ’ της παραγράφου 2, σε σχέση με τα ίδιας κατηγορίας κεφαλαιακά μέσα στο επίπεδο της μητρικής επιχείρησης.

7. Πριν καταλήξει στη διαπίστωση της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 όσον αφορά θυγατρική, που εκδίδει σχετικά κεφαλαιακά μέσα που αναγνωρίζονται στον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατομική και σε ενοποιημένη βάση, η ενδεδειγμένη αρχή ακολουθεί τη διαδικασία του άρθρου 62.

8. Όταν η ενδεδειγμένη αρχή καταλήγει στη διαπίστωση της παραγράφου 2 ενημερώνει αμελλητί την αρχή εξυγίανσης.

9. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να απομειώνει ή να μετατρέπει τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α σε μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας των ιδρυμάτων και των οντοτήτων που ορίζονται στις περ. β΄, γ΄, και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.

Οι εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής ασκούνται από την αρχή εξυγίανσης χωρίς καθυστέρηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 και μετά την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 3.

10. Πριν ασκήσει τις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής των κεφαλαιακών μέσων, η αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει ότι διενεργείται, σύμφωνα με το άρθρο 36, αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του ιδρύματος ή της οντότητας των περιπτώσεων β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Η αποτίμηση αυτή αποτελεί τη βάση υπολογισμού:
α) της απομείωσης που πρόκειται να εφαρμοστεί στα σχετικά κεφαλαιακά μέτρα ή τις επιλέξιμες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α, προκειμένου να απορροφηθούν ζημίες, καθώς και,
β) του βαθμού μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων ή υποχρεώσεων που αναφέρονται στην παρ. 1α με σκοπό την ανακεφαλαιοποίηση του ιδρύματος ή της οντότητας των περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1.».