Άρθρο 22 Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις για τις οντότητες εξυγίανσης των G-SIIs και τις ενωσιακές σημαντικές θυγατρικές G-SIIs εκτός ΕΕ -Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (A΄ 87) και μετά το εσωτερικό άρθρο 45γ του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45δ ως εξής:

«Άρθρο 45δ
Προσδιορισμός της ελάχιστης απαίτησης για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις για τις οντότητες εξυγίανσης των G-SIIs και τις ενωσιακές σημαντικές θυγατρικές G-SIIs εκτός ΕΕ
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Η υποχρέωση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 μιας οντότητας εξυγίανσης η οποία αποτελεί G-SII ή μέρος ενός G-SII συνίσταται στα ακόλουθα:
α) τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 92α και 494 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176), και β) κάθε συμπληρωματική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που προσδιορίζεται από την αρχή εξυγίανσης και αφορά συγκεκριμένα την οντότητα σύμφωνα με την παρ. 3.
2. Η απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 όσον αφορά μία ενωσιακή σημαντική θυγατρική G-SII εκτός ΕΕ συνίσταται στα εξής:
α) τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 92β και 494 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, και
β) κάθε συμπληρωματική απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που έχει προσδιορισθεί από την αρχή εξυγίανσης ειδικά για την εν λόγω σημαντική θυγατρική, σύμφωνα με την παρ. 3, η οποία καλύπτεται από ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 45στ και της παρ. 2 του άρθρου 86.
3. Η αρχή εξυγίανσης επιβάλλει πρόσθετη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρεται στην περ. β΄ της παρ. 1 και στην περ. β΄ της παρ. 2 μόνον:
α) όταν η απαίτηση που αναφέρεται στην περ. α΄ της παρ. 1 ή στην περ. α΄ της παρ. 2 δεν επαρκεί για να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45γ, και
β) στον βαθμό που διασφαλίζει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 45γ.
4. Για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 45η, σε περίπτωση που περισσότερες από μία οντότητες G-SIIs που ανήκουν στο ίδιο G-SII είναι οντότητες εξυγίανσης, οι σχετικές αρχές εξυγίανσης υπολογίζουν το ποσό που προβλέπεται στην παρ. 3:
α) για κάθε οντότητα εξυγίανσης,
β) για τη μητρική οντότητα της ΕΕ, σαν να ήταν η μοναδική οντότητα εξυγίανσης του G-SII.
5. Η απόφαση της αρχής εξυγίανσης να επιβάλει πρόσθετη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην περ. β΄ της παρ. 1 ή στην περ. β΄ της παρ. 2 περιλαμβάνει τους λόγους αυτής της απόφασης, καθώς και την πλήρη αξιολόγηση των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 3 και επανεξετάζεται από την αρχή εξυγίανσης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ώστε να απηχεί οποιεσδήποτε μεταβολές στο επίπεδο της απαίτησης που αναφέρεται στη διάταξη που ενσωματώνει το άρθρο 104α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ και εφαρμόζεται στον όμιλο εξυγίανσης ή την ενωσιακή σημαντική θυγατρική G-SII εκτός ΕΕ.»