Άρθρο 19 Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (A΄ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45α ως εξής:
«Άρθρο 45α
Απαλλαγή από την ελάχιστη απαίτηση για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 45, η αρχή εξυγίανσης εξαιρεί από την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45 τα ιδρύματα ενυπόθηκης πίστης τα οποία χρηματοδοτούνται από καλυμμένα ομόλογα και τα οποία, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, δεν επιτρέπεται να δέχονται καταθέσεις, όταν πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) τα εν λόγω ιδρύματα τίθενται σε εκκαθάριση στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών αφερεγγυότητας, ή μέσω άλλων διαδικασιών που προορίζονται για τα εν λόγω ιδρύματα σύμφωνα με τα άρθρο 38, 40 ή 42, και
β) οι διαδικασίες που αναφέρονται στην περ. α’ εξασφαλίζουν ότι οι πιστωτές των εν λόγω ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση όσων κατέχουν καλυμμένα ομόλογα, υφίστανται ζημίες κατά τρόπο που ανταποκρίνεται στους στόχους της εξυγίανσης.
2. Τα ιδρύματα που απαλλάσσονται από την υποχρέωση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 δεν συμπεριλαμβάνονται στην ενοποίηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45ε.».