Άρθρο 40 Αρχές αρμόδιες για την εφαρμογή περιπτώσεων του άρθρου 59 – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 61 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 25 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Στο εσωτερικό άρθρο 61 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) προστίθεται παρ. 3 και το εσωτερικό άρθρο 61 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 61
Αρχές αρμόδιες για την εφαρμογή περιπτώσεων του άρθρου 59 (άρθρο 61 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Ενδεδειγμένη αρχή για την Ελλάδα για την εφαρμογή των περιπτώσεων β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 59 είναι η αρμόδια αρχή, ή η αρχή που έχει καθορισθεί στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 61 παράγραφος 2 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

2. Στην περίπτωση που τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα εκδίδονται από ίδρυμα ή οντότητα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ ‘ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που είναι θυγατρική και περιλαμβάνονται στον υπολογισμό των απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων σε ατομική ή σε ενοποιημένη βάση, η αρχή που είναι αρμόδια να προβαίνει στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 59 είναι η ακόλουθη:

α) η ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα ή η οντότητα των περιπτώσεων β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που εξέδωσε τα εν λόγω μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10, 12 έως 14 και 16 έως 28 του ν. 4261/2014 και τα άρθρα 9 έως 35 του ν. 3606/2007, είναι αρμόδια να προβαίνει στις διαπιστώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

β) η ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους ενοποιημένης εποπτείας και η ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα ή η οντότητα των περιπτώσεων β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που εξέδωσε τα εν λόγω μέσα, σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 10, 12 έως 14 και 16 έως 28 του ν. 4261/2014, είναι αρμόδιες να προβαίνουν στην κοινή διαπίστωση που λαμβάνει τη μορφή κοινής απόφασης και αναφέρεται στην περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 59.
3. Ενδεδειγμένη αρχή για την Ελλάδα για την εφαρμογή των περ. β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 59, σε περίπτωση που τα σχετικά κεφαλαιακά μέσα ή επιλέξιμες υποχρεώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1α του άρθρου 59 αναγνωρίζονται για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45στ, είναι η αρμόδια αρχή, αν το ίδρυμα ή η οντότητα που αναφέρεται στην περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως και 28 του ν. 4261/2014 ή άλλως η ενδεδειγμένη αρχή του κράτους μέλους όπου το ίδρυμα ή η οντότητα έχει λάβει άδεια λειτουργίας.».