Άρθρο 37 Αντικατάσταση του τίτλου του Κεφαλαίου ΙΑ’ του v. 4335/2015 (παρ. 22 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Ο τίτλος του Κεφαλαίου ΙΑ΄ του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) αντικαθίσταται και διαμορφώνεται εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ»