Άρθρο 24 Εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σε οντότητες που δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (A΄ 87) και μετά το εσωτερικό άρθρο 45ε του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45στ ως εξής:

«Άρθρο 45στ
Εφαρμογή της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σε οντότητες που δεν είναι οι ίδιες οντότητες εξυγίανσης
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
1. Τα ιδρύματα που είναι θυγατρικές μιας οντότητας εξυγίανσης ή οντότητας τρίτης χώρας αλλά δεν είναι τα ίδια οντότητες εξυγίανσης συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45γ σε ατομική βάση.
Η αρχή εξυγίανσης μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με την αρμόδια αρχή, να αποφασίσει να εφαρμόσει την απαίτηση που προβλέπεται στο παρόν σε οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, η οποία είναι θυγατρική μιας οντότητας εξυγίανσης αλλά δεν αποτελεί η ίδια οντότητα εξυγίανσης.
Κατά παρέκκλιση του πρώτο εδαφίου, οι μητρικές επιχειρήσεις της ΕΕ που δεν είναι οντότητες εξυγίανσης, αλλά είναι θυγατρικές οντοτήτων τρίτων χωρών, πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στα άρθρα 45γ και 45δ σε ενοποιημένη βάση.
Για τους ομίλους εξυγίανσης που ορίζονται σύμφωνα με την περ. β΄ του σημείου 47β της παρ. 1 του άρθρου 2, τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό, αλλά δεν είναι τα ίδια οντότητες εξυγίανσης, και κεντρικός οργανισμός που δεν είναι ο ίδιος οντότητα εξυγίανσης, καθώς και τυχόν οντότητες εξυγίανσης που δεν υπόκεινται σε απαίτηση δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 45ε, συμμορφώνονται με την παρ. 6 του άρθρου 45γ σε ατομική βάση.
Η απαίτηση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 45 μιας οντότητας που αναφέρεται στην παρούσα προσδιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 45η και 86, κατά περίπτωση, και βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στο άρθρο 45γ.
2. Η απαίτηση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 45 για οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 1 ικανοποιείται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:
α) υποχρεώσεις που:
i) εκδίδονται προς την οντότητα εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτήν είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω άλλων οντοτήτων του ίδιου ομίλου εξυγίανσης που αγόρασαν τις υποχρεώσεις από την οντότητα που υπόκειται στο παρόν ή εκδίδονται προς υφιστάμενο μέτοχο που δεν αποτελεί μέρος του ίδιου ομίλου εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτόν υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 62 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της θυγατρικής από την οντότητα εξυγίανσης,
ii) πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας που αναφέρονται στο άρθρο 72α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176), με εξαίρεση τις περ. β΄, γ΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄της παρ. 2 του άρθρου 72β, και τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισμού,
iii) στις συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας κατατάσσονται κάτω από τις υποχρεώσεις που δεν πληρούν την προϋπόθεση της υποπερ. i΄ και δεν είναι επιλέξιμες για τις απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων,
iv) υπόκεινται στις εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 62, με τρόπο που συνάδει με τη στρατηγική εξυγίανσης του ομίλου εξυγίανσης, ιδίως χωρίς να επηρεάζουν τον έλεγχο της θυγατρικής από την οντότητα εξυγίανσης,
v) η απόκτηση της κυριότητας αυτών δεν χρηματοδοτείται άμεσα ή έμμεσα από την οντότητα που υπόκειται στο παρόν,
vi) οι διατάξεις που διέπουν τις υποχρεώσεις δεν υποδεικνύουν ρητά ή σιωπηρά ότι οι υποχρεώσεις θα μπορούσαν να αγοραστούν, εξοφληθούν, επαναγοραστούν ή αποπληρωθούν πρόωρα, αναλόγως, από την οντότητα που υπόκειται στο παρόν πλην της περίπτωσης αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης της οντότητας, και η οντότητα δεν προβλέπει άλλως τέτοια υπόδειξη,
vii) οι διατάξεις που διέπουν τις υποχρεώσεις δεν παρέχουν στον κάτοχο το δικαίωμα να επιταχύνει τις προγραμματισμένες στο μέλλον πληρωμές τόκων ή κεφαλαίου, πλην της περίπτωσης αφερεγγυότητας ή εκκαθάρισης της οντότητας που υπόκειται στο παρόν,
viii) το επίπεδο των οφειλόμενων πληρωμών τόκων ή μερισμάτων, κατά περίπτωση, επί των υποχρεώσεων δεν τροποποιείται βάσει της πιστωτικής διαβάθμισης της οντότητας που υπόκειται στο παρόν ή της μητρικής της επιχείρησης,
β) ίδια κεφάλαια, ως εξής:
i) κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, και
ii) άλλα ίδια κεφάλαια τα οποία:
— εκδίδονται προς οντότητες που περιλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτές, ή
— εκδίδονται προς οντότητες που δεν περιλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης και αγοράζονται από αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση των εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με τα άρθρα 59 έως 62 δεν επηρεάζει τον έλεγχο της θυγατρικής από την οντότητα εξυγίανσης.
3. Η αρχή εξυγίανσης μιας θυγατρικής που δεν είναι οντότητα εξυγίανσης δύναται να εξαιρέσει τη θυγατρική αυτή από την εφαρμογή του παρόντος, όταν:
α) τόσο η θυγατρική όσο και η οντότητα εξυγίανσης είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και ανήκουν στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης,
β) η οντότητα εξυγίανσης συμμορφώνεται με την απαίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 45ε,
γ) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων από την οντότητα εξυγίανσης στη θυγατρική, για την οποία έχει γίνει διαπίστωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 59, ιδίως όταν αναλαμβάνεται ενέργεια εξυγίανσης για την οντότητα εξυγίανσης,
δ) η οντότητα εξυγίανσης πληροί τις απαιτήσεις της αρμόδιας αρχής όσον αφορά τη συνετή διαχείριση της θυγατρικής και έχει δηλώσει, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής, ότι εγγυάται τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει η θυγατρική, ή οι κίνδυνοι της θυγατρικής είναι αμελητέοι,
ε) οι διαδικασίες αξιολόγησης, μέτρησης και ελέγχου του κινδύνου της οντότητας εξυγίανσης καλύπτουν τη θυγατρική,
στ) η οντότητα εξυγίανσης κατέχει περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με μετοχές στο κεφάλαιο της θυγατρικής ή έχει δικαίωμα να διορίζει ή να απομακρύνει την πλειονότητα των μελών του διοικητικού οργάνου της θυγατρικής.
4. Η αρχή εξυγίανσης μιας θυγατρικής που δεν είναι οντότητα εξυγίανσης μπορεί επίσης να εξαιρέσει αυτή τη θυγατρική από την εφαρμογή του παρόντος, όταν:
α) τόσο η θυγατρική όσο και η μητρική της επιχείρηση είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα και ανήκουν στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης,
β) η μητρική επιχείρηση πληροί σε ενοποιημένη βάση, στην Ελλάδα, την απαίτηση που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45,
γ) δεν υπάρχει κανένα τρέχον ή προβλεπόμενο ουσιώδες πρακτικό ή νομικό κώλυμα για την άμεση μεταβίβαση ιδίων κεφαλαίων ή την εξόφληση υποχρεώσεων από τη μητρική επιχείρηση στη θυγατρική για την οποία έχει γίνει διαπίστωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 59, ιδίως όταν οι ενέργειες εξυγίανσης αναλαμβάνονται ή οι εξουσίες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 59 ασκούνται σε σχέση με τη μητρική επιχείρηση,
δ) είτε η μητρική επιχείρηση παρέχει ικανοποιητικές αποδείξεις στην αρμόδια αρχή όσον αφορά τη συνετή διαχείριση της θυγατρικής και έχει δηλώσει, με τη συγκατάθεση της αρμόδιας αρχής, ότι εγγυάται τις υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει η θυγατρική, είτε οι κίνδυνοι της θυγατρικής είναι αμελητέοι,
ε) οι διαδικασίες της μητρικής επιχείρησης όσον αφορά την αξιολόγηση, τη μέτρηση και τον έλεγχο των κινδύνων καλύπτουν τη θυγατρική,
στ) η μητρική επιχείρηση κατέχει περισσότερο από το πενήντα τοις εκατό (50%) των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με μετοχές στο κεφάλαιο της θυγατρικής ή έχει δικαίωμα να διορίζει ή να απομακρύνει την πλειονότητα των μελών του διοικητικού οργάνου της θυγατρικής.
5. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 3, η αρχή εξυγίανσης μιας θυγατρικής δύναται να επιτρέψει την πλήρη ή μερική εκπλήρωση της απαίτησης που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 45 με εγγύηση που παρέχεται από την οντότητα εξυγίανσης και πληροί τις εξής προϋποθέσεις:
α) η εγγύηση χορηγείται για ποσό τουλάχιστον ισοδύναμο προς το ποσό της απαίτησης την οποία υποκαθιστά,
β) η εγγύηση ενεργοποιείται όταν η θυγατρική δεν είναι σε θέση να εξοφλήσει τις οφειλές της ή άλλες υποχρεώσεις όταν καθίστανται απαιτητές ή όταν έχει γίνει διαπίστωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 59 όσον αφορά τη θυγατρική, ανάλογα με το ποιο είναι προγενέστερο,
γ) η εγγύηση είναι εξασφαλισμένη μέσω συμφωνίας παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όπως ορίζεται στην περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (Α΄263), για τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού της,
δ) οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν την εγγύηση πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 197 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, οι οποίες, ύστερα από επαρκώς συντηρητικές απομειώσεις, αρκούν για να καλύψουν το ποσό που εξασφαλίζεται όπως αναφέρεται στην περ. γ΄,
ε) οι εξασφαλίσεις που καλύπτουν την εγγύηση είναι μη βεβαρημένες και, ιδίως, δεν χρησιμοποιούνται ως εξασφάλιση για οποιαδήποτε άλλη εγγύηση,
στ) η εξασφάλιση έχει πραγματική ληκτότητα που πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνη που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 72γ του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, και
ζ) δεν υπάρχουν νομικά, κανονιστικά ή λειτουργικά εμπόδια για τη μεταβίβαση της εξασφάλισης από την οντότητα εξυγίανσης στη σχετική θυγατρική, ακόμη και όταν αναλαμβάνεται ενέργεια εξυγίανσης όσον αφορά την οντότητα εξυγίανσης.
Για τους σκοπούς της περ. ζ΄ του πρώτου εδαφίου, κατ’ αίτηση της αρχής εξυγίανσης, η οντότητα εξυγίανσης παρέχει ανεξάρτητη έγγραφη και τεκμηριωμένη νομική γνωμοδότηση ή αποδεικνύει ικανοποιητικά ότι δεν υπάρχουν νομικά, κανονιστικά ή λειτουργικά εμπόδια για τη μεταβίβαση της εξασφάλισης από την οντότητα εξυγίανσης στη σχετική θυγατρική.»