Άρθρο 8 Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 25 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 7 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Το εσωτερικό άρθρο 25 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 25
Εξουσίες για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης
(παρ. 7 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Όταν, κατά την αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης μιας οντότητας, που διενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24, η αρχή εξυγίανσης, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια αρχή, διαπιστώνει ότι υπάρχουν ουσιαστικά εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης της εν λόγω οντότητας, η εν λόγω αρχή εξυγίανσης κοινοποιεί εγγράφως τη διαπίστωση της αυτή στη σχετική οντότητα, στην αρμόδια αρχή και στις αρχές εξυγίανσης των κρατών-μελών στα οποία είναι εγκατεστημένα σημαντικά υποκαταστήματα.
2. Η απαίτηση για τις αρχές εξυγίανσης να καταρτίσουν σχέδια εξυγίανσης και για τις εμπλεκόμενες αρχές εξυγίανσης να καταλήξουν σε κοινή απόφαση για τα σχέδια εξυγίανσης ομίλου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 18 και την παρ. 4 του άρθρου 21 αντιστοίχως, αναστέλλεται σε συνέχεια της κοινοποίησης της παρ. 1, έως ότου η αρχή εξυγίανσης αποδεχθεί τα μέτρα για την εξάλειψη των ουσιαστικών εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σύμφωνα με την παρ. 3, ή αποφασίσει περί αυτών σύμφωνα με την παρ. 4.
3. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης σύμφωνα με την παρ. 1, η οντότητα προτείνει στην αρχή εξυγίανσης ενδεχόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των ουσιαστικών εμποδίων που προσδιορίζονται στην κοινοποίηση.
Η οντότητα, εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής της κοινοποίησης που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την παρ. 1, προτείνει στην αρχή εξυγίανσης ενδεχόμενα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η οντότητα συμμορφώνεται με τα άρθρα 45ε και 45στ και τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας, όταν ένα ουσιαστικό εμπόδιο στη δυνατότητα εξυγίανσης οφείλεται σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:
α) η οντότητα πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας, όταν αυτή εξετάζεται επιπλέον της κάθε μίας από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη διάταξη που ενσωματώνει τις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 141α της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, αλλά δεν πληροί τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας όταν αυτή εξετάζεται επιπλέον των απαιτήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 45γ και 45δ, κατά τον υπολογισμό σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45, ή
β) η οντότητα δεν πληροί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 92α και 494 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176) ή τις απαιτήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 45γ και 45δ του παρόντος.
Στο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων που προτείνονται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο λαμβάνονται υπόψη οι λόγοι στους οποίους οφείλεται το ουσιαστικό εμπόδιο.
Η αρχή εξυγίανσης, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια αρχή, αξιολογεί κατά πόσο με τα μέτρα που προτείνονται κατά το πρώτο και δεύτερο εδάφιο αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά ή εξαλείφονται τα εν λόγω ουσιαστικά εμπόδια.
4. Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει ότι τα μέτρα που προτείνονται από μια οντότητα σύμφωνα με την παρ. 3 δεν περιορίζουν ούτε εξαλείφουν αποτελεσματικά τα εν λόγω εμπόδια, ζητά από την οντότητα, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της αρμόδιας αρχής, να λάβει εναλλακτικά μέτρα με τα οποία είναι δυνατό να επιτευχθεί ο στόχος αυτός και κοινοποιεί εγγράφως τα εν λόγω μέτρα στην οντότητα, η οποία εντός ενός (1) μηνός οφείλει να προτείνει σχέδιο συμμόρφωσης προς αυτά.
Κατά τον προσδιορισμό εναλλακτικών μέτρων, η αρχή εξυγίανσης τεκμηριώνει για ποιον λόγο τα μέτρα που πρότεινε η οντότητα δεν θα μπορούσαν να εξαλείψουν τα εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης και για ποιον λόγο τα προταθέντα από αυτήν εναλλακτικά μέτρα είναι αναλογικά για την εξάλειψη των εν λόγω εμποδίων. Η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους που ενέχουν για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα τα εν λόγω εμπόδια στη δυνατότητα εξυγίανσης, καθώς και την επίπτωση των μέτρων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οντότητας, τη σταθερότητά της και την ικανότητά της να συμβάλλει στην οικονομία.
5. Πριν από τον προσδιορισμό οποιουδήποτε μέτρου που αναφέρεται στην παρ. 4, η αρχή εξυγίανσης, μετά από διαβούλευση με την αρμόδια αρχή και, όπου ενδείκνυται, την αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας, λαμβάνει υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις των εν λόγω μέτρων στη συγκεκριμένη οντότητα, στην εσωτερική αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καθώς και στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα άλλων κρατών-μελών και της ΕΕ στο σύνολό της.
6. Για τους σκοπούς της παρ. 4, η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να λαμβάνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέτρα:
α) να απαιτεί από την οντότητα την αναθεώρηση οποιασδήποτε ενδοομιλικής χρηματοδοτικής συμφωνίας, ή την εξέταση πιθανής σύναψής της, ή την κατάρτιση συμφωνίας παροχής υπηρεσιών, είτε ενδοομιλικής είτε με τρίτα μέρη, για να καλύψει την παροχή κρίσιμων λειτουργιών,
β) να απαιτεί από την οντότητα τον περιορισμό του μέγιστου ύψους των ατομικών και συνολικών ανοιγμάτων της,
γ) να επιβάλλει απαιτήσεις παροχής συγκεκριμένων ή τακτικών πρόσθετων πληροφοριών για τους σκοπούς της εξυγίανσης,
δ) να απαιτεί από την οντότητα τη μεταβίβαση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων,
ε) να απαιτεί από την οντότητα τον περιορισμό ή την παύση της άσκησης συγκεκριμένων υφιστάμενων ή προτεινόμενων δραστηριοτήτων,
στ) να περιορίζει ή να αποτρέπει την ανάπτυξη νέων ή υφιστάμενων επιχειρηματικών τομέων ή την πώληση νέων ή υφιστάμενων προϊόντων,
ζ) να απαιτεί αλλαγές στις νομικές ή λειτουργικές δομές της οντότητας ή οποιουδήποτε μέλους του ομίλου, το οποίο ελέγχεται είτε άμεσα είτε έμμεσα από αυτήν, προκειμένου να μειωθεί η πολυπλοκότητα και να διασφαλιστεί ότι οι κρίσιμες λειτουργίες είναι δυνατό να διαχωριστούν νομικά και οργανωτικά από άλλες λειτουργίες, μέσω της εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης,
η) να απαιτεί από μια οντότητα ή μια μητρική επιχείρηση τη σύσταση μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης σε κράτος-μέλος ή μητρικής χρηματοδοτικής εταιρείας συμμετοχών εγκατεστημένης στην ΕΕ,
ηα) να απαιτεί από ένα ίδρυμα ή μια οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 να υποβάλει σχέδιο για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ, εκφραζόμενη ως ποσοστό του συνολικού ποσού έκθεσης σε κίνδυνο που υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και, κατά περίπτωση, με τη συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας και με τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 45ε ή στο άρθρο 45στ του παρόντος, εκφραζόμενες ως ποσοστό του μέτρου του συνολικού ανοίγματος που αναφέρεται στα άρθρα 429 και 429α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013,
θ) να απαιτεί από ένα ίδρυμα ή μια οντότητα που αναφέρεται στις περ. β΄, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 να εκδώσει επιλέξιμες υποχρεώσεις για την τήρηση των απαιτήσεων του άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ,
ι) να απαιτεί από ένα ίδρυμα ή μια οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ΄ ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 τη λήψη άλλων μέτρων για την τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων βάσει του άρθρου 45ε ή του άρθρου 45στ, περιλαμβανομένης ιδίως της προσπάθειας επαναδιαπραγμάτευσης των όρων οποιασδήποτε επιλέξιμης υποχρέωσης, πρόσθετου μέσου της Κατηγορίας 1 ή μέσου της Κατηγορίας 2 έχει εκδώσει, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι σε κάθε απόφαση της αρχής εξυγίανσης για απομείωση ή μετατροπή της εν λόγω υποχρέωσης ή του εν λόγω μέσου εφαρμόζεται το δίκαιο της δικαιοδοσίας που διέπει αυτήν την υποχρέωση ή το μέσο,
ια) για τον σκοπό της εξασφάλισης της διαρκούς συμμόρφωσης με το άρθρο 45ε ή το άρθρο 45στ, να απαιτεί από ένα ίδρυμα ή μια οντότητα που αναφέρεται στις περ. β’, γ΄ή δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, να αλλάξει τα χαρακτηριστικά ληκτότητας:
i) των μέσων ιδίων κεφαλαίων, αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας αρχής, και
ii) των επιλέξιμων υποχρεώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 45β και στην περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45στ, και
ιβ) σε περίπτωση που μια οντότητα είναι θυγατρική μιας μεικτής εταιρείας συμμετοχών, να απαιτήσει από τη μεικτή εταιρεία συμμετοχών να ιδρύσει χωριστή χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών για τον έλεγχο της οντότητας, εάν αυτό είναι αναγκαίο, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξυγίανση της οντότητας και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο η εφαρμογή των μέτρων και εξουσιών εξυγίανσης που προβλέπονται στα άρθρα 31 έως 83 και 110 να έχει δυσμενείς συνέπειες στο μη χρηματοπιστωτικό τμήμα του ομίλου.»