Άρθρο 46 Εξουσία περιορισμού της αναγκαστικής εκτέλεσης συμφωνιών παροχής εξασφάλισης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 70 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 31 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Στο εσωτερικό άρθρο 70 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α΄ 87) η παρ. 2 αντικαθίσταται και το εσωτερικό άρθρο 70 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 70
Εξουσία περιορισμού της αναγκαστικής εκτέλεσης συμφωνιών παροχής εξασφάλισης (άρθρο 70 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να περιορίζει το δικαίωμα των εξασφαλισμένων πιστωτών ενός υπό εξυγίανση ιδρύματος να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση συμφωνιών παροχής εξασφάλισης όσον αφορά οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία του υπό εξυγίανση ιδρύματος από τη δημοσίευση της απόφασης του περιορισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 82, έως τα μεσάνυχτα της εργάσιμης ημέρας που έπεται της δημοσίευσης.
2. Η αρχή εξυγίανσης δεν ασκεί την εξουσία που αναφέρεται στην παρ. 1 όσον αφορά οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
α) παροχή ασφάλειας έναντι συστημάτων ή διαχειριστών συστημάτων κατά την έννοια του ν. 2789/2000 (Α’ 21),
β) κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (L 201) και κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους τρίτης χώρας αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σύμφωνα με το άρθρο 25 του ιδίου Κανονισμού, και
γ) κεντρικές τράπεζες όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενεχυριαστεί ή παρασχεθεί ως περιθώριο ή εξασφάλιση από το ίδρυμα υπό εξυγίανση.
3. Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται το άρθρο 80, η αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει ότι οι τυχόν περιορισμοί που επιβάλλονται δυνάμει της εξουσίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζονται σε όλα τα μέλη του ομίλου έναντι των οποίων προβαίνει σε ενέργεια εξυγίανσης.
4. Κατά την άσκηση εξουσίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη την επίπτωση που ενδέχεται να έχει η άσκηση της εξουσίας αυτής στην εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.».