Άρθρο 2 Ορισμοί – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 1 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A’ 87) αντικαθίστανται οι περ. 35, 42 και 91, προστίθενται περ. 35α, 35β, 42α, 47α, 47β, 47γ, 52α και 114 και το εσωτερικό άρθρο 2 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 2
Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:
1) «αναδιάρθρωση παθητικού»: ο μηχανισμός για την άσκηση, από την αρχή εξυγίανσης, των εξουσιών απομείωσης και μετατροπής όσον αφορά τις υποχρεώσεις ενός ιδρύματος που τελεί υπό εξυγίανση σύμφωνα με το άρθρο 43,
2) «ανώτερα διοικητικά στελέχη»: όπως ορίζονται στο σημείο 9 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (A’ 107) (σημείο 9 παράγραφος 1 άρθρο 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
3) «απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων»: οι απαιτήσεις που θεσπίζονται στα άρθρα 92 έως 98 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
4) «αποδέκτης»: η οντότητα στην οποία μεταβιβάζονται οι μετοχές, άλλα μέσα ιδιοκτησίας, χρεόγραφα, περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα και υποχρεώσεις ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των εν λόγω στοιχείων από ένα ίδρυμα υπό εξυγίανση,
5) «αρμόδια αρχή»: αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στο σημείο 40 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τα ειδικά καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί δυνάμει του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 1024/2013 (EE L 287) του Συμβουλίου. Στην Ελλάδα αρμόδια αρχή είναι η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4261/2014,
6) «αρμόδιο υπουργείο»: το Υπουργείο Οικονομικών για την Ελλάδα και, κατά περίπτωση, τα υπουργεία των λοιπών κρατών μελών που ορίζονται αρμόδια σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ,
7) «αρχή ενοποιημένης εποπτείας»: όπως ορίζεται στο σημείο 41 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
8) «αρχή εξυγίανσης»: η αρχή που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3,
9) «αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου»: η αρχή εξυγίανσης στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η αρχή ενοποιημένης εποπτείας,
10) «βασικοί επιχειρηματικοί τομείς»: οι επιχειρηματικοί τομείς και οι συναφείς υπηρεσίες που αποτελούν ουσιώδεις πηγές εισοδήματος, κέρδους ή αξίας δικαιόχρησης για ένα ίδρυμα ή για έναν όμιλο του οποίου το ίδρυμα αποτελεί μέλος,
11) «διαδικασία εξυγίανσης σε τρίτη χώρα»: ενέργεια βάσει της νομοθεσίας τρίτης χώρας για τη διαχείριση της αφερεγγυότητας ιδρύματος ή μητρικής επιχείρησης τρίτης χώρας, η οποία είναι συγκρίσιμη, ως προς τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με τις ενέργειες εξυγίανσης του παρόντος νόμου,
12) «διασυνοριακός όμιλος»: όμιλος τα μέλη του οποίου είναι εγκατεστημένα σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη,
13) «διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων»: ο μηχανισμός για την πραγματοποίηση μεταβίβασης, από μια αρχή εξυγίανσης, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων ενός ιδρύματος που τελεί υπό εξυγίανση σε μια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 42,
14) «δικαίωμα καταγγελίας»: το δικαίωμα καταγγελίας μιας σύμβασης, το δικαίωμα επίσπευσης, εκκαθάρισης (close out), συμψηφισμού ή εκκαθαριστικού συμψηφισμού (set off or netting) των υποχρεώσεων, ή κάθε παρόμοια διάταξη που αναστέλλει, τροποποιεί ή εξαλείφει υποχρέωση ενός συμβαλλόμενου μέρους της σύμβασης, ή διάταξη η οποία εμποδίζει τη γένεση, στο πλαίσιο της σύμβασης, υποχρέωσης η οποία διαφορετικά θα είχε προκύψει,
15) «διοικητικό συμβούλιο»: διοικητικό όργανο, όπως ορίζεται στο σημείο 7 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (σημείο 7 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
16) «δυνατότητα ανάκαμψης»: η δυνατότητα ενός ιδρύματος να αποκαταστήσει τη χρηματοοικονομική του θέση μετά από σημαντική επιδείνωση,
17) «εγγυημένες καταθέσεις»: όλες οι επιλέξιμες καταθέσεις μέχρι ποσού ίσο με το όριο κάλυψης που αναφέρεται στην περίπτωση α’ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3746/2009 (A’ 27),
18) «εθνική αρχή μακροπροληπτικής εποπτείας»: η Τράπεζα της Ελλάδος ή η αντίστοιχη εθνική αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η μακροπροληπτική πολιτική που αναφέρεται στη Σύσταση Β1 της Σύστασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου σχετικά με τη μακροπροληπτική αρμοδιότητα των εθνικών αρχών (ΕΣΣ Κ/2011/3),
19) «εκκαθάριση»: η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ιδρύματος ή οντότητας που αναφέρεται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
20) «έκτακτη δημόσια χρηματοοικονομική στήριξη»: κρατική ενίσχυση κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ή οποιαδήποτε άλλη δημόσια χρηματοοικονομική στήριξη σε υπερεθνικό επίπεδο η οποία, αν παρεχόταν σε εθνικό επίπεδο, θα συνιστούσε κρατική ενίσχυση, και η οποία παρέχεται με σκοπό να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί η βιωσιμότητα, η ρευστότητα ή η φερεγγυότητα ενός ιδρύματος ή μιας οντότητας σύμφωνα με τις περιπτώσεις β ‘, γ ‘ ή δ ‘ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ή ενός ομίλου του οποίου το εν λόγω ίδρυμα ή η οντότητα αποτελεί μέλος,
21) «ενδεδειγμένη αρχή»: η αρμόδια αρχή στην Ελλάδα για την εφαρμογή των περιπτώσεων β ‘, γ ‘ και δ ‘ της παραγράφου 2 του άρθρου 59, ή η αρχή που έχει καθοριστεί στο εθνικό δίκαιο κάθε κράτους μέλους σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 61 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ,
22) «ενδοομιλική εγγύηση»: σύμβαση με την οποία ένα μέλος του ομίλου εγγυάται για τις υποχρεώσεις άλλου μέλους του ομίλου προς ένα τρίτο μέρος,
23) «ενέργεια εξυγίανσης»: η απόφαση να τεθεί υπό εξυγίανση ένα ίδρυμα ή μία οντότητα που αναφέρεται στις περιπτώσεις β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, σύμφωνα με το άρθρο 32 ή το άρθρο 33, η εφαρμογή ενός μέτρου εξυγίανσης ή η άσκηση μιας ή περισσότερων εξουσιών εξυγίανσης,
24) «ενοποιημένη βάση»: η βάση της ενοποιημένης κατάστασης του ομίλου, όπως η τελευταία ορίζεται στο σημείο 47 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
25) «εντολή μεταβίβασης»: ο μηχανισμός για την εκτέλεση της μεταβίβασης, από την αρχή εξυγίανσης, μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που έχουν εκδοθεί από ίδρυμα που τελεί υπό εξυγίανση, ή περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων ενός ιδρύματος που τελεί υπό εξυγίανση, σε έναν αγοραστή που δεν είναι μεταβατικό ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 38,
26) «εξασφαλισμένη υποχρέωση»: υποχρέωση στην οποία το δικαίωμα του πιστωτή για είσπραξη ή άλλης μορφής παροχή εξασφαλίζεται με βάρος επί περιουσιακών στοιχείων, ενέχυρο ή εμπράγματο δικαίωμα, ή συμφωνίες παροχής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από πράξεις επαναγοράς και άλλες συμφωνίες παροχής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλου,
27) «εξουσίες απομείωσης και μετατροπής»: οι εξουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 59 και στις περιπτώσεις ε’ έως θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 63,
28) «εξουσίες μεταβίβασης»: οι εξουσίες που ορίζονται στις περιπτώσεις γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 63 για τη μεταβίβαση προς αποδέκτη μετοχών, άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, χρεωστικών μέσων, περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων ή οποιουδήποτε συνδυασμού των εν λόγω στοιχείων ιδρύματος υπό εξυγίανση,
29) «εξουσίες εξυγίανσης»: οι εξουσίες που ορίζονται στα άρθρα 63 έως 72,
30) «εξυγίανση»: η εφαρμογή ενός μέτρου εξυγίανσης, προκειμένου να επιτευχθούν ένας ή περισσότεροι στόχοι της εξυγίανσης όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31,
31) «εξυγίανση ομίλου»: α) η ενέργεια εξυγίανσης στο επίπεδο μητρικής επιχείρησης ή ιδρύματος που υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία, ή β) ο συντονισμός της εφαρμογής μέτρων εξυγίανσης και η άσκηση εξουσιών εξυγίανσης από τις αρχές εξυγίανσης όσον αφορά τα μέλη του ομίλου που πληρούν τις προϋποθέσεις εξυγίανσης,
32) «επείγουσα στήριξη της ρευστότητας»: η παροχή από κεντρική τράπεζα χρήματος κεντρικής τράπεζας, ή οποιαδήποτε άλλη στήριξη που μπορεί να επιφέρει αύξηση του χρήματος κεντρικής τράπεζας, σε ένα φερέγγυο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή έναν όμιλο φερέγγυων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζει προσωρινά προβλήματα ρευστότητας, χωρίς η ενέργεια αυτή να εντάσσεται στη νομισματική πολιτική,
33) «επενδυτής»: ο επενδυτής κατά την έννοια του σημείου 4 του άρθρου 1 της Οδηγίας 97/9/ΕΚ (EE L 084) το οποίο ενσωματώθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 2533/1997 (A’ 228),
34) «επιλέξιμες καταθέσεις»: όλες οι καταθέσεις πλην όσων εμπίπτουν στην εξαίρεση από την καταβολή αποζημιώσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3746/2009 (A’ 27),
35) «υποχρεώσεις υποκείμενες σε αναδιάρθρωση παθητικού» ή «υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού»: οι υποχρεώσεις και τα κεφαλαιακά μέσα που δεν χαρακτηρίζονται ως μέσα κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, πρόσθετα μέσα της Κατηγορίας 1 ή μέσα της Κατηγορίας 2 ενός ιδρύματος ή μιας οντότητας που αναφέρεται στις περ. β’, γ’ ή δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1, οι οποίες δεν εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εργαλείου διάσωσης με ίδια μέσα, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 44,»
35α) «επιλέξιμες υποχρεώσεις»: υποχρεώσεις υποκείμενες σε αναδιάρθρωση παθητικού που πληρούν, ανάλογα με την περίπτωση, τους όρους του άρθρου 45β ή της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45στ και τα μέσα της Κατηγορίας 2 που πληρούν τους όρους της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 72α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176),
35β) «μέσα επιλέξιμων υποχρεώσεων μειωμένης εξασφάλισης»: τα μέσα που πληρούν όλους τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 72α του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176), εκτός από τις παρ. 3 έως 5 του άρθρου 72β του εν λόγω Κανονισμού,
36) «επιχείρηση επενδύσεων»: όπως ορίζεται στο σημείο 2 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013 και η οποία υπόκειται στην απαίτηση αρχικού κεφαλαίου που καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4261/2014 (παράγραφος 2 του άρθρου 28 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
37) «εργάσιμη ημέρα»: κάθε ημέρα εκτός Σαββάτου, Κυριακής ή αργίας στην Ελλάδα ή σε άλλο εμπλεκόμενο κράτος μέλος,
38) «εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων»: νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 42,
39) «θεσμικό σύστημα προστασίας» ή «Θ.Σ.Π.»: ρύθμιση που πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου 7 του άρθρου 113 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
40) «θιγόμενος κάτοχος ή δικαιούχος»: κάτοχος τίτλων ιδιοκτησίας του οποίου οι τίτλοι ιδιοκτησίας ακυρώνονται μέσω της εξουσίας που αναφέρεται στην περίπτωση η) της παραγράφου 1 του άρθρου 63,
41) «θιγόμενος πιστωτής»: πιστωτής του οποίου η απαίτηση αφορά υποχρέωση που μειώνεται ή μετατρέπεται σε μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας, μέσω της άσκησης της εξουσίας απομείωσης ή μετατροπής με χρήση της αναδιάρθρωσης παθητικού,
42) «θυγατρική» : θυγατρική επιχείρηση όπως ορίζεται στο σημείο 16 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176) και για τους σκοπούς της εφαρμογής των άρθρων 7, 20, 25, 26, 45 έως 45ιγ, 59 έως 62, 88 και 89 στους ομίλους εξυγίανσης που αναφέρονται στην περ. β’ στο σημείο 83β της παρ. 1 του άρθρου 2, περιλαμβάνει, όπου και όπως αρμόζει, πιστωτικά ιδρύματα που είναι μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό, τον ίδιο τον κεντρικό οργανισμό και τις αντίστοιχες θυγατρικές τους, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω όμιλοι εξυγίανσης συμμορφώνονται με την παρ. 3 του άρθρου 45ε,
42α) «σημαντική θυγατρική»: σημαντική θυγατρική όπως ορίζεται στο σημείο 135 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176),
43) «θυγατρικό ίδρυμα τρίτης χώρας»: ίδρυμα το οποίο είναι εγκατεστημένο σε κράτος μέλος και είναι θυγατρική επιχείρηση ιδρύματος ή μητρικής επιχείρησης τρίτης χώρας,
44) «ίδια κεφάλαια»:, όπως ορίζονται στο σημείο 118 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
45) «ίδρυμα»: πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων,
46) «ίδρυμα τρίτης χώρας»: οντότητα, της οποίας η κεντρική διοίκηση εδρεύει σε τρίτη χώρα και η οποία, εάν ήταν εγκατεστημένη εντός της EE, θα ενέπιπτε στον ορισμό του ιδρύματος,
47) «ίδρυμα υπό εξυγίανση»: ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, μεικτή εταιρεία συμμετοχών, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην EE, μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ЕЕ, για το οποίο ή την οποία αναλαμβάνεται ενέργεια εξυγίανσης,
47α) «οντότητα εξυγίανσης»:
α) νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην ΕΕ, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 20, προσδιορίζεται από την αρχή εξυγίανσης ως οντότητα σε σχέση με την οποία το σχέδιο εξυγίανσης προβλέπει μέτρα εξυγίανσης, ή
β) ίδρυμα που δεν αποτελεί μέρος ομίλου που υπόκειται σε ενοποιημένη εποπτεία σύμφωνα με τα άρθρα 104 και 105 του ν. 4261/2014, για τον οποίο το σχέδιο εξυγίανσης που καταρτίστηκε βάσει του άρθρου 18 προβλέπει ενέργεια εξυγίανσης,
47β) «όμιλος εξυγίανσης»:
α) οντότητα εξυγίανσης και οι θυγατρικές της που δεν αποτελούν:
αα) οντότητες εξυγίανσης οι ίδιες,
ββ) θυγατρικές άλλων οντοτήτων εξυγίανσης, ή
γγ) οντότητες εγκατεστημένες σε τρίτη χώρα που δεν περιλαμβάνονται στον όμιλο εξυγίανσης σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης και οι θυγατρικές τους, ή
β) πιστωτικά ιδρύματα μόνιμα συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό και ο ίδιος ο κεντρικός οργανισμός, όταν τουλάχιστον ένα από αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα ή ο κεντρικός οργανισμός είναι οντότητα εξυγίανσης, καθώς και οι αντίστοιχες θυγατρικές τους,
47γ) «παγκόσμιο συστημικώς σημαντικό ίδρυμα» ή «G-SII»: ίδρυμα G-SII όπως ορίζεται στο σημείο 133 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176),
48) «καλυμμένο ομόλογο»: μέσο που αναφέρεται στην περίπτωση β’ της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4099/2012 (A’ 250) (άρθρο 52 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ),
49) «κανόνες της ЕЕ σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις»: οι κανόνες που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 107, 108 και 109 της ΣΛΕΕ και με τους κανονισμούς και όλες τις πράξεις της ЕЕ, συμπεριλαμβανομένων κατευθυντήριων γραμμών, κοινοποιήσεων και ανακοινώσεων, που έχουν διατυπωθεί ή εκδοθεί δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 108 ή του άρθρου 109 της ΣΛΕΕ,
50) «καταθέτης»: όπως ορίζεται στο σημείο 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ,
51) «κεντρικός αντισυμβαλλόμενος»: όπως ορίζεται στο σημείο 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 648/2012 (EE L 201),
52) «κεφαλαιακά μέσα κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1»: κεφαλαιακά μέσα που πληρούν τους όρους των παραγράφων 1 έως 4, του άρθρου 28 των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 29 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
52α) «κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1»: το κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (L 176),
53) «κρίσιμες λειτουργίες»: οι δραστηριότητες, υπηρεσίες ή λειτουργίες των οποίων η διακοπή ενδέχεται, να οδηγήσει στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος σε διαταραχή της παροχής ουσιωδών υπηρεσιών στην πραγματική οικονομία ή να διαταράξει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα λόγω του μεγέθους, του μεριδίου στην αγορά, των εξωτερικών και εσωτερικών διασυνδέσεων της πολυπλοκότητας ή των διασυνοριακών δραστηριοτήτων του ιδρύματος ή του ομίλου, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα υποκατάστασης των εν λόγω δραστηριοτήτων, υπηρεσιών ή λειτουργιών,
54) «μεικτή εταιρεία συμμετοχών»: όπως ορίζεται στο σημείο 22 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
55) «μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών»: μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών όπως ορίζεται στο σημείο 21 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
56) «μέλος του ομίλου»: ένα νομικό πρόσωπο το οποίο αποτελεί μέλος ενός ομίλου,
57) «μέσα της Κατηγορίας 2»: κεφαλαιακά μέσα ή δάνεια μειωμένης εξασφάλισης που πληρούν τους όρους του άρθρου 63 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
58) «μεταβατικό ίδρυμα»: νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 40,
59) «μέτοχοι»: μέτοχοι, κάτοχοι ή δικαιούχοι άλλων τίτλων ιδιοκτησίας,
60) «μέτρο διαχείρισης κρίσεων»: ενέργεια εξυγίανσης ή διορισμός ειδικού διαχειριστή δυνάμει του άρθρου 35 ή ενός προσώπου δυνάμει του άρθρου 51 ή της παραγράφου 1 του άρθρου 72,
61) «μέτρο εξυγίανσης»: μέτρο εξυγίανσης κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 37,
62) «μέτρο πρόληψης κρίσεων»: η άσκηση εξουσιών για την αντιμετώπιση των ελλείψεων ή την εξάλειψη των εμποδίων προς τη δυνατότητα ανάκαμψης σύμφωνα με τις παραγράφους 6 έως 9 του άρθρου 6, η άσκηση εξουσιών για την αντιμετώπιση ή την εξάλειψη των εμποδίων στη δυνατότητα εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 25 ή 26, η εφαρμογή οποιουδήποτε μέτρου έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27, ο διορισμός επιτρόπου σύμφωνα με το άρθρο 29 ή βάσει της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 137 του ν. 4261/2014, κατά περίπτωση, ή η άσκηση εξουσιών απομείωσης ή μετατροπής σύμφωνα με το άρθρο 59,
63) «μητρική επιχείρηση»: όπως ορίζεται στο στοιχείο α’ του σημείου 15 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
64) «μητρική επιχείρηση της ЕЕ»: μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην EE, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην EE ή μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην EE,
65) «μητρική επιχείρηση τρίτης χώρας»: μητρική επιχείρηση, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών ή μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα,
66) «μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος»: όπως ορίζεται στο σημείο 32 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
67) «μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ЕЕ»: όπως ορίζεται στο σημείο 33 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
68) «μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος»: όπως ορίζεται στο σημείο 30 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
69) «μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση»: μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών της ЕЕ, όπως ορίζεται στο σημείο 31 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
70) «μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος»: όπως ορίζεται στο σημείο 28 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
71) «μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην ЕЕ»: όπως ορίζεται στο σημείο 29 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
72) «πρόγραμμα εξυγίανσης ομίλου»: σχέδιο που καταρτίζεται για τους σκοπούς της εξυγίανσης ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 88,
73) «όμιλος»: η μητρική επιχείρηση και οι θυγατρικές,
74) «παράγωγα»: όπως ορίζονται στο σημείο 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 648/2012,
75) «πιστωτικό ίδρυμα»: όπως ορίζεται στο σημείο 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013, εκτός των οντοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 4261/2014 (παράγραφος 5 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
76) «πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις»: όπως ορίζονται με βάση το κριτήριο του ετήσιου κύκλου εργασιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EE L 124),
77) «πρόσθετα μέσα της Κατηγορίας 1»: κεφαλαιακά μέσα που πληρούν τους όρους της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
78) «προϋποθέσεις εξυγίανσης»: οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 32,
79) «ρυθμιζόμενη αγορά»: η οργανωμένη αγορά όπως ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007. Αλλως, η αγορά, όπως ορίζεται στο σημείο 21 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ.,
80) «σημαντικό υποκατάστημα»: υποκατάστημα που στο κράτος μέλος υποδοχής κρίνεται σημαντικό σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4261/2014 (άρθρο 51 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
81) «Σκέλος Εξυγίανσης Συνεγγυητικού»: το Σκέλος Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 73Α του ν. 2533/1997,
82) «Σκέλος Εξυγίανσης Τ.Ε.Κ.Ε.»: το Σκέλος Εξυγίανσης του Τ.Ε.Κ.Ε. όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009,
83) «Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (Σ.Κ.Ε.)»: το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009,
84) «Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων (Σ.Κ.Κ.)»: το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3746/2009,
85) «στόχοι εξυγίανσης»: οι στόχοι εξυγίανσης που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 31,
86) «συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλων»: συμφωνία παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας με μεταβίβαση τίτλων κατά την έννοια της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (σημείο β’ της παραγράφου 1 άρθρου 2 της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ),
87) «συμφωνία εκκαθαριστικού συμψηφισμού (netting arrangement)»: συμφωνία βάσει της οποίας ένας αριθμός απαιτήσεων ή υποχρεώσεων μπορεί να μετατραπεί σε μια ενιαία καθαρή απαίτηση, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών εκκαθαριστικού συμψηφισμού (closeout netting), βάσει των οποίων, σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που συνεπάγεται αναγκαστική εκτέλεση (όπως ή όπου ορίζεται), επισπεύδεται η λήξη των υποχρεώσεων των μερών, ούτως ώστε να καθίστανται αμέσως απαιτητές, ή να λήγουν και σε κάθε περίπτωση μετατρέπονται σε μια ενιαία καθαρή απαίτηση ή αντικαθίστανται από αυτήν και στις δύο περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων και των «ρητρών εκκαθαριστικού συμψηφισμού», κατά την έννοια της περίπτωσης ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3301/2004 (σημείο i του στοιχείου ιδ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ) ή του «εκκαθαριστικού συμψηφισμού» (netting) κατά την έννοια της περίπτωσης ια’ του άρθρου 1 του ν. 2789/2000 (στοιχείο ια’ του άρθρου 2 της Οδηγίας 98/26/ΕΚ),
88) «συμφωνία συμψηφισμού (setoff arrangement)»: συμφωνία βάσει της οποίας δύο ή περισσότερες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που υφίστανται μεταξύ του υπό εξυγίανση ιδρύματος και ενός αντισυμβαλλομένου μπορούν να συμψηφιστούν μεταξύ τους,
89) «συναλλαγή αντιστήριξης»: μια συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ δύο μελών του ομίλου για το σκοπό της μεταβίβασης, εν όλω ή εν μέρει, του κινδύνου που δημιουργείται από άλλη συναλλαγή που συνάπτεται μεταξύ ενός από αυτά τα μέλη του ομίλου και ενός τρίτου μέρους,
90) «συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας»: η ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 145 του ν. 4261/2014 και η ειδική εκκαθάριση των επιχειρήσεων επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3606/2007,
91) «συνολικό ποσό»: το συνολικό ποσό κατά το οποίο έχει εκτιμήσει η αρχή εξυγίανσης ότι πρέπει να απομειωθούν ή να μετατραπούν οι υποχρεώσεις που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 46,
92) «συντελεστής μετατροπής»: ο συντελεστής που καθορίζει τον αριθμό των μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας στον οποίο μετατρέπεται μια υποχρέωση συγκεκριμένης τάξης, με αναφορά είτε σε ένα μόνο μέσο της εν λόγω τάξης είτε σε μια μονάδα αξίας μιας χρεωστικής απαίτησης,
93) «Σύστημα Αποζημίωσης Επενδυτών»: σύστημα αποζημίωσης επενδυτών του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (Συνεγγυητικό) του ν. 2533/1997, και το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του Τ.Ε.Κ.Ε. (ν. 3746/2009),
94) «σύστημα εγγύησης των καταθέσεων»: σύστημα εγγύησης των καταθέσεων του ν. 3746/2009, καθώς και κάθε τέτοιο σύστημα που έχει συσταθεί και αναγνωριστεί επίσημα από ένα κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ,
95) «συστημική κρίση»: η αποσταθεροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος με εν δυνάμει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για την εσωτερική αγορά και την πραγματική οικονομία. Ολες οι κατηγορίες φορέων παροχής χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης, αγορών και υποδομών ενδέχεται να είναι συστημικά σημαντικές σε κάποιο βαθμό,
96) «σχέδιο ανάκαμψης»: σχέδιο ανάκαμψης που καταρτίζεται, εφαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται από ένα ίδρυμα, σύμφωνα με το άρθρο 5,
97) «σχέδιο ανάκαμψης ομίλου»: σχέδιο ανάκαμψης ομίλου που καταρτίζεται, εφαρμόζεται και αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 7,
98) «σχέδιο εξυγίανσης»: σχέδιο εξυγίανσης που καταρτίζεται για ένα ίδρυμα σύμφωνα με το άρθρο 18,
99) «σχέδιο εξυγίανσης ομίλου»: σχέδιο εξυγίανσης ενός ομίλου, που καταρτίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 21,
100) «σχετικά κεφαλαιακά μέσα»: πρόσθετα μέσα της Κατηγορίας 1 και μέσα της Κατηγορίας 2, για τους σκοπούς των άρθρων 43 έως 62,
101) «σχετική αρχή τρίτης χώρας»: αρχή τρίτης χώρας η οποία είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση παρόμοιων καθηκόντων με εκείνα των αρχών εξυγίανσης ή των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο,
102) «σχετικό μητρικό ίδρυμα ή οντότητα»: μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο σε κράτος μέλος, μητρικό ίδρυμα εγκατεστημένο στην ЕЕ, χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών, μεικτή εταιρεία συμμετοχών, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, μητρική χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ЕЕ, μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη σε κράτος μέλος ή μητρική μεικτή χρηματοοικονομική εταιρεία συμμετοχών εγκατεστημένη στην ЕЕ, για το οποίο ή την οποία εφαρμόζεται η αναδιάρθρωση παθητικού,
103) «Σώμα Αρχών Εξυγίανσης»: σώμα που έχει συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 85 για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 85,
104) «Σώμα Εποπτών»: σώμα εποπτών, που έχει συσταθεί με το άρθρο 109 του ν. 4261/2014 (άρθρο 116 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ),
105) «Ταμείο Εξυγίανσης»: για τα πιστωτικά ιδρύματα ορίζεται το Σκέλος Εξυγίανσης του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (Τ.Ε.Κ.Ε.), και για τις επιχειρήσεις επενδύσεων το Σκέλος Εξυγίανσης του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (Συνεγγυητικό) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95,
106) «Ταμείο Εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου»: οι πόροι του Ταμείου ή των ταμείων εξυγίανσης που προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν από την αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου,
107) «τίτλος ιδιοκτησίας»: μετοχές, άλλοι τίτλοι που εκχωρούν δικαιώματα ιδιοκτησίας, τίτλοι που είναι μετατρέψιμοι σε μετοχές ή παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, και τίτλοι που αντιπροσωπεύουν δικαιώματα επί μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας,
108) «υποκατάστημα»: κάθε υποκατάστημα όπως ορίζεται στο σημείο 17 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
109) «υποκατάστημα τρίτης χώρας »: υποκατάστημα ιδρύματος τρίτης χώρας που βρίσκεται σε κράτος μέλος,
110) «χρεωστικά μέσα»: α) για τους σκοπούς των περιπτώσεων ζ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 63: ομολογίες και άλλες μορφές μεταβιβάσιμων χρεών, μέσα με τα οποία δημιουργείται ή αναγνωρίζεται μία οφειλή, καθώς και μέσα που παρέχουν δικαιώματα απόκτησης χρεωστικών μέσων και
β) για τους σκοπούς του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), οι ομολογίες και άλλες μορφές μεταβιβάσιμων χρεών, καθώς και μέσα με τα οποία δημιουργείται ή αναγνωρίζεται μία οφειλή.
111) «χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών»: όπως ορίζεται στο σημείο 20 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
112) «χρηματοδοτικό ίδρυμα»: όπως ορίζεται στο σημείο 26 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ЕЕ) αριθμ. 575/2013,
113) «χρηματοπιστωτική σύμβαση»:
α) συμβάσεις τίτλων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
αα) συμβάσεις αγοράς, πώλησης ή δανεισμού ενός τίτλου, μιας ομάδας ή ενός δείκτη τίτλων,
ββ) δικαιώματα προαίρεσης επί ενός τίτλου ή μιας ομάδας ή ενός δείκτη τίτλων,
γγ) συναλλαγή πώλησης και επαναγοράς ή συναλλαγή αγοράς και επαναπώλησης επί οποιουδήποτε των ανωτέρω τίτλων, ομάδας ή δείκτη τίτλων,
β) συμβάσεις βασικών εμπορευμάτων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
αα) συμβάσεις αγοράς, πώλησης ή δανεισμού ενός βασικού εμπορεύματος ή μιας ομάδας ή ενός δείκτη βασικών εμπορευμάτων για μελλοντική παράδοση,
ββ) δικαιώματα προαίρεσης επί ενός βασικού εμπορεύματος ή μιας ομάδας ή ενός δείκτη βασικών εμπορευμάτων,
γγ) συναλλαγές πώλησης και επαναγοράς ή συναλλαγές αγοράς και επαναπώλησης επί οποιουδήποτε τέτοιου βασικού εμπορεύματος, ομάδας ή δείκτη,
γ) συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) και προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) στις οποίες συμπεριλαμβάνονται συμβάσεις (εκτός από σύμβαση βασικών εμπορευμάτων) για αγορά, πώληση ή μεταβίβαση, σε μελλοντική ημερομηνία, βασικού εμπορεύματος ή περιουσιακού στοιχείου κάθε άλλης φύσεως, υπηρεσίας, δικαιώματος ή τόκου σε συγκεκριμένη τιμή,
δ) συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
αα) συμβάσεις ανταλλαγής και δικαιώματα προαίρεσης που σχετίζονται με: επιτόκια, συμφωνίες άμεσης παράδοσης ή άλλες συμφωνίες συναλλάγματος, ανταλλαγή νομισμάτων, δείκτες μετοχών ή μετοχές, δείκτες χρέους ή χρέος, δείκτες βασικών εμπορευμάτων ή βασικά εμπορεύματα, το κλίμα, τις εκπομπές ρύπων ή τον πληθωρισμό,
ββ) συμβάσεις ανταλλαγής συνολικής απόδοσης, πιστωτικών περιθωρίων ή πιστωτικού κινδύνου,
γγ) κάθε συμφωνία ή συναλλαγή που είναι παρεμφερής με συμφωνία που αναφέρεται στις υποπεριπτώσεις αα’ ή ββ’ και η οποία αποτελεί αντικείμενο τακτικής διαπραγμάτευσης στις αγορές συμβάσεων ανταλλαγής ή παραγώγων,
ε) διατραπεζικές συμφωνίες δανεισμού με διάρκεια δανεισμού τρεις μήνες κατ’ ανώτατο όριο,
στ) γενικές συμφωνίες για οποιεσδήποτε από τις συμβάσεις ή συμφωνίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α’ έως ε’.
114) «συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας»: η συνολική απαίτηση αποθεμάτων ασφαλείας όπως ορίζεται στο σημείο 6 της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 4261/2014.»