Άρθρο 33 Μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης ή μετατροπής κεφαλαιακών μέσων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 47 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 19 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Στην παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 47 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), οι λέξεις «επιλέξιμων υποχρεώσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά την εφαρμογή της αναδιάρθρωσης παθητικού σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 43 ή την απομείωση ή μετατροπή κεφαλαιακών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 59, η αρχή εξυγίανσης προβαίνει έναντι των μετόχων και των κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας σε μία ή και στις δύο από τις ακόλουθες ενέργειες:

α) ακυρώνει τις υφιστάμενες μετοχές ή τους άλλους τίτλους ιδιοκτησίας ή τα μεταβιβάζει σε πιστωτές που έχουν υποστεί την αναδιάρθρωση παθητικού,

β) υπό την προϋπόθεση ότι, βάσει της αποτίμησης που διενεργήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36, το υπό εξυγίανση ίδρυμα έχει θετική καθαρή θέση, απομειώνει το ποσοστό συμμετοχής (dilution) των υφιστάμενων μετόχων και κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας μέσω της μετατροπής σε μετοχές ή άλλους τίτλους ιδιοκτησίας:

αα) των σχετικών κεφαλαιακών μέσων που έχουν εκδοθεί από το ίδρυμα, βάσει της εξουσίας της παραγράφου 9 του άρθρου 59, ή

ββ) των υποχρεώσεων που υπόκεινται σε αναδιάρθρωση παθητικού που έχει εκδώσει το υπό εξυγίανση ίδρυμα, σύμφωνα με την εξουσία της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 63.

Όσον αφορά την περίπτωση β’ ανωτέρω, η μετατροπή γίνεται με συντελεστή που απομειώνει σημαντικά το ποσοστό συμμετοχής (dilution) των υφιστάμενων μετόχων ή κατόχων άλλων τίτλων ιδιοκτησίας.»