Άρθρο 51 Ευρωπαϊκά Σώματα Αρχών Εξυγίανσης – Αντικατάσταση του εσωτερικού άρθρου 86 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 35 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Το εσωτερικό άρθρο 86 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 86
Ευρωπαϊκά Σώματα Αρχών Εξυγίανσης
(παρ. 35 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

1. Σε περίπτωση που ίδρυμα τρίτης χώρας ή μητρική επιχείρηση τρίτης χώρας έχει θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ή μητρικές επιχειρήσεις στην ΕΕ, που είναι εγκατεστημένες σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, ή δύο ή περισσότερα υποκαταστήματα στην ΕΕ που θεωρούνται σημαντικά από δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, οι αρχές εξυγίανσης των εμπλεκόμενων κρατών μελών συγκροτούν ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό Σώμα Αρχών Εξυγίανσης.
2. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αρχών Εξυγίανσης που αναφέρεται στην παρ. 1 εκτελεί τις εργασίες και τα καθήκοντα που καθορίζονται στο άρθρο 85 όσον αφορά στις οντότητες που αναφέρονται στην παρ. 1, καθώς και τα υποκαταστήματα, εφόσον τα εν λόγω καθήκοντα είναι σχετικά με αυτά.
Τα καθήκοντα του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνουν τον καθορισμό της απαίτησης που αναφέρεται στα άρθρα 45 έως 45η.
Κατά τον καθορισμό της απαίτησης που αναφέρεται στα άρθρα 45 έως 45η, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αρχών Εξυγίανσης λαμβάνουν υπόψη την παγκόσμια στρατηγική εξυγίανσης που έχει τυχόν υιοθετηθεί από αρχές τρίτων χωρών.
Στις περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με την παγκόσμια στρατηγική εξυγίανσης, θυγατρικές εγκατεστημένες στην ΕΕ ή ενωσιακή μητρική επιχείρηση και τα θυγατρικά της ιδρύματα δεν είναι οντότητες εξυγίανσης και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αρχών Εξυγίανσης συμφωνούν με αυτήν τη στρατηγική, οι θυγατρικές που είναι εγκατεστημένες στην ΕΕ ή, σε ενοποιημένη βάση, η ενωσιακή μητρική επιχείρηση, συμμορφώνονται με την απαίτηση της παρ. 1 του άρθρου 45στ μέσω της έκδοσης των μέσων που αναφέρονται στις περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ στην τελική μητρική επιχείρησή τους που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ή στις θυγατρικές της εν λόγω τελικής μητρικής επιχείρησης που είναι εγκατεστημένες στη ίδια τρίτη χώρα ή άλλες οντότητες βάσει των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην υποπερ. i΄ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 45στ και στην υποπερ. ii΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 45στ.
3. Όταν μόνο μία ενωσιακή μητρική επιχείρηση κατέχει όλες τις ενωσιακές θυγατρικές ενός ιδρύματος τρίτης χώρας ή μιας μητρικής επιχείρησης τρίτης χώρας, στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αρχών Εξυγίανσης προεδρεύει η αρχή εξυγίανσης του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη η ενωσιακή μητρική επιχείρηση.
Εφόσον το πρώτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται, στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αρχών Εξυγίανσης προεδρεύει η αρχή εξυγίανσης μιας ενωσιακής μητρικής επιχείρησης ή η ενωσιακή θυγατρική με την υψηλότερη αξία συνολικών στοιχείων ενεργητικού εντός ισολογισμού.
4. Με αμοιβαία συμφωνία όλων των ενδιαφερομένων μερών, η υποχρέωση δημιουργίας Ευρωπαϊκού Σώματος Αρχών Εξυγίανσης δύναται να αρθεί, εάν άλλη ομάδα ή άλλο σώμα εκτελεί τις ίδιες εργασίες και τα ίδια καθήκοντα που καθορίζονται στο παρόν και πληροί όλες τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν την ιδιότητα μέλους και τη συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Σώματα Αρχών Εξυγίανσης, που ορίζονται στο παρόν και στο άρθρο 87. Στην περίπτωση αυτή, κάθε αναφορά σε Ευρωπαϊκά Σώματα Αρχών Εξυγίανσης στον παρόντα νόμο θεωρείται επίσης αναφορά σε αυτές τις άλλες ομάδες ή σώματα.
5. Με την επιφύλαξη των παρ. 3 και 4, στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αρχών Εξυγίανσης εφαρμόζεται κατά τα λοιπά το άρθρο 85.».