Άρθρο 28 Υποβολή εκθέσεων στην ΕΑΤ – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 45 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (Α’ 87) και μετά το εσωτερικό άρθρο 45θ του παρόντος, προστίθεται εσωτερικό άρθρο 45ι ως εξής:

«Άρθρο 45ι
Υποβολή εκθέσεων στην ΕΑΤ
(παρ. 17 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Η αρχή εξυγίανσης ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με την ελάχιστη απαίτηση ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων που έχει οριστεί για κάθε οντότητα σύμφωνα με το άρθρο 45ε ή το άρθρο 45στ, η οποία υπάγεται στη δικαιοδοσία της.»