Άρθρο 45 Εξουσία αναστολής ορισμένων υποχρεώσεων – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 69 του άρθρου 2 του v. 4335/2015 (παρ. 30 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

Στο εσωτερικό άρθρο 69 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), η παρ. 4 αντικαθίσταται, η παρ. 5 συμπληρώνεται με την προσθήκη εδαφίων και το εσωτερικό άρθρο 69 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 69
Εξουσία αναστολής ορισμένων υποχρεώσεων (άρθρο 69 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

1. Η αρχή εξυγίανσης έχει την εξουσία να αναστέλλει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις πληρωμής ή παράδοσης του υπό εξυγίανση ιδρύματος που απορρέουν από σύμβαση την οποία αυτό έχει συνάψει από τη δημοσίευση της απόφασης περί αναστολής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 82, έως τα μεσάνυχτα της εργάσιμης ημέρας που έπεται της δημοσίευσης.
2. Σε περίπτωση που μια υποχρέωση πληρωμής ή παράδοσης θα καθίστατο απαιτητή εντός της περιόδου αναστολής, η πληρωμή ή η παράδοση καθίσταται απαιτητή αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής.
3. Αν οι συμβατικές υποχρεώσεις πληρωμής ή παράδοσης του υπό εξυγίανση ιδρύματος ανασταλούν δυνάμει της παραγράφου 1, οι υποχρεώσεις πληρωμής ή παράδοσης των αντισυμβαλλόμενων του εν λόγω ιδρύματος στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής αναστέλλονται επίσης για το ίδιο χρονικό διάστημα.
4. Η αναστολή βάσει της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε υποχρεώσεις πληρωμής και παράδοσης έναντι των ακόλουθων:
α) συστημάτων και διαχειριστών συστημάτων κατά την έννοια του ν. 2789/2000 (Α’ 21,
β) κεντρικών αντισυμβαλλομένων που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (L 201) και κεντρικών αντισυμβαλλόμενων τρίτης χώρας αναγνωρισμένων από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) σύμφωνα με το άρθρο 25 του ιδίου Κανονισμού,
γ) κεντρικών τραπεζών.
5. Κατά την άσκηση εξουσίας δυνάμει του παρόντος άρθρου, η αρχή εξυγίανσης λαμβάνει υπόψη την επίπτωση που ενδέχεται να έχει η άσκηση της εξουσίας αυτής στην εύρυθμη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών.
Η αρχή εξυγίανσης καθορίζει το πεδίο εφαρμογής αυτής της εξουσίας, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις κάθε περίπτωσης. Συγκεκριμένα, η αρχή εξυγίανσης αξιολογεί προσεκτικά εάν είναι κατάλληλη η επέκταση της αναστολής σε επιλέξιμες καταθέσεις όπως ορίζονται στην περ. 13 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4370/2016 (Α’ 37), ιδίως αν πρόκειται για καλυπτόμενες καταθέσεις, δικαιούχοι των οποίων είναι φυσικά πρόσωπα και πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
Όταν ασκείται εξουσία αναστολής των υποχρεώσεων πληρωμής ή παράδοσης σε σχέση με επιλέξιμες καταθέσεις, η αρχή εξυγίανσης διασφαλίζει ότι οι καταθέτες έχουν πρόσβαση σε κατάλληλο ημερήσιο ποσό από τις καταθέσεις αυτές, εξειδικεύοντας παράλληλα με ποιον τρόπο παρέχεται αυτή η πρόσβαση.».