Άρθρο 4 Σχέδια εξυγίανσης ομίλου – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 20 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 3 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

 

Οι παρ. 1 και 3 του εσωτερικού άρθρου 20 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) αντικαθίστανται και το εσωτερικό άρθρο 20 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 

«Άρθρο 20

Σχέδια εξυγίανσης ομίλου (άρθρο 12 της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ)

  1. Η αρχή εξυγίανσης σε επίπεδο ομίλου καταρτίζει σχέδιο εξυγίανσης ομίλου, από κοινού με τις αρχές εξυγίανσης των θυγατρικών και μετά από διαβούλευση με τις αρχές εξυγίανσης των σημαντικών υποκαταστημάτων, στον βαθμό που αυτό έχει σημασία για το σημαντικό υποκατάστημα. Το σχέδιο εξυγίανσης ομίλου προσδιορίζει μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά:

α) τη μητρική επιχείρηση της EE,

β) τις θυγατρικές που αποτελούν μέρος του ομίλου και που είναι εγκατεστημένες στην EE,

γ) τις οντότητες που αναφέρονται στις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 και

δ) με την επιφύλαξη των άρθρων 90 έως 94 του Κεφαλαίου ΙΣΤ, τις θυγατρικές που αποτελούν μέρος του ομίλου και είναι εγκατεστημένες εκτός της EE.

Σύμφωνα με τα μέτρα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο, το σχέδιο εξυγίανσης προσδιορίζει για κάθε όμιλο τις οντότητες εξυγίανσης και τους ομίλους εξυγίανσης.

  1. Το σχέδιο εξυγίανσης ομίλου καταρτίζεται βάσει των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 19.
  2. Το σχέδιο εξυγίανσης ομίλου:

α) παρουσιάζει τις ενέργειες εξυγίανσης που πρόκειται να αναληφθούν για τις οντότητες εξυγίανσης στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 18, και τις επιπτώσεις των εν λόγω ενεργειών εξυγίανσης σε σχέση με τα άλλα μέλη του ομίλου που αναφέρονται στις περ. β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, τη μητρική επιχείρηση και τα θυγατρικά ιδρύματα,

Όταν ένας όμιλος περιλαμβάνει περισσότερους του ενός ομίλους εξυγίανσης, παρουσιάζει ενέργειες εξυγίανσης που πρόκειται να αναληφθούν όσον αφορά στις οντότητες εξυγίανσης κάθε ομίλου εξυγίανσης και τις επιπτώσεις των εν λόγω ενεργειών ως προς αμφότερα τα ακόλουθα:

  1. i) τα άλλα μέλη του ομίλου που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης,
  2. ii) άλλους ομίλους εξυγίανσης,

β) εξετάζει τον βαθμό στον οποίο τα εργαλεία εξυγίανσης μπορούν να εφαρμοστούν και οι εξουσίες εξυγίανσης να ασκηθούν κατά συντονισμένο τρόπο σε οντότητες εξυγίανσης εγκατεστημένες στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για τη διευκόλυνση της αγοράς ολόκληρου του ομίλου από τρίτο μέρος, ή της αγοράς χωριστών επιχειρηματικών τομέων ή δραστηριοτήτων που παρέχονται από μια σειρά οντοτήτων του ομίλου, ή συγκεκριμένων οντοτήτων του ομίλου, ή ομίλων εξυγίανσης, και προσδιορίζει οποιαδήποτε δυνητικά εμπόδια σε μια συντονισμένη εξυγίανση,

γ) όταν ένας όμιλος περιλαμβάνει μέλη που έχουν συσταθεί σε τρίτες χώρες, προσδιορίζει τις κατάλληλες ρυθμίσεις συνεργασίας και συντονισμού με τις σχετικές αρχές των εν λόγω τρίτων χωρών, καθώς και τις συνέπειες για την εξυγίανση εντός της ЕЕ,

δ) προσδιορίζει μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του νομικού και οικονομικού διαχωρισμού συγκεκριμένων λειτουργιών ή επιχειρηματικών τομέων, τα οποία είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της εξυγίανσης του ομίλου, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις για εξυγίανση,

ε) προσδιορίζει οποιεσδήποτε επιπλέον ενέργειες που δεν αναφέρονται στον παρόντα νόμο και που πρόκειται να αναληφθούν, σε σχέση με τις οντότητες εντός κάθε ομίλου εξυγίανσης,

στ) προσδιορίζει με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν οι ενέργειες εξυγίανσης του ομίλου και, σε περίπτωση που θα χρειαζόταν προσφυγή στο Ταμείο Εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 95 έως 104, θέτει αρχές για τον επιμερισμό της ευθύνης ως προς την εν λόγω χρηματοδότηση μεταξύ των πηγών χρηματοδότησης στα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Οι αρχές αυτές βασίζονται σε δίκαια και ισορροπημένα κριτήρια και λαμβάνουν υπόψη, ειδικότερα, την παρ. 5 του άρθρου 102 και την επίπτωση στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα σε όλα τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

Το σχέδιο δεν προϋποθέτει:

αα) οποιαδήποτε έκτακτη δημόσια χρηματοοικονομική στήριξη, πέραν της χρήσης του Ταμείου Εξυγίανσης,

αβ) οποιαδήποτε επείγουσα παροχή ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα, ή

αγ) οποιαδήποτε παροχή ρευστότητας από την κεντρική τράπεζα με ασυνήθεις όρους αναφορικά με την εξασφάλιση, τη διάρκεια και το επιτόκιο.

  1. Η αξιολόγηση της δυνατότητας εξυγίανσης του ομίλου σύμφωνα με τα άρθρο 24 διεξάγεται ταυτόχρονα με την κατάρτιση και την επικαιροποίηση των σχεδίων εξυγίανσης του ομίλου. Στο σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου περιλαμβάνεται λεπτομερής περιγραφή της αξιολόγησης της δυνατότητας εξυγίανσης σύμφωνα με το άρθρο 24.
  2. Το σχέδιο εξυγίανσης του ομίλου δεν πρέπει να έχει δυσανάλογα μεγάλη επίπτωση σε κανένα κράτος μέλος.»