Άρθρο 15 Γενικές αρχές των μέτρων εξυγίανσης – Τροποποίηση του εσωτερικού άρθρου 37 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 14 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Στην παρ. 7 του εσωτερικού άρθρου 37 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87), οι λέξεις «κεφαλαιακών μέσων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:
«7. Σε περίπτωση που η αρχή εξυγίανσης εφαρμόζει ένα μέτρο εξυγίανσης σε ίδρυμα ή σε οντότητα των περιπτώσεων β’, γ’ ή δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και η εν λόγω ενέργεια εξυγίανσης επιβαρύνει τους πιστωτές ή οδηγεί σε μετατροπή των απαιτήσεών τους, η αρχή εξυγίανσης ασκεί την εξουσία απομείωσης και μετατροπής κεφαλαιακών μέσων και επιλέξιμων υποχρεώσεων σύμφωνα με το άρθρο 59 ακριβώς πριν ή παράλληλα με την εφαρμογή του μέτρου εξυγίανσης.»