Άρθρο 11 Προϋποθέσεις εξυγίανσης για κεντρικό οργανισμό και πιστωτικά ιδρύματα μονίμως συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό – Προσθήκη άρθρου μετά το εσωτερικό άρθρο 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (παρ. 10 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)

 

Μετά το εσωτερικό άρθρο 32 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (A΄ 87) προστίθεται εσωτερικό άρθρο 32α, ως εξής:

«Άρθρο 32α
Προϋποθέσεις εξυγίανσης για κεντρικό οργανισμό και πιστωτικά ιδρύματα μονίμως συνδεδεμένα με κεντρικό οργανισμό
(παρ. 10 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/879)
Η αρχή εξυγίανσης μπορεί να αναλάβει ενέργεια εξυγίανσης σε σχέση με κεντρικό οργανισμό και όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που είναι μονίμως συνδεδεμένα με αυτόν και ανήκουν στον ίδιο όμιλο εξυγίανσης, όταν ο εν λόγω όμιλος εξυγίανσης, ως σύνολο, πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 32.»