Άρθρο 33. Μεταβατικές διατάξεις

1. Με την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού α) οι υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους και β) οι υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ. φροντίδας μετατρέπονται αυτοδίκαια σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής ωφέλειας με αντίστοιχη υποχρέωση τροποποίησης του καταστατικού τους.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ορίζονται α) η ημερομηνία έναρξης απογραφής των λειτουργούντων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Γ.Ε.ΜΗ., η λήξη της προθεσμίας απογραφής, τα νομιμοποιητικά́ και συνοδευτικά́ έγγραφα και δικαιολογητικά́, η διαδικασία διαγραφής αυτών που είτε δεν λειτουργούν, είτε δεν απογράφηκαν, β) η ημερομηνία έναρξης υποβολής των καταχωρίσεων στα Γ.Ε.ΜΗ., και γ) κάθε άλλη σχετική́ λεπτομέρεια.
3. Μέχρι τη σύσταση του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας που προβλέπεται στον παρόντα νόμο, α) μετά την περάτωση της εκκαθάρισης των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, τυχόν απομένον ενεργητικό περιέρχεται στα μέλη κατά την ονομαστική αξία των συνεταιριστικών τους μερίδων, ακέραιη ή αναλογικά προς το εναπομείναν ποσό και β) τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α’ 90), όπως ισχύει.
4. Από την ημερομηνία έναρξης υποβολής των καταχωρίσεων στα Γ.Ε.ΜΗ. που ορίζεται την παράγραφο 2., όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το «Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας» ως τηρητής δημοσιότητας των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, νοείται εφεξής το Γ.Ε.ΜΗ..

 • Ασάφεια μεταβατικών διατάξεων
  Ποια είναι η σχέση των φορέων «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» που δημιουργούνται με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με όσες κοινωνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη δημιουργηθεί με βάση τον νόμο 4019/2011 και είναι ήδη εγγεγραμμένες στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας;

  Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι υπάρχουσες ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν καταγραφεί στο Μητρώο, με το άρθρο αυτό προστίθεται ένα σύνολο νέων υποχρεώσεων και για τις ήδη υπάρχουσες, μεταξύ άλλων, η «με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (α) η έναρξη απογραφής των λειτουργούντων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Γ.Ε.ΜΗ., η λήξη της προθεσμίας απογραφής, τα νομιμοποιητικά́ και συνοδευτικά́ έγγραφα και δικαιολογητικά́, η διαδικασία διαγραφής αυτών που είτε δεν λειτουργούν, είτε δεν απογράφηκαν, β) η ημερομηνία έναρξης υποβολής των καταχωρίσεων στα Γ.Ε.ΜΗ., και γ) κάθε άλλη σχετική́ λεπτομέρεια»

 • 27 Ιουλίου 2016, 00:10 | Οικολόγοι Πρασινοι

  Παρ 1 Δεν είναι τόσο αυτοδίκαιη η επιβεβαίωση ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις; Πως θα γίνει; Με την απογραφή; Δεν είναι σαφές. Και ποιος αποφασίζει αν τηρούνται ή όχι οι προϋποθέσεις

 • 26 Ιουλίου 2016, 11:12 | Αθανασία Ντόβα

  Δεν εντόπισα πουθενά αναφορά για την κατάργηση του ν. 4019/2011 με την εφαρμογή του νέου νόμου. Δεν θα έπρεπε;

 • 26 Ιουλίου 2016, 11:55 | Αθανασία Ντόβα

  Πρέπει να αποσαφηνιστεί το αυτοδίκαια ειδικά για την 1(α) περίπτωση. Τυχόν τροποποίηση θα γίνει μετά από κλήση του Τμήματος Μητρώου, άλλως από μόνος του ο Φορέας θα αποφασίζει αν το καταστατικό θέλει τροποποίηση ή όχι;
  Και σχετικά με την απογραφή στο ΓΕΜΗ των ήδη λειτουργούντων, δεν θα πρέπει πρώτα να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της παραγράφου 1; Μήπως θα πρέπει να προβλεφθεί μια βεβαίωση του Τμήματος Μητρώου για τον επανέλεγχο και την τυχόν εναρμόνιση με τον νέο νόμο;

 • Από την στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πλεονασμός και περιττά έξοδα και χρόνος να υποχρεούται και σε εκ νέου εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αυτό δημιουργεί έξοδα και επιβαρύνσεις αντί να διευκολύνει το όλο σύστημαΓια αυτό θα πρέπει άμεσα να διαγραφεί κάθε αναφορά στο ΓΕΜΗ καθώς είναι πλεονασμός η εγγραφή σε δυο Μητρώα (κοινωνικής οικονομίας και Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • 24 Ιουλίου 2016, 13:14 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 α)
  Χρειάζεται διευκρίνιση. Πόσο ακριβώς είναι το μεταβατικό διάστημα μετατροπής και τι γίνεται μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό;

 • 24 Ιουλίου 2016, 11:03 | Παναγιώτης Μπράμος

  Αφού θα γίνει νέα αξιολόγηση των ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού, θα ήταν χρήσιμο να δοθεί πρωτοβουλία στα μέλη των ΚΟΙΝΣΕΠ να επιλέξουν για το μέλλον της δραστηριότητάς τους. Αν με το υπάρχον καταστατικό δεν παραμένουν ΚΟΙΝΣΕΠ, να δοθεί η δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού τους ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις του νέου νόμου. Από την άλλη πλευρά αν θέλουν να επιλέξουν τον Συνεταιρισμό εργαζομένων παρότι πληρούν τις προυποθέσεις σαν ΚΟΙΝΣΕΠ, να έχουν και αυτή την επιλογή, με ανάλογη τροποποίηση καταστατικού. Σε κάθε περίπτωση, οι διαδικασίες μετατροπής πρέπει να είναι όσο γίνεται απλές και σύντομες, χωρίς οικονομικό κόστος αφού έχουμε να κάνουμε με Κοινωνικές Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λειτουργία κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

 • Οι ΚοινΣΕπ που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, θα μετασχηματιστούν σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων. Θα ζητηθεί από τις ΚοινΣΕπ κάποια διευκρίνιση; Αυτό θα γίνει βάσει καταστατικού (πολλά από αυτά ακολουθούν το υπόδειγμα του Υπουργείου και είναι γενικόλογα); Θα υπάρξει κάποια περίοδος αναπροσαρμογής των διατάξεων των καταστατικών των υπαρχουσών ΚοινΣΕπ; Θεωρούμε τις μεταβατικές διατάξεις ιδιαίτερα αυστηρές για τις υπάρχουσες ΚοινΣΕπ.

 • 15 Ιουλίου 2016, 11:42 | Ηλίας Ζιώγας

  Είναι πολύ θετικό βήμα η θεσμοθέτηση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Δεκάδες εγχειρήματα δημιουργήθηκαν σε όλη τη χώρα τα τελευταία χρόνια που είναι στην ουσία συνεταιρισμοί εργαζομένων, αλλά χρησιμοποιούσαν το σχήμα της ΚΟΙΝΣΕΠ ή του αστικού συνεταρισμού ελλείψει κατάλληλου νομικού πλαισίου. Πέρα όμως της πρόβλεψης για μετατροπή των ΚΟΙΝΣΕΠ Συλλογικού και Παραγωγικού σκοπού σε Συν.Εργ. τι θα γίνει με τους αστικούς συνεταιρισμούς ή ακόμα και τις Ο.Ε. που υπάρχουν? Θα πρέπει να κάνουν όλη τη διαδικασία εκκαθάρισης του προηγούμενου νομικού σχήματος και τη δημιουργία νέου? Αυτό θα σήμαινε ανάλωση σημαντικών πόρων (τόσο άνθρωπινων όσο και χρηματικών), οι οποίοι δεν υφίστανται…