Άρθρο 28. Έλεγχος και κυρώσεις των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

1. Οι υπάλληλοι του Τμήματος Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του ΥΠΕΚΑΑ καθώς και οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιριών των Περιφερειών έχουν την αρμοδιότητα: α) να καλούν τους εκπροσώπους των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας να παρέχουν έγγραφα και πληροφορίες, β) να έχουν πρόσβαση κατά τους ελέγχους σε έγγραφα και άλλα στοιχεία που τηρούνται σε οποιαδήποτε μορφή (έγγραφη, ηλεκτρονική, μαγνητική ή άλλη), στην εγκατάστασή τους, εφόσον αυτά δεν εμπίπτουν κατά προφανή τρόπο σε επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο και δεν συνιστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και γ) να ενεργούν έρευνες στους χώρους τους και να προβαίνουν σε κατασχέσεις εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης, εφόσον τούτο επιβάλλεται για τον έλεγχο των παραβάσεων. Οι έρευνες και οι έλεγχοι από υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας διενεργούνται υπό τις εγγυήσεις του άρθρου 9 του Συντάγματος και των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
2. Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μητρώου, καθώς και στις κατά τόπον και κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, αναλυτικό δελτίο καταγεγραμμένων καταγγελιών με τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του ν. 2251/1994 (Α’ 191), όπως ισχύει, από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εφαρμόζουν τις διαδικασίες ελέγχου και κυρώσεων του παρόντος άρθρου και να ενημερώνουν σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
3. Αν το Τμήμα Μητρώου διαπιστώσει με απόφασή του ότι ένας Φορέας παραβαίνει τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου, τότε επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο, με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη, που έχει την έδρα του ο Φορέας. Αν ειδικότερα, το Τμήμα Μητρώου διαπιστώσει με απόφασή του ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος, ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στον οποίο αυτά μετέχουν διαγράφεται από το Μητρώο και παράλληλα, με απόφαση του κατά τόπο αρμόδιου Περιφερειάρχη, που έχει την έδρα του ο Φορέας, επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος τους. Η απόφαση περί διαγραφής του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίζονται τα πρόστιμα του εδαφίου α΄ και, για το β’ εδάφιο, τα κριτήρια επιμέτρησης των προστίμων λαμβανομένου υπόψη του παράνομου οφέλους που προέκυψε από την υπαγωγή του στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου αυτού. Τα παραπάνω μέλη για διάστημα τριών (3) ετών δεν έχουν δικαίωμα να είναι μέλη οποιουδήποτε Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ή εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, να είναι τα ίδια Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
4. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, Α’ 90, όπως ισχύει) και αποδίδονται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.
5. Η επιβολή των ως άνω διοικητικών κυρώσεων είναι ανεξάρτητη από κάθε άλλη αστική, ποινική ή πειθαρχική κύρωση που τυχόν προβλέπεται σε βάρος των διοικούντων μελών Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από την κείμενη νομοθεσία.
6. Οι με οποιοδήποτε τρόπο αδρανείς Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διαγράφονται από το Μητρώο.
7. Στην περίπτωση όπου εν λειτουργία Κοιν.Σ.Επ. ή Συνεταιρισμός Εργαζομένων διαγραφεί από το Μητρώο για οποιοδήποτε λόγο, οφείλει εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της πράξης διαγραφής να ενεργήσει τη νόμιμη μετατροπή του σε μορφή επιχείρησης που τα μέλη επιθυμούν και να καταχωρήσουν τη μετατροπή αυτή.

 • 25 Ιουλίου 2016, 14:54 | Αθανασία Ντόβα

  Στην παράγραφο 6 λείπει ο προσδιορισμός των τρόπων που ένας φορέας θα θεωρείται αδρανής.

 • 25 Ιουλίου 2016, 00:24 | Αποστολίδης Γιάννης

  Ενώ το Τμήμα Μητρώου είναι κεντρική υπηρεσιακή δομή, στην παράγραφο 3, η επιβολλή προστίμων γίνεται με απόφαση του κατα τόπον αρμόδιου Περιφερειάρχη. Καλό θα ήταν να προβλέπεται λειτουργία του Μητρώου σε Περιφερειακό επίπεδο και μάλιστα να υπάρχει εμπλοκή των φορέων της ΚΑλΟ στην παρακολούθηση της λειτουργίας του. Με τους Περιφερειακούς Μηχανισμούς θα δημιουργηθούν νέες συνθήκες…

 • 24 Ιουλίου 2016, 13:53 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
  Υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί αυτή η παράγραφος για διαγραφή, εκτός των πραγματικά αδρανών Κοιν.Σ.Επ. και στη διαγραφή στο απώτερο μέλλον από κακοπροαίρετους ιθύνοντες κάποιων «ενοχλητικών» Κοιν.Σ.Επ.;

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7
  Ειδικά στην περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ένστασης, η οποία θα εξετάζεται από επιτροπή ανεξάρτητη του φορέα που έκανε τη διαγραφή.

 • Θέμα Νομιμότητας Λειτουργίας Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας.

  Οι παρακάτω σκέψεις έχουν εξαχθεί από πληθώρα συζητήσεων με νομικούς και άλλους εμπλεκόμενους με την βιόσφαιρα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και αλλού και έχουν αφορμή την ανεξέλεγκτη λειτουργία του προϊσταμένου του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας και διάφορες αποφάσεις που δεν έχουν νομική υπόσταση.

  Βάση των γενικών κανόνων Αρχών και Δικαίου και του Ελληνικού Συντάγματος δεν δύναται να είναι Νόμιμη οποιαδήποτε Αρχή που

  Εξ Ορισμού συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες η κατέχει απόλυτη εξουσία

  Δεν παρέχει στον Πολίτη – Συναλλασσόμενο δυνατότητα υπεράσπισης, άμυνας, αντίρρησης εύλογης η νόμιμης.

  Εξ Ορισμού αφαίρεση νόμιμης προστασίας και άσκησης δικαιωμάτων έναντι πιθανής αυθαιρεσίας από μη ελεγχόμενη προϊσταμένη αρχή

  Εξατομίκευση σε φυσικό πρόσωπο απολύτου εξουσίας ακόμα και στο επαχθές όριο της επιβολής προστίμων η και διαγραφής από την εν λόγω αρχή και κατά συνέπεια θέση στην διακριτική ευχέρεια κατά ερμηνεία κατά περίπτωση και άρα καταφανή παραβίαση της αρχής της ισονομίας.

  Καθότι η πρακτική ενός δημοσίου λειτουργού με σώρευση τόσων εξουσιών θέτει την δράση του εκτός των βασικών ορισμών δημοκρατικής λειτουργίας υπηρεσίας από ανήκει στο Ελληνικό δημόσιο.

  Εν δυναμη τυπικά χαρακτηριστικά του νομοθετήματος (4019/2011) που λειτουργούν παρελκυστικά και η ασαφια τους δύναται να οδηγήσει σε πλάνη στην συναλλαγή και ενισχύει την κατ΄εκτιμηση δράση της προϊσταμένης αρχής και κατά συνέπεια να επιφέρει υλική και ηθική βλάβη την οποία δεν δύναται ο πολίτης – συναλλασσόμενος καθ΄οιοδήποτε τρόπο να διεκδικήσει την επανόρθωση της.

  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ

  Συγκέντρωση εξουσιών σε ένα άτομο που κάνει …

  Διαπίστωση Πράξης

  Πιστοποίηση Αδικήματος

  Διαπίστωση εάν είναι καταλογίσημη

  Διαπίστωση εάν είναι τιμωρητέα

  Όλα αυτά έχουν συγκεντρωτική έκφραση σε ένα και μόνο φυσικό πρόσωπο που αυτό αντιβαίνει κάθε αρχή και είναι παράνομο.

  Προτάσεις προς συζήτηση και διάλογο μεταξύ των ενδιαφερομένων

  Πρόταση για Ορισμό επιτροπής ελέγχου νομιμότητας πράξεων του μητρώου και δυνατότητα προσφυγής και ανατροπής μη νόμιμα τεκμηριωμένων αποφάσεων του.

  Διερεύνηση δυνατότητας παρέμβασης του συνηγόρου του πολίτη και κάθε άλλης νόμιμης αρχής.

 • Άρθρο 28. Έλεγχος και κυρώσεις των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
  Παραγρ. 3 έως 5 : Προβλέπονται διοικητικές πράξεις με αποφάσεις οι οποίες έχουν καταδικαστικό χαρακτήρα για τους φορείς ΚΑΛΟ, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη για διαδικασίες ενστάσεων, όργανα υποβολής και εκδίκασής τους κλπ.
  Πρόταση 18η :
  Να προστεθεί πρόβλεψη για διαδικασίες ενστάσεων, όργανα υποβολής και εκδίκασής τους κλπ.

 • 20 Ιουλίου 2016, 21:46 | Μιτάκης Γεώργιος

  Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. Φισκιλή.

  Κατά την γνώμη θα πρέπει να είναι αυτές που δεν εφαρμόζουν την παρ. 2 του άρθρου 3 ή και αυτές που δεν ικανοποιούν τα κριτήρια της παρ. 8, του αρθ.26.

 • Θα πρέπει να διευκρινηστεί με πια έννοια εφορμ’οζεται αυτή η δήλωση: Οι με οποιοδήποτε τρόπο αδρανείς Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διαγράφονται από το Μητρώο.