Άρθρο 21. Αποθεματικά – διανομή κερδών

1. α. Τα μετά τη φορολόγηση κέρδη διατίθενται ετησίως κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, κατά ποσοστό μέχρι 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, και το υπόλοιπο διατίθεται για δραστηριότητες της διευρυμένης παραγωγικής της ικανότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας του άρθρου 2. β. Το ποσοστό επί των κερδών που διατίθεται για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 10% του υπολειπόμενου ποσού μετά τα διανεμόμενα σε τακτικό αποθεματικό και εργαζόμενους. γ.Το διανεμόμενο στους εργαζόμενους ποσό απαλλάσσεται της φορολογίας περί εισοδήματος νομικών προσώπων, της φορολογίας διανεμόμενων κερδών από νομικά πρόσωπα.
2. Η παρακράτηση των κερδών, για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μπορεί να μη συνεχίζεται, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν το ύψος του αποθεματικού εξισωθεί με το δεκαπλάσιο της συνολικής αξίας των συνεταιριστικών μερίδων, οπότε το αντιστοιχούν ποσοστό του 5% προσαυξάνει τα λοιπά σχετικά ποσοστά και διατίθεται αναλόγως είτε για επανεπένδυση, είτε για διανομή στους εργαζομένους σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
3. Το απορρέον από το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 ποσό απαλλάσσεται της φορολογίας και χαρακτηρίζεται ως ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας. Το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να παρακολουθείται σε διακριτή λογιστική μερίδα και να διατίθεται σε αυτές τις δράσεις μέχρι το τέλος της επόμενης ετήσιας χρήσης. Οι δαπάνες που αφορούν στην ανάλωση του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας, παρακολουθούνται διακριτά, λειτουργούν αφαιρετικά και μέχρι ισόποσα του αποθεματικού και ως εκ τούτου δεν εκπίπτουν από τα έσοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται.
Σε περίπτωση που μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης δεν διατεθεί όλο ή μέρος του ειδικού αποθεματικού αυτό λογίζεται ως κέρδος της τρέχουσας χρήσης δηλαδή της επόμενης από τον σχηματισμό του.
4. Ο σχηματισμός και ο απολογισμός διάθεσης του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να αιτιολογείται πλήρως, επαρκώς και αναλυτικά σε ειδική έκθεση – απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο σχηματισμός ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού για δράσεις κοινωνικής ωφέλειας θα πρέπει να έχει εγκριθεί από τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης.
5. Τα απαλλασσόμενα της φορολογίας του παρόντος άρθρου ποσά υπολογίζονται με βάση τα καθαρά προ φόρων κέρδη, μετά την φορολόγηση των κερδών για τον υπολογισμό των κατά τα παραπάνω α) τακτικού αποθεματικού και β) κερδών για επανεπένδυση σε δραστηριότητες της διευρυμένης παραγωγικής ικανότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, κατόπιν αναγωγής τους με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.

 • 26 Ιουλίου 2016, 13:00 | Μιτάκης Γεώργιος

  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚοινΣΕπ

  Μια ΚοινΣΕπ, μέχρι σήμερα φορολογείται όπως και κάθε άλλη επιχείρηση. Πουθενά ο νόμος 4019/11 ή ο φορολογικός νόμος 4172/2013, δεν ορίζουν κάτι διαφορετικό.

  Ο νόμος 2238/1994 έχει καταργηθεί προ ετών….

  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, με το 4019/11

  Μια ΚοινΣΕπ, μέχρι σήμερα φορολογείται για όλα τα κέρδη της με 29% (αρθρ.21/ν.4172/2013) ανεξάρτητα αν θα περάσουν στην επόμενη χρήση ή όχι. Επίσης αυτά που διανέμονται στα μέλη φορολογούνται επιπλέον με 15% (αρθρ.21/ν.4172/2013). Άρα με τον 4019/11 υφίσταται πλήρης φορολογία των κερδών της ΚοινΣΕπ.

  ΜΕ το ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

  Η ΚοινΣΕπ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ πλήρως της φορολογίας του 29% καθώς και της φορολογίας 15%, για τα κέρδη που διανέμονται στους εργαζόμενους – μέλη.

  Η ΚοινΣΕπ ΑΠΑΛΛΑΣΕΤΑΙ κάθε φορολογίας επίσης για τα κέρδη που θα χρησιμοποιήσει για δράσεις κοινής ωφέλειας

  Η ΚοινΣΕπ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ μόνο με 29%, για τα κέρδη που θα πάει στην επόμενη χρήση είτε ως τακτικό αποθεματικό, είτε για επανεπένδυση.

 • Όσον αφορά την φορολόγηση θα πρέπει να μπει η παρακάτω ρητή διατύπωση

  Η Κοιν.Σ.Επ. δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος για το ποσοστό των κερδών της το οποίο διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού και τις δραστηριότητές της. Το ποσοστό των κερδών της Κοιν.Σ.Επ. που διανέμεται στους εργαζόμενους υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα φορολογικό συντελεστή του πρώτου, μετά από το αφορολόγητο ποσό, κλιμακίου εισοδήματος της κλίμακας της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994 (Α’ 151), όπως ισχύει. Με την παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση, όσον αφορά στα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. και των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού.

 • Μια ΚοινΣΕπ όπως κάθε άλλη επιχείρηση φορολογηται με 29% επί των κερδών που θα περάσουν στην επόμενη χρήση και επί των υπολοίπων διανεργηται διανομή, κάτι που δεν υπήρχε στον 4019/11 αρχικά

 • 20 Ιουλίου 2016, 21:06 | Μιτάκης Γεώργιος

  Από το άρθρο 11 προκύπτει ότι είναι αφορολόγητα όλα τα κέρδη μιας ΚοινΣεπ, που διανέμονται στους εργαζόμενους – μέλη της αλλά ακόμα περισσότερο είναι αφορολόγητα και τα κέρδη που προορίζονται για δράσεις Κοινωνικής Ωφέλειας.

  Άρα υπερκαλύπτεται το της κίνητρο της μιας θέσης μισθωτής εργασίας μέλους της.

  Εφ`όσον η ΚοινΣΕπ έχει εργαζομένους μέλη της, έχει και αφορολόγητα κέρδη…

 • Ζητούμε να είναι αφορολόγητα τα τυχόν κέρδη που θα δημιουργησει μια ΚοινΣΕπ εφόσον θα έχει δημιουργήσει τουλάχιστον μια θέση μισθωτής εργασίας μέλους της για να υπάρχει το κίνητρο δημιουργίας θέσεων εργασίας

 • 15 Ιουλίου 2016, 08:06 | Stratos Papadogiannakis

  Τέλος επιτηδεύματος. Αν μπορεί να υπάρξει απαλλαγή ή μείωση.