Άρθρο 29. Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνεται Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική Οικονομία. Η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο για θέματα συντονισμού, σχεδιασμού και παρακολούθησης της Κοινωνικής Οικονομίας Αναπληρωτή Υπουργό, ο οποίος μπορεί και να αναπληρώνει τον Υπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους Γενικούς Γραμματείς Ισότητας και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, από έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Εν.Π.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.Ε.Α.), έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), τον εκάστοτε Πρόεδρο της Συνόδου Πρυτάνεων, ένα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και από ένα εκπρόσωπο κάθε Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στην Εθνική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, εκπρόσωποι συνδέσμων ή ενώσεων ή επιμελητηρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών.
2. Οι Φορείς που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή υποχρεούνται να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αν δεν υποδειχθούν μέσα στην προθεσμία αυτή, η Επιτροπή συγκροτείται και συνεδριάζει νομίμως με τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό εκπροσώπων. Στην Επιτροπή καλούνται να συμμετέχουν ως μέλη, εφόσον συζητούνται θέματα της αρμοδιότητάς τους, Γενικοί Γραμματείς άλλων Υπουργείων και των Περιφερειών της Χώρας.
3. Σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας, η γνωμοδότηση για την αναθεώρηση, την εξειδίκευση και την εφαρμογή της Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία.

 • Το άρθρο αυτό προβλέπει μια μη λειτουργική «Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» που συστήνεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ορίζεται ότι η «Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, τον αρμόδιο για θέματα συντονισμού, σχεδιασμού και παρακολούθησης της Κοινωνικής Οικονομίας Αναπληρωτή Υπουργό, ο οποίος μπορεί και να αναπληρώνει τον Υπουργό, τους Γενικούς Γραμματείς των Υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους Γενικούς Γραμματείς Ισότητας και της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.), τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, από έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (Εν.Π.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.Ε.Α.), έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), τον εκάστοτε Πρόεδρο της Συνόδου Πρυτάνεων, ένα μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Π.Ο.ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και από ένα εκπρόσωπο κάθε Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Στην Εθνική Επιτροπή μπορεί να συμμετέχουν, αναλόγως του θέματος και εφόσον κρίνεται από την Επιτροπή αναγκαίο, και εκπρόσωποι άλλων κατά περίπτωση Υπουργείων ή εκπρόσωποι άλλων φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή επιστημονικών ιδρυμάτων και οργανισμών, εκπρόσωποι συνδέσμων ή ενώσεων ή επιμελητηρίων που ορίζονται με απόφαση του οικείου Συνδέσμου ή Επιμελητηρίου, καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων συλλόγων καταναλωτών»

  Με βάση την εμπειρία από ανάλογες «Επιτροπές», αυτές όταν συγκαλούνται έχουν περισσότερο χαρακτήρα δημοσίων σχέσεων και όχι φόρουμ συζήτησης. Εξάλλου είναι σχεδόν απίθανο να μπορέσουν να συγκεντρωθούν όλοι όσοι αναφέρονται αναλυτικά έστω και για μία φορά, πέρα από μία πανηγυρική συνεδρίαση. Η λειτουργία τέτοιων δυσκίνητων Επιτροπών θα πρέπει να αποφεύγεται και, αντιθέτως, να επιδιώκεται η προώθηση συμμετοχικών εργαστηρίων και μοντέλων συμμετοχικής διαβούλευσης με ουσιαστική συμμετοχή μελών των κοινωνικών επιχειρήσεων, όπου αναλόγως με τα θέματα καλούνται και εκπρόσωποι της διοίκησης, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, που είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια αλληλεπίδραση απόψεων και ανταλλαγή εμπειριών ή επίλυση προβλημάτων. Ουσιαστικός πρέπει να είναι ο ρόλος θεσμών υποστήριξης, εκπαίδευσης και συμβουλευτής που ιδρύουν οι ίδιες οι κοινωνικές επιχειρήσεις μέσα από την εθελοντική συνεργασία μεταξύ τους αλλά και σχετικούς φορείς.

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:31 | Σομπόνη Κυριακή

  Η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα συμμετοχής του Προέδρου της Συνόδου των Πρυτάνεων είναι ανύπαρκτη.Ο ΠΟΚΟΙΣΠΕ υπηρετεί μόνο τις ανάγκες των ΚοιΣΠΕ ως κοινωνικός εταίρος και όχι ευρύτερα των Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, οι Ενώσεις γενικά των φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, δεν πρόκειται να λειτουργήσει, γιατί ο κάθε «φορέας» ανάλογα με τη νομική του μορφή έχει και άλλες ανάγκες (το παρών σχέδιο μπλέκει μήλα με αχλάδια). Ο 4019/2011 ήταν σαφής ως προς την ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού μοντέλου για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, κάτι το οποίο έλειπε από την αγορά, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, πολιτικές και θεσμικό πλαίσιο.Η εν λόγω «διεύρυνση» μοναδική στόχευση έχει την κατεύθυνση των πόρων των ΕΔΕΤ προς μη επιλέξιμες ουσιαστικά νομικές οντότητες.Παρεμπιπτόντως, δε βλέπω καμία πρόβλεψη για την ΕΥΚΕΚΟ ως ΕΦΔ πράξεων κρατικών και πλην κρατικών ενισχύσεων.

 • Εκπροσώπηση του τομέα μέσω τριτοβάθμιου οργάνου (Συνομοσπονδίας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας-ΣΥΝ.Κ.ΑΛ.Ο) στα εθνικά συστήματα διαβούλευσης της χώρας για τις δημόσιες πολιτικές- συμμετοχή του τομέα στην Ο.Κ.Ε.

 • Αναγκαία η υιοθέτηση συστήματος αναγνώρισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης της κοινωνικής ωφέλειας που προκαλείται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις, με δείκτες και κριτήρια, όπως ενδεικτικά τα παρακάτω (του κοινωνικού παραγόμενου οφέλους, της δημιουργίας απασχόλησης για ευπαθείς κυρίως ομάδες, της κινητοποίησης του κοινωνικού τοπικού κεφαλαίου, την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων, την ανάληψη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, την διαφορετικότητα στα μέλη , την ανάληψη δράσεων προώθησης της Ισότητας των 2 φύλων, τη συγκρότηση Τοπικών Δικτύων Αλληλεγγύης (εγγράφως), την δημιουργία σώματος εθελοντών, την αποδεδειγμένη συνεργασία με τοπικούς Φορείς, κ.ά)

 • 24 Ιουλίου 2016, 22:05 | Μιτάκης Γεώργιος

  Η ΕΥΡΥΤΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΟ, ‘ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ’…

  Η πρόβλεψη του άρθρου 29, ότι «στην Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία συμμετέχει από ένας εκπρόσωπος ΚΑΘΕ Ένωσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», όπου (βάση του άρθρου 25) εκπροσωπεί τουλάχιστον 10 οργανώσεις βάσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, το μόνο που δεν καταδεικνύει είναι ένα όργανο ‘από τα πάνω’.

  Αντιθέτως διασφαλίζει: ευρύτατη εκπροσώπηση του πεδίου της ΚΑΟ ‘από τα κάτω’ και μάλιστα σε μεγάλο πλάτος, καθώς και πλουραλιστική μεταφορά των απόψεων και θέσεων χωρίς κίνδυνο στρέβλωσης τους, αποφεύγοντας τις κλασικές μεθόδους εκπροσώπησης: μέσω ενός προσώπου από πιθανά τριτοβάθμια κλπ μεταβάθμια ομοσπονδιακά σχήματα, που μόνο διαδικασία εκπροσώπησης ‘από τα πάνω’ θυμίζουν και πολλές φορές αποκομμένη από τα αυθεντικά ζητούμενα της βάσης που εκπροσωπούν.

 • Άρθρο 29. Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Παρ 1.

  Πρέπει να συμπεριληφθεί εκτός της παρουσίας μέλους ενώσεων και η παρουσία μέλους της εκάστοτε πανελλήνιας ομοσπονδίας κοινωνικών φορέων (π.χ. Π.Ο. Κοιν.Σ.Επ.) όταν θα συγκροτηθούν όπως προβλέπεται από την οικεία νομοθεσία. Η εθνικής εμβέλειας τριτοβάθμια οργάνωση των Κοιν.Σ.Επ. θα συγκροτηθεί ως φυσική συνέχεια των περιφερειακών ενώσεων που προβλέπει ο νόμος.

  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • 23 Ιουλίου 2016, 17:08 | Γιώργος Πλουμπίδης

  Αν ο ένας φορέας έχει 100μέλη και ο άλλος 11 μέλη, η εκπροσώπηση στην εθνική επιτροπή είναι η ίδια;

  Αν σε ένα φορέα, ένας συνεταιρισμός έχει 100 μέλη και ο άλλος 1000, η εκπροσώπηση στον φορέας είναι η ίδια;
  Το συνεταιριστικό κίνημα τα έχει λύσει αυτά, προβλέποντας μέτρο αντιπροσώπευσης. Εκτός αν θέλουμε ενώσεις ίδιας τάξης μεγέθους.

 • Άρθρο 29. Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
  Παραγρ. 3 : “Σκοπός της Επιτροπής είναι η προώθηση του Κοινωνικού Διαλόγου για τη διαμόρφωση πολιτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων Κοινωνικής Οικονομίας, η γνωμοδότηση για την αναθεώρηση, την εξειδίκευση και την εφαρμογή της Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία”.
  Ερώτημα : Μήπως “Εθνικό” σημαίνει μια διαδικασία “από πάνω προς τα κάτω”, σε εντελώς αντίστροφη κατεύθυνση από την ΚΑΛΟ;

  Πρόταση 19η :
  Αν η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να αναπτυχθεί η ΚΑΛΟ στη χώρα μας με βάση το σκοπό και τους στόχους που περιγράφονται στο άρθρο 1 του σχεδίου αυτού, θα πρέπει :
  • να διαμορφώσει ένα νομοθετικό πλαίσιο συμβατό με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, ώστε να επιτρέψει στους πραγματικούς φορείς της ΚΑΛΟ να την αναπτύξουν,
  • να μην προσπαθεί “από τα πάνω” και διατηρώντας όλες τις προδιαγραφές της πελατειακής αντίληψης, να επιβάλλει πολιτικές (Εθνική Στρατηγική για την ΚΑΛΟ, βλ. Άρθρο 30, κυβερνητική επιτροπή για την ΚΑΛΟ).

 • 18 Ιουλίου 2016, 16:39 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

  Προταση μου ειναι ολη η διαδικασια απο την εγγραφη εως κ την εγκριση…τις τροποποιησεις…τα βιβλια κ ο ελεγχος απο το ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Κ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΟΥΡΙΕΡ…ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΡΓΟΙ…
  Επισεις ολες οι οικονομικες δραστηριοτητες να γινουν αποδεκτες απο τον νομο κ να μην υπαρχει περιορισμος…
  Προταση μου ειναι ν’αλλαξει το ποσοστο στην διανομη κερδων…δηλαδη…
  5% αποθεματικο…60% διανομη κερδων κ 35% για επανεπενδυση κ προσληψη νεου προσωπικου…

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΜΑΣ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ…ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΤΕ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ…ΕΠΙΣΕΙΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΡΓΗΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΤΑ 6 ΜΗΝΕΣ…ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΡΓΟΙ Κ ΠΕΡΗΜΕΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝ.ΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΝΕ…ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ κ.ΧΑΡΙΤΣΗ ΝΑ ΕΞΑΓΓΕΛΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ Κ ΟΛΑ ΣΤΟ »ΘΑ» ΕΧΟΥΝ ΜΗΝΕΙ…Η ΖΩΗ ΤΡΕΧΕΙ ΜΕ ΧΙΛΙΑ Κ ΟΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ Ν’ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ…ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ Κ ΕΧΟΥΜΕ ΜΗΝΕΙ ΣΤΑΣΙΜΟΙ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ ΜΟΝΟ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ…ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΕΡΓΗΤΕ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ…ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ Κ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ…ΑΠΟ 25/5/2016 ΕΧΕΙ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ…ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ…???
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΚΩΑΚΗ ΓΗ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ

 • Εδω θα πρέπει να προστεθεί και η συμμετοχή από ένα μέλος της υπό σύστασης Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Π.Ο.ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π)