Άρθρο 32. Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων

1. Η περίπτωση β. της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (Α’297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4072/2012 (Α’86) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Η ένωση προσώπων που ασκεί́ εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύσταση της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός (στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός ο πιστωτικός συνεταιρισμός), οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι συνεταιρισμοί εργαζομένων, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, η ανώνυμη εταιρεία
καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγματος.
Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.
εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ. 53/1987 (Α` 52), οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν. 959/1979 (Α` 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν. 3182/2003 (Α` 220).».
2. Η παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.3419/2005, που προστέθηκε με την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν.3853/2010 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 118 του ν.4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζονται για τις καταχωρίσεις που διενεργούν οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά το στάδιο σύστασης των ομόρρυθμων εταιρειών, των ετερόρρυθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεως, των συνεταιρισμών εργαζομένων και των ανωνύμων εταιρειών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.».
3. Στο τέλος του άρθρου 7 του ν.3419/2005 προστίθεται παράγραφος 10, που έχει ως εξής: «Οι αιτήσεις καταχώρισης που αφορούν στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς εργαζομένων υποβάλλονται απευθείας στα Γ.Ε.ΜΗ., με εξαίρεση τις καταχωρίσεις για τις οποίες προβλέπεται προηγουμένη έγκριση από́ το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας της Γενικής διεύθυνσης Εργασίας & Ένταξης στην Απασχόληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.»
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4314/2014 ( Α’265), προστίθεται τρίτο εδάφιο που έχει ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται θέματα των προηγουμένων εδαφίων που αφορούν στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. προς τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς εργαζομένων.».
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3419/2005, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες εταιρείες, τις ετερόρρυθμες εταιρείες (απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς εργαζομένων και τις εταιρείες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β` της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα αποτελέσματα:»
6. Το άρθρο 1 του ν.3853/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 117 του ν.4072/2012, αντικαθίσταται ως εξής: «Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εμπορικών εταιρειών και ειδικότερα των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών (κάθε μορφής), των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών εργαζομένων, των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των ανωνύμων εταιρειών (εφεξής: «Εταιρείες»)».
7. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν.3853/2010 προστίθεται παράγραφος 5, που έχει ως εξής: «Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς εργαζομένων περιλαμβάνει μόνον το τέλος καταχώρισης, καθώς οι επιχειρήσεις αυτές απαλλάσσονται από την καταβολή των υπολοίπων οικονομικών υποχρεώσεων του παρόντος άρθρου.»
8. Στο νόμο 3853/2010 προστίθεται άρθρο 5β, που έχει ως εξής:
«Άρθρο 5β
Διαδικασία σύστασης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
και των συνεταιρισμών εργαζομένων

1. Για τη σύσταση μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (εφεξής αναφερομένη και ως Κοιν.Σ.Επ.) ή ενός συνεταιρισμού εργαζομένων (εφεξής αναφερόμενο και ως Συν.Εργ.) το πρόσωπο που είναι καταστατικά ορισμένο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο προς τούτο προβαίνει, ενώπιον της Υπηρεσία Γ.ΕΜ.Η. οποιουδήποτε επιμελητηρίου στην Ελλάδα, στις παρακάτω ενέργειες:
α) Καταθέτει το έγγραφο σύστασης της επιχείρησης. Το έγγραφο αυτό είναι απλό ιδιωτικό έγγραφο, ονομαζόμενο και «Καταστατικό», ενώ περιβάλλεται τον τύπο του συμβολαιογραφικού́ εγγράφου αν το επιβάλλει ειδική́ διάταξη νόμου, αν εισφέρονται στην εταιρεία περιουσιακά στοιχεία, για τη μεταβίβαση των οποίων απαιτείται ο τύπος αυτός ή αν ο τύπος αυτός επιλέγεται από́ τα μέρη.
β) Υποβάλλει υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.
γ) Υποβάλλει αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του ΥΠΕΚΑΑ και για την εγγραφή́ της επιχείρησης ως μέλους σε αυτό́.
δ) Καταβάλλει το γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας.
ε) Υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τη διεύθυνση της επιχείρησης, εφόσον η διεύθυνση δεν προκύπτει με σαφήνεια από το συστατικό έγγραφο της επιχείρησης.
στ) Υποβάλλει τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνει τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού́ φορολογικού́ μητρώου.
2. Αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα και μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η «Υπηρεσία Μιας Στάσης» υποχρεούται να:
α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης και του εγγράφου σύστασης, ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλομένων στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει. Ιδιαίτερα ελέγχεται αν στο καταστατικό́ της εταιρείας αναφέρεται η επωνυμία, ο σκοπός και το ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας, καθώς και αν με βάση τα υποβαλλόμενα έγγραφα, ο σκοπός της εταιρείας είναι τυχόν νόμιμος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, ή κάποιος εκ των ιδρυτών είναι ανίκανος για δικαιοπραξία.
β) Προβεί́, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά́ αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε προέλεγχο της επωνυμίας και στη χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινομένη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η Υπηρεσία ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και, μετά από συνεννόηση μαζί́ τους, προβαίνει σε τροποποίηση της επωνυμίας.
γ) Προβεί στην είσπραξη του γραμματίου ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής του.
δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.
ε) Μεριμνήσει, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, για την καταχώριση και εγγραφή́ της εταιρείας στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και για τη χορήγηση Αριθμού́ Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού́ Αριθμού́ Καταχώρισης που προβλέπονται στην παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005.
στ) Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά́ αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρείας αν είναι εφικτό, καθώς και για την αποστολή́ ανακοίνωσης περί της σύστασης της εταιρείας, καθώς και των στοιχείων των εταίρων και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
3. Εάν από́ τον έλεγχο που προβλέπεται στην περίπτωση α’ της παραγράφου 2, προκύψει ότι η αίτηση, τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά́ ή το έγγραφο σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κειμένης νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού́ ταχυδρομείου, να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε δύο εργάσιμες, ή, εφόσον δικαιολογείται από́ τις περιστάσεις, σε δέκα εργάσιμες ημέρες από́ τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση αυτής της προθεσμίας παρατείνει ανάλογα την προθεσμία που προβλέπεται στην παράγραφο 2. Αν η προθεσμία των δύο ή δέκα εργασίμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή́ τους, εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της εταιρείας δεν καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και το γραμμάτιο ενιαίου κόστους σύστασης εταιρείας που καταβλήθηκε επιστρέφεται, εν όλω ή εν μέρει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή́ υπουργική́ απόφαση της περίπτωσης Α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4.»

 • Με το άρθρο αυτό προστίθενται κι άλλες υποχρεώσεις για τις κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά και νέα κόστη, όπως για παράδειγμα το «Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας» που για τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς εργαζομένων «περιλαμβάνει μόνον το τέλος καταχώρισης».

 • 26 Ιουλίου 2016, 23:32 | Οικολόγοι Πρασινοι

  Παρ 8.1.δ..Πρόβλημα με μία ακόμη επιβάρυνση των ΚΟΙΝΣΕΠ, έστω και μικρή.

 • 25 Ιουλίου 2016, 15:53 | Αθανασία Ντόβα

  To άρθρο 5 προβλέπει ότι η εγγραφή μιας ΚΟΙΝΣΕΠ στο Γ.Ε.Μ.Η. προϋποθέτει «την έγκριση του καταστατικού από το Τμήμα Μητρώου και την καταχώρισή της στο Μητρώο».
  Παρόλα αυτά, στη παράγραφο 8 του άρθρου 32 όπου τροποποιείται ο ν. 3853/2010 ώστε να προστεθεί η διαδικασία σύστασης των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων
  και των συνεταιρισμών εργαζομένων από το ΓΕΜΗ, δεν υπάρχει η παραμικρή πρόβλεψη τόσο σε διαδικασία ή όσο και σε δικαιολογητικά που να καλύπτει την προϋπόθεση του άρθρου 5.
  Και με το δεδομένο ότι η εγγραφή, σύμφωνα με τον νομοθέτη, θα γίνεται αν είναι δυνατό και αυθημερόν, θα πρέπει η παράγραφος 8 να τροποποιηθεί και να αποσαφηνιστούν τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από τις υπηρεσίες.

 • Από την στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πλεονασμός και περιττά έξοδα και χρόνος να υποχρεούται και σε εκ νέου εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αυτό δημιουργεί έξοδα και επιβαρύνσεις αντί να διευκολύνει το όλο σύστημαΓια αυτό θα πρέπει άμεσα να διαγραφεί κάθε αναφορά στο ΓΕΜΗ καθώς είναι πλεονασμός η εγγραφή σε δυο Μητρώα (κοινωνικής οικονομίας και Γενικό Εμπορικό Μητρώο)