Άρθρο 9.Γενική Συνέλευση

1. H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής μια τουλάχιστον φορά κάθε χρόνο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης. Η Κοιν.Σ.Επ. εξάγει λογιστικό αποτέλεσμα της οικονομικής δραστηριότητας, συντάσσει Οικονομική Κατάσταση Αποτελεσμάτων ή Ισολογισμό, υποβάλει αυτό προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση και την υποβάλλει στο Γ.Ε.Μ.Η., εντός μηνός από την έγκριση της, με επισυναπτόμενα το αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και των λοιπών στοιχείων που προβλέπονται.
2. Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των μελών της ΓΣ. Αν η Διοικούσα Επιτροπή αρνείται τη σύγκληση, παρά το αίτημα τουλάχιστον του 1/3 των μελών, τα μέλη αυτά δικαιούνται να την συγκαλέσουν. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 5 και το άρθρο 6 του ν. 1667/1986 (Α’ 196).
3. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλονται, εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την καταχώρησής τους στο Γ.Ε.Μ.Η., ενώπιον του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου που αποφασίζει με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων του Κ.Πολ.Δ.. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης που αντίκεινται στον παρόντα νόμο και στο ν.1667/1986 είναι άκυρες και εξαρχής δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

 • 24 Ιουλίου 2016, 20:01 | Κωνσταντίνος

  Καλό είναι η Γ.Σ. να μπορεί να συνέρχεται εκτάκτως και μετά από πρόσκληση του Δ.Σ. για σημαντικά θέματα που την αφορούν αμέσως π.χ. νέες εκλογές σε περίπτωση παράτυπης συμπεριφορές μέλους του Δ.Σ. ή π.χ. έναρξη νέας δραστηριότητας ένεκα νέας επιχειρηματικής ευκαιρίας.

 • Από την στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πλεονασμός και περιττά έξοδα και χρόνος να υποχρεούται και σε εκ νέου εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αυτό δημιουργεί έξοδα και επιβαρύνσεις αντί να διευκολύνει το όλο σύστημα

  Για αυτό θα πρέπει άμεσα να διαγραφεί κάθε αναφορά στο ΓΕΜΗ καθώς είναι πλεονασμός η εγγραφή σε δυο Μητρώα (κοινωνικής οικονομίας και Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • Άρθρο 9.Γενική Συνέλευση, Παρ 1 και ομοίως Άρθρο 19.Γενική Συνέλευση, Παρ 1

  Η Γ.Σ. ορθώς πρέπει να συνέρχεται στις αρχές του έτους μετά την έγκριση του απολογισμού και του νέου προϋπολογισμού και βέβαια όπως αναφέρεται πριν την κατάθεση της φορολογικής δήλωσης.
  Ωστόσο αυτό έρχεται σε αντίφαση με το Άρθρο 6. Παρ. 2: περί σύνταξης και κατάθεσης οικονομικού προγραμματισμού και απολογισμού για έγκριση από το μητρώο μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου του προγραμματισμού έτους”. Προτείνουμε η κατάθεση για έγκριση να γίνεται εντός 2μηνου του νέου έτους.

  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • 22 Ιουλίου 2016, 13:09 | Α. Χαμόδρακα

  Εχουν ψηφιστεί ο ν.4308/2014 και πρόσφατα ο 4406 για τις υποχρεώσεις σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και δημοσίευσης αυτών, που μάλιστα ενσωματώνουν κοινοτικές οδηγίες. Ο πρώτος συναρτά τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων κατά κύριο λόγο από το μέγεθος της επιχείρησης. Ο δεύτερος ορίζει ότι οι γενικές συνελεύσεις γίνονται ΜΕΤΑ την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (αφού τους δίνει περιθώριο 9 μήνες από το κλείσιμο της κάθε χρήσης). Αρα οι κοινοτικές οδηγίες δε θα έχουν εφαρμογή στις ΚΟΙΝΣΕΠ; (ερώτημα που ισχύει και για τους συνεταιρισμούς)

 • 22 Ιουλίου 2016, 13:46 | Α. Χαμόδρακα

  Επίσης ούτε στο συγκεκριμένο άρθρο ούτε και κάπου αλλού δεν υπάρχει διάταξη για τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικου. Ποιος θα τις κάνει, η ΓΣ ή η Διοικούσα Επιτροπή, με ποιες πλειοψηφίες, θα απαιτείται πάλι έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία και εγγραφή και στα δύο Μητρώα (Κοινωνικής Οικονομίας και ΓΕΜΗ);

 • Πλεονασμός η σύγκληση από το 1/3 των μελών και αν η διοικούσα δεν το επιθυμεί το 1/3 συγκαλεί γενική συνέλευση, εγώ θα πρότεινα να υπάρχει η αίτηση απο την πλειοψηφία των μελών όσα και αν είναι αυτά. Αυτό λέει ο δημοκρατικος έλεγχος αλλιώς πάμε σε περίεργα μονοπάτια του Φασισμού της μειοψηφίας που θα μπορεί χωρίς λόγο σοβαρό να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία μιας ΚοινΣΕπ, από όσο ξέρω δεν έχει γίνει χρήση αυτής της διάταξης εδώ και 4 χρονια

 • 20 Ιουλίου 2016, 20:41 | Μιτάκης Γεώργιος

  Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. Δρακάκη

 • 20 Ιουλίου 2016, 07:21 | Δρακάκης Ηρακλής

  Επειδή έχουμε να κάνουμε με κατά κανόνα μικρές επιχειρήσεις των 5-15 ατόμων και όχι με φοιτητικούς συλλόγους ή με μεγαθήρια (!) καλό είναι το 1/3 να αντικατασταθεί με συγκεκριμένο αριθμό πχ δύο ή τρία άτομα.