Άρθρο 6. Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ.

1. Η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να καταχωρεί στο Μητρώο κάθε μεταβολή του καταστατικού της, λοιπών στοιχείων της αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό, τον ετήσιο απολογισμό και τον ετήσιο ισολογισμό, εγκεκριμένους από την Γενική Συνέλευση των μελών της.
2. Η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να συντάσσει ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό και απολογισμό εκτέλεσης αυτού, τους οποίους αποστέλλει στο ΓΕΜΗ και εγκρίνονται από το Τμήμα Μητρώου και μετά την έγκρισή τους δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ. Ο ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός αποστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου του προγραμματισμού έτους.
3. Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση το ύψος της κάθε συνεταιριστικής μερίδας δε μπορεί να είναι κατώτερο των 100 Ευρώ.
4. Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης και είναι ίση για όλα τα μέλη. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση μέχρι τριών προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5. Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών, καθώς και με την εισφορά κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό περιγράφεται ρητά στο καταστατικό.
6. Το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται έναντι των δανειστών της μέχρι του ποσού που κατέβαλε για την απόκτηση της συνεταιριστικής του μερίδας. O νόμιμος εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τις οφειλές της Κοιν.Σ.Επ., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 115 του ν.2238/1994 (Α’ 151) και το άρθρο 4 του ν.2556/1997 (Α’ 270 ), όπως ισχύουν, και αυτός διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ.
7. Εκτελεστικό διοικητικό όργανο της Κοιν.Σ.Επ. είναι η Διοικούσα Επιτροπή που διέπεται από το άρθρο 7 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), με την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.
8. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτει μια Κοιν.Σ.Επ. αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός Γ.ΕΜ.Η. και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι της αποδίδονται κατά τη σύστασή της και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
9. Κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πράξη, απόφαση και πρόσκληση σε συλλογικό όργανο που δεν είναι καταχωριστέα στο Γ.Ε.Μ.Η..

 • Σε γενικές γραμμές είναι προς την σωστή κατεύθυνση ο νέος νόμος, τι γίνεται με όσες ΚοινΣΕπ δεν πληρούν τα κριτήρια, θα εντάσσονται με τροποποίηση καταστατικού στους συνεταιρισμούς εργαζομένων;

  Και ενώ θα μπορούσε να απλοποιήσει τις διαδικασίες εισάγει το ΓΕΜΗ αυξάνοντας την γραφειοκρατία και το συνολικό κόστος ίδρυσης και διαχείρισης που είναι δυσβάστακτο καθώς απευθύνεται σε άτομα που είναι αποκλεισμένα από τον κοινωνικό και οικονομικό βίο.

 • Άρθρο 6, παρ 1 και 2
  Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, «η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να καταχωρεί στο Μητρώο κάθε μεταβολή του καταστατικού της, λοιπών στοιχείων της αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό, τον ετήσιο απολογισμό και τον ετήσιο ισολογισμό, εγκεκριμένους από την Γενική Συνέλευση των μελών της αλλά ταυτοχρόνως η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να συντάσσει ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό και απολογισμό εκτέλεσης αυτού, τους οποίους αποστέλλει στο ΓΕΜΗ και εγκρίνονται από το Τμήμα Μητρώου και μετά την έγκρισή τους δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ. Ο ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός αποστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου του προγραμματισμού έτους».

  Με αυτή την διάταξη, όμως, δύο κατά βάση κρατικά όργανα (Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας και ΓΕΜΗ) ελέγχουν διπλά και τη νομιμότητα και την σκοπιμότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων και μάλιστα το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας επανελέγχει (αν και κάτι τέτοιο δεν ισχύει για άλλες επιχειρήσεις) τις πράξεις που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ. Η εγγραφή και στο ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας δημιουργεί επιπλέον γραφειοκρατία, αυξάνει το κόστος και δημιουργεί νέα προβλήματα. Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) όλων των νομικών μορφών επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα βοηθήσει μεν στην παρακολούθηση των εμπορικών επιχειρήσεων αλλά δεν είναι σίγουρο ότι έχει προετοιμαστεί για να εξυπηρετήσει και τις ίδιες τις κοινωνικές επιχειρήσεις

  Άρθρο 6, παρ 6
  Το άρθρο αυτό προβλέπει ότι «Το μέλος της Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται έναντι των δανειστών της μέχρι του ποσού που κατέβαλε για την απόκτηση της συνεταιριστικής του μερίδας. O νόμιμος εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τις οφειλές της Κοιν.Σ.Επ.». Αυτό όμως διασπά τη συλλογική ευθύνη και την συμμετοχή όλων των μελών στη λήψη των αποφάσεων και μεταφέρει δυσανάλογα βάρη και εξουσία στον νόμιμο εκπρόσωπο.

  Η πρότασή μας είναι η ευθύνη για τις οφειλές της Κοιν.Σ.Επ. να αφορά σε όλα τα μέλη συλλογικά και όχι μόνο σε ένα άτομο. Αυτό θα ενισχύσει την συμμετοχή των μελών και την δημοκρατική λήψη αποφάσεων, δεν θα ευνοεί την ανάθεση και την αδιαφάνεια στη λειτουργία της κοινωνικής επιχείρησης.

 • 26 Ιουλίου 2016, 23:37 | Οικολόγοι Πρασινοι

  Παρ 2: Γιατί ο προγραμματισμός μέχρι 31-12 του προηγούμενου έτους: Πρέπει να εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση μαζί με τον απολογισμό στις νόμιμες προθεσμίες στην αρχή του έτους πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης.

  Παρ 3: Γιατί να ορίζεται στο Καταστατικό ο αριθμός μερίδων : Η λογική των ΚΟΙΝΣΕΠ είναι να είναι ανοιχτές και ευέλικτες; Αλλιώς θα πρέπει να αλλάζει κάθε φορά το καταστατικό!

  Παρ 6:
  Θα πρέπει να γίνει αναφορά στα προβλεπόμενα στο Καταστατικό –Αρθρο 5 παρ 3 δ

 • 26 Ιουλίου 2016, 19:22 | Στρατακος Αρης

  Πρεπει να εκπαιδευτούν οι ¨κοινωνικοι επιχειρηματιες¨ στις μεθόδους ¨ΣΥΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ´ και σε οτι αφορά την λήψη αποφάσεων για την λειτουργία των Κοινωνικών Φορέων και Ιδιαίτερα των νεοσύστατων ΚΟΙΝΣΕΠ
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
  Η ΕΥΘΥΝΗ να μην ειναι μόνο στον Πρόεδρο αλλά σε ´όλα τα μέλη της ΔΕ
  ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ , ΤΡΙΤΟ ΤΟΜΕΑ , ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κλπ ΟΜΙΛΟΥΜΕ και όχι ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ . Η θεςη ενός προέδρου ΚΟΙΝΣΕΠ που ειναι και άμισθος και ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ , ιδιαίτερα σε ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης, μπορει να ειναι ΤΡΑΓΙΚΗ απο μια ¨δημοκρατικη¨ λήψη λάθος αποφασης

 • Το παρακάτω πρέπει να διαγραφεί καθώς ένας ιδιωτικός φορέας που δεν έχει ανοικτό μετοχολόγιο και έχει μόνο μέλη μπορεί να είναι βλαπτικό για τις δράσεις και τον προγραμματισμο του η δημοσίευση εσωτερικών εγγράφων όπως υποχρεούται μια ΑΕ η άλλης μορφής επιχείρηση

  Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να διαγράφει από κάθε άρθρο η εμπλοκή του ΓΕΜΗ καθώς ήδη η ΚοινΣΕπ αποδίδει απολογισμό των πράξεων του στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας

  9. Κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πράξη, απόφαση και πρόσκληση σε συλλογικό όργανο που δεν είναι καταχωριστέα στο Γ.Ε.Μ.Η..

 • 25 Ιουλίου 2016, 12:14 | Αλληλεγγύη για όλους – τμήμα ΚΑΛΟ

  Άρθρο 6

  4. Να μπορούν να μπουν περισσότερες προαιρετικές μερίδες για να μπορεί να καλυφθεί μια έκτακτη ανάγκη/ζημιά.

  6.7 Εκτός από τις Κοινσεπ Ένταξης /ειδικών ομάδων, προτείνουμε όλα τα μέλη να είναι υπεύθυνοι έναντι τρίτων. Και να υπάρχει δυνατότητα για περισσότερους του ενός διαχειριστή για ευθύνες έναντι δημοσίου/κράτους κλπ. Αν δεν υπάρχει συνευθύνη δεν υπάρχει ουσιαστικό νόημα στο 1 μέλος 1 ψήφος.

 • Νέα συστήματα κοινωνικής διαχείρισης, κοινωνικού ελέγχου και απολογισμού
  Είναι απαραίτητο στην νέα αυτή περίοδο ανάπτυξης του Συνεργατικού Κινήματος της Αλληλέγγυας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας και των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών να αναπτυχθούν και να εφαρμοστούν νέα συστήματα κοινωνικής διαχείρισης, κοινωνικού ελέγχου και απολογισμού για την πλήρη διαφάνεια και τον κοινωνικό έλεγχο .
  Τέτοιοι μηχανισμοί είναι ενδεικτικά η εφαρμογή της Κοινωνικής Λογιστικής και η σύνταξη Εκθέσεων Κοινωνικού Απολογισμού.
  Η Κοινωνική Λογιστική , απεικονίζει την επίτευξη των κοινωνικών στόχων . Ένας φορέας της κοινωνίας των πολιτών , με την βοήθεια ενός κοινωνικού ελεγκτή, προετοιμάζει την τελική κοινωνική έκθεση και την δημοσιεύει.
  Η έκθεση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μια αλλαγή των κοινωνικών στόχων.
  Η έκθεση για τον Κοινωνικό Απολογισμό θεσπίζει ένα πλαίσιο για συνεχή παρακολούθηση, αξιολόγηση και λογοδοσία, στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον τους για τον έλεγχο της απόδοσης των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων.
  Τα δυνητικά οφέλη από την εφαρμογή της κοινωνικής διαχείρισης θα είναι:
  •η κοινωνική λογοδοσία
  •η συμμετοχή των πελατών και των χρηστών των υπηρεσιών, στον έλεγχο της κοινωνικής απόδοσης τους ως εκ τούτου μπορούν να επηρεάζουν τον σχεδιασμό και τους δείκτες μέτρησης της κοινωνικής απόδοσης.
  •η τεκμηρίωση και η επαλήθευση των κοινωνικο -οικονομικών επιδόσεών τους μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση των χρηματοδοτών / επενδυτών, την υποβολή εκθέσεων προς τους ενδιαφερόμενους και στην κατάρτιση των ετήσιων εκθέσεων.
  •Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού, η δυνατότητα κοινωνικού ελέγχου , για τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αποστολή, τις αξίες, τους στόχους και τις δραστηριότητες στην κοινωνία .

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:00 | SOCIALPRESS ΚΟΙΝΣΕΠ

  Αναγράφεται ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ.6 :O νόμιμος εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τις οφειλές της Κοιν.Σ.Επ., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 115 του ν.2238/1994 (Α’ 151) και το άρθρο 4 του ν.2556/1997 (Α’ 270 ), όπως ισχύουν, και αυτός διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ.
  Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει ένα ισότιμο με τα υπόλοιπα μέλος να επιφορτίζεται με τις συνολικές οφειλές της ΚΟΙΝΣΕΠ.Η οφειλή του νόμιμου εκπροσώπου να περιορίζεται στα περιουσιακά στοιχεία της ΚΟΙΝΣΕΠ γιατί τι αποτέλεσμα θα έχει να στραφεί με αναγωγή κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ. τα οποία μπορεί να είναι απλά εργαζόμενοι ή όχι και πιθανόν χωρίς περιουσιακά στοιχεία.

  Αναγράφεται ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡ.9: Κάθε Κοιν.Σ.Επ. υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πράξη, απόφαση και πρόσκληση σε συλλογικό όργανο που δεν είναι καταχωριστέα στο Γ.Ε.Μ.Η.
  Πιστεύουμε ότι εφόσον οι ΚΟΙΝΣΕΠ έχουν εμπορικό χαρακτήρα και δεν είναι μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αναρτούν δημόσια εσωτερικά τους έγγραφα με πράξεις και αποφάσεις που η γνωστοποίησή τους μπορεί να λειτουργήσει βλαπτικά για τα επαγγελματικά σχέδιά τους. Η ανάρτηση μπορεί να γίνεται μόνο για προσκλήσεις σε Γ.Σ ή η γνωστοποίηση της Διοικούσας Επιτροπής και βεβαίως στην ιστοσελίδα της ΚΟΙΝΣΕΠ ή σε κοινή ιστοσελίδα των ΚΟΙΝΣΕΠ

 • 25 Ιουλίου 2016, 10:56 | Αθανασία Ντόβα

  Μήπως η παράγραφος 2 χρήζει αναδιατύπωσης;
  Αφού εγκρίνονται από το Μητρώο, να αποστέλλονται και να καταχωρούνται στο ΓΕΜΙ, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτό που εγκρίνεται αυτό ακριβώς να αναρτάται.

 • 25 Ιουλίου 2016, 10:12 | Αθανασία Ντόβα

  Επί της παραγράφου 6
  Δεν θα πρέπει ρητά να διευκρινίζεται ποιος θεωρείται νόμιμος εκπρόσωπος;
  Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, η Διοικούσα Επιτροπή, ως συλλογικό όργανο, εκπροσωπεί και διοικεί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει με σαφήνεια να προβλέπεται η διαδικασία ορισμού ενός προσώπου ως νομίμου εκπροσώπου, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτού ή και η θητεία του, ίσως και σε ιδιαίτερο άρθρο με τίτλο Εκπροσώπηση έναντι τρίτων.

 • Πως μπορει να διασφαλιστεί αυτό νομικά; >>> O νόμιμος εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.Επ. διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ όσον αφορά χρέη που θα δημιουργήσει η ΚοινΣΕπ

 • 24 Ιουλίου 2016, 23:02 | Αποστολίδης Γιάννης

  Θεωρώ λάθος τον προσδιορισμό στην παράγραφο 3. του ελάχιστου ύψους της συνεταιριστικής μερίδας από το νόμο. Σε πολλές περιπτώσεις τα 100 € είναι πολύ λίγα, ενώ σε άλλες όπου απαιτείται μεγάλη συμμετοχή πολιτών, μπορεί να είναι πολλά, ιδιαίτερα στις δύσκολες εισοδηματικά μέρες μας. Νομίζω ότι κάθε εγχείρημα έχει την ωριμότητα να αποφασίεσει μόνο του ανάλογα με τις συνθήκες ίδρυσής του, αλλά και μετατροπής στη συνέχεια ενδεχομένως.
  Επίσης στην παράγραφο 4. ορίζεται ότι οι προαιρετικές μερίδες που μπορεί να αποκτήσει το μέλος μπορεί να είναι μέχρι τρεις. Γιατί όχι πέντε ή δέκα, αφού τα χρήματα από αυτές θα αποτελέσουν κεφάλαια εκκίνησης το εγχείρημα;

 • ΣΧΟΛΙΟ:
  Από την ανάγνωση των παραπάνω άρθρων των αναφερόμενων νόμων προκύπτει πλήρης ταύτιση, ως προς το θέμα αυτό, με τις επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα.
  (Άρθρο 31 του ν.4321/2015): «Τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013, Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Α΄ 170), κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής τους, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους».
  Για τους φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας δεν λαμβάνονται υπ’ όψη ότι αποτελούν τον τρίτο τομέα της οικονομίας, δεν διανέμουν κέρδη στους εταίρους τους και λειτουργούν, σε αντίθεση με τις αμιγώς κερδοσκοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις που διανέμουν το 100% των κερδών τους, στη βάση της δημοκρατικής λειτουργίας και ισοτιμίας (μία ψήφος για κάθε μέλος) και με συγκεκριμένες και παγκοσμίως αποδεκτές συνεταιριστικές αρχές. («Ερμηνευτικές Οδηγίες των Συνεταιριστικών Αρχών», όπως αυτές διαμορφώθηκαν στην τελευταία παγκόσμια Γενική Συνέλευση της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας -ICA)
  Ακόμα θα πρέπει να εξεταστεί και η περίπτωση κατά την οποία ο νόμιμος εκπρόσωπος να μην έχει ή είχε εργασιακή σχέση (εργαζόμενος) με τον φορέα. Στην περίπτωση αυτή καταλύεται κάθε έννοια ισονομίας, σε σχέση με τον αντίστοιχο εκπρόσωπο, διαχειριστή, διευθύνοντα σύμβουλο, κ.λ.π. ιδιωτικής επιχείρησης, που μπορεί να απολαμβάνει του προνομίου προσπόρισης μέρους ή ολόκληρου του ποσοστού κέρδους της επιχείρησης που εκπροσωπεί .
  Εδώ θα πρέπει να προστεθεί η εύλογη αναστάτωση και ανησυχία που καταγράφεται καθημερινά από ήδη κοινωνικούς επιχειρηματίες, αλλά το κυριότερο, ότι μπορεί να αποτελέσει λόγο – ίσως τον ισχυρότερο – για την μη είσοδο νέων κοινωνικών επιχειρηματιών (ιδίως ανέργων), με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Η διατύπωση της παραγράφου, μπορεί, εναλλακτικά, να έχει ως εξής:
  «17. Το μέλος της ΚοινΣΕπ ευθύνεται έναντι των δανειστών της επικουρικά μέχρι του ποσού που κατέβαλε για την απόκτηση της συνεταιριστικής του μερίδας. Κατά το χρόνο της διάλυσης ή συγχώνευσής φορέα Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλει προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής τους, θα καλύπτονται από το σύνολο της αξίας των συνεταιριστικών μερίδων όλων των εταίρων και από το σχηματισθέν κατά τον χρόνο αυτό συνολικό αποθεματικό τους».

 • 24 Ιουλίου 2016, 13:07 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
  Το σωστότερο θα ήταν να υπεύθυνη όλη η Διοικούσα Επιτροπή αφού είναι άδικο να επωμίζεται μόνο ο Πρόεδρος όλες τις ευθύνες. Κατανοητό ότι μπορεί να λυθεί με την αναγωγή στα λοιπά μέλη αλλά για την ορθότερη διατύπωση θα πρέπει να αναγραφεί οι νόμιμοι εκπρόσωποι αντί ο νόμιμος εκπρόσωπος (ώστε να μπορεί να οριστούν και τα άλλα μέλη της ΔΕ σαν νόμιμοι εκπρόσωποι) –και το δικαίωμα αναγωγής να οριστεί και «κατά άλλων μελών» και όχι κατά των λοιπών μελών (γιατί είναι άδικο να υπάρχει ευθύνη για όλους εφόσον δεν έχουν)

 • Από την στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πλεονασμός και περιττά έξοδα και χρόνος να υποχρεούται και σε εκ νέου εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αυτό δημιουργεί έξοδα και επιβαρύνσεις αντί να διευκολύνει το όλο σύστημα

  Για αυτό θα πρέπει άμεσα να διαγραφεί κάθε αναφορά στο ΓΕΜΗ καθώς είναι πλεονασμός η εγγραφή σε δυο Μητρώα (κοινωνικής οικονομίας και Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • Άρθρο 6. Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ. Παρ. 6 και Άρθρο 16. Λειτουργία Συνεταιρισμού Εργαζομένων, Παρ. 6

  Η παράγραφος περί ευθύνης ορθώς αναζητά τον τρόπο ώστε να καταστούν οι Κοιν.Σ.Επ. περισσότερο αξιόπιστες και συμβατές με την αγορά και τους πιστωτές τους. Θα πρέπει ωστόσο να συμπεριληφθεί η αναλογική ευθύνη και στα 3 μέλη της διοικούσας επιτροπής (ή Δ.Σ.) δηλαδή, πρόεδρος, γραμματέας και ταμίας. Μια Κοιν.Σ.Επ. διοικείται δημοκρατικά όπως προαναφέρθηκε και υπάρχει συλλογική ευθύνη της Δ.Ε. και όχι ατομική όπως ισχύει στις επιχειρήσεις ιδιωτικού χαρακτήρα όπου ο πρόεδρος είναι και ο πλειοψηφών μέτοχος.

  Στυλιανός Κατωμέρης
  Περιφερειακός Μηχανισμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων Αττικής

 • 23 Ιουλίου 2016, 17:11 | Γιώργος Πλουμπίδης

  Παρ2. Πόσο εφικτό και εύλογο είναι αυτό σε συνθήκες αγοράς; Υπάρχει αυτή η υποχρέωση σε άλλες επιχειρήσεις αυτού του μεγέθους;

  Παρ3. Δηλαδή δε μπορεί να έχει κεφάλαιο, άλλο από συνεταιριστικές μερίδες; όπως έσοδα (όχι κέρδη) που επανεπενδύθηκαν;

  Παρ 6. Πάλι ο πρόεδρος θα είναι υπόλογος; γιατί όχι το ΔΣ ώστε να είναι ποιο συλλογικό; Εναρμονισμένο και με τις συνεταιριστικές αρχές…

 • Επίσης, κρίνεται προβληματική στην πράξη η εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6 περί ευθύνης του νομίμου εκπροσώπου με δικαίωμα αναγωγής, καθότι επιφορτίζεται ανισοβαρώς σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη και σε περίπτωση προβλήματος, η δικαστική οδός είναι χρονοβόρα και αναποτελεσματική.

 • Δημιουργούνται ερωτήματα αναφορικά με το πλαφόν στις συνεταιριστικές μερίδες. Γιατί υπάρχει και τι συμβαίνει για τις υπάρχουσες ΚοινΣΕπ που έχουν υπερβεί αυτό το όριο (άρθρο 6, παρ. 4);

 • Άρθρο 6. Λειτουργία της Κοιν.Σ.Επ.
  Παραγρ. 2 : “Η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να συντάσσει ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό και απολογισμό εκτέλεσης αυτού, τους οποίους αποστέλλει στο ΓΕΜΗ και εγκρίνονται από το Τμήμα Μητρώου και μετά την έγκρισή τους δημοσιεύονται στο ΓΕΜΗ. Ο ετήσιος οικονομικός προγραμματισμός αποστέλλεται υποχρεωτικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου του προγραμματισμού έτους”.
  1ο : Πως μπορεί να συντάξει κανείς προγραμματισμό του επόμενου έτους πριν το κλείσιμο του προηγούμενου;
  2ο : Ποιά η σκοπιμότητα το Τμήμα Μητρώου θα εγκρίνει τον οικονομικό προγραμματισμό των ΚοινΣΕπ; Έγκριση σημαίνει ανάληψη ευθύνης. Ποιά ευθύνη θα έχει και ποιός, αν ο εγκεκριμένος οικονομικός προγραμματισμός είναι λαθεμένος; Πού περιγράφεται αυτή η ευθύνη και οι όποιες επιπτώσεις τυχόν κακής εφαρμογής της;
  3ο : Κατευθυντήριες Γραμμές (βλ. παραπάνω, σελ 115) : “Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει μια διοικητική μονάδα που είναι επιφορτισμένη με την προώθηση ή την καταχώρηση των συνεταιρισμών να ελέγχει τους συνεταιρισμούς. Μια δημόσια αρχή μπορεί να ασκεί την αρμοδιότητα ελέγχου μόνιμα, αν η ανεξαρτησία της από την κυβερνητική παρέμβαση είναι εγγυημένη”.

  Πρόταση 6η :

  Πρέπει να συντάσσεται προσχέδιο ετήσιου οικονομικού προγραμματισμού, να απαλειφθεί η έγκριση από το τμήμα μητρώου και να δημοσιεύεται απ’ ευθείας. Δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου για την ΚΑΛΟ, με πρόβλεψη συμμετοχής και εκπροσώπων της.

  Παραγρ. 6 : “O νόμιμος εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.Επ. ευθύνεται για τις οφειλές της Κοιν.Σ.Επ., σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 115 του ν.2238/1994 (Α’ 151) και το άρθρο 4 του ν.2556/1997 (Α’ 270 ), όπως ισχύουν, και αυτός διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ.”.

  Αν το σχέδιο νόμου αυτό προέβλεπε η λήψη των αποφάσεων και η εκτέλεσή τους να γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο, τότε θα είχε βάση η πρόβλεψη αυτή.

  Πρόταση 7η :

  Για τις οφειλές της ΚοινΣΕπ πρέπει να ευθύνεται συλλογικά το όργανο που λαμβάνει και εκτελεί τις αντίστοιχες αποφάσεις, και ατομικά το σύνολο των μελών του. Αν είναι η Γενική Συνέλευση, όλα τα μέλη, αν είναι η Διοικούσα Επιτροπή όλα τα μέλη της.

 • 20 Ιουλίου 2016, 20:53 | Μιτάκης Γεώργιος

  Πράγματι δεν έχουν όλες οι επιχειρήσεις υποχρέωση Ισολογισμού αλλά όλες έχουν υποχρέωση Οικονομικής Κατάστασης Αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τον νόμο 4308/2014 που ορίζει όλα τα σχετικά προβλεπόμενα. Άρα ορθή είναι η διατύπωση της παρ. 1 του άρθ. 8 και εκ τούτου θα πρέπει να διορθωθεί αναλόγως η παρ. 1, του αρθ.6.

  Σύμφωνα με το άρθρο 11, οι ΚοινΣΕπ εξαιρούνται της φορολογίας ανεξαρτήτως χρόνου…

 • 20 Ιουλίου 2016, 01:36 | ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

  Οι ΚΟΙΝΣΕΠ που ιδρύονται από τουλάχιστον 4 ανέργους να εξαιρεθούν από την φορολόγηση τα πρώτα 2 χρόνια. Οι ΚΟΙΝΣΕΠ ήταν μία ευκαιρία για να δημιουργήσουν οι άνεργοι αρχικά θέσεις εργασίας για τον εαυτό τους αλλά και για άλλους. Μετά την επιβολή φόρου είναι αδύνατον να τις διατηρήσουν.
  Να δοθεί προτεραιότητα για την χορήγηση προγραμμάτων στις νεότερες ηλικιακές ομάδες που ιδρύουν ΚΟΙΝΣΕΠ.
  Να μην έχουν δικαίωμα σύστασης ΚΟΙΝΣΕΠ αλλά και να μην είναι μέλη ή να μπορούν να εργαστούν ή συνεργαστούν άτομα τα οποία είναι εκλεγμένα και δουλεύουν στους Δήμους και στις Περιφέρειες .

 • Η Απόκτηση προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν πρέπει να καθορίζεται αριθμητικά αλλά να έχει ένα όριο ανά μέλος το διπλάσιο του αριθμού των μελών για πιθανή οικονομική ενίσχυση του συνεταιρισμού (για παράδειγμα μια ΚοινΣΕπ με 7 ιδρυτικά μέλη να μπορεί να διαθέτει έως 14 προαιρετικές μερίδες ανα μέλος της αριθμός προσαρμοζώμενος κατά περίπτωση με τον αριθμό των εκάστοτε μελών του)

 • Οι ΚοινΣΕπ εκ φύσεως των βιβλίων που τηρούν απλογραφικά η Β δεν έχουν την λογιστική δυνατότητα δημοσίευσης Ισολογισμού και ζητούμε να καταργηθεί αυτό και να υποβάλουν μόνο απολογισμό δράσεων και κοινωνικής ωφέλειας