Άρθρο 16. Λειτουργία Συνεταιρισμού Εργαζομένων

1. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων οφείλει να καταχωρεί στο Μητρώο κάθε μετατροπή του καταστατικού του, λοιπών στοιχείων του αλλά και τον ετήσιο προγραμματισμό, τον ετήσιο απολογισμό και ισολογισμό ή οικονομική κατάσταση αποτελεσμάτων, εγκεκριμένους από τη Γενική Συνέλευση των μελών του.
2. Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων οφείλει να συντάσσει ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό και απολογισμό εκτέλεσης αυτού, τους οποίους αποστέλλει στο Γ.Ε.Μ.Η. και εγκρίνονται από το Τμήμα Μητρώου και μετά την έγκρισή τους δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η.. Τα στοιχεία αυτά αποστέλλονται υποχρεωτικά μέχρι 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου του προγραμματισμού έτους.
3. Το κεφάλαιο του συνεταιρισμού διαιρείται σε ίσες συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό του και σε κάθε περίπτωση το ύψος της κάθε συνεταιριστικής μερίδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 100 Ευρώ.
4. Τα μέλη του Συνεταιρισμού Εργαζομένων διαθέτουν μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη συμμετοχή στο κεφάλαιό του και είναι ίση για όλα τα μέλη. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση μέχρι τριών προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου.
5. Η απόκτηση συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών, καθώς και με την εισφορά κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό περιγράφεται ρητά στο καταστατικό.
6. Το μέλος του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ευθύνεται έναντι των δανειστών του μέχρι του ποσού που κατέβαλε για την απόκτηση της συνεταιριστικής του μερίδας. O νόμιμος εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ευθύνεται για τις οφειλές του νομικού προσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν.4321/2015 (Α’ 32), το άρθρο 115 του ν.2238/1994 (Α’ 151) και το άρθρο 4 του ν.2556/1997 (Α’ 270 ), όπως ισχύουν, και αυτός διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
7. Στο Συνεταιρισμό Εργαζομένων μέλος μπορεί να είναι μόνο το φυσικό πρόσωπο που βιοπορίζεται μέσω της εργασίας που προσφέρει στο συνεταιρισμό.
8. Το σύστημα αμοιβών και οι όροι εργασίας των μελών καθορίζεται από το καταστατικό ή ειδικές ρυθμίσεις εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση, που πάντως οφείλουν να κινούνται στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. Ως προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, τα μέλη του Συνεταιρισμού Εργαζομένων υπάγονται αναλογικά στις ρυθμίσεις της παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 39 και της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4387/16 (ΦΕΚ 85 Α΄).
9. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που συνάπτει ένας Συνεταιρισμός Εργαζομένων αναγράφεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, ο αριθμός Γ.ΕΜ.Η. και ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο.), οι οποίοι του αποδίδονται κατά τη σύστασή του και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
10. Κάθε Συνεταιρισμός Εργαζομένων υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πράξη, απόφαση και πρόσκληση σε συλλογικό όργανο που δεν είναι καταχωριστέα στο Γ.Ε.Μ.Η..
11. Εκτελεστικό όργανο του Συνεταιρισμού Εργαζομένων μπορεί να είναι κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αναλόγως της πρόβλεψης του καταστατικού, και εν αμφιβολία το Διοικητικό Συμβούλιο από κοινού. Κατά τα λοιπά, το Διοικητικό Συμβούλιο διέπεται από το άρθρο 7 του ν. 1667/1986 (Α’ 196), με την επιφύλαξη του παρόντος νόμου.

 • 26 Ιουλίου 2016, 21:51 | Στρατακος Αρης

  Η καθαριότητα και η φύλαξη Νοσοκομείων και άλλων Δημοσίων υπηρεσιων ας ευχηθούμε να βρει διέξοδο με τους Συν. Εργαζομένων Αλλα και οι ΚΟΙΝΣΕΠ μπορούσαν να αναλάβουν τα έργα

 • 25 Ιουλίου 2016, 13:10 | Αλληλεγγύη για όλους – τμήμα ΚΑΛΟ

  Άρθρο 16 παρ.6

  Όταν τα μέλη είναι 3 τουλάχιστον οι 2 να μπορούν να είναι νόμιμοι εκπρόσωποι κι αν είναι περισσότεροι να μπορούν να είναι 4 νόμιμοι διαχειριστές.

 • Άρθρο 16. Λειτουργία Συνεταιρισμού Εργαζομένων ή/και Αυταπασχολούμενων

  όπου υπάρχει η διατύπωση «Συνεταιρισμοί Εργαζομένων¨να προστίθεται ή/και Αυταπασχολούμενων.

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:48 | Αθανασία Ντόβα

  Επί της παραγράφου 6 και σχετικά με τον νόμιμο εκπρόσωπο. Αναφέρεται στον νόμιμο εκπρόσωπο, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 20 παράγραφος 5 (δηλαδή δύναται να υφίσταται μόνο σε συνεταιρισμό εργαζομένων με τρία μέλη), ή είναι γενικό;
  Στην δεύτερη περίπτωση ισχύει ξανά προηγούμενο σχόλιό μου: σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο, ως συλλογικό όργανο, εκπροσωπεί και διοικεί. Ως εκ τούτου, θα πρέπει με σαφήνεια να προβλέπεται η διαδικασία ορισμού ενός προσώπου ως νομίμου εκπροσώπου, καθώς και οι υποχρεώσεις αυτού ή και η θητεία του, ίσως και σε ιδιαίτερο άρθρο με τίτλο Εκπροσώπηση έναντι τρίτων.

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:55 | Κώστας Λεγάκης

  Δεν διευκριζίνεται για τις ασφαλιστικές εισφορές αν υπάρχει ταυτόχρονα και εισφορά του εργαζομένου/μέλους και του Συνεταιρισμού ως εργοδότη. Αν υπάρχει αυτό είναι προβληματικό. Επίσης, αν υπολογίζω καλά, οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου, σύμφωνα με τον ν. 4387/16 και για τον κατώτατο μισθό (μαζί με τις εισφορές περίθαλψης)θα ανέρχονται στα 138 ευρώ το μήνα. Το βρίσκω υπερβολικό. Συνεταιρισμούς εργαζομένων φτιάχνουν άνθρωποι χωρίς κεφάλαιο, άνεργοι κ.λπ. Πώς θα μπορούν να δίνουν τόσα χρήματα κάθε μήνα και μάλιστα χωρίς να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Συν. Εργ.;
  Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει τον πρώτο χρόνο να είναι πλήρως επιδοτούμενες οι ασφαλιστικές εισφορές και να υπάρχει σταδιακή αύξηση τους στα επόμενα 5 χρόνια, μέχρι ο Συν.Εργ. να ορθοποδήσει.
  Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να φτάνει το 20%.
  Το νόημα της Κοινωνικής Οικονομίας είναι να δίνει και κάποια κίνητρα, αλλιώς γιατί ο άλλος να μπλεχτεί με τις ΚΟΙΝΣΕΠ ή τους Συν. Εργ. και να μην κάτι κάτι μόνος του; Αν αντιμετωπίζεται ως αυτοαπασχολούμενος γιατί να μην γίνει κιόλας;

 • Πως μπορει να διασφαλιστεί αυτό νομικά; >>> O νόμιμος εκπρόσωπος της Κοιν.Σ.Επ. διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ όσον αφορά χρέη που θα δημιουργήσει η ΚοινΣΕπ

 • 24 Ιουλίου 2016, 13:06 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8
  Υπάρχει μια αντίφαση στο σημείο που λέει: «που πάντως οφείλουν να κινούνται στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας» Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία αφορά εξαρτημένη σχέση εργαζόμενου από εργοδότη. Δεν είναι λογικό να ισχύει στο συνεταιρισμό εργαζομένων όπου δεν υφίσταται αυτή η εξαρτημένη σχέση. Ιδιαίτερα αφού αμέσω πριν ορίζεται ότι «το σύστημα αμοιβών … καθορίζεται από το καταστατικό ή … από τη Γενική Συνέλευση». Προτείνουμε να αφαιρεθεί το συγκεκριμένο σημείο που αναιρεί ουσιαστικά το προηγούμενο καθώς και όλη τη λειτουργία του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

 • Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τον ορισμό (τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν με συλλογικό και αυτόνομο τρόπο, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.) καθώς αυτό ισχύει για όλων των κατηγοριων ΚοινΣΕπ και δεν υπάρχει καμιά λογική σε αυτή την νέα κατηγορία ΚοινΣΕπ. Αντί να κάνουμε πιο εύκολη την λειτουργία των ΚοινΣΕπ την κάνουμε πιο χαώδη και δυσνοητη

  Από την στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πλεονασμός και περιττά έξοδα και χρόνος να υποχρεούται και σε εκ νέου εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αυτό δημιουργεί έξοδα και επιβαρύνσεις αντί να διευκολύνει το όλο σύστημαΓια αυτό θα πρέπει άμεσα να διαγραφεί κάθε αναφορά στο ΓΕΜΗ καθώς είναι πλεονασμός η εγγραφή σε δυο Μητρώα (κοινωνικής οικονομίας και Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • 24 Ιουλίου 2016, 07:37 | Κοσμάς Παυλίδης

  8. «Το σύστημα αμοιβών και οι όροι εργασίας των μελών καθορίζεται από το καταστατικό ή ειδικές ρυθμίσεις εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση, που πάντως οφείλουν να κινούνται στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.»

  Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση :

  8. «Το σύστημα αμοιβών και οι όροι εργασίας των μελών καθορίζεται από το καταστατικό ή ειδικές ρυθμίσεις εγκεκριμένες από τη Γενική Συνέλευση, που πάντως οφείλουν να κινούνται στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.
  Σε κάθε περίπτωση αυτές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το τριπλάσιο του κάθε φορά και κατά περίπτωση προβλεπόμενου από την Εθνική Σύμβαση Εργασίας βασικού μισθού.»

 • 24 Ιουλίου 2016, 05:57 | Κοσμάς Παυλίδης

  7. «Στο Συνεταιρισμό Εργαζομένων μέλος μπορεί να είναι μόνο το φυσικό πρόσωπο που βιοπορίζεται μέσω της εργασίας που προσφέρει στο συνεταιρισμό.»

  Θα πρέπει να διατυπωθεί διαφορετικά:

  7. «Στο Συνεταιρισμό Εργαζομένων μέλος μπορεί να είναι μόνο το φυσικό πρόσωπο που με οποιονδήποτε τρόπο βιοπορίζεται μέσω της εργασίας που προσφέρει στο συνεταιρισμό, έχοντας αυτή είτε σαν κύρια απασχόληση, είτε σαν δευτερεύουσα.»

  Είναι προφανές ότι μέχρι να ενεργοποιηθεί πλήρως ο Συν.Εργ. τα μέλη του θα πρέπει να μπορούν να απασχολούνται και αλλού για να ζήσουν.
  Στον Ν. 1667/86 δεν ορίζεται σαφώς η ιδιότητα του μέλους σε σχέση με την απασχόληση του (Αρ.2 παρ.1)

 • 23 Ιουλίου 2016, 17:09 | Γιώργος Πλουμπίδης

  παρ 6 … Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης προσβάλλεται εντός προθεσμίας δύο μηνών ενώπιον …

  Αν η συνέλευση αποφασίσει να διώξει άτομο και το αρμόδιο δικαστήριο το δικαιώσει, με τι κλίμα θα επιστρέψει σε ένα συνεταιρισμό εργαζομένων; Καλύτερα να επαλειφθεί αυτό το σημείο.

  Μάλλον πρέπει να ορισθούν καλύτερα τα περί αποζημίωσης. Η εργατική νομοθεσία δεν επαρκεί να περιγράψει αυτή τη νέα εργασιακή σχέση. Τα άλλα μέλη του συνΕργ δεν είναι εργοδότες άλλου μέλους για να απορρέουν αυτόματα οι σχετικές υποχρεώσεις.

 • 23 Ιουλίου 2016, 17:17 | Γιώργος Πλουμπίδης

  παρ 6 Αυτό μάλλον αναιρεί την ουσία της ισοευθύνης ενός συν/μου εργαζομένου. Δηλ τα μέλη / εργαζόμενοι έχουν μόνο ωφέλη και το κορόιδο ο «νόμιμος εκπρόσωπος» την ευθύνη;

 • Άρθρο 16. Λειτουργία Συνεταιρισμού Εργαζομένων
  Παραγρ. 2 : “Ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων οφείλει να συντάσσει ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό και απολογισμό εκτέλεσης αυτού, τους οποίους αποστέλλει στο Γ.Ε.Μ.Η. και εγκρίνονται από το Τμήμα Μητρώου και μετά την έγκρισή τους δημοσιεύονται στο Γ.Ε.Μ.Η.”.
  Πρόταση 12η : Αντίστοιχα με την 6η Πρόταση.

  Παραγρ. 6 : “O νόμιμος εκπρόσωπος του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ευθύνεται για τις οφειλές του νομικού προσώπου…”

  Πρόταση 13η : Αντίστοιχα με την 7η πρόταση.

 • 20 Ιουλίου 2016, 07:24 | Δρακάκης Ηρακλής

  Στο σημείο 8 και ειδικά για συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται σε ορεινές ή μειονεκτικές περιοχές ή σε μικρά νησιά να μπορούν να επιλέξουν ασφαλιστικό φορέα (πχ ΙΚΑ ή ΟΓΑ). Αυτό θα διευκολύνει πολύ ειδικά τις μικρές επιχειρήσεις γυναικών σε απομακρυσμένες περιοχές που ήδη είναι ασφαλισμένες στον ΟΓΑ ακόμη και χωρίς να είναι στην ουσία αγρότισσες.

 • 20 Ιουλίου 2016, 07:08 | Δρακάκης Ηρακλής

  Το σημείο 7 είναι προβληματικό. Ειδικά μέχρι να καταφέρει ο συνεταιρισμός να στηρίζει τρεις και πλέον θέσεις εργασίας, τα μέλη του θα πρέπει να έχουν και εναλλακτικό τρόπο βιοπορισμού.

 • Η Απόκτηση προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου δεν πρέπει να καθορίζεται αριθμητικά αλλά να έχει ένα όριο ανά μέλος το διπλάσιο του αριθμού των μελών για πιθανή οικονομική ενίσχυση του συνεταιρισμού (για παράδειγμα μια ΚοινΣΕπ με 7 ιδρυτικά μέλη να μπορεί να διαθέτει έως 14 προαιρετικές μερίδες ανα μέλος της αριθμός προσαρμοζώμενος κατά περίπτωση με τον αριθμό των εκάστοτε μελών του)