Άρθρο 15. Σύσταση Συνεταιρισμού Εργαζομένων

1. Η σύσταση ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων και η υπαγωγή του στις διατάξεις του νόμου αυτού συντελείται με την εγγραφή του στο Γ.Ε.Μ.Η., οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα. Η εγγραφή στο Γ.Ε.Μ.Η. προϋποθέτει την έγκριση του καταστατικού του από το Τμήμα Μητρώου και την καταχώριση του Συνεταιρισμού Εργαζομένων στο Μητρώο.
2. Το καταστατικό συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 2 και πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον τρία φυσικά πρόσωπα και να περιέχει τα ακόλουθα:
αα) Την επωνυμία, την έδρα και το σκοπό του Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Ως έδρα ορίζεται τουλάχιστον ο δήμος. Η επωνυμία του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ορίζεται από το σκοπό του, και την έκταση της ευθύνης των μελών του. Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
ββ) Τα πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή την επωνυμία και τη διεύθυνση των ιδρυτικών μελών.
γγ) Τους όρους εισόδου και εξόδου των μελών.
δδ) Την έκταση της ευθύνης των μελών, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου16.
εε) Το ύψος της συνεταιριστικής μερίδας.
στστ) Τον ορισμό του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
Για λοιπά στοιχεία, το καταστατικό μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.

 • 1. Η σύσταση ενός Συνεταιρισμού Εργαζομένων ή/και Αυταπασχολούμενων και η υπαγωγή …………………………….. Η επωνυμία του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ή/και Αυταπασχολούμενων ορίζεται από το σκοπό του, και την έκταση της ευθύνης των μελών του. Ονόματα μελών ή τρίτων δεν περιλαμβάνονται στην επωνυμία του Συνεταιρισμού Εργαζομένων.
  ………………………………………………….
  στ) Τον ορισμό του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου που θα μεριμνήσει για την έγκρισή του και τη σύγκλιση της πρώτης γενικής συνέλευσης για ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συνεταιρισμού Εργαζομένων ή/και Αυταπασχολούμενων .
  Για λοιπά στοιχεία, το καταστατικό μπορεί να παραπέμπει στις διατάξεις των οικείων νόμων.

 • 25 Ιουλίου 2016, 11:38 | Αθανασία Ντόβα

  To αα, ββ, γγ, κλπ έχει νόημα;

 • Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τον ορισμό (τα οποία επιθυμούν να βιοποριστούν με συλλογικό και αυτόνομο τρόπο, παράγοντας από κοινού αγαθά και υπηρεσίες για τρίτους.) καθώς αυτό ισχύει για όλων των κατηγοριων ΚοινΣΕπ και δεν υπάρχει καμιά λογική σε αυτή την νέα κατηγορία ΚοινΣΕπ. Αντί να κάνουμε πιο εύκολη την λειτουργία των ΚοινΣΕπ την κάνουμε πιο χαώδη και δυσνοητη

  Από την στιγμή που ο νόμος υποχρεώνει τις ΚοινΣΕπ να εγγράφονται στο Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας είναι πλεονασμός και περιττά έξοδα και χρόνος να υποχρεούται και σε εκ νέου εγγραφή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και αυτό δημιουργεί έξοδα και επιβαρύνσεις αντί να διευκολύνει το όλο σύστημα

  Για αυτό θα πρέπει άμεσα να διαγραφεί κάθε αναφορά στο ΓΕΜΗ καθώς είναι πλεονασμός η εγγραφή σε δυο Μητρώα (κοινωνικής οικονομίας και Γενικό Εμπορικό Μητρώο)

 • 22 Ιουλίου 2016, 12:24 | Α. Χαμόδρακα

  Παρ. 1: ο Συνεταρισμός Εργαζομένων θα εγγράφεται και στο «Μητρώο» και στο «ΓΕΜΗ»; Γιατί να υπάρχουν δύο μητρώα, και τα δύο ηλεκτρονικά τηρούμενα; Εαν ο Συνεταρισμός Εργαζομένων αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα από την εγγραφή της στο ΓΕΜΗ ποια η χρησιμότητα του άλλου «Μητρώου»;

 • 20 Ιουλίου 2016, 07:45 | Δρακάκης Ηρακλής

  Η μείωση του απαιτούμενου αριθμού σε 3 ήταν πάγιο αίτημα του χώρου και καλώς θεσμοθετείται.

 • Το ελάχιστο όσον αφορά τα μέλη και εδώ πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 όπως και στην άλλη κατηγορία ΚοινΣεπ και όχι 3